slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.

Shromáždění jsou v Domě techniky, v neděli od 9:30 a v úterý od 17:00.


Biblická církev Praha


Davidovo pokání a obnova (Ž 51)

Smiluj se nade mnou, Bože...

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka... ...text kázání


51:40 minut (17.74 MB)

Královské kněžstvo

...a učinil z nás královské kněžstvo

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které bychom již měli dobře znát. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do úvodního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmíněně slíbil svému vyvolenému lidu; jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael kněžství... ...text kázání


47:10 minut (16.19 MB)

Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20)

Čemu jste byli vyučeni Kristem?

Protože jsme dostali tak veliké věci a tak nádherná zaslíbení, má se to projevit na našem všedním životě. A o tom je náš dnešní text. Žili jsme jako pohané a ničím jsme se nelišili od lidí kolem nás. Ale byli jsme vykoupeni Kristovou krví, byli jsme spaseni z milosti skrze víru a to je něco, co obrací život člověka naruby. ...text kázání


56:30 minut (19.4 MB)

David poznává svůj hřích (2S 12)

Ten muž jsi ty!

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka. ...text kázání


45:30 minut (15.63 MB)

Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4)

Když se s nimi nevrháte do prostopášnosti, dráždí je to.

Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. (1Pt 4,1-4) ...text kázání


43:00 minut (14.77 MB)

Pád Božího služebníka (2S 11)

Drž se Božího slova, choď Duchem!

V Božím slově máme příklad zápasu člověka, kterého Bůh vyvolil před stvořením světa, aby byl svatý. Povolal ho, aby se stal nástrojem v Božích rukou k uskutečňování Hospodinových záměrů: a tím je Boží sláva v životě tohoto člověka. Také si ho Bůh používá, aby se stal nástrojem posvěcení mnohých dalších lidí, včetně nás, čtenářů Bible a následovníků Krista. Je jím David, nejmladší z osmi synů Jišaje z Betléma. ...text kázání


46:05 minut (15.83 MB)

Svatební zamyšlení

svatba

Dobrý den a pokoj vám, milá nevěsto, milý ženichu, vážení svatebčané. Důvod, proč jsme se dnes sešli je naprosto jasný – je to manželství Veroniky a Jakuba. Možná si kladete otázku, k čemu něco takového jako je manželství, vůbec je? Copak se nedá žít bez manželství? Nemohou dva lidé žít jen tak spolu – prostě proto, že se mají rádi? Copak k tomu potřebují nějaký papír? Rozumím takovým otázkám, protože doba, ve které žijeme, přesně k takovým otázkám vede.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer