Audio by kazatel jan_such_y

Boží Slovo se nevrátí s prázdnou - Iz 55,10-11

Bůh posílá své slovo a ono vždy přinese užitek. Boží Slovo se k Bohu nikdy nevrací bez toho, aby vykonalo svou práci.


31:18 minut (7.17 MB)

Pokračování navzdory překážkám - Ezd 5,1-17


44:27 minut (10.18 MB)

Modlitba, vyznání a opuštění hříchů - Ezd 9,1-10,44


32:49 minut (7.52 MB)

Služba na Božím díle - Neh 2,11-3,32


53:31 minut (12.25 MB)

Závazek evangelia - Neh 10,1-12,26


26:56 minut (6.17 MB)

Vnitřní obnova - Neh 13,4-31


32:58 minut (7.55 MB)

Křesťan a světská autorita - Tt 3,1-3


38:59 minut (8.92 MB)

Bůh promlouvá - Ž 19,1-15


28:39 minut (6.56 MB)

Děti zaslíbení - Gal 4,21-31


34:14 minut (7.84 MB)

Bojuj dobrý boj víry - 2Tm 4,7-8

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. (2. Timoteovi 4,7-8)


36:14 minut (8.29 MB)

Proč opustit Ježíše? - J 6,60-71


39:29 minut (9.04 MB)

Písmo musí platit! - J 10,22-42


40:08 minut (9.19 MB)

Život apoštola Jana - J 18,15-16


56:59 minut (13.04 MB)

Jak přistupovat ke knize Genesis - Gn - úvod

První kniha Bible, kniha Genesis, je základem, od něhož se odvíjí mnoho dalších věcí. Podle toho, jak budeme přistupovat k této knize (a především k prvním jedenácti kapitolám), bude vypadat i náš pohled na další věci v Bibli i ve světě - naše vnímání Pána Boha, pohled na sebe sama, pohled na druhé, na Písmo, závažnost hříchu, ...


33:31 minut (7.67 MB)

Na počátku Bůh ... - Gn 1,1-31

Hlavním tématem první kapitoly Bible není ani tak stvoření samotné, ale Bůh sám. A to je přesně to, nač se máme soustředit - abychom poznali Hospodina.


56:32 minut (12.94 MB)

Bůh, který nás obdarovává - Gn 2,1-15

Druhá kapitola Bible nám ukazuje Stvořitele, který je plný milosti a dobroty a který nám dává řadu věcí. Podívejme se na některé z nich.


50:54 minut (11.65 MB)

Expanze hříchu a projevy milosti - Gn 4,1-26

Modrá planetaNa příběhu prvních lidí a jejich potomků můžeme jasně vidět katastrofální důsledky hříchu a jeho pronikaní do všech oblastí lidského života. Současně můžeme v každém pokolení také sledovat neutuchající Boží milosrdenství.


52:23 minut (11.99 MB)

O původu hříchu - Gn 3,1-24

Pokušitel hadOdkud se bere všechno zlo, které kolem sebe vidíme? Jak můžeme své životní zkušenosti srovnat s prohlášením Písma, které tvrdí, že Bůh je dobrý a vše, co stvořil, bylo dobré? Je nějaký lék na zlo? Odpověď na tyto i další otázky nalezneme hned v prvních kapitolách zapsaného Božího Slova.


54:30 minut (12.48 MB)

Naplňte zemi! - Gn 5,1-32

strom-zivotaBoží milost a požehnání stále trvají a můžeme to vidět také v tom, jak se lidstvo - i přes prokletí hříchu - rozmnožuje a naplňuje zemi.


41:41 minut (9.54 MB)

Příprava na záchranu - Gn 6,1-22

archaZkažené lidstvo se blíží k zániku. Noe byl vybrán samotným Bohem, aby připravil záchranu pro další pokolení.


48:29 minut (11.1 MB)

A přišla potopa a zahubila všechny - Gn 7,1-24

Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.


53:22 minut (12.22 MB)

Nová smlouva s člověkem - Gn 8,1-22

Bůh obnovuje svou smlouvu s člověkem po potopě.


42:02 minut (9.62 MB)

Nové začátky - Gn 9,1-29

Bůh smetl starý svět a přicházejí nové začátky - nejenom pro lidi, ale pro všechno stvoření. Ale kromě člověka byl v arše také hřích!


52:34 minut (12.04 MB)

Z nich pochází všechny národy země - Gn 10,1-32

Desátá kapitola Genesis je jediným spolehlivým zdrojem, který nám může říci pravdu o tom, co se dělo po potopě. Nalezneme zde 70 různých jmen - lidí, národů i měst. Je také záznamem o obnovení vzpoury proti Hospodinu, která naplno propuká v 11. kapitole.


54:26 minut (12.46 MB)

Věž do nebe - Gn 11,1-9

Lidská pýcha se stále pozvedá proti Bohu a chce dosáhnout do nebe jiným způsobem než Božím. Důsledky takového jednání našich předků, tedy Boží soud zmatení jazyků, neseme a zakoušíme všichni dodnes.


53:35 minut (12.27 MB)

Odhoďte hřích! - Žd 12,1-17

Bůh nás miluje, jak jen otec může milovat své děti. Vychovává nás k podílu na své vlastní svatosti a to nás vede k tomu, abychom s radostí odhodili každý hřích a běželi za Pánem.


47:06 minut (10.78 MB)

Nestyď se tedy vydávat svědectví - 2 Tm 1,3-8

Timoteus zakoušel život z Boží milosti a síly a byl povolán k budování Pánovy církve - podobně jako každý Kristův učedník.

 


46:04 minut (10.55 MB)

Naděje evangelia - 2 Tm 1,8-12

Ježíši se posmívali. Budou se posmívat i nám! Drtivá většina lidí se mu vysmívala. Přesto to podstoupil - kvůli nám! Kvůli mě!

 


55:23 minut (12.68 MB)

Buď silný milostí Ježíše Krista - 2 Tm 1,13-2,7

Posiluj se ve víře a v Boží milosti. Tak budeš dobrým služebníkem, který bude připravený sloužit druhým v pokoře a v lásce. Budeš vychovaný slovy víry - Božím slovem, které je nepohnutelným základem křesťanského života i učení.

 


54:18 minut (12.43 MB)

Povzbuzení evangeliem - 2 Tm 2,8-13

Evangelium je nejenom dobrá zpráva a moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, ale je to také moc, která nám dává sílu ke každodennímu následování Pána Ježíše Krista.

 


50:55 minut (11.66 MB)

Usiluj o to, aby ses osvědčil jako dělník ... - 2 Tm 2,14-21

Boží slovo je základem křesťanského života i života a organizace církve.44:35 minut (10.21 MB)

Vlídně poučovat odpůrce - 2 Tm 2,22-26

Kristův služebník podle apoštola Pavla ostře kontrastuje s falešnými učiteli. Jeho učení je jiné, jeho charakter je jiný a také jeho jednání se velmi odlišuje od jednaní jeho protivníků.


51:09 minut (11.71 MB)

Prolínání dvou světů - 2 Tm 3,1-17

Apoštol Pavel staví do kontrastu dva světy, které se prolínají na jednom místě - v církvi. Jedná se o svět bezbožných, kteří spějí k záhubě, i když možná prohlašují, že znají Boha, a svět zbožných, kteří jsou plni Božího slova a tak jsou připraveni ke každému dobrému činu.

(Omlouváme se, ale kázání je nahrané pouze ze dvou třetin.)


27:03 minut (6.2 MB)

Lék na korupci a nespravedlnost v naší zemi - 2 Tm 3,10-17

V sametové revoluci hledal český národ naději na svobodnější společnost,než kterou zažil za socialistické diktatury. Jeho naděje hynou s všudypřítomnou korupcí a rozsáhlými krádežemi miliard státních peněz. Socialismus nenaplnil touhu lidí po svobodě, kapitalismus nedokázal naplnit touhu po spravedlnosti. Zbývá nějaká naděje nebo to půjde s naší zemí pořád už jen z kopce? Je jeden člověk, který má odpověď na naše otázky...


50:56 minut (11.66 MB)

K čemu je nám Bible? - 2 Tm 3,15-17

Boží slovo nikoho nenechává na pochybách k čemu je člověku užitečné. Vezměme ji společně do ruky, otevřme a čtěme. To, co nalezneme, je život!

 


39:09 minut (8.96 MB)

Život ve světle přicházejícího Božího soudu - 2 Tm 4,1-5

Bůh nám ukazuje, kdo nám v životě může pomoci i to, kde najdeme manuál pro svůj život. V dnešním uvidíme, čím máme naplnit tento proměněný život ve světle přicházejícího Božího soudu.


47:20 minut (10.84 MB)

Dobrý boj jsem bojoval - 2 Tm 4,7-8

Apoštol Pavel vysvětluje svému synovi ve víře, Timoteovi, že dopis, který mu napsal, je skutečně jeho duchovní závětí. Jeho konec se přiblížil a apoštol se těší na vavřín spravedlnosti, který pro něj připravil jeho Pán.


40:08 minut (9.19 MB)

Společenství Kristovy církve - 2 Tm 4,9-22

Co vedlo lidi jako byl apoštol Pavel k tomu, že za všech okolností byli spokojení a odhodlaní i dále sloužit Bohu? Byla to jejich láska k pravdě a oddanost Ježíši Kristu, jejich Pánu. Ale ne všichni byli a jsou takoví jako Pavel.


59:39 minut (13.66 MB)

Kdo je Bůh? - Sk 17,16-34

Můžeme poznat Boha? Jak se můžeme dozvědět, jaký Bůh doopravdy je? Je možné to vyčíst z přírody kolem nás nebo potřebujeme ještě něco více? Apoštol Pavel podobné otázky řešil s filozofy v Athénách a tak se právě od něj můžeme dobře učit odpovědím na tyto a podobné otázky.


44:54 minut (10.28 MB)

Kdo jsou to diákoni? - Sk 6,1-7

V první církvi v Jeruzalémě došlo ke konfliktu v otázce spravedlivého rozdělování jídla mezi chudé vdovy a na apoštolech bylo, aby celou situaci vyřešili. Jejich prací však bylo kázání Slova a modlitby, proto svolali církev a ustanovili diákony, kteří zajišťovali praktické věci týkající se pokojného chodu církve.


43:52 minut (10.04 MB)

Hledáme diákony - 1 Tm 3,8-13

Boží slovo velmi jasně definuje diákony – nikoliv však z hlediska náplně jejich práce, ale především z hlediska charakteru. V Písmu je celý seznam vlastností, které mají být diákonům vlastní a bez nichž by neměli být do této služby ustanoveni.


52:20 minut (11.98 MB)

Vůně evangelia - 2 K 2,14-17

Křesťan je vůní kadidla, které Kristus obětuje Bohu. Ale nevoní každému stejně. Jedněm jsme životodárnou vůní ke spasení, zatímco pro druhé jsme smrtonosnou vůní, která vede k záhubě.


32:00 minut (7.33 MB)

Bůh nás potěšuje v každém soužení - 2 K 1,1-11

Bůh je Bohem potěšení. On potěšuje ty své děti, které jsou v jakémkoliv soužení. Jeho potěšení přichází skrze bratry a sestry v Kristu. To je obrázek opravdové Kristovy církve.

 


53:54 minut (12.34 MB)

Společenství Kristovy církve

Co je to církev a proč je tady?

Církev je nevěstou Ježíše Krista. Už z tohoto popisu vyplývá mnoho o funkci církve i o její kráse. Ale musíme jít ještě dál - musíme si klást otázku, jak má církev fungovat, jak to v církvi vypadá a především praktickou otázkou: Jaké místo a jakou službu mám v církvi já?


50:27 minut (11.55 MB)

Co bylo od počátku... - 1 J 1,1-4

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný...


46:38 minut (10.68 MB)

Znáte Boha? - 1 J 1,5-10

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu...


42:59 minut (9.84 MB)

Musí žít tak, jak žil On... - 1J 2,1-6

Boží dítě nemůže trvale žít v hříchu!

Padáme do hříchu, ale Otec všechno připravil v Ježíši Kristu - On je náš přímluvce, obhájce, advokát - stará se o naše záležitosti. Není to advokát, který se snaží na nás najít nějakou polehčující okolnost. Stojí před Bohem a říká: "Už bylo zaplaceno!"


51:11 minut (17.58 MB)

Choďme v lásce - 1J 2,7-11

Chodit ve světle znamená milovat bratra

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.


38:00 minut (13.05 MB)

Děti, mládenci, otcové... - 1J 2,12-14

Zvítězili jste nad Zlým

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.


43:28 minut (14.93 MB)

Nemilujte svět ani to, co je ve světě (1J 2,15-17)

Svět pomíjí i jeho chtivost

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.


59:47 minut (20.53 MB)

Nastala poslední hodina (1J 2,18-21)

Nebezpečí číhá uvnitř

Když nás Pán Ježíš zachránil od hříchu a smrti, radujeme se z Jeho lásky. A počítáme s tím, že nepřátelský svět, který Boha nemiluje, bude v nepřátelství i vůči nám, těm, které On nazval svými přáteli (J15:15). Teď ale apoštol Jan přichází s něčím daleko horším: i mezi námi budou lháři. I v církvi budou Boží nepřátelé!


31:08 minut (10.69 MB)

Křesťané a antikristé (1J 2,18-27)

Do světa vyšlo mnoho antikristů...

Tento oddíl nám pomůže porozumět, jaký je rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. V církvi jsou oba druhy lidí – ti, kdo milují Boha a žijí podle Jeho Slova, i ti, kdo říkají, že Boha milují, ale jejich život ani jejich víra o tom nesvědčí.


49:38 minut (17.04 MB)

Zůstávejte v Kristu (1J 2,28-29)

Kdo je z Něho zrozen, činí spravedlnost

Jan napsal křesťanům, aby jim pomohl prozkoumat jejich víru, aby zjistili, zda stojí pevně nebo zda potřebují něco ve svém životě změnit.


43:09 minut (14.82 MB)

Dar Boží lásky: Jsme Jeho děti (1J 3,1-3)

Věčná Boží láska

Na nás nebylo nic, co by se Bohu mohlo líbit. Bůh je Duch a my jsme byli duchovní mrtvoly - nechtěli jsme Boha znát, neopětovali jsme Jeho lásku, vztah s námi Mu nepřinášel žádné naplnění ani potěšení - byli jsme poslušní někoho jiného, a přece nás Bůh zahrnul velikou láskou.


50:40 minut (17.4 MB)

Kdo je v Kristu, nehřeší! (1J 3,4-10)

Kdo je křesťan?

Uvěřít krásným lžím nás nepřivede k cíli. Musíme přijmout pravdu a na pravdě postavit svůj život. Jan přináší další test křesťanské víry a vysvětluje, že opravdový křesťan se pozná podle vztahu k hříchu.


49:00 minut (16.83 MB)

Prameny bratrské lásky (1J 3,11-15)

Děti Boží a děti ďáblovy

Nejdůležitějším poznávacím znamením křesťanů je láska. Láska k bratřím je přirozeným znakem každého křesťana. Její zdroj musíme hledat jenom v Bohu a v Jeho moci, kterou změnil zatvrzelá lidská srdce. Taková láska, se nedá skrýt, ale je silou věřících.


58:45 minut (20.18 MB)

Položit život za své bratry (1J 3,16-18)

Skutečná láska je z Boha

Boží láska je ochotná jít tak daleko, že vydá svůj život. I my jsme povinni položit život za své bratry. Jan před nás staví nutnost milovat své bratry. Jan má pro nás připravený důsledek - miluj své bratry.


48:16 minut (16.57 MB)

Svůj pokoj vám dávám (1J 3,18-24)

Svobodný přístup k Bohu

Jaká je úloha našeho svědomí? Proč nám ho Bůh dal? Když nás naše svědomí neobviňuje, máme pokoj s Bohem a víme, že v nás zůstává Boží láska. Bůh nám dal svého Ducha, skrze kterého je Boží láska vylita do našich srdcí. 


51:14 minut (17.6 MB)

Milovaní, rozlišujte! (1J 4,1-6)

Principy duchovního rozlišování

Bůh nám dal své Slovo a svého Ducha, abychom mohli žít v pravdě a ve svatosti. A ve svém Slově nás učí, jak a podle čeho máme rozlišovat pravdu a lež, podle čeho Boží děti poznají, zda mluví Bůh nebo je svádí duch antikrista. 


55:35 minut (19.09 MB)

Boží láska v církvi (1J 4,7-8)

Jak se pozná láska k Bohu?

Krátká pasáž, která mluví o velkých a důležitých věcech. Mluví o tom, kdo je Bůh, kdo je Otec Pána Ježíše Krista, kdo povolává to, co není, aby to bylo a kdo dává život mrtvým, aby byli živí v Duchu.


64:15 minut (22.06 MB)

Zjevení Boží lásky (1J 4,9)

Život je v Kristu

Centrem a vrcholem Božího zjevení je Boží Syn Ježíš Kristus. Pro církev jej Pán Bůh poslal na svět, aby poznala a měla skutečný život skrze Něj. V tom se zjevuje Boží láska k nám.


49:40 minut (17.05 MB)

Oběť smíření (1J 4,10)

Lásku Boží najdeš v Kristu

Pán Bůh dává lidem svou lásku. Láska je v tom, že spravedlivý požadavek trestu za náš hřích, kterým je smrt, vzal na sebe Boží syn – Ježíš Kristus, když se stal obětí smíření za naše hříchy.


43:41 minut (15 MB)

Dokonalost Boží lásky se naplňuje v místním sboru (1J 4,11-12)

Milujme se navzájem

Církev, a zvláště místní společenství věřících oddaných službě lásky jedněch k druhým, je prostředím, ve kterém se nyní zjevuje Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista.


46:10 minut (15.85 MB)

Dílo Ducha svatého v křesťanovi (1J 4,13-18)

Máme plnou jistotu pro den soudu

Bůh Otec poslal svého Syna, aby byl Spasitelem světa. Ducha svatého pak Bůh poslal, aby mi dosvědčoval Jeho lásku a dával mi jistotu a pokoj.

(Pozn.: Omlouváme se, ale kázání se nám nepodařilo nahrát celé.)


34:41 minut (11.91 MB)

Miluj církev! (1J 4,19-21)

Křesťan potřebuje církev

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. - Testem víry v Boha je křesťanova láska k církvi.


58:29 minut (20.09 MB)

Je vzkříšen! (Lk 24,1-12)

Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Kristus byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.


48:44 minut (16.73 MB)

Víra, láska, poslušnost (1J 5,1-4)

Poslušnost je důkazem lásky k Bohu

Víra v Ježíše Krista přemáhá svět a vede k posvěcení.


45:25 minut (15.6 MB)

Dokonale vítězíme! (1J 5,4-5)

Sjednoceni s Kristem dokonale vítězíme nad světem

Vítězství učedníků Pána Ježíše přináší svobodu i závazek k následování. ...text kázání


41:55 minut (14.4 MB)

Boží svědectví o Kristu (1J 5,6-10)

Bůh se dává poznat lidem

Apoštol Jan nás vyučuje, jak přemáhat svět. Tím světem je myšleno všechno, co člověka ničí - je to lidský hřích. Hřích je to, co člověka odděluje od svatého Boha. Dělat hřích, hřešit, to znamená žít proti Božímu zákonu; znamená to žít tak, jak Bůh nechce, abychom žili. Hřešit znamená žít život proti Bohu, ve vzpouře proti Němu, proti Jeho zjevené vůli pro život člověka. ...text kázání


51:25 minut (17.66 MB)

Život je v jeho Synu (1J 5,11-13)

Kdo má Syna, má život

Když jsme naposledy procházeli společně 1. Janovým listem, byli jsme doslova přemoženi velikostí Božího svědectví, které Bůh vydává jak v historii, tak i dnes a denně o svém Synu Ježíši Kristu. A nyní nám apoštol Jan podává vysvětlení tohoto svědectví – proč ho vydává. 1. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. 2. Ale měl život věčný ...text kázání


43:53 minut (15.07 MB)

Křesťanova výsada (1J 5,13-15)

Vše, co máme, je od Boha.

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. ...text kázání


50:20 minut (17.29 MB)

Zachraň život! (1J 5,16-17)

Nástroj v Božích rukou

Bůh dává život skrze přímluvné modlitby bratrů a sester.
Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. ...text kázání


50:35 minut (17.37 MB)

Buďte svobodní (1J 5,18-21)

Ježíš Kristus je pravý Bůh

Duch svatý uschopňuje člověka věřit Ježíši, pravému Bohu, ve kterém máme věčný život. ...text kázání


53:00 minut (18.2 MB)

Pravda a láska (2J 1-13)

Ježíš Kristus je pravda!

Autor dopisu miluje jeho příjemce, a dokonce je zde napsáno, že je milují "všichni, kdo poznali pravdu". Ano, pravda má totiž úžasnou moc. Osvobozuje člověka od lži a vede k lásce. Pravda přináší svobodu od hříchu. ...text kázání


54:30 minut (18.72 MB)

Pro co žiješ? (3J 1-15)

Strom se pozná poovoci

Zatímco první list Janův je směřován církvi, druhý pak kvůli obecnému pronásledování křesťanů jisté paní, ale pravděpodobně personifikované církvi, tak list třetí je adresován přímo osobě - a to "milému Gaiovi", jak čteme v prvním verši listu. Znovu si připomeňme, že vnitřní svědectví jak obsahu, tak formy tohoto dopisu i tradice církve, připisují jeho autorství Janovi. ...text kázání


56:05 minut (19.26 MB)

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

Po cestě věčnosti mě veď

David veden Duchem svatým předkládá před naše oči hluboké učení Písma: Bůh, kterého Bible zjevuje, je Bohem, který o nás ví vše – jak o našem jednání, tak i dokonce o našem "vnitřním člověku" - tzn. co si myslíme, jaké jsou naše touhy, ví i vše o našich motivech v rozhodování. A takový člověk, který byl vyhlédnut od Boha a jehož srdce sám Bůh změnil, nás nyní vede skrze hlubokou modlitbu, skrze Davidovo vyznání k poznávání toho, kdo je náš Bůh. ...text kázání


59:04 minut (20.28 MB)

Pád Božího služebníka (2S 11)

Drž se Božího slova, choď Duchem!

V Božím slově máme příklad zápasu člověka, kterého Bůh vyvolil před stvořením světa, aby byl svatý. Povolal ho, aby se stal nástrojem v Božích rukou k uskutečňování Hospodinových záměrů: a tím je Boží sláva v životě tohoto člověka. Také si ho Bůh používá, aby se stal nástrojem posvěcení mnohých dalších lidí, včetně nás, čtenářů Bible a následovníků Krista. Je jím David, nejmladší z osmi synů Jišaje z Betléma. ...text kázání


46:05 minut (15.83 MB)

David poznává svůj hřích (2S 12)

Ten muž jsi ty!

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka. ...text kázání


45:30 minut (15.63 MB)

Davidovo pokání a obnova (Ž 51)

Smiluj se nade mnou, Bože...

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka... ...text kázání


51:40 minut (17.74 MB)

Cesta za nadějí (Mt 2,1-12)

Klaňme se správnému Králi

Máme dnes před sebou starý příběh z Bible, který nám vypráví o hledání Spasitele. Možná, že ten příběh je sice starý, ale hledání někoho, kdo mi pomůže, koho můžu následovat, kdo mě ochrání, kdo je mi vzorem; hledání někoho, kým já nejsem, ale chtěl bych být, to je úplně stejný příběh nás lidí v dnešní České republice, na začátku 21. století. ...text kázání


37:05 minut (12.73 MB)

Bůh se dává poznat (J 1,1-18)

Kristus je život a světlo lidí

Každý člověk, když zemře, bude postaven před soud. A ruku na srdce, kdo zde v sále může říci: v mém životě jsem nikdy nic špatného neudělal, nikomu neublížil a vždy jsem cele miloval Toho, který bude soudit: Ježíše Krista! Jediný, kdo tě může zachránit od spravedlivého odsouzení za každý hřích, který jsme kdy udělali, je Ježíš Kristus. ...text kázání


50:15 minut (17.26 MB)

Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51)

Svědectví jedněch je cesta k víře dalších.

Pokoj vám, ve jménu Ježíše Krista, Bohem milovaní a vykoupení, začali jsme procházet Janovo evangelium, abychom viděli, kdo je Ježíš Kristus. A hned úvodní slova nás nenechala na pochybách, kým je: On je věčným Slovem, výrazem Boží podstaty, Stvořitelem, původcem i cílem stvoření. Ať kdokoliv z lidí dýchá, chodí, přemýšlí, to všechno je jen a jen díky Ježíši Kristu. ...text kázání


51:51 minut (17.8 MB)

Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25)

Svými skutky vydává Ježíš svědectví o tom, kým je

Ježíš Kristus je světlem. On si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. (Ef 5_25-27). ...text kázání


49:20 minut (16.94 MB)

Musíte se znovu narodit (J 3,1-21)

Věčný život je jedině skrze víru v Ježíše Krista

Pán Bůh zjevuje lidem to nejdůležitější tajemství, které potřebuje každý v životě odhalit: jak můžu poznat Boha a nalézt u něj milost? Jak můžu žít tento život v pokoji, a nebát se toho, co přijde? Je před námi klíčová část Písma: je zde jádro zvěsti, proč Ježíš přišel na svět - aby lidé uvěřili a měli život. ...text kázání


53:22 minut (18.33 MB)

Radost Božího služebníka (J 3,22-36)

Kdo věří v Syna, má život věčný

Každý, kdo slyší evangelium, má také svou zodpovědnost. Janovo evangelium dovádí svědectví o Ježíši, zaznamenané v kapitole 1 až 3, do praktického konce: Když nyní víš, že Ježíš je Spasitel, přišlý od Otce, slož svou naději, svou víru v Něj! ...text kázání


43:15 minut (24.75 MB)

Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42)

Evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří.

Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to - ten, který k tobě mluví.“ ...text kázání


55:34 minut (50.88 MB)

Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18)

Ježíš nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.

Otvíráme Janovo evangelium. Evangelium je o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zpráva, kterou sepsal apoštol Jan Zebedeus je jiná, než ostatní 3 evangelia, která v Bibli máme. Zatímco Matouš a Lukáš popisují Ježíšovo narození a dále spolu s Markem i jeho pozemskou službu, ukřižování a vzkříšení, apoštol Jan se soustřeďuje na něco jiného. Ale Janův cíl je jiný. Jeho cílem je ukázat na Ježíše jako Spasitele a na jeho božství. ...text kázání


44:50 minut (41.05 MB)

Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47)

Otec dal Synu moc konat soud

Máme před sebou dnes nemírně důležitou pasáž Písma: nemluví tu někdo, nějaký člověk, o Ježíši, jak se s ním setkal, co si o něm myslí nebo co s ním zažil. Zde mluví přímo Ježíš! To je svědectví z první ruky! Kdy jindy se dovědět, kdo Ježíš je, než právě dnes? Než právě teď, když slyšíme na vlastní uši, co říká? Věříme, že celé Písmo je vydechnuté Bohem. ...text kázání


56:27 minut (41.2 MB)

Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21)

Já jsem to, nebojte se!

Ježíš posílá své učedníky, aby tvrdě pracovali. A to tak, že kvůli službě někdy ani nebude čas se najíst. Apoštolové tvrdě pracovali a nyní potřebují odpočinek. Pán Ježíš ví, jak náročná je služba Bohu. Učedníci ani neměli čas se najíst! Pán Ježíš ví, že ten, kdo tvrdě pracuje, potřebuje také odpočinek. Proto říká apoštolům, aby si odpočinuli. Jak odpočívají? ...text kázání


46:24 minut (42.49 MB)

Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59)

Syťte se Kristem!

Celé tisíce lidí šli za Ježíšem kvůli úplně špatným motivům. Jejich očekávání bylo tělesné: chtěli ho provolat králem v Izraeli, ale On je Králem celé země, chtějí nyní, aby je zabezpečil pozemskými statky - jídlem, pitím, ale On dává mnohem víc - věčný život. ...text kázání


46:22 minut (42.45 MB)

Slova věčného života (J 6,60-71)

Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. (J 14,6)

Ježíš Kristus je osobou, která stále přitahuje pozornost davů lidí. Lidé se ptají: Je to opravdu ten, kdo má moc uzdravit moje nemocné tělo, vyléčit rakovinu nebo vrátit zrak slepému od narození? Je to opravdu ten, který ovládá počasí svým slovem a je schopný dát najíst tisícům lidí jenom z pěti chlebů a dvou ryb? Pojďme zjistit pravdu o tomto Ježíši. ...text kázání


42:15 minut (38.69 MB)

Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30)

Přesvědč se, kdo je Ježíš Kristus, protože na tom záleží budoucnost tvého života.

Lidé postavili nádherné náboženské stavby, veliké stadiony i poutní místa, kam přicházejí ve jménu náboženství. Uctívají na pustých místech, vrcholcích hor i uprostřed rušného velkoměsta. Ale to důležité není místo, kde uctíváme, ale kdo je objektem našeho uctívání. Jak si můžeme být jisti, že uctíváme pravého, živého Boha a ne modlu, výplod lidské představivosti, jeho přání a tužeb? ...text kázání


38:13 minut (34.99 MB)

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53)

Ježíš Kristus je zdrojem věčného života.

Když se dnes někde mluví o Ježíši Kristu, spojují lidé jeho jméno se slovy jako je láska a odpuštění. Zato samotné křesťanství spíše spojováno s lidmi než s Kristem a podle toho také křesťanství nemá vždy dobrý zvuk u lidí - panuje názor, že křesťanství je prostě to, co pochází původně od Krista, ale lidé to později celé pokazili a zneužili. Každý kdo chce poznat pravdu, musí jít zpět ke zdroji, aby mohl porozumět pravdivě. Proto půjdeme i dnes otevřít Bibli, která sama prohlašuje, že pochází od Boha a o které to samé prohlašoval Ježíš Kristus a jeho následovníci. ...text kázání


45:38 minut (41.79 MB)

Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11)

Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy.

Tam, kde se vydává svědectví o Ježíši, nezůstává žádné srdce chladné. Další a další lidé obraceli svou pozornost k Ježíši, zda by snad on nemohl být tím zaslíbeným Mesiášem, tím prorokem, jehož příchod byl ohlášen. Dvanáct učedníků vyznalo, že mu uvěřili, že je ten svatý Boží. Další lidé uvěřili, že je to Mesiáš, protože činí mezi nimi velké zázraky. ...text kázání


45:24 minut (41.57 MB)

Světlo světa (J 8,12-30)

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Proč přicházím právě s přáním pokoje? Obvykle si dnes lidé přejí "dobrý den", nebo se zdraví "ahoj, čau, nazdar". Výjimečně však dnes někdo přemýšlí, co ta slova znamenají. Užívají se právě proto, že se jich v takové situaci obecně v naší společnosti používá, je to zvykem. Ale přání pokoje ve jménu Pána Ježíše Krista je docela něco jiného. Je to pozdrav církve. Nemá žádného významu mimo církev, protože Kristus přišel dát svůj pokoj církvi, naproti tomu světu přišel dát meč - to je rozdělení a soud. Církvi však přinesl pokoj s Bohem Otcem. ...text kázání


39:38 minut (36.29 MB)

Pravda tě osvobodí (J 8,31-59)

Ježíš má slova života pro otroky hříchu.

Co to je svoboda? Nejprve negativně, co svoboda není: svoboda není dělat si, co chci. Svoboda člověka neznamená, dělat si co chci. Svoboda znamená, že budu dělat to, co je správné. To, co je dobré. ...text kázání


59:50 minut (54.78 MB)

Byl jsem slepý a nyní vidím! (J 9,1-7)

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

Ježíšova slova jsou velmi silná. Jsou tak silná, že zní skrze stránky Písma, jež máme v rukou, až do našich uší. Jsem snad i já otrok hříchu? Jak to poznám? Každý, kdo zůstává, pokračuje v hříchu, je jeho otrokem. Není svobodný, protože nechce milovat Boha. Milovat Boha znamená poslouchat Boha. ...text kázání


39:47 minut (36.43 MB)

Věříš v Syna člověka? (J 9,8-41)

Slepý od narození vidí. A co teprve, když uvěří!

Ten slepý je fyzickým příkladem před očima učedníků. Důsledky hříchu přítomného v tomto světě jsou tak hrozné, že se může stát, že se někdo dokonce narodí slepý. Slepota jeho těla je obrazem duchovní slepoty, do které se lidé rodí. Ale proto přišel Ježíš, Boží Syn, aby otvíral oči slepých. Ne však především fyzické oči, ale duchovní zrak. ...text kázání


48:45 minut (44.64 MB)

Dobrý pastýř Ježíš (J 10,1-21)

Ovce nepůjdou za zlými pastýři, hlas Dobrého Pastýře však slyší a následují ho.

Pán dnes připravil pro nás právě tento oddíl z Janova evangelia, abychom mohli mít radost a pokoj v Něm. Máte ve světě trápení? Vím, že máte. Máme je všichni. Ale chvála buď Bohu za jistou naději, kterou nám dává ve svém Synu, Ježíši Kristu. Jeho pokoj přichází právě do největších trápení. ...text kázání


44:09 minut (40.42 MB)

Poznejte velikou radost! (Lk 2,1-20)

Z čeho se raduje celé nebe, to je nyní zvěstováno lidem: narodil se Spasitel.

Kdo z nás však ví, jak dlouho se Vánoce slaví? Znali je podobně naši rodiče, babičky a dědové, generace před nimi. Ale první stromeček se v Čechách zdobil teprve na začátku 19. století. Vánoce jsou plné zvyků, které se nám líbí. Ale nevíme o jejich původu mnoho. Ale o událostech narození Ježíše nás chce lékař Lukáš, evangelista, ujistit bezpečně. ...text kázání


43:09 minut (39.5 MB)

Ježíš a Otec jsou jedno (J 10,22-42)

Pravda o Ježíši je odhalena: On je Spasitel a Bůh.

Už se to téměř nedalo vydržet! Musíme to vědět! Jsi Mesiáš, Kristus? V našich křesťanských uších to zní dobře, že? To je přeci cílem naší služby, aby se lidé ptali, jestli je Ježíš Mesiáš. Aby to už nemohli déle vydržet a museli znát odpověď na svou otázku. Tak jako to chtěli slyšet židé od Ježíše, když se procházel v chrámu. ...text kázání


47:07 minut (43.14 MB)

Já jsem vzkříšení a život (J 11,1-44)

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Proč potřebuje každý člověk dobře porozumět tomu, kdo je Ježíš Kristus? Každý, ať si to přizná nebo ne, potřebuje život. Lidé umí životy brát: ve válce jedni usilují o životy druhých, vrah bere život člověku, eutanázie má za cíl ukončit život, lékaři místo aby léčili, berou život nenarozeným dětem. Ale kdo z nás dovede život stvořit a udržovat ho? ...text kázání


43:48 minut (40.11 MB)

Král přichází! (J 11,45-12,19)

Svědectví o Ježíši a radost z Jeho slávy se šíří mezi lidmi.

Vzkříšení Lazara mělo za následek dvojí reakci lidí – jedni viděli a uvěřili, další však ještě více zahořkli a jejich srdce se tím více zatvrdilo, čím více slyšeli o Ježíši. Farizeové a velekněží se báli. Ale nebáli se toho správného! Místo, aby měli bázeň před Bohem, báli se lidí. ...text kázání


44:15 minut (40.52 MB)

Jak žít pro věčnost? (J 12,20-50)

Světlo naplňuje věčný život; tma v něm nemá místo.

O velikonočních svátcích přicházelo do Jeruzaléma mnoho poutníků, aby se klaněli v chrámě Bohu. Mezi nimi byli Řekové (v. 20). Očekávali bychom, že v židovském chrámě budou Boha uctívat především židé, ale Boží milost zasáhla také pohany a někteří se odvrátili od svých bohů k uctívání Hospodina, Boha Izraele. ...text kázání


51:19 minut (46.98 MB)

Kristovo vzkříšení - jistota věčného života (1K 15,1-22)

Evangelium je denním chlebem křesťana

Proč si Kristovo vzkříšení připomínáme? Protože ono je centrem křesťanské zvěsti: je středem dobré zprávy, evangelia. Chcete dnes v záplavě špatných zpráv, kterých jsou plné noviny i televize, slyšet dobrou zprávu? Pak jste ve správnou chvíli na správném místě! Boží slovo skrze apoštola Pavla činí dnes to samé: připomíná evangelium. ...text kázání


44:47 minut (41 MB)

O původu manželství (Gn 1,26-2,25)

Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. (Ef 5,32)

Odkud pochází manželství, co je jeho obsahem a jaký je jeho cíl? Abychom nalezli odpovědi, musíme jít v Písmu zpět až na jeho začátek. Až tam, kde Ježíš Kristus klade základy stvoření a Jeho Duch je vysvětluje, tam kde jsou popsány nejdůležitější principy všeho stvoření, tam také nalezneme manželství, jako součást Božího dokonalého stvoření. ...text kázání


49:21 minut (45.18 MB)

Praktický život manželů (Ef 5,15-21)

Život v plnosti Ducha svatého

Po vztahu s Bohem je manželství tím nejdůležitějším vztahem, který mezi lidmi existuje. Proto není nic důležitějšího, než abychom rozuměli tomuto vztahu, abychom uměli v manželství žít moudře a v plnosti Ducha svatého. ...text kázání


48:41 minut (41.93 MB)

Podřízená žena (Ef 5,22-24)

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Obracíme se dnes opět do Božího slova do listu Efezským, páté kapitoly, abychom pokračovali v našem hledání Boží zjevené vůle pro manželství. Budujeme tak naše porozumění k čemu je manželství Pánem ustanoveno a jaká je v něm role muže a ženy. ...text kázání


50:19 minut (44.69 MB)

Děti a rodiče (Ef 6,1- 4)

Jako milované děti následujte Božího příkladu.

Děti nejsou prvními, koho apoštol oslovuje, ke komu se obrací se svými výzvami v širším oddíle listu Efezským. Pravda, byli to také děti, ke kterým mluví vlastně už od počátku 5. kapitoly, ale jsou to všechny děti Boží. A to jsou jistě lidé různého věku, ať staří či mladí, ale všichni mají jedno společné: narodili se znovu z Ducha svatého. ...text kázání


53:30 minut (47.04 MB)

Křesťanská radost (Lk 2,25-32)

Simeon chválí Boha

Radost je téma, na které se dnes podíváme do Písma. Jaká je křesťanská radost? Odkud vyrůstá a jaké ovoce přináší? Je nějaký rozdíl mezi radostí světa a radostí křesťana? Kde se dá získat? To je několik otázek, které přirozeně plynou z přemýšlení nad tématem radosti v Písmu. ...text kázání


48:29 minut (44.39 MB)

Svobodní v církvi (Mt 19,12)

Každý má od Boha svůj vlastní dar

Že jsme začali celé toto velké téma stavu křesťanů ve sboru právě manželstvím, i když je mezi námi více těch, kteří nejsou manžely, není náhoda, ale je to záměr. Je to proto, že Písmo tu začíná. Bůh tu s námi lidmi začíná! ...text kázání


57:29 minut (49.61 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer