Audio by kazatel pavel_borovansk_y

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého - Jk 5,13-18

Modlitba je prostředkem uvolňujícím Boží moc v našich životech. Proto se soustředíme na pokornou, horlivou a vytrvalou modlitbu ve víře, že milující Bůh bude konat skrze nás. Modlitba spravedlivého má velkou moc.


48:27 minut (11.09 MB)

Otrok otrokům! - 2 Pt 1,1

2. list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána Ježíše. Toto poznání rozhojňuje milost a pokoj v našich životech. Nenechává nás na pochybách, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.


34:10 minut (7.83 MB)

Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4

Jen z pravdivého poznání Boha Otce i našeho Pána Ježíše může růst milost i pokoj v našich životech. Poznáme – li Boha v plnosti, budeme mít plnou jistotu v něm. Stane se naším útočištěm a hradem přepevným. Nic námi neotřese a nikdo nás nevytrhne z Boží náruče. V samotném Bohu jsme plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.


37:52 minut (8.67 MB)

Proto také vynaložte všechnu snahu ... - 2 Pt 1,5-11

Naším obrácením došlo jak ke změně našeho postavení, tak také ke změně našeho cíle - už nejsme otroci hříchu, ale otroci Boží a naším cílem není smrt, ale podíl na Boží svatosti. Jaká cesta k tomuto novému cíli vede?


45:15 minut (10.36 MB)

Považuji za správné vás probouzet napomínáním! - 2 Pt 1,12-15

Není trochu divné, že se Petr rozhodl připomínat nám věci, o kterých sám říká, že je známe. Že jsme je přijali a jsme v nich utvrzeni? Proč? Můžeme se ptát, není to tak trochu zbytečné?


52:16 minut (11.97 MB)

Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi – 2 Pt 1,16-21

O co se opírá naše vzácná víra? Co, nebo spíše kdo je objektem naší víry? Na jakých pilířích svou víru můžeme a také máme stavět? Co nám bylo zvěstováno? Objekt naší víry totiž určuje její hodnotu a ryzost.


46:14 minut (10.58 MB)

V Božím lidu bývali lživí proroci, kteří záludně učí zhoubné lži! - 2 Pt 2,1-3

Naše víra je postavená na pevném základu pravdy Božího slova, přesto v Božím lidu vždy byli, jsou a budou falešní učitelé, kteří učí lež. Soud nad nimi je již pžipraven. Pán oddělí pšenici od plev. O koho se jedná?


48:55 minut (11.2 MB)

Falešní učitelé v církvi III. - 2 Pt 2,9-22

Falešní učitelé jsou ovládáni svou žádostivostí - jsou drzí, opovážliví, vysmívají se nadpozemským mocnostem - přestože jsou jimi ovládáni. Znovuzrození křesťané svůj život žijí opačně - hřích už nad nimi nepanuje, neurčuje jejich vůli, protože Bůh dal novou přirozenost každému křesťanovi.


66:46 minut (15.29 MB)

Den dnů! - 2 Pt 3,1-6

Petr píše o tom, že přijdou posměvači. Kdo jsou tito lidé? Koho se toto slovo týká? Petr píše do církve - budou to tedy někteří z těch, kdo si říkají křesťané? Před kým a před čím nás Boží slovo tak důrazně varuje?


62:54 minut (14.4 MB)

Damoklův meč nad svévolníky! - 2 Pt 3,5-7

Bohu se nebude nikdo posmívat. Zvláště ne ti, kdo převracejí Jeho slovo a zaměňují je za výmysly lidí. Takové Bůh sám označuje za bezbožníky a Damoklův meč - meč přicházejícího Božího soudu - visí nad jejich hlavami.


46:39 minut (10.68 MB)

Pán času a doba milosti - 2 Pt 3,8-9

Bůh Bohem soudu a věčnosti. Každému člověku určuje jeho úděl. Uvidíme svatého Boha, který je trpělivý a milostivý, který si nepřeje smrt žádného člověka a nemá z ní radost.


48:14 minut (11.04 MB)

Toužebné vyhlížení Krista - 2 Pt 3,10-12

Den Páně přijde jako zloděj...

Přestože posměvači nahlodávali víru učedníků (a dělají to dodnes), tak křesťané mají svou jistotu v Bohu. Jejich víra si je jistá tím, co není vidět. Taková víra je protikladem k posměvačům. K takové víře se Bůh přiznává, protože taková víra Boha oslavuje.


49:39 minut (11.37 MB)

Země spravedlnosti! - 2 Pt 3,12b-13

Tavicí pec Božího soudu

Bůh pro nás připravuje novou zemi a nové zemi, na nichž bude vládnout spravedlnost. Nebude tam nic hříšného, špatného, nic zkaženého. Ale nejprve musí přijít soud Božího hněvu, který oddělí zrno od plev, spravedlivé od nespravedlivých a nastolí právo a pokoj.


51:37 minut (11.81 MB)

Proto se snažte být čistí a bez poskvrny... - 2 Pt 3,14-16

Boží dobrota a štědrost

Petr povzbuzuje křesťany, aby vytrvali. Všechny tyto věci již byly předpovězené Pánem i jeho proroky a apoštoly. Křesťané se nemusí bát těch, kdo si ‚žijí, jak se jim zachce‘ a popírají Boží sliby. Slavný Kristův příchod a den Božího soudu jsou pro křesťany také motivací ke svatému a zbožnému životu.


80:34 minut (18.45 MB)

Víte to předem! - 2 Pt 3,17-18

Evangelium je varování i povzbuzení!

Když jsme ochotní vynaložit tak veliké úsilí o to, abychom chránili své těle, oč větší úsilí bychom měli vynaložit na to, abychom chránili svou duši. Jen tak se můžeme střežit, abychom neodpadli od pevného základu.


53:34 minut (12.26 MB)

Proto se radujete! - 1 Pt 1,1-6a

Dědictví nehynoucí

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čas


59:58 minut (13.73 MB)

Vzácnější než zlato - 1 Pt 1,6-9

Časný zármutek zkoušek na cestě do cíle věřících

Když přijde soužení, tak upínáme svůj zrak na Ježíše - to přináší pokoj a osvobozuje to. Podstoupil kříž a díky tomu se můžeme radovat, i když neseme kříž. Sílíme v novotě nového života. Máme přístup k moci, díky které můžeme čelit beznaději světa.


62:21 minut (14.27 MB)

Spasení hledané... - 1 Pt 1,10-12

Spasení připravené, spasení hledané, spasení prorokované, spasení zkoumané, spasení zjevené!

JeřabinaProroci hledali to, co bylo připravené, zkoumali svědectví Ducha svatého, který promlouval skrze ně samotné, a tak sloužili budoucím pokolením - nám. V moci Ducha svatého zvěstovali slavné spasení, které i andělé touží spatřit.


64:10 minut (14.69 MB)

Odhodlaní svatí! - 1 Pt 1,13-16

Svatí buďte, neboť já jsem svatý!

0dhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'


67:09 minut (15.37 MB)

Závazek vykupující milosti, závazek synovství! - 1Pt 1,17-19

Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.

 


53:03 minut (12.15 MB)

On přišel kvůli vám! V Něm věříme - 1Pt 1,19-21

Beránek Boží vyhlédnutý před stvořením světa

Po našich tělesných otcích jsme přejali prázdný způsob života, který byl marný. Z něj nás Bůh vykoupil. Cena, která byla zaplacena, není cenou, kterou by mohl nabídnout tento svět. Cena musela být věčné podstaty - byla to cena krve Krista, Božího syna.

 


41:50 minut (14.37 MB)

Vroucně se navzájem milujte - 1Pt 1,22

Láska vyrůstá z pravdy

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.


60:42 minut (20.85 MB)

Člověk je jako polní tráva (1Pt 1,22-25)

Boží slovo je věčné

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky´ - to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.


60:23 minut (20.74 MB)

Cizinci skrytí v Bohu (1Pt 1,1-25)

Boží vlastnictví vede k bázni před Bohem

Víme, kam jdeme, a že dojdeme. Boží moc nás střeží ke spasení. Proto se nebojme se zkoušek, které dávají růst naší víře. My obstojíme! Poslušnost a vytrvalost víry ve zkouškách a láska musí být trvalým, viditelným znakem našich životů. Tím, co nás odlišuje od života světa.


68:12 minut (23.42 MB)

Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3)

Mějte touhu!

Znovuzrození člověka v Kristu je ten největší zázrak, který se může stát. Tohle znovuzrození je ale jenom začátkem. Jsme povoláni k duchovnímu růstu - a to je veliká výsada i zodpovědnost. Můžeme jít cestou, kterou šel před námi náš Pán. Je to služba i odměna zároveň. Je to taky práce a úsilí.


56:35 minut (19.43 MB)

Život a světlo lidí I. (1Pt 2,4)

Přicházejte k živému kameni...

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je `vyvolený a vzácný´.


57:59 minut (19.91 MB)

Život a světlo lidí II. (1Pt 2,5)

Živé kameny a svaté kněžstvo

Živými kameny jsme pouze V Kristu, nelze být v Kristu a nebýt živým kamenem, zasazeným do stavby duchovního chrámu, církve. Svatým kněžstvem jsme na základě vyvolení v Božím Synu, nelze být v Něm a nebýt svatým knězem.


50:30 minut (17.34 MB)

Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6)

Kristus - kámen vyvolený, úhelný a vzácný

Ve starověku bez úhelného kamene nebyla postavena žádná stavba. Dokonalé Boží dílo musí mít dokonalý úhelný kámen. Kristus je tím kamenem - ale je také kamenem zkoušky. Dokonalá stavba Božího chrámu se nemůže obejít bez Krista.


55:50 minut (19.17 MB)

Dvě cesty (1Pt 2,7-8)

Cesta úcty a cesta vzdoru

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným',ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni.


49:15 minut (16.91 MB)

Lid vyvolený do podivuhodného světla (1Pt 2,9)

Vy jste světlo světa!

Na světě jsou jen dvě cesty, kterými člověk může kráčet - obě vedou ke Kristu - jedna ke Kristu Spasiteli, druhá ke Kristu Soudci. Kristus je dokonale spravedlivý a dokonale strašlivý ve svém hněvu. Náš postoj k evangeliu ukazuje, na které cestě budeme stát.


44:18 minut (15.21 MB)

Kříž mění vše (1Pt 2,10)

Nyní však jste lid Boží

Židé byli vyvolený národ, smluvní lid Boží - Bůh tento národ učinil - učinil ho od základu - nebyli lidem a stali se z Boží milosti lidem. Křesťané jsou znovuzrození pohané i Židé - nebyli jsme lidem, ale nyní jsme svoláni Bohem a učiněni novým národem.


49:15 minut (16.91 MB)

Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10)

Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva!

Dnes budeme mluvit o Božím městě, o životě uprostřed svatého města, o životě církve - velkolepé dílo zbudované přesně podle Božích pokynů. Slávu toho místo určuje Boží přítomnost - místo, kde se Bůh setkává se svým vykoupeným lidem.


56:30 minut (19.4 MB)

Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12)

Žijte vzorně mezi pohany!

Církev trpěla pronásledováním a apoštol Petr viděl její zoufalou potřebu budování na svaté pravdě evangelia. Tato pravda má moc nejen budovat, ale i povzbuzovat a zachovat uprostřed zkoušek a i samotného pronásledování. Jen ten, kdo ji zná a má v srdci pevně vepsané doktríny vykupitelné milosti Boží v Kristu Ježíši a nekonečnou cenu Beránkovu, jen ten je dobře připraven projít ve víře výhní zkoušek a pronásledování.


51:33 minut (17.7 MB)

Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14)

Vysvobozeni k dobrým skutkům

Pokoj, který je nám všem dnes na tomto místě zvěstován, to není pokoj pohodlného západního stylu života, není to pokoj a blahobyt těla. Jde o pokoj duše a ducha člověka, jde o blahobyt duše a lidského ducha. Je to pokoj smíření hříšníků s Bohem. Pokoj pramenící z veliké dobroty a lásky trojjediného Boha, který stvořil vše viditelné i neviditelné, a má moc nade vším tímto svým stvořením. ...text kázání


59:42 minut (20.5 MB)

Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17)

Jednáním umlčujte nevědomost!

Jako děti temnoty jsme nebyli schopní ničeho dobrého. I ten nejlepší lidský čin, který nebyl učiněn v Kristu, je poddán hříchu a smrti. Dnes budeme mluvit o dokonalém zákonu svobody Božích dětí - z tohoto zákona povstávají všechny další podřízenosti zmíněné v těchto i následujících verších. ...text kázání


53:15 minut (18.29 MB)

Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

Podřizujte se svým autoritám!

Petr moc evangelia staví do protikladu k tomu, čím církev procházela i prochází - strasti, soužení, pronásledování... Kristus stojí za to, abyste vytrvali. Kristus je nade vše ostatní. Soužení není ničím ve srovnání s Kristem. Veškeré požehnání Božích darů máme v Kristu - jak bychom mohli hledat něco většího. ...text kázání


47:35 minut (16.34 MB)

Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25)

V Ježíšových šlépějích

Mluvili jsme spolu o tom, že milost Boží lásky se mocně projevuje právě ve chvílích těžkých, kdy soužení a utrpení doléhá na církev nejsilněji, při pronásledování ze strany lidí i politické moci. Projevuje se, když křesťan zachovává dobré svědomí pro svého Pána a kvůli svému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, navzdory hříšné a nemilosrdné tvrdosti světa. Petr to ve třech verších zdůrazňuje hned 2x. V tom je milost, trpíte-li nevině kvůli Pánu a Jeho slovu. ...text kázání


44:55 minut (15.43 MB)

Staré pominulo, hle, je tu nové! (1Pt 2,24)

... abychom živi byli spravedlnosti!

Kontext Petrova listu je o povzbuzení pronásledované církve. Povzbuzení ke svatému životu a to i v těžkých situacích, kdy je lid Boží pronásledován. A v tomto duchu Petr použil 24 verš, jako připomínku toho nesmírného zázraku evangelia. Zázraku vyvolení a povolání. Zázraku spasení, zázraku nových stvoření, kterými jsme všichni, kdo složili naději u Kristova kříže a jen v Jeho kříži. ...text kázání


64:15 minut (22.06 MB)

Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25)

Moc Kristovy oběti

Dnes budeme mluvit o dalších důsledcích kříže, o tom, že kříž nás uzdravil od smrtelné nemoci a obrátil nás správným směrem. Přivedl a přivádí nás domů. Byli jsme jako děti, které utekly ve vzpouře z domova a nakazily se na ulici smrtelnou nemocí, ale byli jsme uzdraveni a jsme nyní obrácení na cestu zpět. ...text kázání


56:50 minut (19.52 MB)

Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2)

Podřizujte se v bázni...

Velikým důrazem Petrova listu je pokora, která se má projevovat v našich vztazích s druhými lidmi. A tak čteme ve 13 a 14 verši druhé kapitoly podřiďte se každé formě vládnoucí moci a buďte vzornými a poslušnými občany. V 18 a 19 verši čteme, podřiďte se pánům dobrým, ale i tvrdým a zlým. To všechno máme činit ne ze strachu z trestu a důsledků našeho případného špatného jednání, ale z bázně Boží a kvůli našemu Pánu a z vděčnosti za Jeho kříž. ...text kázání


60:15 minut (20.69 MB)

Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4)

Svědectví vnitřního člověka

Jsme vybídnuti pokorně se podrobit Božímu stvořitelskému řádu. Fakt, že se mnohdy jedná o podřízení se vládám, autoritám a v manželství mužům, kteří jsou zlí, tvrdí a vzdorují Bohu a jeho slovu, by neměl hrát roli v našem rozhodování. Bůh chce, abychom byli světlem, které bude přitahovat i tyto vzpurné lidské autority ke Kristu a jeho evangeliu. ...text kázání


59:46 minut (20.52 MB)

Největší chlouba křesťana (1Pt 3,5)

Tak se zdobily svaté ženy...

Nové srdce, nové stvoření, pokojný znovuzrozený duch, to jediné je Bohu nade vše drahé v nás! Není to nic z nás, nic, na čem bychom měli podíl, k čemu bychom nějakým způsobem přispěli. Jen a jen milost Boží, dar a dílo Boží. Milost Boží v nás, a tím se chlubíme. ...text kázání


53:35 minut (18.4 MB)

Pokorná podřízenost - první krok lásky (1Pt 3,7)

Muži, milujte své ženy!

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. ...text kázání


58:47 minut (20.19 MB)

Dědicové požehnání (1Pt 3,8-9)

Lid nové smlouvy

Petr princip podřízenosti rozvádí ve všech rovinách lidského života. Vláda, společnost, rodina a dnes uvidíme i církev, jako místo, kde je tento princip Petrem aplikován. Petr nás vyučuje na prvním místě, že než přistoupíme k tomu, co je nové v našich životech, musíme se vzdát toho starého! A velmi úzce to souvisí s tím, že již nepatříme světu, ale Bohu. ...text kázání


57:30 minut (19.75 MB)

Spravedlnost vyšší zákoníků a farizeů (1Pt 3,10-11)

Chceš-li milovat život...

Pokud ale nyní někdo z vás ve svém srdci podlehne představě, že lze na tomto světě prožít život, který nepřinese ani jednu zlou chvíli, nedá povstat času byť jen malého a krátkého utrpení. Nepřinese poznání boje, války a sváru minimálně v našich srdcích, nebo osobních vztazích, potom takový člověk bude zklamán! Celý svět je pod mocí zlého. 1 J 5, 19. Každý tvor, celé stvoření je uzamčené pod pečetí smrti vinou člověka! ...text kázání


62:11 minut (21.35 MB)

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15)

Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích...

Kristus nás volá ke službě a k životu, který svědectvím pro lidi okolo nás, volá nás k životu ve spravedlnosti a svatosti. Takový život máme žít jako cizinci ve společnosti, která se staví proti svatosti i spravedlnosti. ...text kázání


53:49 minut (18.48 MB)

Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17)

Trpět pro spravedlnost?

Nebudeme trpět kvůli dobrým skutkům samotným, ale budeme trpět proto, že tyto dobré skutky děláme ve víře v Pána Ježíše Krista a kvůli němu. On je tím důvodem, proč nás svět nenávidí. O to více musíme být připraveni vydat dobré svědectví o naději, kterou v Kristu máme. ...text kázání


55:55 minut (19.2 MB)

Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22)

Kristus slavně zvítězil

Co je, milovaní, středem a základem radostné zvěsti evangelia, středem a základem křesťanské víry a naděje? Pokud odpovíte, že víra v Boha Stvořitele nebe i země, budete to pravda, ale nebude to plná pravda. Odpovíte-li, že je to osoba Ježíše Krista, blížíte se, ale není to celá pravda. Trváte-li na tom, že střed a základ naší víry a naděje je život a dílo Božího Syna Ježíše Krista, je to celá pravda, ale někdo by ještě nemusel porozumět obsahu této zvěsti tak, aby v jeho srdci zazářilo spasitelné poznání. ...text kázání


61:28 minut (21.11 MB)

Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4)

Když se s nimi nevrháte do prostopášnosti, dráždí je to.

Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. (1Pt 4,1-4) ...text kázání


43:00 minut (14.77 MB)

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

Vydají však počet...

Nyní však, obráceni od model našich padlých srdcí k živému Bohu jsme ve světě vzpoury cizorodým a pro svět nepřijatelným prvkem. A Petr říká: „Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.“ Již totiž nejsme ve světě a ze světa, ale patříme Bohu a jsme v Bohu. Jsme spolu s Kristem a v Kristu uvedeni na nebeský trůn. ...text kázání


45:50 minut (15.74 MB)

Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7)

Konec všech věcí je blízko

Milostivý Bůh nám dal nové srdce a učinil každého z nás nový stvořením. Není to o tom, že neučiníme hříchu, ale o tom, že naše směrování je přesně opačné, než bylo. Petr napsal o tom, co jsme dělali, a že jsme to dělali dost dlouho. Ale také napsal, že se již nevrháme do toho proudu svévole a hříchu, který teče směrem do pekel! ...text kázání


54:20 minut (18.66 MB)

Láska je mocnější než hřích (1Pt 4,7-10)

Kristova láska pracuje v církvi

Blíží se doba, kdy Kristova nevěsta spočine v náručí svého ženicha a to navždy. Každý z nás se setká s Pánem tváří v tvář a nikdo z nás jistě nechce být zahanben. Aby se tak nestalo, vybízí nás apoštol Petr k životu plnému moudrosti čerpané z Božího slova a střízlivému vážení všech věcí. Je to nezbytné k tomu, aby se církev mohla vytrvale a neustále modlit a oslavovat svého Pána, Spasitele Ježíše! Máme být vždy pohotoví k modlitbám, praví Petr. To ale nejde bez střízlivě používaného rozumu, který je proměňován Božím Duchem a slovem, tedy Písmem. ...text kázání


48:35 minut (16.68 MB)

Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11)

Bohu patří sláva i moc na věky věků

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. ...text kázání


37:45 minut (25.93 MB)

Čtyři důsledky vzkříšení (Zj 1,17-18)

Zjevení Syna člověka

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ ...text kázání


35:14 minut (32.25 MB)

Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14)

Prostředek růstu do dospělosti v Kristu!

Petr píše církvi, která začíná trpět pronásledováním pro pravdu evangelia. Apoštol se soustředí na to, aby postavil svatým před oči slávu a nádheru evangelia. Hodnotu Božího díla, činícího z trosek ztýraných vlastními hříchy a vládou temných mocností děti Boží. Evangelium nikdy nepřestane svou podstatou, svou hloubkou převyšovat naše chápání. Je nadpozemské. Je věcí Boží, světu je bláznovstvím a pohoršením. Nám, které Bůh povolal svou milostí, je životem. ...text kázání


41:21 minut (37.86 MB)

Kvůli Kristu, nebo proti Kristu (1Pt 4,14-19)

Neseme Kristovo jméno

Petr znovu ve čtvrté kapitole staví před oči Božímu lidu Krista a jeho jednání. Vybízí lid Kristův k Jeho následování. To vše staví na velkolepý základ zvěsti evangelia. Totiž, že milostivý Bůh vydal svého jediného Syna do rukou hříšníků, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný! Tato zpráva milovaní, by nás nikdy neměla přestat šokovat! Svatý Otec duší všeho tvorstva, dal svého jediného svatého Syna, aby pil kalich strašlivého Otcova hněvu, podle Jeho vůle, místo každého jednoho z nás! ...text kázání


46:25 minut (42.5 MB)

Starší je pokorný služebník! (1 Pt 5, 1-4)

Ježíš je nejvyšší pastýř

Apoštol Petr napomíná starší církve. V kontextu soudu z konce čtvrté kapitoly. Toho soudu, který začíná od Božího domu. A vidíme zde dvě věci. Za prvé to, že v církvi se již tehdy vedl zápas o to, kdo má být a jaký má být starší. Ne všichni starší v době sepsání listu konali svou službu v souladu s Písmem, podle Boží vůle! Někteří z nich nebyli povolání Bohem, někteří padli do pokušení špatných pohnutek a vlastního sobectví. ...text kázání


51:46 minut (37.85 MB)

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

Pokořte se pod mocnou ruku Boží

Pokora je něco, co nevychází z nás. Pádem jsme ji ztratili a nahradila ji zpupnost a tvrdost. Ale Bůh nám ji dal, je součástí nového stvoření. A stejně jako láska, je i pokora v životě křesťana přítomná nejdříve a na prvním místě k Bohu, k Jeho vůli, k Jeho slovu, které máme v Písmu. A na druhém místě potom k lidem, především k Božím dětem, ale i k ostatním. ...text kázání


64:15 minut (58.83 MB)

V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11)

Bůh veškeré milosti

Petr zde naplňuje i své teologické a etické důrazy. Dává nám vysvětlení boje, duchovní války, která zuří ve světě, ale bohužel i v nitru každého z nás. Ale neponechává nás v beznaději zde ve světě. Velmi silně mluví o svrchované, neporazitelné a neměnné moci Boží! ...text kázání


57:40 minut (52.8 MB)

Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14)

Dosvědčená Boží milost

Milostivý Bůh probudil a probouzí našeho ducha mocí svého slova. Se zrakem upřeným na kříž Ježíše Krista a hledícím za padlou realitu a oponu tohoto času, se srdcem které svou naději upíná k věcem budoucím a věčným však musí srdce každého z nás být povzbuzeno, posíleno a upevněno v nehynoucí naději a radosti z Krista a z účasti na svatém Božím povolání! Přesně jak Petr učí. ...text kázání


52:10 minut (47.77 MB)

Na našich rozhodnutích záleží (Rt 1,1-5)

Elímelek s rodinou jde do Moábu

Kniha Rút potom na pozadí této doby je svěží oázou uprostřed pouště. Učí nás žít spravedlivě a řádně uprostřed bouře temnoty, protože Bůh je svrchovaný a věrný. Jeho dílo pokračuje i v těch nejtemnějších a nejstrašlivějších dobách. Je to Bůh, kdo povolává z temnoty na světlo, ze smrti do života a kdo rozhodl o spasení svého lidu, skrze dílo svého Syna Ježíše Krista. Bůh o tom nejen rozhodl, ale také svrchovaně podle svého plánu koná. ...text kázání


44:25 minut (40.67 MB)

O Boží prozřetelnosti (Rt 1,6-18)

Moábská Rút prokazuje věrnost

Elímelekův příběh, i celá kniha Rút je pro naše ponaučení. Abychom nejednali svévolně, ale ve víře a v pevné důvěře v našeho Pána, kterého nám kniha Rút ukazuje jako Svrchovaného Pána, jež skrze prozřetelnost řídí vše k vytyčenému cíli. ...text kázání


41:53 minut (38.35 MB)

O plné náruči (Rt 1,19-22)

Noemi se vrací domů. Nalezne domov?

Setrvačnost Elímelekova špatného rozhodnutí uchvátila Noemi a semlela ji. Ztratila duchovní zrak a rozpoznání, pokud ho kdy měla. Jednala potom stejně pragmaticky, jako Elímelek. Naštěstí Bůh vstupuje do příběhu svým svrchovaným mocným způsobem, který je plný milosti. Obrací pohanku Rút od model, ke kterým se měla vrátit podle rady Noemi, k sobě k živému Bohu. Milost, kterou jí tím Bůh prokázal, se skrze Rút vztahuje na Noemi a protože Rút je v rodokmenu Krista vztahuje se i na nás. ...text kázání


42:55 minut (39.3 MB)

Shodou okolností! (Rt 2,1-3)

Dílo Boží prozřetelnosti v životě člověka

Svrchovaný Bůh jedná v životech lidí svou mocí a vede všechno ke svému cíli. Často nerozumíme tomu, co dělá a proč to dělá, ale mnohdy nám později dá spatřit smysl a cíl celého svého dílo v našich životech. Právě tak to bylo s moábskou Rút a s Noemi. ...text kázání


56:35 minut (51.81 MB)

Boáz vstupuje na scénu (Rt 2,1-23)

O lidské zodpovědnosti a o Boží štědré dobrotě

Bůh dovedl Rút na Boázovo pole. Ve své svrchovanosti jednal ke slávě - přivedl Rút k muži, kterého obdaroval a připravil k tomu, aby mohl zachránit obě ženy. Boáz je obrazem toho, který má vzejít z jeho rodu - dokonalého Spasitele Ježíše Krista. ...text kázání


48:20 minut (44.26 MB)

Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Nové stvoření

Dnes budeme mluvit o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření. ...text kázání


47:19 minut (43.32 MB)

Hledej odpočinutí! (Rt 3,1-18)

Kristus je naším zastáncem

Věrnost i víra moábské Rút se prokazují na vztahu k Boázovi, který je zastáncem Noemi i Rút. Bůh použil Rút, aby probudil víru Noemi, nyní se Noemi stává povzbuzením pro Rút. ...text kázání


40:10 minut (36.78 MB)

Nevyznávají Ježíše Krista! (2J 7-9)

Získejte plnou odměnu!

Sedmý verš mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.


55:25 minut (50.74 MB)

Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12)

Dílo Boží prozřetelnosti

Dnes budeme sledovat Boží vrcholící dílo v knize se silným mesiášským odkazem. Někteří vykladači nazývají knihu Rút mesiášskou knihou v Písmu a myslím, že právem. Velmi silně mluví o svrchovaném Božím plánu vykoupení, skrze muže určeného k tomu před stvořením časů. ...text kázání


48:00 minut (43.95 MB)

Písmo svědčí o mně! Proutek z pařezu Jišajova! (Rút 4:13-22)

Boží prozřetelnost na cestě k Mesiáši

Kniha Rút je oázou a odpočinutím uprostřed vřavy času soudců. Je to kniha mesiášská. Kniha se silným důrazem na Boží svrchované jednání v otázce stvoření i spasení člověka. Kniha zdůrazňuje Boha, jako svrchovaného Stvořitele, který nejen povolal celý svět do bytí, ale i vše vede a řídí podle své dokonalé a absolutně vyvýšené vůle. Rút vede silně ke Kristu. ...text kázání


47:08 minut (43.15 MB)

Utíkej ke Kristu! (Ž 2)

On je Hospodinův Pomazaný Syn

Hospodin zástupů. Mocný Bohatýr v boji. Ten, který povolává do bytí vše, co jest a to pouhým slovem. Taková je Jeho síla, moc a autorita. To je Bůh jednající a konající silou své vůle s celým vesmírem, s miliardami hvězd, sluncí a planet. To je Panovník vládnoucí nad masami pronárodů, Panovník, kterému ale není lhostejný osud jednotlivce. ...text kázání


46:05 minut (42.19 MB)

Kristův kříž (Ř 8,1-4)

Beránek Boží snímá hříchy světa

Pojďme se podívat na pravou oběť pravého beránka. Víme, že je jím Boží Syn, Ježíš Kristus. Budeme mluvit o Jeho oběti a o tom, jaké pro nás dnes má důsledky. Budeme mluvit o kříži Krista. ...text kázání


48:20 minut (44.25 MB)

Pád a jeho důsledky pro manželství a vztahy (Gn 3,1-24)

Oddělení od Boha - rozdělení v manželství

Pád člověka do hříchu znamenal oddělení od Boha. Ale s tím přichází také mnoho dalších oddělení - prvním z nich je oddělení muže a ženy. Pád poznamenal harmonický vztah, který Bůh stvořil ke své oslavě a udělal z něj boj (v lepším případě skoro příměří) dvou sobeckých a vzpurných jedinců. Jen v Kristu a skrze něj přichází obnovení vztahu s Bohem i vztahu mezi mužem a ženou. ...text kázání


52:52 minut (44.39 MB)

Muž je hlavou ženy (Ef 5,15-33)

Moudrý je manžel, který nemarní čas, ale zná a plní vůli svého Pána!

Vztah muže a ženy má ukazovat na Krista, na Jeho slávu, kterou mu Bůh Otec dává. Pozemské manželství má ukazovat a oslavovat manželství nebeské. K tomu bylo Bohem stvořeno, k tomu má směřovat. ...text kázání


39:26 minut (32.95 MB)

Rodičovství je přirozeným cílem manželství (Gn 1,26-28)

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi!

I dnes chceme usilovat o moudrost a naším dnešním cílem bude poznání Boží vůle pro rodičovství v manželství. Poznáme, že manželství a rodičovství jsou základním stavebním kamenem celého lidského pokolení a konání. Poznáme, že rodičovství je přirozeným důsledkem i cílem manželství. ...text kázání


55:15 minut (46.82 MB)

V obležení (Ž 3)

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí

David během svého života procházel mnoha těžkostmi, ale vždycky upíral svůj pohled k Bohu. U něj hledal (a nacházel) vysvobození i pokoj. Bůh byl vždy jeho útočištěm. A právě tak je to i v životě křesťana. ...text kázání


46:17 minut (39.21 MB)

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Autor žalmu král David se modlí, volá k Bohu. A je v tom veliká naléhavost a odkrytá Davidova zoufalá potřeba. David je zbožným mužem a zbožným králem. Bible nazývá Davida mužem podle Hospodinova srdce. David jako zbožný muž a král čelil ve svém životě mnoha soužením i protivníkům a nejinak tomu bylo, když psal čtvrtý žalm. ...text kázání


52:11 minut (44.92 MB)

Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! (Ž 5)

Hospodine, přej sluchu mým slovům …

Stojíme opět před žalmem krále Davida. David přichází do Boží přítomnosti, před Boží trůn, aby se opět dovolával Božího milosrdenství. Svou při, svou žádost i své nepřátele přináší David k Bohu, k trůnu milosrdenství. David prosí Boha, aby jednal, aby ho zachránil. ...text kázání


62:19 minut (57.05 MB)

Nerovná manželství (1K 7,10-17)

Všechno napomáhá k dobrému milujícím Boha

Budeme dnes mluvit o nerovných manželstvích, kde jeden z manželů je věřící a druhý ne. Na začátek ale budeme mluvit o manželství obecně. O situaci, kdy jsou oba manželé věřící. ...text kázání


51:44 minut (43.2 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer