Biblická církev Praha

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

Biblická církev Praha - 21. Leden 2018 - 10:00
Opravdu jen pouhou vírou?

V listu Galatským máme vzácný poklad, čisté učení o spasení z milosti. Pojďme tedy začít studium tohoto listu tím, že se podíváme na adresáty listu, na autora a na to, jak od samotného prvního verše řeší problém, kterému čelily církve v Galacii a jemuž musíme čelit i my.

Text kázání

Bankety sokyň (Př 9,1-18)

Biblická církev Praha - 14. Leden 2018 - 10:00
Paní Moudrost a paní Hloupost

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude ve svém životě následovat.

Text kázání

Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36)

Biblická církev Praha - 7. Leden 2018 - 10:00
Moudrost jako životní styl

Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled na svět, jako světový názor, jako životní styl.

Text kázání

Šťastný smutek (Mt 5,4)

Biblická církev Praha - 31. Prosinec 2017 - 10:00
Blaze těm, kdo pláčou ...

Ježíš předkládá svým učedníkům i zástupům blahoslavenství, což jsou výroky, které jasně ukazují, že Kristovo království není z tohoto světa, a život učedníků nebude životem podle norem tohoto světa.

Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79)

Biblická církev Praha - 24. Prosinec 2017 - 10:00
Příchod, původ a poslání Spasitele

Máme před sebou proroctví Zachariáše, které vyřkl nad svým nově narozeným synem, jemuž dal podle příkazu anděla jméno Jan. Je to proroctví, které ukazuje na příchod, původ a poslání Spasitele, jemuž Jan, později nazvaný Křtitel, bude připravovat cestu.

Text kázání

Proutek z kmene Jišajova (Mt 1,1)

Biblická církev Praha - 17. Prosinec 2017 - 10:00
Zjevení velkého Krále

První verš Matoušova evangelia nám představuje velkého Krále, Ježíše, který se narodil z Marie. Je zaslíbeným pomazaným králem Božího lidu, zaslíbeným požehnáním národů z potomstva Abrahamova, je Bůh, který zachraňuje.

Text kázání

Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27)

Biblická církev Praha - 10. Prosinec 2017 - 10:00
Prostoduchý a svůdnice

Sedmá kapitola ukazuje, jak se z prostoduchého stává hlupák, když podléhá svodům cizí ženy a vrhá se do náruče hlouposti. Je zde popsán celý proces – od vystavení se pokušení, přes samotný svod až po tragický pád. Toto je místo, kde se můžeme naučit skutečně velmi mnoho.

Text kázání

Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35)

Biblická církev Praha - 3. Prosinec 2017 - 10:00
Neopovrhuj varováními, která přináší Boží moudrost

Šestou kapitolu knihy Přísloví můžeme rozdělit, i když ne zcela symetricky, na pět varování. Jedná se o pět oblastí lidského života, které tvoří negativ ke druhému největšímu přikázání – přikázání milovat svého bližního jako sebe samého.

Text kázání

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Biblická církev Praha - 26. Listopad 2017 - 10:00
Cesta moudrosti v manželské věrnosti

Pátá kapitola Přísloví má celkem jednoduchou strukturu – první dva verše jsou úvodním napomenutím a poslední tři verše jsou shrnutím a výzvou. A mezi nimi najdeme varování před nevěrou (v. 3-6), cenu nevěry (v. 7-14) a požehnání věrnosti v manželství (v. 15-20).

Text kázání

Nevyznávají Ježíše Krista! I. (2J 7)

Biblická církev Praha - 19. Listopad 2017 - 10:00
Svůdcové a antikristové

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Text kázání

Střez a chraň své srdce! (Př 4,1-27)

Biblická církev Praha - 12. Listopad 2017 - 10:00
Získej moudrost!

Ve čtvrté kapitole je vyučování dědečka, které otec připomíná svému synovi s výzvou k získání moudrosti, dále otcovo vyučování s povzbuzením k vytrvalému chození cestou spravedlnosti, a nakonec jsou tu otcovy rady završené výzvou k tomu, aby syn střežil své srdce.

Text kázání

Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35)

Biblická církev Praha - 5. Listopad 2017 - 10:00
Moudrost přináší život

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části – v prvních dvanácti verších otec povzbuzuje syna, aby vytrval na cestě moudrosti, ve verších 13-20 je chvalozpěv o moudrosti a v závěru kapitoly znovu vidíme další dobrodiní, které přináší moudrost.

Text kázání

Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

Biblická církev Praha - 29. Říjen 2017 - 10:00
Hledej ji jako stříbro!

Druhá kapitola nás uvádí na cestu moudrosti a vede nás k tomu, abychom viděli, jak nesnadné je získat moudrost, a zároveň abychom rozuměli užitku moudrosti, který převáží veškerou investici do moudrosti vloženou. Máme před sebou oslavnou báseň na moudrost.

Text kázání

Boží svrchovanost ve spasení II.

Biblická církev Praha - 22. Říjen 2017 - 10:00
Boží svrchovanost ve spasení II. Video of Boží svrchovanost ve spasení II.

mp3 | text

Boží svrchovanost ve spasení II.

Biblická církev Praha - 22. Říjen 2017 - 9:00
Zevrubná historie kalvinismu

Zůstaňme u tohoto textu; obsahuje Boží svrchovanost ve všech verších. Ačkoli Písmo v žádném případě netřídí Boží svrchovanost do dnešních pěti teologických bodů „kalvinismu“, nicméně, náš text všech pět bodů obsahuje. Nejprve si všech pět bodů vyjmenujme; v další části dnešního kázání si zevrubně řekneme, jak k nim teologové dospěli.

Text kázání

Neodmítej moudrost! (Př 1,1-33)

Biblická církev Praha - 15. Říjen 2017 - 10:00
Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal Video of Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Neodmítej moudrost! (Př 1,1-33)

Biblická církev Praha - 15. Říjen 2017 - 9:00
Jak poznat moudrost a kázeň...

Mladý muž, syn, mladík je váben a volán dvěma ženami, které ho chtějí učit – jedna vylučuje druhou – na jedné straně je Moudrost a na straně druhé Hloupost. Za kterou z nich půjde? A za kterou z nich půjdeš ty?

Text kázání

Skutečnost Kristova vzkříšení (Mk 16,7-8)

Biblická církev Praha - 8. Říjen 2017 - 9:00
Velikost Kristovy milosti

Ty dva verše vypadají velmi obyčejně, přesto však v sobě ukrývají obrovské bohatství - jsou příběhem Ježíšovy milosti k hříšníkům, tedy příběhem každého z nás.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer