Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23

obrA skutečně my víme, že není žádné jiné Boží evangelium. Je mnoho evangelií, protože evangelium znamená dobrá zpráva. A tak jsme jistě ve svém životě z Boží milosti mohli slyšet mnoho dobrých zpráv. Ale Boží evangelium je jen jedno! Je naprosto výlučné a jedinečné. Ve své formě i svém obsahu.

Osnova kázání

NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11)

TsNáš Otec nás nechce nechat v nevědomosti, abychom se trápili, jako se trápí nevěřící svět nad ztrátou milované osoby. Ne, On má pro své děti porozumění a ví, co potřebujeme. Proto přichází v Písmu s tímto ujištěním: nechceme vás, bratři a sestry, nechat v nevědomosti. Lidé bez Boha na světě nemají naději do budoucna. Jediná jistota je, že milovaná osoba už tu není.

Osnova kázání

Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17

ř 8, 14-17Nám je celkem jasné, co znamená, že již nejsme nepřátelé Boha, ale jsme Jeho děti! Ten veliký, spravedlivý, svatý Boží hněv, který nám po právu jako nepřátelům a vzbouřencům náležel, je pryč! Dopadl cele na Pána Ježíše.  Proto nyní zažíváme plnou měrou Boží lásku.

Osnova kázání

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI - II (FP 3,1)

kázNyní jsou všichni, kdo uvěřili Kristu, kněžími, kteří mají přímý přístup k Bohu a tak mu slouží v novotě Ducha, který jim byl dán do nitra, aby v nás přebýval a dával nám novou, darovanou, motivaci, Boha milovat a jemu sloužit. Nyní jsme všichni služebníci Kristovi a sloužíme Kristu. Sloužíme Hlavě církve, Kristu, i tělu církve - a to jsou naši bratři a sestry v místním sboru především.

Osnova kázání

Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37

kazPán Ježíš byl od věků předurčen k tomu, aby to byl On a jedině On, kdo nás vykoupí Bohu svou krví! To předurčení a vyvolení není jedinečné v tom, že by Otec vybíral z více kandidátů a nakonec řekl: „Ty to budeš můj Synu!“ Vyvolení a předurčení Krista je jedinečné a výjimečné v tom, že má svůj původ a zdroj v Kristu samotném!

Osnova kázání