Agregátor zdrojů

Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11)

Biblická církev Praha - 15. Duben 2018 - 10:00
Ve tvé pravici je neskonalé blaho

Žalm 16 nás učí plně se podřídit v důvěře Bohu a předat mu starost o všechny součásti našich životů. My nemáme kapacitu vše zvládat, On ano. On pro svůj lid připravil díky Kristu dokonalý plán, poddejme se tedy Jeho vedení a zažijeme dokonalou radost z Boží přítomnosti až na věčnost.

Text kázání

Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)

Biblická církev Praha - 8. Duben 2018 - 10:00
Horlivost bez pravého poznání

Pavel na svém vlastním životě ukazuje, že evangelium, které zvěstoval křesťanům v Galacii, není lidským výmyslem, ale je to Kristovo evangelium, zjevené evangelium, pravdivé a pravé evangelium. A to je důvod, proč mu mají křesťané věřit.

Text kázání

Zjevené evangelium (Ga 1,10-12)

Biblická církev Praha - 1. Duben 2018 - 10:00
Věrný otrok Kristův

Z našeho dnešního textu si ukážeme, co je to evangelium, nikoliv však až tak z hlediska obsahu, ale z hlediska způsobu, jak se k nám evangelium dostává, s tím je úzce spojené také to, odkud evangelium pochází a jaké jsou jeho důsledky.

Text kázání

O kříži před křížem (Ž 22,1-32)

Biblická církev Praha - 30. Březen 2018 - 10:00
Král David ukazuje na Kristův kříž

Nechme tento žalm, aby se stal naším průvodcem, když si budeme připomínat události kříže. Je to popis Kristova ukřižování, který je zapsaný dlouho před Kristovým křížem.

Text kázání

Od Adama až po mladého Pána (Mt 1,2-17)

Biblická církev Praha - 25. Březen 2018 - 10:00
Rodokmen Ježíše Krista

Matouš nám představuje Ježíšův rodokmen od praotce Abrahama. U Lukáše jsme schopni dohledat původ našeho Pána a Spasitele až k prvnímu člověku.

Text kázání

Mount Everest našich modliteb (Ef 3,20-21)

Biblická církev Praha - 18. Březen 2018 - 11:00
Bůh ve vás působí svou mocí

Boží sláva je ještě větší a vede Pavla k oslavě všemohoucího Boha, který jedná daleko nad to, co jsme schopni vyslovit a dokonce jeho moc sahá dál, než jsme schopni si vůbec představit.

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka II.

Biblická církev Praha - 13. Březen 2018 - 12:06
Důkazy naprosté zkaženosti

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Budiž proklet! (Ga 1,8-9)

Biblická církev Praha - 4. Březen 2018 - 11:00
Spolehlivá autorita každého křesťana

Pavel v těchto dvou verších mluví o autoritě křesťanů. Mluví o autoritě, na které stavíme, mluví o tom, jak a na základě čeho rozlišujeme a nakonec mluví také o tom, že tuto autoritu máme, nebo lépe řečeno musíme uplatňovat, tedy uvádět do praxe.

Text kázání

Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

Biblická církev Praha - 26. Únor 2018 - 18:24
Někteří lidé převracejí evangelium Kristovo

Sedmý verš nás vede k několika charakteristikám falešných učitelů, kteří zneklidnili křesťany v církvích v Galacii. Ukazuje na prázdnotu jejich zvěsti, na to, co působí jejich učení a také na to, co je jejich cílem – převrátit Kristovo evangelium.

Text kázání

06 Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Zápas o duši - 22. Únor 2018 - 20:56
redakce
  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10
  2. Kolik přibližně by mělo připadat „běžných oveček“ na jednoho staršího? | 7:22
06 Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018 Video of 06 Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018
Kategorie: Články

Rychle se odvracíte ... (Ga 1,6)

Biblická církev Praha - 18. Únor 2018 - 11:00
Povoláni milostí Kristovou

Šestý verš, který je dnes před námi, je celý o Boží milosti. Boží milost je skrze tento list znovu prokazovaná křesťanům v Galacii. Pavel dále vysvětluje, že to je milost, která zachraňuje a nakonec ukazuje, že od této milosti se galatští odvracejí k jinému evangeliu.

Text kázání

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka I.

Biblická církev Praha - 11. Únor 2018 - 11:00
První bod kalvinismu

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

Biblická církev Praha - 4. Únor 2018 - 11:00
Vysvobození z tohoto zlého věku

Text, který je před námi, hned na začátku listu Galatským, jasně ukazuje na čtyři věci: 1. Základ, na kterém je postaveno evangelium. 2. Cena, která stojí za evangeliem. 3. Moc, jakou má evangelium. 4. Důsledky evangelia.

Text kázání

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Biblická církev Praha - 3. Únor 2018 - 17:02
Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018 Video of Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018
  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10

Nevyznávají Ježíše Krista! II. (2J 7-9)

Biblická církev Praha - 28. Leden 2018 - 11:00
Získejte plnou odměnu!

Dnešní kázání je pokračováním předchozího kázání na samotný sedmý verš. A ten mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.

Text kázání

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

Biblická církev Praha - 21. Leden 2018 - 11:00
Opravdu jen pouhou vírou?

V listu Galatským máme vzácný poklad, čisté učení o spasení z milosti. Pojďme tedy začít studium tohoto listu tím, že se podíváme na adresáty listu, na autora a na to, jak od samotného prvního verše řeší problém, kterému čelily církve v Galacii a jemuž musíme čelit i my.

Text kázání

Bankety sokyň (Př 9,1-18)

Biblická církev Praha - 14. Leden 2018 - 11:00
Paní Moudrost a paní Hloupost

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude ve svém životě následovat.

Text kázání

Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36)

Biblická církev Praha - 7. Leden 2018 - 11:00
Moudrost jako životní styl

Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled na svět, jako světový názor, jako životní styl.

Text kázání

Šťastný smutek (Mt 5,4)

Biblická církev Praha - 31. Prosinec 2017 - 11:00
Blaze těm, kdo pláčou ...

Ježíš předkládá svým učedníkům i zástupům blahoslavenství, což jsou výroky, které jasně ukazují, že Kristovo království není z tohoto světa, a život učedníků nebude životem podle norem tohoto světa.

Reformace č. 60

Zápas o duši - 30. Prosinec 2017 - 23:26
Prosinec 2017 | Ročník 6 | Číslo 60 Pro církev reformovanou a stále se reformující.

REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Boží přítomnost 

Jeho přítomnost bude nejvíce zjevná na těch, kdo jsou mu nejvíce podobni. Pokud toužíte vidět Krista, musíte růst do jeho podoby. V moci Ducha se ztotožňujte s touhami, motivy a jednáním Krista a budete s ním v trvalém společenství. Pamatujte na to, že jeho přítomnost můžeme zakoušet a jeho zaslíbení jsou pravdivá. Touží být s námi. A pokud nepřichází, je to proto, že mu bráníme svou lhostejností. Zjeví se nám v odpovědi na hluboké modlitby a milostivě strpí, abychom ho zadržovali svým voláním a svými slzami, které jsou zlatým řetězem, jímž je Ježíš připoután ke svému lidu.

Charles Haddon Spurgeon 

Jaroslav Kernal

Martin Luther řekl: „Zpíváme tento žalm, protože Bůh je s námi, mocně a zázračně chrání a zachovává svou církev a své slovo navzdory všem fanatickým démonským duchům, navzdory branám pekla, navzdory nesmiřitelné nenávisti ďábla, navzdory všem útokům světa, těla i hříchu.“

Arthur W. Pink

„Ukřižovali ho...; pak se tam posadili a střežili ho.“ (Mt 27,35-36). Jde o římské vojáky, jak je vidět z Jana 19,23 a jak potvrzuje Matouš 27,54. Byli pověřeni, aby vykonali trest smrti nařízený Pilátem, a právě do jejich rukou vladař vložil Spasitele (Mt 27,26-27). Svůj úkol splnili s drsnou hanebností. K ranám přidali urážky a vystavili Pána Ježíše potupě posměšné korunovace – oblékli ho do purpuru, korunovali trny, klaněli se mu jako králi Židů. Aby v plnosti vyjádřili své nepřátelství, plivali na něj, bili ho rákosovou holí a posmívali se mu.

Jaroslav Kernal

Máme zde sedm charakteristik duchovní zralosti mladších žen, sedm postojů, vlastností, sedm věcí, které popisují, jak by měla vypadat zbožná mladá žena, zvláště taková žena, která žije v manželství.


Steven Cole

Značná část moderní americké evangelikální církve odsunula teologii stranou jakožto něco pro život nepodstatného, nudného, a dokonce působícího rozkoly. Kdysi jsem se před jedním bývalým starším, který sem již nepatří, zmínil, že spolu s jiným pastorem čteme Systematic Theology (Systematická teologie) Louise Berkhofa a diskutujeme o ní. „Dej si pozor!“ varoval mě. „To je nebezpečná věc!“ A myslel to vážně! Byl jsem z toho tak vedle, že jsem na to v tu chvíli nic neřekl! Ale často jsem si na tom vzpomněl. Jen si to představte: Číst teologii je nebezpečné!

Jaroslav Kernal 

Dnes máme před sebou oddíl, který je celý o Boží věrnosti. Jsou zde tři příběhy, které popisují Boží věrnost. Na Boha se vždycky můžeme spolehnout. Bůh je věrný ve všech svých skutcích a ve všech svých slovech.

Charles H. Spurgeon 

Aby kazatel evangelia plně dokázal svou službu, bude potřebovat mnoho Božího učení. Kromě velkého úsilí a péče, které bude muset věnovat svému chování a duchu, bude potřebovat i vedení v tom, co kázat. První obtíží bude kázat celou pravdu ve správném poměru: nikdy nezveličovat jen jedno učení, nikdy neprosazovat jednu pravdu na úkor jiné, nikdy si nenechávat žádnou část pro sebe ani nedovolit, aby byla příliš v popředí. Praktický výsledek bude záležet na správné rovnováze a na správném rozdělování Slova.

 

Přináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

Reformace
Kategorie: Články

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer