Agregátor zdrojů

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

Biblická církev Praha - 21. Leden 2018 - 10:00
Opravdu jen pouhou vírou?

V listu Galatským máme vzácný poklad, čisté učení o spasení z milosti. Pojďme tedy začít studium tohoto listu tím, že se podíváme na adresáty listu, na autora a na to, jak od samotného prvního verše řeší problém, kterému čelily církve v Galacii a jemuž musíme čelit i my.

Text kázání

Bankety sokyň (Př 9,1-18)

Biblická církev Praha - 14. Leden 2018 - 10:00
Paní Moudrost a paní Hloupost

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude ve svém životě následovat.

Text kázání

Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36)

Biblická církev Praha - 7. Leden 2018 - 10:00
Moudrost jako životní styl

Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled na svět, jako světový názor, jako životní styl.

Text kázání

Šťastný smutek (Mt 5,4)

Biblická církev Praha - 31. Prosinec 2017 - 10:00
Blaze těm, kdo pláčou ...

Ježíš předkládá svým učedníkům i zástupům blahoslavenství, což jsou výroky, které jasně ukazují, že Kristovo království není z tohoto světa, a život učedníků nebude životem podle norem tohoto světa.

Reformace č. 60

Zápas o duši - 30. Prosinec 2017 - 22:26
Prosinec 2017 | Ročník 6 | Číslo 60 Pro církev reformovanou a stále se reformující.

REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Boží přítomnost 

Jeho přítomnost bude nejvíce zjevná na těch, kdo jsou mu nejvíce podobni. Pokud toužíte vidět Krista, musíte růst do jeho podoby. V moci Ducha se ztotožňujte s touhami, motivy a jednáním Krista a budete s ním v trvalém společenství. Pamatujte na to, že jeho přítomnost můžeme zakoušet a jeho zaslíbení jsou pravdivá. Touží být s námi. A pokud nepřichází, je to proto, že mu bráníme svou lhostejností. Zjeví se nám v odpovědi na hluboké modlitby a milostivě strpí, abychom ho zadržovali svým voláním a svými slzami, které jsou zlatým řetězem, jímž je Ježíš připoután ke svému lidu.

Charles Haddon Spurgeon 

Jaroslav Kernal

Martin Luther řekl: „Zpíváme tento žalm, protože Bůh je s námi, mocně a zázračně chrání a zachovává svou církev a své slovo navzdory všem fanatickým démonským duchům, navzdory branám pekla, navzdory nesmiřitelné nenávisti ďábla, navzdory všem útokům světa, těla i hříchu.“

Arthur W. Pink

„Ukřižovali ho...; pak se tam posadili a střežili ho.“ (Mt 27,35-36). Jde o římské vojáky, jak je vidět z Jana 19,23 a jak potvrzuje Matouš 27,54. Byli pověřeni, aby vykonali trest smrti nařízený Pilátem, a právě do jejich rukou vladař vložil Spasitele (Mt 27,26-27). Svůj úkol splnili s drsnou hanebností. K ranám přidali urážky a vystavili Pána Ježíše potupě posměšné korunovace – oblékli ho do purpuru, korunovali trny, klaněli se mu jako králi Židů. Aby v plnosti vyjádřili své nepřátelství, plivali na něj, bili ho rákosovou holí a posmívali se mu.

Jaroslav Kernal

Máme zde sedm charakteristik duchovní zralosti mladších žen, sedm postojů, vlastností, sedm věcí, které popisují, jak by měla vypadat zbožná mladá žena, zvláště taková žena, která žije v manželství.


Steven Cole

Značná část moderní americké evangelikální církve odsunula teologii stranou jakožto něco pro život nepodstatného, nudného, a dokonce působícího rozkoly. Kdysi jsem se před jedním bývalým starším, který sem již nepatří, zmínil, že spolu s jiným pastorem čteme Systematic Theology (Systematická teologie) Louise Berkhofa a diskutujeme o ní. „Dej si pozor!“ varoval mě. „To je nebezpečná věc!“ A myslel to vážně! Byl jsem z toho tak vedle, že jsem na to v tu chvíli nic neřekl! Ale často jsem si na tom vzpomněl. Jen si to představte: Číst teologii je nebezpečné!

Jaroslav Kernal 

Dnes máme před sebou oddíl, který je celý o Boží věrnosti. Jsou zde tři příběhy, které popisují Boží věrnost. Na Boha se vždycky můžeme spolehnout. Bůh je věrný ve všech svých skutcích a ve všech svých slovech.

Charles H. Spurgeon 

Aby kazatel evangelia plně dokázal svou službu, bude potřebovat mnoho Božího učení. Kromě velkého úsilí a péče, které bude muset věnovat svému chování a duchu, bude potřebovat i vedení v tom, co kázat. První obtíží bude kázat celou pravdu ve správném poměru: nikdy nezveličovat jen jedno učení, nikdy neprosazovat jednu pravdu na úkor jiné, nikdy si nenechávat žádnou část pro sebe ani nedovolit, aby byla příliš v popředí. Praktický výsledek bude záležet na správné rovnováze a na správném rozdělování Slova.

 

Přináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

Reformace
Kategorie: Články

Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79)

Biblická církev Praha - 24. Prosinec 2017 - 10:00
Příchod, původ a poslání Spasitele

Máme před sebou proroctví Zachariáše, které vyřkl nad svým nově narozeným synem, jemuž dal podle příkazu anděla jméno Jan. Je to proroctví, které ukazuje na příchod, původ a poslání Spasitele, jemuž Jan, později nazvaný Křtitel, bude připravovat cestu.

Text kázání

Zápas o duši č. 135

Zápas o duši - 22. Prosinec 2017 - 0:24
          Pro církev reformovanou a stále se reformující. 

 

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML 

 

 

Co v tomto čísle naleznete?

Narození Krále (Mt 1,18-25) (Charles H. Spurgeon)

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (Lk 2,1-20) (Jaroslav Kernal)

Jak očekáváme druhý příchod Pána Ježíše? (Štěpán Rucki)

O křesťanském fundamentalismu (Karel Trnka)

Pravda a modlářství: Já modly neuctívám (David B. Garner)

Zkažený systém (3) (David Gay)

Soužení duše - zamyšlení (Paul Tautges)

Co znamená být nezadaný (Vaughan Roberts)

Den Páně - den uctívání (Dopis čtenáře a reakce redakce)

 

    Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.

Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)

Zápas o duši - nové číslo
Kategorie: Články

Proutek z kmene Jišajova (Mt 1,1)

Biblická církev Praha - 17. Prosinec 2017 - 10:00
Zjevení velkého Krále

První verš Matoušova evangelia nám představuje velkého Krále, Ježíše, který se narodil z Marie. Je zaslíbeným pomazaným králem Božího lidu, zaslíbeným požehnáním národů z potomstva Abrahamova, je Bůh, který zachraňuje.

Text kázání

Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27)

Biblická církev Praha - 10. Prosinec 2017 - 10:00
Prostoduchý a svůdnice

Sedmá kapitola ukazuje, jak se z prostoduchého stává hlupák, když podléhá svodům cizí ženy a vrhá se do náruče hlouposti. Je zde popsán celý proces – od vystavení se pokušení, přes samotný svod až po tragický pád. Toto je místo, kde se můžeme naučit skutečně velmi mnoho.

Text kázání

Církev jako místní sbor - Zimní konference 2018

Zápas o duši - 8. Prosinec 2017 - 12:23
Církev jako místní sbor

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 3. února 2018 v aule Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.  

Přihlásit se můžete do 28. ledna 2018 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Co je zdravá církev od Marka Devera. 

Místo konference

Aula Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno  - trolejbus č. 25 (z Mendlova náměstí) a autobus č. 60 (ze zastávky Křídlovická), zastávka Univerzitní kampus. Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle obchodního centra (z pohledu od kampusu se parkoviště nachází za obchodním centrem.

Mapa: http://mapy.cz/s/msag

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Marka Devera Co je zdravá církev, kterou (pouze) přihlášení účastníci konference obdrží zdarma (jeden výtisk na rodinu).  

Oběd

Obědy je možné zakoupit v obchodním centru (které je lávkou spojeno s univerzitním kampusem), kde se nachází menza a řada restaurací.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. Za program jsou zodpovědné sestry Julie Petrecká a Iva Suchá.

 

Program konference: Solus Christus - Jedině Kristus 930-940 Zahájení Jaroslav Kernal 940-1020 Co je to novozákonní církev  Jan Suchý (Biblické společenství křesťanůPoutníkova četba) 1020-1100 Úloha církve ve světě Pavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz) 1100-1130 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)   1130-1210 Biblické vedení církve Aleš Novotný (Biblický sbor křesťanů Kladno) 1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi   1400-1440 Co znamená být součástí církve Daniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno, Reformace.cz) 1440-1520 Zakládání nových sborů Jaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz)  1520-1550 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)   1550-1630 Panelová diskuze k tématu konference moderuje Aleš Novotný 1630-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání: Co je to novozákonní církev – Jan Suchý (zpět k programu)

Na konferenci v roce 2015 jsme položili základ, ke kterému se obracíme jako k naší autoritě. Sledovali jsme jak Boží slovo, Bible, je zdrojem poznávání a následování Boha, ke kterému neustále odkazoval Ježíš Kristus i jeho apoštolové. Sola Scriptura, Jedině Písmo, je tedy pro nás tím zdrojem, ve kterém musíme hledat odpověď na otázku: Co je to novozákonní církev?

Jedině tak se vyhneme špatným odpovědím, kterých lidé už vymysleli bezpočet a které potom zruinovali jejich cestu následování Krista. Jedině tak se vyhneme budování lidských impérií, která se falešně nazývají církví.

Potřebujeme vrhnout jasné světlo na Boží definici církve. Jen ta se může stát solidním základem, který přinese zdraví křesťanům a našim sborům a ve výsledku slávu Bohu Otci skrze Ježíše Krista, který jedná Duchem svatým ve své církvi. 

Jan Suchý 

Starší sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti k bázni Boží a v lásce k Pánu. 

 

Úloha církve ve světě – Pavel Steiger (zpět k programu)

Abychom dobře pochopili úlohu církve ve světě, musíme porozumět Boží pohnutce, proč Bůh stvořil církev. Ukážeme si, že církev byla předpovězena starozákonními proroky, za tím účelem, aby vyprávěla o Božích chvályhodných činech. V krátkosti se zmíníme, že církev je duchovní potomstvo Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy.

Na textu Koloským 3,1–11 si ukážeme tu nejpodstatnější úlohu církve, tj. že církev miluje Krista, a proto se s radostí podřizuje jeho přikázáním.

Bez lásky ke Kristu, není možné, aby církev mohla vyprávět duchovní poušti světa o Božích chvályhodných činech, z nichž ten nejvyvýšenější je Kristovo osvobození hříšníků z ďáblova vězení.

Zmíníme se, že další důležitá úloha církve je křtít ty, kteří se znovu narodili z Ducha, bez ustání je vzdělávat v Písmu a vést v poslušnosti evangelia.

V závěru se si krátce zdůrazníme, jak je důležité, aby se církev stranila liberálnímu křesťanství.

 

Pavel Steiger

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Biblické vedení církve – Aleš Novotný (zpět k programu)

Jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje to, zda církev (místní sbor) žije k Boží slávě, je její vedení. Tedy kdo a jakým způsobem ji vede. Písmo je v této otázce velmi jasné a ukazuje nám, kdo může vést církev, jak ji má sytit a pečovat o ni, aby stále rostla ve svatosti a byla náležitě připravena na setkání se svým Pánem, Ježíšem Kristem, který za ni zaplatil svou vlastní krví.

Napříč kázáním uvidíme, že vedení církve je důležitým tématem nejen pro starší, ale i pro všechny ostatní členy církve, kteří tak mohou lépe porozumět tomu, co by měli očekávat od svých starších, pastýřů.

 

Aleš Novotný

Aleš Novotný je starším v Biblické sboru křesťanů v Kladně. Se svou manželkou vychovávají tři děti.  

 

Co to znamená být součástí církve – Daniel Adamovský (zpět k programu)

Písmo volá každého křesťana, aby se zapojil do místní církve a byl její součástí. Co to ovšem prakticky znamená? Jaké závazky vznikají pro křesťana, pro místní církev a její starší? Budeme společně studovat vzájemnou vazbu příslušníka církve a místní církve. Chceme se dozvědět, proč je pro křesťana důležité nebýt mimo církev, jak sám může být přínosem církvi a čím mu církev pomáhá. Zjistíme i jak řešit konflikty, zklamaná očekávání a zranění, která vznikají ve společenství obrácených hříšníků.

Daniel Adamovský

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru Křesťanů v Kladně. Vyučuje na Českém vysokém učením technickém v Praze.

 

Zakládání nových sborů – Jaroslav Kernal (zpět k programu)
  • V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. (Sk 14,23)

Pán Ježíš Kristus je úhelným kamenem, na němž je postavena stavba církve. Její základ tvoří apoštolové a proroci a stavba církve roste ve vzájemné závislosti Božím růstem. Boží slovo nám předkládá jednoduché evangelium a jed­no­duchý popis církve i jejího fungování. Ale v průběhu historie bylo jak evangelium, tak církev zatemněny a naředěny mnoha lidskými naukami. Reformace v 16. století osvobodila evangelium z pout obřadnosti a slovně vyhlásila také návrat ke kořenům biblické církve. Důsledně však učení o církvi nebylo nikdy uvedené do praxe. Proto musíme jít zpátky do Božího slova, abychom viděli prostou nádheru Kristovy církve, která je spojená s prostou zprávou evangelia.

Uděláme rychlou sondu do Skutků apoštolských a ukážeme si, jak vznikaly církve v době apoštolů a následně se podíváme na jeden opomíjený manželský pár, jemuž jsou zavázány vděčností všechny církve z pohanů – na Priscilu a Akvilu. Nakonec to uzavřeme několika aplikacemi vztaženými do současné situace v naší zemi.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblické církve Praha a odpovědný redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů, kde jedenáct let pracoval jako starší zodpovědný za kázání a vyučování. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor. V roce 2015 byl vyslán, aby založil nový sbor v Praze. Současně pracuje jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou mají dvě děti. 

Kategorie: Články

Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35)

Biblická církev Praha - 3. Prosinec 2017 - 10:00
Neopovrhuj varováními, která přináší Boží moudrost

Šestou kapitolu knihy Přísloví můžeme rozdělit, i když ne zcela symetricky, na pět varování. Jedná se o pět oblastí lidského života, které tvoří negativ ke druhému největšímu přikázání – přikázání milovat svého bližního jako sebe samého.

Text kázání

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Biblická církev Praha - 26. Listopad 2017 - 10:00
Cesta moudrosti v manželské věrnosti

Pátá kapitola Přísloví má celkem jednoduchou strukturu – první dva verše jsou úvodním napomenutím a poslední tři verše jsou shrnutím a výzvou. A mezi nimi najdeme varování před nevěrou (v. 3-6), cenu nevěry (v. 7-14) a požehnání věrnosti v manželství (v. 15-20).

Text kázání

Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway

Zápas o duši - 20. Listopad 2017 - 14:46
Tim Convey Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway (Czech) Video of Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway (Czech)
Kategorie: Články

Nevyznávají Ježíše Krista! I. (2J 7)

Biblická církev Praha - 19. Listopad 2017 - 10:00
Svůdcové a antikristové

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Text kázání

Střez a chraň své srdce! (Př 4,1-27)

Biblická církev Praha - 12. Listopad 2017 - 10:00
Získej moudrost!

Ve čtvrté kapitole je vyučování dědečka, které otec připomíná svému synovi s výzvou k získání moudrosti, dále otcovo vyučování s povzbuzením k vytrvalému chození cestou spravedlnosti, a nakonec jsou tu otcovy rady završené výzvou k tomu, aby syn střežil své srdce.

Text kázání

Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35)

Biblická církev Praha - 5. Listopad 2017 - 10:00
Moudrost přináší život

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části – v prvních dvanácti verších otec povzbuzuje syna, aby vytrval na cestě moudrosti, ve verších 13-20 je chvalozpěv o moudrosti a v závěru kapitoly znovu vidíme další dobrodiní, které přináší moudrost.

Text kázání

Reformace č. 59

Zápas o duši - 1. Listopad 2017 - 11:51
Říjen 2017 | Ročník 6 | Číslo 59 Pro církev reformovanou a stále se reformující.

REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Důvěřujte Pánu 

Chtěl bych vám doporučit, abyste důvěřovali Bohu v časných věcech. Vytrvale kráčejte cestou bezúhonnosti a ukažte, že jste nezlomní díky síle, kterou čerpáte jenom z důvěry v samotného Boha. Tak budete vysvobozeni od těžkého břemena časných starostí a nebudete se trápit kvůli špatným zprávám. Vaše srdce se ve vší důvěře upne na Pána. Jak upokojivé je plout po proudu Boží prozřetelnosti. Neexistuje více požehnaný způsob života, než je život v závislosti na Bohu, který zachovává smlouvu. Netrápíme se žádnými starostmi, protože on se o nás stará. Nemáme žádné potíže, protože vkládáme svá břemena na Pána.

Charles Haddon Spurgeon 

John MacDuff

Jaký pramen jistoty a útěchy je k nalezení v boží neměnnosti! Žádná vlnka nedokáže narušit klid jeho nikdy neměnící se povahy. Pokud by tomu tak nebylo, nebyl by již více dokonalou bytostí, ztratil by tím své božství, přestal by být Bohem!

Arthur W. Pink

„Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý“ (Zj 15,4). Jedině On je nezávisle, neomezeně, nezměnitelně svatý. V Písmu je často označován jako „Svatý“. Je takový, protože je v Něm souhrn všech morálních dokonalostí. Je dokonalou čistotou, neposkvrněný ani stínem hříchu. „Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“ (1 J 1,5). Svatost je pravou dokonalostí Boží přirozenosti.

Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel dává svému vlastnímu synovi ve společné víře, Titovi (Tt 1,4), pastýřský návod, jak si má počínat v církvi. Dává mu velmi konkrétní, detailní pokyny o tom, jak má jednat s jednotlivými skupinami lidí v církvi.


Steven Cole

Lidé si lámou hlavu, jestli o tom, co provedli, neví ještě někdo jiný. Mají obavy, že se pravda provalí. Co je ovšem ještě důležitější, kladou si otázku, jestli jim skutečně odpustil Bůh. Nejsou si tak úplně jisti, jak to dopadne, až se před ním jednoho dne ocitnou. Potrestá je Bůh v tomto životě nebo na věčnosti za ty strašlivé věci, které spáchali? Tito lidé potřebují ujištění, které vyčerpávajícím způsobem objasňuje náš text.

Jaroslav Kernal 

Bůh pamatoval na Abrahama a přesto, že Abraham jedná jako recidivista, tak se Bůh na jeho jednání oslavuje a dává všem jasně najevo, že to je právě Abraham, koho si Bůh vybral.

Arthur W. Pink 

Satan je super-podvodník. Ďábel je nyní zaneprázdněn prací na stejném poli, ve kterém Pán zasel dobré semeno. Usiluje zabránit růstu pšenice jinou rostlinou, koukolem, který se svým vzhledem pšenici podobá. Zkrátka, skrze proces imitace má v úmyslu neutralizovat Kristovo dílo.

Přináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

Reformace
Kategorie: Články

Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

Biblická církev Praha - 29. Říjen 2017 - 10:00
Hledej ji jako stříbro!

Druhá kapitola nás uvádí na cestu moudrosti a vede nás k tomu, abychom viděli, jak nesnadné je získat moudrost, a zároveň abychom rozuměli užitku moudrosti, který převáží veškerou investici do moudrosti vloženou. Máme před sebou oslavnou báseň na moudrost.

Text kázání

Zápas o duši č. 134

Zápas o duši - 24. Říjen 2017 - 23:14
          Pro církev reformovanou a stále se reformující. 

 

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML 

 

 

Co v tomto čísle naleznete?

Potřebujeme novou reformaci? (Michael Horton)

Je nyní římskokatolická církev oddaná učení „Sola gratia“, „jedině milostí“? (Leonardo DeChirico)

Luther po 500 letech (Josef Potoček)

Podoba církve zítřka (Peter Hammond)

Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) (Jaroslav Kernal)

Sola Scriptura a praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

Středem Božího milosrdenství je Kristus (Jan Amos Komenský)

Znamenitá žena (Iva Suchá)

Zkažený systém II. (David Gay)

Otázky a odpovědi k tématu dávání (Capitol Hill Baptist Church)

Proč Bůh někdy nevyslýchá modlitby? (Štěpán Rucki)

Jsme Boží loutky? (Pavel Steiger)

 

    Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.

Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)

Zápas o duši - nové číslo
Kategorie: Články

Luther po 500 letech

Zápas o duši - 23. Říjen 2017 - 17:22
Josef Potoček

Dne 31. 10. 1517 se na dveřích kostela v německém Wittenbergu objevilo 95 tezí, podepsaných mladým profesorem místní univerzity – bylo mu tehdy 34 let – Dr. Martinem Lutherem. Byly uvedeny těmito slovy: „Z lásky k pravdě a ve snaze přivést ji na světlo budou následující (slova) předmětem disputace ve Wittenbergu, za předsednictví ctihodného otce Martina Luthera, magistra sedmi svobodných umění a svaté teologie, jakož i řádného učitele tamtéž. Proto žádá, aby ti, kdo by s ním nemohli diskutovat osobně, učinili tak na dálku písemně. Ve jménu našeho Pána JEŽÍŠE KRISTA. Amen.“ Je možné, že k tomu legendárnímu přibití na chrámové dveře ve skutečnosti ani nedošlo, že teze jen poslal jako přílohu dopisu mohučskému arcibiskupovi. V každém případě se však rychle začaly šířit po celé německé říši a spustily lavinu událostí, které pak do dějin církve vstoupily pod označením reformace.

Zde stojím, nemohu jinak

Martin Luther se narodil 10. 11. 1483 v německém Eisleben, v letech 1501–1505 studoval filozofii v Erfurtu, v roce 1508 se stal profesorem na univerzitě ve Wittenbergu, kde také v roce 1512 získal doktorát teologie a zahájil kazatelskou činnost. Jako jiné Boží svědky před ním – např. oxfordského teologa Johna Wycliffa či našeho Mistra Jana Husa – ho nenechávaly chladným nepořádky v církvi. Způsobem, kterým chtěl na tuto situaci upozornit, bylo sepsání 95 tezí zaměřených na skandální podobu odpustkových praktik. Uveďme si z nich tři příklady: Teze (1) „Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl: ‚Čiňte pokání‘, chtěl, aby celý život věřících byl pokáním.“ Teze (11) „Přeměny kanonického trestu v trest očistcový je koukol jistě zasetý v době, kdy biskupové spali.“ (Sarkastické vyjádření v narážce na Ježíšovo podobenství u Mt 13,24–26). Teze (48) „Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze.“ Odezvu, kterou to vyvolalo, mohl očekávat: Místo tolik potřebné reflexe se ho církev snažila umlčet, stejně jako v dalších podobných případech. Luther se však nenechal odradit, v roce 1519 se zúčastnil disputace v Lipsku, na které popřel neomylnost papeže. Když pak následovala bula papeže Lva X. s hrozbou klatby, odpověděl Luther vydáním svých spisů, ve kterých své názory obhajoval. A když po jejich veřejném pálení sám reagoval veřejným spálením papežské buly, nařídil Lev X. jeho exkomunikaci.

V roce 1521 svolal císař Karel V. do Wormsu říšský sněm, který měl situaci vyřešit: Luther tam byl vyzván, aby své teze odvolal. Místo toho tam však zazněla jeho památná slova, která vešla do dějin: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders – Zde stojím, nemohu jinak.“ Výsledkem pak bylo vydání tzv. Wormského ediktu, kterým byl Luther prohlášen za kacíře, a jeho spisy byly zakázány. V této kritické chvíli, ne nepodobné Husově situaci na koncilu, zasáhli Lutherovi vlivní příznivci z řad šlechty. Kurfiřt Filip Moudrý ho nechal ukrýt na hradě Wartburg a Luther využil vynucený azyl k překladu Nového zákona. Do Wittenbergu se vrátil po dvou letech, kdy už se reformní hnutí nedalo zastavit.  

V 95 tezích se učení o ospravedlnění ještě neobjevuje, Luthera však kritika odpustků vedla dál k hledání odpovědi na otázku, v čem tedy spočívá odpuštění? Jak vlastně může být hříšník ospravedlněn před Bohem? Odpověď našel v Písmu, zejména v Pavlově listu k Římanům: Pouhou vírou, proto, že za mne zemřel Kristus. Když na dalším sněmu ve Špýru císař žádal, aby se přívrženci reformace –  šest knížat a zástupci 14 říšských měst – podřídili ve věcech víry (tedy ve výsostné věci svědomí!) stanovisku většiny a požadavkům Wormského ediktu, odpověděli prohlášením, které vešlo do dějin jako Protest ze Špýru (1529, odtud „protestanti“). Pak už byla otevřena cesta k Augsburskému vyznání víry (Melanchton, 1530), které dodnes představuje shrnutí víry luterských evangelických církví na celém světě.

V roce 1522 se Luther oženil s Kateřinou Bora, ve které měl trvalou životní oporu; roku 1534 dokončil – spolu s dalšími spolupracovníky – překlad Starého zákona. Zemřel 18. 2. 1546, v 62 letech. Začátek světové reformace je neoddělitelně spojen s jeho jménem.

Těžce vybojovaný zápas

Ve Wormsu je dnes velký působivý památník reformace. Uprostřed je pomník Martina Luthera v nadživotní velikosti obklopeného čtyřmi sedícími postavami. Jsou to Petr Valdo, John Wycliff, Jan Hus a Girolamo Savonarola. Luther tak obrazně stojí na ramenou svých předchůdců. Tuto centrální kompozici obklopuje další linie postav, která zahrnuje dva z Lutherových šlechtických příznivců (Fridrich Moudrý a Filip Hesenský), jeho blízkého spolupracovníka Filipa Melanchtona, hebreistu Johanna Reuchlina a symbolicky i tři říšská města: Magdeburg jako město utrpení (krvavě dobyté a vypleněné během náboženské války), Špýr jako město odvahy (Protest, 1529) a Augsburg jako město smíření (luterská konfese, 1530).

Připomeňme si krátce i Lutherovy předchůdce: Petr Valdo (2. pol. 12. stol.) byl bohatý lyonský kupec, který prožil Boží zastavení, rozdal všechen svůj majetek a stal se putujícím kazatelem. Následoval spor s církví, klatba, pronásledování… Nevíme, kdy a za jakých okolností zemřel. Zanechal za sebou ale Valdenské hnutí, nesené čistým étosem evangelia a tvrdě pronásledované, které prof. Molnár označil jako „červánky reformace“. John Wycliff (1320–1384) byl teolog působící na Oxfordu, který církev podrobil zásadní kritice. V traktátu O pravdivosti sv. Písma (1378) prohlásil Bibli za jediný základ pro život křesťana. Ve spisku O moci papeže (1379) označil papežství za úřad vytvořený člověkem. V traktátu O eucharistii (1380) odmítl transsubstanciaci. Díky ochraně šlechty dožil svůj život – na rozdíl od ostatních Lutherových předchůdců – v poklidu. Důvod té přízně spočíval v tom, že církev v Anglii tehdy vlastnila 1/3 půdy a v mocenském zápase přicházela Wycliffova kritika šlechtě vhod. Odveta církve ho přesto dostihla, avšak až posmrtně. Na koncilu v Kostnici bylo 45 tezí vybraných z Wycliffových spisů odsouzeno jako hereze a na základě toho byly jeho ostatky roku 1428 vyhrabány a spáleny.

Jan Hus (1371–1415) byl Wycliffem silně ovlivněn, jeho spis O církvi obsahuje citace z patnácti Wycliffových traktátů, jejich podíl činí téměř čtvrtinu latinského originálu. Akta Husova procesu se nedochovala, je však známo 30 článků, pro které byl odsouzen. Článek 25 zní: „Odsouzení 45 článků Johna Wycliffa od doktorů je nerozumné a nespravedlivé; nejedná se o herezi.“  Ani Hus – podobně jako Luther – „nemohl jinak“. Pro své svědomí a poznanou Boží pravdu – důvody stejné jako u Luthera – neodvolal a skončil na hranici. Luther Husa zpočátku neznal. Když se ale seznámil s jeho spisy, tak prohlásil: „Dodnes, aniž jsem to věděl, učil jsem a zastával všechny nauky Jana Husa.“

Girolamo Savonarola (1452–1498) působil ve Florencii, kde získal podobné postavení jako Kalvín v Ženevě. Pak se ale dostal s církví do konfliktu, byl obžalován, odsouzen a upálen. Ve 45 letech, v podobném věku jako Hus.

Limity dorozumění

Je potěšitelné, že ta doba urputného pronásledování, násilných konverzí, pálení knih a vraždění pro víru je za námi. Základním postojem je dnes snaha o rozhovor, není ale jasné, jakými motivy je vlastně nesena a k čemu tato nová situace směřuje. Aktivity spojené s Lutherovým výročím vyvolávají pozornost, mohou být ale i matoucí: Zahájení jubilejního roku 500. výročí Lutherova vystoupení dne 31. 10. 2016 ve švédském Lundu se zúčastnil papež František. Na mezinárodním kongresu historiků v Římě ve dnech 30. – 31. 3. 2017 na téma „Luther po 500 letech“ se setkali – vedle dalších akademiků – emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper a zemský biskup Evangelické církve v Německu prof. Heinrich Bedford-Strohm. 11. 3. 2017 se v Německu konala „Smírná bohoslužba“, na které zástupci katolíků i protestantů nešetřili optimismem: „Připomínka reformace má být novým začátkem, který vede k jednotě církví“, uvedlpředseda římskokatolické církve v Německu. „Je to rozhodující krok k jednotě církví“, souhlasil generální sekretář Světové rady církví. Předseda Světové luteránské federace biskup Munib Younan vyjádřil v relaci pro Vatikánský rozhlas dokonce názor, že „ekumenismus dnes už nespočívá výlučně na teologickém dialogu, ale také na vzájemné důvěře a přátelství“. Věří, že za deset, patnáct let dojdou obě strany k dohodě i v takových věcech, jako je učení o církvi, duchovní služba (kněžství) a eucharistie. Atp.

Mnozí tento optimismus sdílejí, avšak přesná znalost věci a zkušenosti s povrchní, akademickou ekuménou poválečné doby varují. Hesla o důležitosti toho, co nás spojuje, nemohou stačit, zejména pokud jdou – jako právě v případě reformace – na úkor čistoty biblického učení. Limity dorozumění jsou zřejmé i z výsledku nedávného pokusu o rehabilitaci Mistra Jana Husa. V roce 1993 byla při České biskupské konferenci ustavena Komise pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa, za účasti arcibiskupa Miloslava Vlka, paulána Františka Holečka a řady dalších. Práci ukončila na symposiu o Mistru Janu Husovi v roce 1999, výsledek byl ale velkým zklamáním. Zazněla slova lítosti nad jeho smrtí a ocenění Husovy osoby, avšak bez revize jeho procesu, bez zneplatnění Husova odsvěcení a bez stanoviska k jeho učení. V podobném duchu se neslo i vyjádření papeže Jana Pavla II. během jeho návštěvy v České republice v prosinci 1999: „Cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán, a nad následnou ranou, zdrojem konfliktů a rozdělení, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českého lidu.“ Obdobně se vyslovil i papež František v Římě při příležitosti Husova výročí v roce 2015. Je výmluvné a varující, když ani v případě tak jednoznačném nedokáže katolická církev říci více.

Reformace nebyla omylem

Vysvětlení podává historie. Oficiální odpovědí na reformaci byl Tridentský koncil (1545–1563), jehož závěrečnou část ovládli jezuité a jehož závěry jsou platné i dnes. Tak např. ve věci eucharistie prohlásil: „Jestliže někdo odmítá zázračnou změnu podstaty chleba a vína, kteroužto změnu Církev nazývá transsubstanciací, budiž proklet!“ Obdobné je to i ohledně učení o církvi, o postavení papeže, kněžství, uctívání svatých, později k tomu přibyla i mariánská dogmata, dogma o papežské neomylnosti atp. Rozdíly prostě zůstávají, není jich málo, a především, mají povahu fatálních omylů a těžkých hříchů. Můžeme si také připomenout dokument vatikánské Kongregace pro nauku víry Odpovědi na některé otázky o aspektech církevního učení z roku 2007: „Církev Kristova se uskutečňuje v katolické církvi… Tato církev je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním.“ Tento dokumentu dále uvádí, že křesťanské komunity vzešlé z reformace 16. století nenazýváme církvemi: „Podle katolické nauky tato společenství nemají apoštolskou posloupnost, nezachovala pravou a celistvou podstatu eucharistie, a proto postrádají konstitutivní prvek bytí církve.“ Toto stanovisko římsko-katolické výlučnosti potvrdil papež Benedikt XVI. Jejich smysl je zřejmý: Cílem je návrat „odloučených bratří“ pod autoritu Říma.

Co říci závěrem? V době Lutherova vystoupení promeškala tehdejší církev svoji příležitost. Místo obnovy nastalo rozdělení, po pravoslavném schizmatu z roku 1054 se další část církve dostala mimo autoritu papeže. A už se tam nevrátí. Reformace, to nebylo jen nějaké hašteření, situace, kdy se dva pohádají a pak, když hlavy vychladnou, se usmíří a všechno je zase v pořádku. Byl to těžce vybojovaný a draze zaplacený zápas o důležité biblické principy, které katolická církev odmítla. Doba se změnila, principy vzešlé z reformace ale zůstávají stále stejné: Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Protestanti na svých postojích nemohou nic měnit, aniž by výsledky reformace oslabili či zpochybnili. Reformace nebyla omylem. Její smysl a význam potvrdila historie. Solus Christus, Soli Deo Gloria.

Kategorie: Články

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer