Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

ddttMilovaní, mšice, kdyby si vyšlápla na Behemota, nebo samotného Livjatána, měla by větší šanci uspět ve svém boji než cokoli, kdokoli proti Kristu. Ani svět, ani ti nejmocnější lidé v něm! Ani sám ďábel se svými démony, ani smrt, dokonce ani ten nejsilnější hříšný sklon ve mně, ve vás!

Osnova kázání

Smrt Jana Křtitele! Mk 6,14-29

rrMarek 6:14  Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly." 15  Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků."  16  Když to Herodes uslyšel, řekl: "To vstal Jan, kterého jsem dal stít." 17  Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manž

Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

zzzNaše naděje není světská, ale biblická naděje. Je to naděje podle Písem svatých. Podle Božího slova, ve kterém je jasně vyřknutá a pevně určená, stanovená! Bůh nemůže lhát, ani nikdy nezmění své provždy platné slovo. Bratři a sestry, musíme si být naprosto jisti, že Pán Ježíš by nikdy neustoupil od díla, které by bylo nedokončené!

Osnova kázání