Biblická církev Praha

Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25)

Biblická církev Praha - 16. Září 2018 - 10:00
Zákon neruší zaslíbení

V našem dnešním textu uvidíme, jakou roli hraje zákon v dějinách spasení. Minule jsme se více zabývali smlouvami a tím, co znamenají a jak spolu souvisí nebo nesouvisí. Dnes budeme mluvit o zákoně a jeho roli v otázce spasení.

Text kázání

Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18)

Biblická církev Praha - 9. Září 2018 - 10:00
Smlouva s Abrahamem

Pavel přichází s dalším argumentem, který začíná ilustrací z běžného života, ale potom jde k hlubokým teologickým věcem – k Božím smlouvám, k Božímu záměru a nakonec k Božímu dědictví, které Bůh zaslíbil Abrahamovi.

Text kázání

Abrahamovo požehnání (Ga 3,10-14)

Biblická církev Praha - 2. Září 2018 - 10:00
Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru

Náš dnešní text se zabývá Abrahamovým požehnáním, které z víry vyplývá. V první části ve dvou bodech uvidíme, v čem není požehnání, ale naopak prokletí, a v dalších dvou bodech se zaměříme na to, v čem naopak požehnání je, a co vlastně máme tím požehnáním rozumět.

Text kázání

Jednota v rozmanitosti (Ef 4,11)

Biblická církev Praha - 26. Srpen 2018 - 10:00
Kristus obdaroval svou církev

Bůh zajistil zachování jednoty Kristova těla tím, že každého křesťana obdaroval k budování Kristova těla. Všechny dary, které Kristus své církvi dal, slouží budování a růstu těla, církve.

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení III.

Biblická církev Praha - 19. Srpen 2018 - 10:00
Dokonalost a nádhera vyvolení

Vyvolený Žid, Řek, muž, žena, svobodný, otrok tvoří jeden svatý národ, protože jsou vyvolení, vykoupení a znovuzrození sourozenci v Kristu. Abraham (Gn 17,5-6), Izák (Ř 9,7-8) a Jákob (Jr 31,7) jsou jejich duchovní otcové, protože jsou živi skrze abrahámovskou víru (Ř 4,16-18). Všichni v Kristu jsou rovněž Božími dědici.

Text kázání

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

Biblická církev Praha - 12. Srpen 2018 - 10:00
Ospravedlnění bylo vždy jenom z víry

Je evangelium jenom z milosti skrze samotnou víru v Pána Ježíše Krista nebo je „evangelium“ složené z víry a posvěcení skrze zákon? Pavel začíná u Abrahama. Jak byl ospravedlněn Abraham? A jaký byl slib daný Abrahamovi? A jaké požehnání vyplývalo z tohoto slibu? Jak s tím souvisí víra pohanů, tedy i naše víra?

Text kázání

Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)

Biblická církev Praha - 5. Srpen 2018 - 10:00
Život podle zákona je život podle těla

Náš dnešní text začíná několika řečnickými otázkami, které mají ukázat nesmyslnost jednání křesťanů v Galacii. Ukazují, že jedinou cestou k Bohu je evangelium Ježíše Krista, jedinou možností, jak přijmout Ducha svatého, je vírou v Krista a jediným způsobem života s Bohem, je život v moci Ducha svatého.

Text kázání

Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)

Biblická církev Praha - 29. Červenec 2018 - 10:00
Nepohrdám Boží milostí!

Ve dvacátém prvním verši je shrnuto všechno, co Pavel dosud řekl. Hned na začátku se ohrazuje proti případným námitkám, které by mohl někdo vydedukovat z učení o ospravedlnění z pouhé milosti jedině skrze víru. A následně opakuje, že milost je nezbytná a touto milostí jsme vykoupeni.

Text kázání

Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)

Biblická církev Praha - 22. Červenec 2018 - 10:00
… ale žije ve mně Kristus

Kdo je v Kristu, je ukřižován spolu s Kristem! Zákon už se na něj nevztahuje, protože je mrtev zákonu, aby mohl žít Bohu. Kdy přesně k tomu došlo? Co se vlastně doopravdy stalo? Co toto prohlášení znamená? Co z toho pro nás vyplývá?

Text kázání

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení II.

Biblická církev Praha - 15. Červenec 2018 - 10:00
Nikdo nemůže přijít, jestliže ho Otec nepřitáhne

Starozákonní Židé věděli, že jsou vyvoleným národem. Vše co Žid musel „udělat“, aby byl vyvolený, tak se musel narodit do židovské rodiny. Komu se narodíme, je nepodmíněné Boží rozhodnutí, nad kterým nemáme, jako tělesně neexistující, vůbec žádnou moc. Vyvolení etnika, tělesného národa, Izraele, z něhož jen ostatek byl duchovně znovuzrozen, slouží jako typ. Vše co musí Bohem vyvolená duše „udělat“ je, jen se narodit znovu.

Text kázání

Immanuel - odpověď všech mých dotazů (Mt 1,18-25)

Biblická církev Praha - 8. Červenec 2018 - 10:00
Immanuel, to jest "Bůh s námi"

Ježíš je vysvoboditel svého lidu. V něm se doslova a fyzicky naplnilo zaslíbení dané Božímu lidu, že Bůh bude přebývat se svým lidem ("Bůh s námi").

… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19)

Biblická církev Praha - 24. Červen 2018 - 10:00
Zákon vede ke smrti

Ve verších 17-19 Pavel vysvětluje, proč potřebujeme Krista, popisuje službu zákona a ukazuje na to, jaký je jediný způsob, jakým je možné žít pro Boha – jenom tak, že zemřeme zákonu.

Text kázání

Jedině vírou (Ga 2,15-16)

Biblická církev Praha - 17. Červen 2018 - 10:00
Ospravedlnění skrze víru

Pavel ve verších 15-21 shrnuje podstatu toho, co napsal v Ga 1,11-2,14. Zároveň zde pokládá základ pro to, co bude psát od třetí kapitoly. Začíná spravedlností, kterou člověk nemůže získat ze skutků zákona, ale jedině vírou v Krista.

Text kázání

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

Biblická církev Praha - 10. Červen 2018 - 10:00
Cesta k jednotě církve

Celá první polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a o jejím zachovávání a o růstu v této jednotě pod svrchovanou vládou hlavy církve, Krista.

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení I.

Biblická církev Praha - 3. Červen 2018 - 10:30
Jen vyvolení mohou přijít k Bohu

Od přirozeného člověka cesta k Bohu nevede. Cesta vede jen od Boha k člověku. Pouze Bůh může vyvolit člověka. Bůh se z nevýslovné lásky a milosti sklonil, aby si k sobě, pro svoji slávu, kvůli sobě, a pro sebe přitáhl svůj vyvolený lid, své hlasitě vyvolané, svoji ekklésii, tj. církev.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer