Biblická církev Praha

Immanuel - odpověď všech mých dotazů (Mt 1,18-25)

Biblická církev Praha - 8. Červenec 2018 - 10:00
Immanuel, to jest "Bůh s námi"

Ježíš je vysvoboditel svého lidu. V něm se doslova a fyzicky naplnilo zaslíbení dané Božímu lidu, že Bůh bude přebývat se svým lidem ("Bůh s námi").

… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19)

Biblická církev Praha - 24. Červen 2018 - 10:00
Zákon vede ke smrti

Ve verších 17-19 Pavel vysvětluje, proč potřebujeme Krista, popisuje službu zákona a ukazuje na to, jaký je jediný způsob, jakým je možné žít pro Boha – jenom tak, že zemřeme zákonu.

Text kázání

Jedině vírou (Ga 2,15-16)

Biblická církev Praha - 17. Červen 2018 - 10:00
Ospravedlnění skrze víru

Pavel ve verších 15-21 shrnuje podstatu toho, co napsal v Ga 1,11-2,14. Zároveň zde pokládá základ pro to, co bude psát od třetí kapitoly. Začíná spravedlností, kterou člověk nemůže získat ze skutků zákona, ale jedině vírou v Krista.

Text kázání

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

Biblická církev Praha - 10. Červen 2018 - 10:00
Cesta k jednotě církve

Celá první polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a o jejím zachovávání a o růstu v této jednotě pod svrchovanou vládou hlavy církve, Krista.

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení I.

Biblická církev Praha - 3. Červen 2018 - 10:30
Jen vyvolení mohou přijít k Bohu

Od přirozeného člověka cesta k Bohu nevede. Cesta vede jen od Boha k člověku. Pouze Bůh může vyvolit člověka. Bůh se z nevýslovné lásky a milosti sklonil, aby si k sobě, pro svoji slávu, kvůli sobě, a pro sebe přitáhl svůj vyvolený lid, své hlasitě vyvolané, svoji ekklésii, tj. církev.

Text kázání

Autorita evangelia (Ga 2,11-14)

Biblická církev Praha - 27. Květen 2018 - 10:00
Evangelium je mocí pravdy

Ve čtyřech verších, které dnes máme před sebou, vidíme, že Petr začal jednat pokrytecky, když se oddělil od pohanů kvůli tomu, že nezachovávají zákon a jeho pokrytectvím se dali strhnout i ostatní Židé, včetně Barnabáše. Ale evangelium Kristovo dává autoritu jednat podle pravdy, rozsuzovat podle pravdy a napomínat každou nepravost a hřích.

Text kázání

Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10)

Biblická církev Praha - 20. Květen 2018 - 10:00
Evangelium je měřítkem pravdy

Dnešní oddíl nás vede k tomu, abychom lépe rozuměli obsahu evangelia, rozsahu evangelia i účinkům evangelia. O obsah jde, co se týče zprávy samotné, o rozsah, co se týče lidí, které zasahuje a proměňuje, a účinek jaký to má na život jednotlivce i celého společenství Kristovy církve.

Text kázání

Povoláni k jednotě (Ef 4,1-3)

Biblická církev Praha - 13. Květen 2018 - 10:00
Základní stavební kameny jednoty

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se dnes z prvních tří veršů podíváme na dvě důležité věci: 1. Především na to, že jsme povoláni k tomu, abychom žili život hodný Kristova evangelia a, 2. dále na to, jak má takový život vypadat.

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka III.

Biblická církev Praha - 6. Květen 2018 - 10:00
Boží štědrost a původ zla

Dnes se již napotřetí a naposled podíváme na naprostou duchovní neschopnost a zkaženost lidstva (tj. na 1. bod kalvinismu) z jiného úhlu. Proč Bůh se zlem a padlým člověkem již dávno neskoncoval? Písmo nám to prozradí.

Text kázání

Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5)

Biblická církev Praha - 29. Duben 2018 - 10:00
Zpráva, za kterou je třeba bojovat

Pavel pokračuje ve svém argumentu a ukazuje, že nakonec se vypravil do Jeruzaléma a předložil evangelium apoštolům, aby se ujistil, že jeho dosavadní úsilí, nebylo marné. Při té příležitosti došlo k vážnému útoku na evangelium, který byl věrnou kopií toho, co se dělo v církvích v Galacii.

Text kázání

... a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24)

Biblická církev Praha - 22. Duben 2018 - 10:00
Nadpřirozená zpráva, nadpřirozené náboženství

Jádrem tohoto textu je vysvětlení, že Pavel nepřevzal evangelium od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, ani není podřízený apoštolů v Jeruzalémě, ale evangelium, které hlásá, je evangelium samotným Kristem Pavlovi nadpřirozeně zjevené.

Text kázání

Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11)

Biblická církev Praha - 15. Duben 2018 - 10:00
Ve tvé pravici je neskonalé blaho

Žalm 16 nás učí plně se podřídit v důvěře Bohu a předat mu starost o všechny součásti našich životů. My nemáme kapacitu vše zvládat, On ano. On pro svůj lid připravil díky Kristu dokonalý plán, poddejme se tedy Jeho vedení a zažijeme dokonalou radost z Boží přítomnosti až na věčnost.

Text kázání

Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)

Biblická církev Praha - 8. Duben 2018 - 10:00
Horlivost bez pravého poznání

Pavel na svém vlastním životě ukazuje, že evangelium, které zvěstoval křesťanům v Galacii, není lidským výmyslem, ale je to Kristovo evangelium, zjevené evangelium, pravdivé a pravé evangelium. A to je důvod, proč mu mají křesťané věřit.

Text kázání

Zjevené evangelium (Ga 1,10-12)

Biblická církev Praha - 1. Duben 2018 - 10:00
Věrný otrok Kristův

Z našeho dnešního textu si ukážeme, co je to evangelium, nikoliv však až tak z hlediska obsahu, ale z hlediska způsobu, jak se k nám evangelium dostává, s tím je úzce spojené také to, odkud evangelium pochází a jaké jsou jeho důsledky.

Text kázání

O kříži před křížem (Ž 22,1-32)

Biblická církev Praha - 30. Březen 2018 - 10:00
Král David ukazuje na Kristův kříž

Nechme tento žalm, aby se stal naším průvodcem, když si budeme připomínat události kříže. Je to popis Kristova ukřižování, který je zapsaný dlouho před Kristovým křížem.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer