Audio by kniha 1_petr_v

Důležitost vedení církve staršími - 1 Pt 5,1-4

Žijeme v době, kdy panuje veliký zmatek ohledně vedení v církvi. Proto je nutné pečlivě zkoumat Boží Slovo, abychom věděli, co nám Bůh říká o tomto tématu.


44:12 minut (10.12 MB)

Milost vám a pokoj v hojnosti - 1 Pt 1,1-2

skálaEpištola víry vítězící v utrpení, která vyhlašuje radostnou a živou, kristocentrickou naději věřícího v nevěřícím a nepřátelském světě.


50:27 minut (11.55 MB)

Spasení od milosrdného Boha - 1 Pt 1,3-5

dedictviApoštol Petr vyvyšuje Boha za spasení, které dal věřícím. Popisuje spasení a skutečnosti s ním spojené, a tak vytváří základ k povzbuzení svých čtenářů v utrpení, kterým zde na zemi procházíme.


51:42 minut (11.83 MB)

Radost a víra - 1 Pt 1,6-9

Jedním ze znaků křesťanů je radost, kterou zažívají i uprostřed zkoušek a zármutku. Ty Bůh láskyplně používá, aby pročistil víru křesťanů, takže při příchodu Krista se jim dostane chvála, čest i sláva. Kristus je nyní ještě v nebi, přesto v něj věří, milují ho a radují se - to vše darem od Boha.

 


50:56 minut (11.66 MB)

Veliké spasení - 1 Pt 1,10-12

Úžasné spasení, které je určeno pro nás, a o kterém Petr psal ve v. 3-9, je ještě více vyvýšeno činností proroků, evangelistů a dokonce i andělů. Ti všichni jednali či jednají tak, že je zjevné, jak veliké je naše spasení skrze Ježíše Krista.


42:11 minut (9.66 MB)

Proto se radujete! - 1 Pt 1,1-6a

Dědictví nehynoucí

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čas


59:58 minut (13.73 MB)

Vzácnější než zlato - 1 Pt 1,6-9

Časný zármutek zkoušek na cestě do cíle věřících

Když přijde soužení, tak upínáme svůj zrak na Ježíše - to přináší pokoj a osvobozuje to. Podstoupil kříž a díky tomu se můžeme radovat, i když neseme kříž. Sílíme v novotě nového života. Máme přístup k moci, díky které můžeme čelit beznaději světa.


62:21 minut (14.27 MB)

Spasení hledané... - 1 Pt 1,10-12

Spasení připravené, spasení hledané, spasení prorokované, spasení zkoumané, spasení zjevené!

JeřabinaProroci hledali to, co bylo připravené, zkoumali svědectví Ducha svatého, který promlouval skrze ně samotné, a tak sloužili budoucím pokolením - nám. V moci Ducha svatého zvěstovali slavné spasení, které i andělé touží spatřit.


64:10 minut (14.69 MB)

Odhodlaní svatí! - 1 Pt 1,13-16

Svatí buďte, neboť já jsem svatý!

0dhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'


67:09 minut (15.37 MB)

Závazek vykupující milosti, závazek synovství! - 1Pt 1,17-19

Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.

 


53:03 minut (12.15 MB)

On přišel kvůli vám! V Něm věříme - 1Pt 1,19-21

Beránek Boží vyhlédnutý před stvořením světa

Po našich tělesných otcích jsme přejali prázdný způsob života, který byl marný. Z něj nás Bůh vykoupil. Cena, která byla zaplacena, není cenou, kterou by mohl nabídnout tento svět. Cena musela být věčné podstaty - byla to cena krve Krista, Božího syna.

 


41:50 minut (14.37 MB)

Vroucně se navzájem milujte - 1Pt 1,22

Láska vyrůstá z pravdy

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.


60:42 minut (20.85 MB)

Člověk je jako polní tráva (1Pt 1,22-25)

Boží slovo je věčné

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky´ - to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.


60:23 minut (20.74 MB)

Cizinci skrytí v Bohu (1Pt 1,1-25)

Boží vlastnictví vede k bázni před Bohem

Víme, kam jdeme, a že dojdeme. Boží moc nás střeží ke spasení. Proto se nebojme se zkoušek, které dávají růst naší víře. My obstojíme! Poslušnost a vytrvalost víry ve zkouškách a láska musí být trvalým, viditelným znakem našich životů. Tím, co nás odlišuje od života světa.


68:12 minut (23.42 MB)

Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3)

Mějte touhu!

Znovuzrození člověka v Kristu je ten největší zázrak, který se může stát. Tohle znovuzrození je ale jenom začátkem. Jsme povoláni k duchovnímu růstu - a to je veliká výsada i zodpovědnost. Můžeme jít cestou, kterou šel před námi náš Pán. Je to služba i odměna zároveň. Je to taky práce a úsilí.


56:35 minut (19.43 MB)

Život a světlo lidí I. (1Pt 2,4)

Přicházejte k živému kameni...

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je `vyvolený a vzácný´.


57:59 minut (19.91 MB)

Život a světlo lidí II. (1Pt 2,5)

Živé kameny a svaté kněžstvo

Živými kameny jsme pouze V Kristu, nelze být v Kristu a nebýt živým kamenem, zasazeným do stavby duchovního chrámu, církve. Svatým kněžstvem jsme na základě vyvolení v Božím Synu, nelze být v Něm a nebýt svatým knězem.


50:30 minut (17.34 MB)

Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6)

Kristus - kámen vyvolený, úhelný a vzácný

Ve starověku bez úhelného kamene nebyla postavena žádná stavba. Dokonalé Boží dílo musí mít dokonalý úhelný kámen. Kristus je tím kamenem - ale je také kamenem zkoušky. Dokonalá stavba Božího chrámu se nemůže obejít bez Krista.


55:50 minut (19.17 MB)

Dvě cesty (1Pt 2,7-8)

Cesta úcty a cesta vzdoru

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným',ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni.


49:15 minut (16.91 MB)

Lid vyvolený do podivuhodného světla (1Pt 2,9)

Vy jste světlo světa!

Na světě jsou jen dvě cesty, kterými člověk může kráčet - obě vedou ke Kristu - jedna ke Kristu Spasiteli, druhá ke Kristu Soudci. Kristus je dokonale spravedlivý a dokonale strašlivý ve svém hněvu. Náš postoj k evangeliu ukazuje, na které cestě budeme stát.


44:18 minut (15.21 MB)

Kříž mění vše (1Pt 2,10)

Nyní však jste lid Boží

Židé byli vyvolený národ, smluvní lid Boží - Bůh tento národ učinil - učinil ho od základu - nebyli lidem a stali se z Boží milosti lidem. Křesťané jsou znovuzrození pohané i Židé - nebyli jsme lidem, ale nyní jsme svoláni Bohem a učiněni novým národem.


49:15 minut (16.91 MB)

Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10)

Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva!

Dnes budeme mluvit o Božím městě, o životě uprostřed svatého města, o životě církve - velkolepé dílo zbudované přesně podle Božích pokynů. Slávu toho místo určuje Boží přítomnost - místo, kde se Bůh setkává se svým vykoupeným lidem.


56:30 minut (19.4 MB)

Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12)

Žijte vzorně mezi pohany!

Církev trpěla pronásledováním a apoštol Petr viděl její zoufalou potřebu budování na svaté pravdě evangelia. Tato pravda má moc nejen budovat, ale i povzbuzovat a zachovat uprostřed zkoušek a i samotného pronásledování. Jen ten, kdo ji zná a má v srdci pevně vepsané doktríny vykupitelné milosti Boží v Kristu Ježíši a nekonečnou cenu Beránkovu, jen ten je dobře připraven projít ve víře výhní zkoušek a pronásledování.


51:33 minut (17.7 MB)

Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14)

Vysvobozeni k dobrým skutkům

Pokoj, který je nám všem dnes na tomto místě zvěstován, to není pokoj pohodlného západního stylu života, není to pokoj a blahobyt těla. Jde o pokoj duše a ducha člověka, jde o blahobyt duše a lidského ducha. Je to pokoj smíření hříšníků s Bohem. Pokoj pramenící z veliké dobroty a lásky trojjediného Boha, který stvořil vše viditelné i neviditelné, a má moc nade vším tímto svým stvořením. ...text kázání


59:42 minut (20.5 MB)

Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17)

Jednáním umlčujte nevědomost!

Jako děti temnoty jsme nebyli schopní ničeho dobrého. I ten nejlepší lidský čin, který nebyl učiněn v Kristu, je poddán hříchu a smrti. Dnes budeme mluvit o dokonalém zákonu svobody Božích dětí - z tohoto zákona povstávají všechny další podřízenosti zmíněné v těchto i následujících verších. ...text kázání


53:15 minut (18.29 MB)

Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

Podřizujte se svým autoritám!

Petr moc evangelia staví do protikladu k tomu, čím církev procházela i prochází - strasti, soužení, pronásledování... Kristus stojí za to, abyste vytrvali. Kristus je nade vše ostatní. Soužení není ničím ve srovnání s Kristem. Veškeré požehnání Božích darů máme v Kristu - jak bychom mohli hledat něco většího. ...text kázání


47:35 minut (16.34 MB)

Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25)

V Ježíšových šlépějích

Mluvili jsme spolu o tom, že milost Boží lásky se mocně projevuje právě ve chvílích těžkých, kdy soužení a utrpení doléhá na církev nejsilněji, při pronásledování ze strany lidí i politické moci. Projevuje se, když křesťan zachovává dobré svědomí pro svého Pána a kvůli svému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, navzdory hříšné a nemilosrdné tvrdosti světa. Petr to ve třech verších zdůrazňuje hned 2x. V tom je milost, trpíte-li nevině kvůli Pánu a Jeho slovu. ...text kázání


44:55 minut (15.43 MB)

Staré pominulo, hle, je tu nové! (1Pt 2,24)

... abychom živi byli spravedlnosti!

Kontext Petrova listu je o povzbuzení pronásledované církve. Povzbuzení ke svatému životu a to i v těžkých situacích, kdy je lid Boží pronásledován. A v tomto duchu Petr použil 24 verš, jako připomínku toho nesmírného zázraku evangelia. Zázraku vyvolení a povolání. Zázraku spasení, zázraku nových stvoření, kterými jsme všichni, kdo složili naději u Kristova kříže a jen v Jeho kříži. ...text kázání


64:15 minut (22.06 MB)

Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25)

Moc Kristovy oběti

Dnes budeme mluvit o dalších důsledcích kříže, o tom, že kříž nás uzdravil od smrtelné nemoci a obrátil nás správným směrem. Přivedl a přivádí nás domů. Byli jsme jako děti, které utekly ve vzpouře z domova a nakazily se na ulici smrtelnou nemocí, ale byli jsme uzdraveni a jsme nyní obrácení na cestu zpět. ...text kázání


56:50 minut (19.52 MB)

Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2)

Podřizujte se v bázni...

Velikým důrazem Petrova listu je pokora, která se má projevovat v našich vztazích s druhými lidmi. A tak čteme ve 13 a 14 verši druhé kapitoly podřiďte se každé formě vládnoucí moci a buďte vzornými a poslušnými občany. V 18 a 19 verši čteme, podřiďte se pánům dobrým, ale i tvrdým a zlým. To všechno máme činit ne ze strachu z trestu a důsledků našeho případného špatného jednání, ale z bázně Boží a kvůli našemu Pánu a z vděčnosti za Jeho kříž. ...text kázání


60:15 minut (20.69 MB)

Pokojný, tichý, Boha milující duch nového stvoření! (1Pt 3,3-4)

Svědectví vnitřního člověka

Jsme vybídnuti pokorně se podrobit Božímu stvořitelskému řádu. Fakt, že se mnohdy jedná o podřízení se vládám, autoritám a v manželství mužům, kteří jsou zlí, tvrdí a vzdorují Bohu a jeho slovu, by neměl hrát roli v našem rozhodování. Bůh chce, abychom byli světlem, které bude přitahovat i tyto vzpurné lidské autority ke Kristu a jeho evangeliu. ...text kázání


59:46 minut (20.52 MB)

Největší chlouba křesťana (1Pt 3,5)

Tak se zdobily svaté ženy...

Nové srdce, nové stvoření, pokojný znovuzrozený duch, to jediné je Bohu nade vše drahé v nás! Není to nic z nás, nic, na čem bychom měli podíl, k čemu bychom nějakým způsobem přispěli. Jen a jen milost Boží, dar a dílo Boží. Milost Boží v nás, a tím se chlubíme. ...text kázání


53:35 minut (18.4 MB)

Pokorná podřízenost - první krok lásky (1Pt 3,7)

Muži, milujte své ženy!

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. ...text kázání


58:47 minut (20.19 MB)

Dědicové požehnání (1Pt 3,8-9)

Lid nové smlouvy

Petr princip podřízenosti rozvádí ve všech rovinách lidského života. Vláda, společnost, rodina a dnes uvidíme i církev, jako místo, kde je tento princip Petrem aplikován. Petr nás vyučuje na prvním místě, že než přistoupíme k tomu, co je nové v našich životech, musíme se vzdát toho starého! A velmi úzce to souvisí s tím, že již nepatříme světu, ale Bohu. ...text kázání


57:30 minut (19.75 MB)

Spravedlnost vyšší zákoníků a farizeů (1Pt 3,10-11)

Chceš-li milovat život...

Pokud ale nyní někdo z vás ve svém srdci podlehne představě, že lze na tomto světě prožít život, který nepřinese ani jednu zlou chvíli, nedá povstat času byť jen malého a krátkého utrpení. Nepřinese poznání boje, války a sváru minimálně v našich srdcích, nebo osobních vztazích, potom takový člověk bude zklamán! Celý svět je pod mocí zlého. 1 J 5, 19. Každý tvor, celé stvoření je uzamčené pod pečetí smrti vinou člověka! ...text kázání


62:11 minut (21.35 MB)

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět... (1Pt 3,13-15)

Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích...

Kristus nás volá ke službě a k životu, který svědectvím pro lidi okolo nás, volá nás k životu ve spravedlnosti a svatosti. Takový život máme žít jako cizinci ve společnosti, která se staví proti svatosti i spravedlnosti. ...text kázání


53:49 minut (18.48 MB)

Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17)

Trpět pro spravedlnost?

Nebudeme trpět kvůli dobrým skutkům samotným, ale budeme trpět proto, že tyto dobré skutky děláme ve víře v Pána Ježíše Krista a kvůli němu. On je tím důvodem, proč nás svět nenávidí. O to více musíme být připraveni vydat dobré svědectví o naději, kterou v Kristu máme. ...text kázání


55:55 minut (19.2 MB)

Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22)

Kristus slavně zvítězil

Co je, milovaní, středem a základem radostné zvěsti evangelia, středem a základem křesťanské víry a naděje? Pokud odpovíte, že víra v Boha Stvořitele nebe i země, budete to pravda, ale nebude to plná pravda. Odpovíte-li, že je to osoba Ježíše Krista, blížíte se, ale není to celá pravda. Trváte-li na tom, že střed a základ naší víry a naděje je život a dílo Božího Syna Ježíše Krista, je to celá pravda, ale někdo by ještě nemusel porozumět obsahu této zvěsti tak, aby v jeho srdci zazářilo spasitelné poznání. ...text kázání


61:28 minut (21.11 MB)

Nebuďte oddáni lidským vášním (1Pt 4,1-4)

Když se s nimi nevrháte do prostopášnosti, dráždí je to.

Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. (1Pt 4,1-4) ...text kázání


43:00 minut (14.77 MB)

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

Vydají však počet...

Nyní však, obráceni od model našich padlých srdcí k živému Bohu jsme ve světě vzpoury cizorodým a pro svět nepřijatelným prvkem. A Petr říká: „Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.“ Již totiž nejsme ve světě a ze světa, ale patříme Bohu a jsme v Bohu. Jsme spolu s Kristem a v Kristu uvedeni na nebeský trůn. ...text kázání


45:50 minut (15.74 MB)

Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7)

Konec všech věcí je blízko

Milostivý Bůh nám dal nové srdce a učinil každého z nás nový stvořením. Není to o tom, že neučiníme hříchu, ale o tom, že naše směrování je přesně opačné, než bylo. Petr napsal o tom, co jsme dělali, a že jsme to dělali dost dlouho. Ale také napsal, že se již nevrháme do toho proudu svévole a hříchu, který teče směrem do pekel! ...text kázání


54:20 minut (18.66 MB)

Láska je mocnější než hřích (1Pt 4,7-10)

Kristova láska pracuje v církvi

Blíží se doba, kdy Kristova nevěsta spočine v náručí svého ženicha a to navždy. Každý z nás se setká s Pánem tváří v tvář a nikdo z nás jistě nechce být zahanben. Aby se tak nestalo, vybízí nás apoštol Petr k životu plnému moudrosti čerpané z Božího slova a střízlivému vážení všech věcí. Je to nezbytné k tomu, aby se církev mohla vytrvale a neustále modlit a oslavovat svého Pána, Spasitele Ježíše! Máme být vždy pohotoví k modlitbám, praví Petr. To ale nejde bez střízlivě používaného rozumu, který je proměňován Božím Duchem a slovem, tedy Písmem. ...text kázání


48:35 minut (16.68 MB)

Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11)

Bohu patří sláva i moc na věky věků

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. ...text kázání


37:45 minut (25.93 MB)

Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14)

Prostředek růstu do dospělosti v Kristu!

Petr píše církvi, která začíná trpět pronásledováním pro pravdu evangelia. Apoštol se soustředí na to, aby postavil svatým před oči slávu a nádheru evangelia. Hodnotu Božího díla, činícího z trosek ztýraných vlastními hříchy a vládou temných mocností děti Boží. Evangelium nikdy nepřestane svou podstatou, svou hloubkou převyšovat naše chápání. Je nadpozemské. Je věcí Boží, světu je bláznovstvím a pohoršením. Nám, které Bůh povolal svou milostí, je životem. ...text kázání


41:21 minut (37.86 MB)

Kvůli Kristu, nebo proti Kristu (1Pt 4,14-19)

Neseme Kristovo jméno

Petr znovu ve čtvrté kapitole staví před oči Božímu lidu Krista a jeho jednání. Vybízí lid Kristův k Jeho následování. To vše staví na velkolepý základ zvěsti evangelia. Totiž, že milostivý Bůh vydal svého jediného Syna do rukou hříšníků, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný! Tato zpráva milovaní, by nás nikdy neměla přestat šokovat! Svatý Otec duší všeho tvorstva, dal svého jediného svatého Syna, aby pil kalich strašlivého Otcova hněvu, podle Jeho vůle, místo každého jednoho z nás! ...text kázání


46:25 minut (42.5 MB)

Starší je pokorný služebník! (1 Pt 5, 1-4)

Ježíš je nejvyšší pastýř

Apoštol Petr napomíná starší církve. V kontextu soudu z konce čtvrté kapitoly. Toho soudu, který začíná od Božího domu. A vidíme zde dvě věci. Za prvé to, že v církvi se již tehdy vedl zápas o to, kdo má být a jaký má být starší. Ne všichni starší v době sepsání listu konali svou službu v souladu s Písmem, podle Boží vůle! Někteří z nich nebyli povolání Bohem, někteří padli do pokušení špatných pohnutek a vlastního sobectví. ...text kázání


51:46 minut (37.85 MB)

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

Pokořte se pod mocnou ruku Boží

Pokora je něco, co nevychází z nás. Pádem jsme ji ztratili a nahradila ji zpupnost a tvrdost. Ale Bůh nám ji dal, je součástí nového stvoření. A stejně jako láska, je i pokora v životě křesťana přítomná nejdříve a na prvním místě k Bohu, k Jeho vůli, k Jeho slovu, které máme v Písmu. A na druhém místě potom k lidem, především k Božím dětem, ale i k ostatním. ...text kázání


64:15 minut (58.83 MB)

V boji proti mocnostem (1Pt 5,8-11)

Bůh veškeré milosti

Petr zde naplňuje i své teologické a etické důrazy. Dává nám vysvětlení boje, duchovní války, která zuří ve světě, ale bohužel i v nitru každého z nás. Ale neponechává nás v beznaději zde ve světě. Velmi silně mluví o svrchované, neporazitelné a neměnné moci Boží! ...text kázání


57:40 minut (52.8 MB)

Povzbuzení k zápasu (1Pt 5,12-14)

Dosvědčená Boží milost

Milostivý Bůh probudil a probouzí našeho ducha mocí svého slova. Se zrakem upřeným na kříž Ježíše Krista a hledícím za padlou realitu a oponu tohoto času, se srdcem které svou naději upíná k věcem budoucím a věčným však musí srdce každého z nás být povzbuzeno, posíleno a upevněno v nehynoucí naději a radosti z Krista a z účasti na svatém Božím povolání! Přesně jak Petr učí. ...text kázání


52:10 minut (47.77 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer