Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 2 min 4 sek zpět

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

12. Srpen 2018 - 10:00
Ospravedlnění bylo vždy jenom z víry

Je evangelium jenom z milosti skrze samotnou víru v Pána Ježíše Krista nebo je „evangelium“ složené z víry a posvěcení skrze zákon? Pavel začíná u Abrahama. Jak byl ospravedlněn Abraham? A jaký byl slib daný Abrahamovi? A jaké požehnání vyplývalo z tohoto slibu? Jak s tím souvisí víra pohanů, tedy i naše víra?

Text kázání

Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)

5. Srpen 2018 - 10:00
Život podle zákona je život podle těla

Náš dnešní text začíná několika řečnickými otázkami, které mají ukázat nesmyslnost jednání křesťanů v Galacii. Ukazují, že jedinou cestou k Bohu je evangelium Ježíše Krista, jedinou možností, jak přijmout Ducha svatého, je vírou v Krista a jediným způsobem života s Bohem, je život v moci Ducha svatého.

Text kázání

Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)

29. Červenec 2018 - 10:00
Nepohrdám Boží milostí!

Ve dvacátém prvním verši je shrnuto všechno, co Pavel dosud řekl. Hned na začátku se ohrazuje proti případným námitkám, které by mohl někdo vydedukovat z učení o ospravedlnění z pouhé milosti jedině skrze víru. A následně opakuje, že milost je nezbytná a touto milostí jsme vykoupeni.

Text kázání

Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)

22. Červenec 2018 - 10:00
… ale žije ve mně Kristus

Kdo je v Kristu, je ukřižován spolu s Kristem! Zákon už se na něj nevztahuje, protože je mrtev zákonu, aby mohl žít Bohu. Kdy přesně k tomu došlo? Co se vlastně doopravdy stalo? Co toto prohlášení znamená? Co z toho pro nás vyplývá?

Text kázání

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení II.

15. Červenec 2018 - 10:00
Nikdo nemůže přijít, jestliže ho Otec nepřitáhne

Starozákonní Židé věděli, že jsou vyvoleným národem. Vše co Žid musel „udělat“, aby byl vyvolený, tak se musel narodit do židovské rodiny. Komu se narodíme, je nepodmíněné Boží rozhodnutí, nad kterým nemáme, jako tělesně neexistující, vůbec žádnou moc. Vyvolení etnika, tělesného národa, Izraele, z něhož jen ostatek byl duchovně znovuzrozen, slouží jako typ. Vše co musí Bohem vyvolená duše „udělat“ je, jen se narodit znovu.

Text kázání

Immanuel - odpověď všech mých dotazů (Mt 1,18-25)

8. Červenec 2018 - 10:00
Immanuel, to jest "Bůh s námi"

Ježíš je vysvoboditel svého lidu. V něm se doslova a fyzicky naplnilo zaslíbení dané Božímu lidu, že Bůh bude přebývat se svým lidem ("Bůh s námi").

… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19)

24. Červen 2018 - 10:00
Zákon vede ke smrti

Ve verších 17-19 Pavel vysvětluje, proč potřebujeme Krista, popisuje službu zákona a ukazuje na to, jaký je jediný způsob, jakým je možné žít pro Boha – jenom tak, že zemřeme zákonu.

Text kázání

Jedině vírou (Ga 2,15-16)

17. Červen 2018 - 10:00
Ospravedlnění skrze víru

Pavel ve verších 15-21 shrnuje podstatu toho, co napsal v Ga 1,11-2,14. Zároveň zde pokládá základ pro to, co bude psát od třetí kapitoly. Začíná spravedlností, kterou člověk nemůže získat ze skutků zákona, ale jedině vírou v Krista.

Text kázání

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

10. Červen 2018 - 10:00
Cesta k jednotě církve

Celá první polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a o jejím zachovávání a o růstu v této jednotě pod svrchovanou vládou hlavy církve, Krista.

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení I.

3. Červen 2018 - 10:30
Jen vyvolení mohou přijít k Bohu

Od přirozeného člověka cesta k Bohu nevede. Cesta vede jen od Boha k člověku. Pouze Bůh může vyvolit člověka. Bůh se z nevýslovné lásky a milosti sklonil, aby si k sobě, pro svoji slávu, kvůli sobě, a pro sebe přitáhl svůj vyvolený lid, své hlasitě vyvolané, svoji ekklésii, tj. církev.

Text kázání

Autorita evangelia (Ga 2,11-14)

27. Květen 2018 - 10:00
Evangelium je mocí pravdy

Ve čtyřech verších, které dnes máme před sebou, vidíme, že Petr začal jednat pokrytecky, když se oddělil od pohanů kvůli tomu, že nezachovávají zákon a jeho pokrytectvím se dali strhnout i ostatní Židé, včetně Barnabáše. Ale evangelium Kristovo dává autoritu jednat podle pravdy, rozsuzovat podle pravdy a napomínat každou nepravost a hřích.

Text kázání

Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10)

20. Květen 2018 - 10:00
Evangelium je měřítkem pravdy

Dnešní oddíl nás vede k tomu, abychom lépe rozuměli obsahu evangelia, rozsahu evangelia i účinkům evangelia. O obsah jde, co se týče zprávy samotné, o rozsah, co se týče lidí, které zasahuje a proměňuje, a účinek jaký to má na život jednotlivce i celého společenství Kristovy církve.

Text kázání

Povoláni k jednotě (Ef 4,1-3)

13. Květen 2018 - 10:00
Základní stavební kameny jednoty

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se dnes z prvních tří veršů podíváme na dvě důležité věci: 1. Především na to, že jsme povoláni k tomu, abychom žili život hodný Kristova evangelia a, 2. dále na to, jak má takový život vypadat.

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka III.

6. Květen 2018 - 10:00
Boží štědrost a původ zla

Dnes se již napotřetí a naposled podíváme na naprostou duchovní neschopnost a zkaženost lidstva (tj. na 1. bod kalvinismu) z jiného úhlu. Proč Bůh se zlem a padlým člověkem již dávno neskoncoval? Písmo nám to prozradí.

Text kázání

Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5)

29. Duben 2018 - 10:00
Zpráva, za kterou je třeba bojovat

Pavel pokračuje ve svém argumentu a ukazuje, že nakonec se vypravil do Jeruzaléma a předložil evangelium apoštolům, aby se ujistil, že jeho dosavadní úsilí, nebylo marné. Při té příležitosti došlo k vážnému útoku na evangelium, který byl věrnou kopií toho, co se dělo v církvích v Galacii.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer