Audio by kniha efezsk_ym

Boží moc ve vzkříšení Krista - Ef 1,20-23

Ve své modlitbě za křesťany Pavel připomíná tři veliké věci: mluví o naději, ke které je Boží lid povolán, mluví o slavném dědictví, které křesťané mají v Kristově lidu a konečně mluví o nesmírné Boží moci, která je zde pro ty, kdo věří – Boží moc, která se projevila ve zmrtvýchvstání Krista.


48:20 minut (11.07 MB)

Svatým věřícím v Kristu – Ef 1,1

Nejdůležitější doktrína

Máme před sebou nejdůležitější křesťanské učení – učení o tom, kdo je to křesťan. To je naprostý základ, bez kterého není možný křesťanský život. Toto učení má vliv jak na další doktríny, tak především na praxi, na život křesťanů a křesťanské církve. Proto je nezbytné, abychom v této otázce měli jasno. ...text kázání


51:27 minut (11.78 MB)

Prostředí křesťanského života – Ef 1,2

Milost a pokoj

Když studujeme Bibli, tak si musíme klást několik základních otázek: Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? Proč? Odpovědi na tyto otázky nám pomohou lépe porozumět tomu, co je základem křesťanského života, proč právě milost a pokoj patří k nejdůležitějším pojmům křesťanské víry a co, resp. kdo činí křesťanskou víru tak jedinečnou. ...text kázání


55:43 minut (12.76 MB)

Napsáno na obalu Bible – Ef 1,3-4

Požehnaný Bůh nás vyvolil před stvořením světa…

Před námi je souvětí, které je mohutné, mocné, komplexní. Je to text, který popisuje Boží dílo od věčnosti do věčnosti. Popisuje Boží dílo jak v člověku samotném, tak v celém stvoření, v celém vesmíru, ve světě duchovním i světě fyzickém, materiálním. Je zde Bůh, který je hoden veškeré naší chvály a našeho uctívání. ...text kázání


57:49 minut (13.24 MB)

Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4

…svatí a bez poskrvny před Jeho tváří v lásce

Vyvolení není vůbec nepodstatné učení Písma. Potřebujeme mu porozumět nejenom dobře, ale především správně. Ale nejde jenom o to rozumět tomuto učení, ale máme také vidět, jak je toto učení užitečné a především – a to je důraz našeho textu – v tomto učení nalézt radost a zalíbení. ...text kázání


57:05 minut (13.07 MB)

Předurčeni k adopci – Ef 1,5

Už nejste otroci, ale synové!

svatbaKristova církev jako celek i křesťané jako jednotlivci byli od věčnosti Božím plánem číslo jedna. Všechno, co kdy bylo stvořeno, mělo a má právě tento cíl – slavnou a svatou Kristovu nevěstu. Právě to je hlavní důvod celého stvoření – aby se jednoho dne v celé své nádheře a kráse objevila Kristova nevěsta a byla svatba Beránkova. ...text kázání


61:26 minut (14.06 MB)

Adoptováni ke chvále - Ef 1,5-6

...abychom chválili slávu Jeho milosti!

Bůh ve svém plánu předurčil, že určití konkrétní lidé se stanou jeho syny, jeho dětmi a z nich bude vytvořena nádherná nevěsta Jeho jednorozeného Syna – toho Nejmilejšího. ...text kázání


55:54 minut (12.8 MB)

V Něm máme vykoupení! - Ef 1,7

Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno!

V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše Krista. „V Něm máme vykoupení.“ Potřebujeme porozumět, co přesně to znamená. Proto si vysvětlíme, co to je vykoupení a jak mu máme ve světle Písma rozumět, ukážeme si, že vykoupení je jenom v Kristu a nikde jinde a nakonec se podíváme na to, že vykoupení už máme. ...text kázání


53:00 minut (12.14 MB)

Vykoupeni krví - Ef 1,7

Nebyli jste vykoupeni stříbrem a zlatem…

Minule jsme si vysvětlovali, co to vykoupení znamená, dneska se podíváme na další věci, které s vykoupením souvisí – ukážeme si prostředek, nebo způsob vykoupení, uvidíme, jaký je účinek vykoupení a nakonec si vysvětlíme, co je příčinou našeho vykoupení. ...text kázání


49:46 minut (11.39 MB)

Zahrnuti milostí - Ef 1,8

Vykoupeni k moudrosti a prozíravosti

Máme před sebou krátký, ale velmi bohatý verš. Není to ani samostatný celek, přesto je tak plný významu, že se mu musíme věnovat samostatně. Vykoupení pro nás nekončí odpuštěním hříchů, ale týká se také našeho současného života. ...text kázání

 


50:25 minut (11.54 MB)

Hledání Boží vůle? – Ef 1,9

Oznámil nám tajemství své vůle…

Boží vůle je Boží svrchované rozhodnutí o všem, co se stane. V Bibli je mnoho míst, které ukazují, že Bůh je v celém vesmíru i nad těmi nejmenšími detaily přírody a nad každým lidským rozhodnutím. ...text kázání

 


54:10 minut (12.4 MB)

Jednota v Kristu - Ef 1,10

Nezměnitelný Boží plán

Desátý verš je o vyvýšenosti Krista, o Jeho nadřazenosti nade vším, je o Jeho prvenství ve všem, je o Jeho velikosti, o Jeho slávě. Ukazuje nám, že Kristus je Božím plánem číslo jedna. Vyvýšit Krista a učinit ho Hlavou všeho je věčným Božím záměrem, plánem, který Bůh měl již před stvořením světa a který se nám rozhodl odhalit. ...text kázání


53:39 minut (18.42 MB)

Předurčeni k dědictví – Ef 1,11

Chvála Boží svrchovanosti

Jedenáctý verš ukazuje na Boží svrchovanost. Ukazuje nám Boha, který je nade vším, Boha, který vládne, Boha, který je nezávislý na čemkoliv, včetně Jeho stvoření. To je Bůh, kterého nám představuje Boží slovo, Bůh, který se tak odlišuje od představ dnešních lidí, ty, kteří si říkají křesťané, nevyjímaje. ...text kázání

 


47:53 minut (16.44 MB)

...abychom byli chválou Jeho slávy - Ef 1,12

Vyvýšenost Krista nade vším

Na dnešní text se budeme dívat optikou a z perspektivy dvanáctého verše. Uvidíme, kdo jsme, kdo je to křesťan, ukážeme si, co je cílem křesťanova života nyní i na věčnosti a nakonec uvidíme, jak je v tom všem vyvýšen Pán Ježíš Kristus. Shrneme to do tří jednoduchých otázek: Kdo jsme? Proč tady jsme? Kvůli komu tady jsme? ...text kázání


50:08 minut (17.22 MB)

Slovo a Duch - Ef 1,13

Jedinečný prostředek spasení

Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení – skrze víru, vysvětluje jedinečný Boží prostředek spasení – Boží slovo, slovo pravdy, evangelium a nakonec vysvětluje, kdo je agentem, tedy činitelem, tím, kdo působí spasení – a to je právě třetí osoba Boží trojice, Duch svatý. ...text kázání


51:18 minut (17.61 MB)

Zapečetěni zaslíbeným Závdavkem – Ef 1,13-14

Dílo Ducha svatého v životě křesťana

Dílo Ducha svatého se týká přítomnosti a budoucnosti. Je ale také řečeno, že Boží Duch je zaslíbeným Duchem. Proto se podíváme nejprve na věci minulé – to je zaslíbení Ducha svatého, pak na věci přítomné – to je zapečetění, a nakonec na věci budoucí – to je závdavek našeho dědictví. ...text kázání


51:04 minut (17.53 MB)

Závdavek dědictví - Ef 1,14

…které si vydobyl ke chvále své slávy

Vyvrcholení této modlitby nás v posledním verši znovu vede ke chvále Boží slávy a zároveň shrnuje celé Boží dílo v tom, co Bůh udělal pro nás – závdavek dědictví, i v tom, co Bůh udělal s námi – vykoupení těch, které si vydobyl. ...text kázání


46:29 minut (15.96 MB)

Víra a láska - Ef 1,15

Základy křesťanského života

Ve verši 15 si ukážeme tři věci, které se týkají víry: Jednak je to svědectví o víře, dále uvidíme, co to je víra, která zachraňuje, a nakonec se podíváme na víru, o které můžeme nejenom slyšet, ale která je i vidět. ...text kázání


46:42 minut (16.04 MB)

Vděčná přímluva - Ef 1,16

Základy křesťanského života II.

Projevem víry – a tím také dalším základním kamenem křesťanského života, je modlitba. Šestnáctý verš mluví o tom, jaká je křesťanská modlitba – především je to nepřetržitá, vytrvalá modlitba. Je stejně vytrvalá jako víra, o které byla řeč. Je to také vděčná modlitba a nakonec uvidíme, že to je přímluvná modlitba. ...text kázání


48:52 minut (16.78 MB)

Obsah i cíl modliteb – poznání Boha – Ef 1,17

Základy křesťanského života III.

Dnes uvidíme, že poznání a poznávání Boha, tedy život věčný je darem od Boha. Dále potom, že poznat Boha můžeme jenom tehdy, když se nám Bůh dá poznat, tedy když se nám zjeví a dá nám svou moudrost. A nakonec uvidíme, že tato moudrost k poznání Boha je dílem Ducha svatého, který nám byl darován. ...text kázání


53:09 minut (18.25 MB)

Otec slávy - Ef 1,17

Oslavený Otec slavného Syna

Pavel se modlí za to, abychom poznávali Boha, a hned nám k tomu dává dobrou příležitost. A všimněte si, že mluví jak o Bohu Otci, tak také o Pánu Ježíši Kristu. Protože je to tak důležité znát Boha v pravdě, musíme důkladně prozkoumat všechno, co apoštol Pavel říká jak o Otci, tak také o Jeho Synu. ...text kázání


46:06 minut (15.83 MB)

Ke komu se modlíš? - Ef 1,17

Oslavený Syn Otce slávy

V sedmnáctém verši Pavel ve své přímluvě za poznání Boha popisuje, k jakému Bohu se modlí. Modlí se za Ducha svatého k Bohu Otci skrze Ježíše Krista. A tím se dostáváme přímo k našemu tématu – fráze, kterou se dnes budeme zabývat, obsahuje pouhé čtyři slova. Ale tato čtyři jsou shrnutím a zkratkou celého evangelia. ...text kázání


45:47 minut (15.72 MB)

Osvícené oči srdce - Ef 1,18-19

Modlitba za porozumění učení

Verše 17-19 nám jasně ukazují, že každý křesťan musí růst v poznání Boha a v porozumění učení Božího slova. Je to modlitba apoštola za věřící, je to touha skutečně znovuzrozeného srdce, je to norma, standard každého křesťana a proto je to také povinnost každého křesťana před Bohem. ...text kázání


45:52 minut (15.75 MB)

Vyvýšení Krista - Ef 1,20-21

Boží moc projevená na Kristu

Náš dnešní text dále rozvíjí, co znamená Boží moc. Boží mocí jste se stali věřícími a Boží mocí věříte. Boží moc se ukázala ve vzkříšení a vyvýšení Ježíše Krista. O tom je celý dnešní text – Kristus byl vyvýšen. ...text kázání


50:52 minut (17.47 MB)

Kristus - hlava nade vším - Ef 1,22

Kristova vláda nad celým stvořením

Kristus byl vzkříšen, vyvýšen vysoko nade všechno (v. 20-21). Bůh všechno podřídil pod Jeho nohy, a dal ho jako hlavu církvi, takže všechno ostatní je dole pod Ním. Kristus má svrchované místo v celém vesmíru. ...text kázání


56:32 minut (19.42 MB)

Kristus - hlava církve - Ef 1,22-23

Kristova vláda nad církví

Bůh dal Krista jako hlavu církvi, která je Jeho tělem. Abychom tomu rozuměli, musíme nejprve pochopit, co je to církev. Dále si vysvětlíme, jak Kristus v církvi vládne (což je význam slova hlava) a nakonec se podíváme na důsledky toho, že církev je tělem Krista. ...text kázání


52:52 minut (18.15 MB)

Církev - plnost Kristova (Ef 1,23)

Tělo a plnost Ježíše Krista

Před námi je jeden z nejdůležitějších popisů církve – tělo, tělo Kristovo, tělo, kde Kristus je hlavou. Vysvětlíme si, co to znamená, že církev je tělem Kristovým, potom si ukážeme, v jakém slova smyslu je církev Kristovou plností a nakonec půjdeme k nejdůležitějšímu důrazu tohoto textu – a tím je samotný Kristus. ...text kázání


53:26 minut (18.35 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka I. (Ef 2,1)

Kdysi mrtvý, nyní živý!

Náš text nám ukazuje, jak zoufalý je stav přirozeného člověka. Budeme se dnes zabývat jenom prvním veršem. Vysvětlíme si, jaký je stav přirozeného člověka, ukážeme si příčinu tohoto stavu a také jeho důsledky, a nakonec se podíváme na aplikaci, která je v našem textu obsažená. ...text kázání


54:26 minut (18.69 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka II. (EF 2,2)

Poslušni vládce nadzemských duchů

Ukážeme si dva ohromné paradoxy lidského života, paradoxy života bez Boha, které nám znovu připomínají naší zoufalou situaci před Bohem a tváří tvář věčnosti a vysvětlíme si, že tento tragický stav lidské duše je pro křesťany více nebo méně dávnou minulostí. ...text kázání


49:58 minut (17.16 MB)

Zoufalý stav přirozeného člověka III. (Ef 2,3)

Nepřítel uvnitř nás

Třetí verš nás vede do hloubky našeho vlastního nitra a ukazuje nám, jak převrácené je naše srdce i naše mysl a dává nám poznat, co z toho vyplývá pro náš vztah s Bohem – jsme dětmi Božího hněvu. Nikoliv pro to, co děláme, ale ze své přirozenosti. ...text kázání


56:15 minut (19.32 MB)

Ale Bůh... I. (Ef 2,4)

Nadřazenost Boha nade vším

Dneska se budeme zabývat jenom těmito dvěma slovy a naučíme se na nich, jak máme studovat Bibli. Ukážeme si, že protiklad a důraz, který je na tomto místě, je protikladem a důrazem nejen listu Efezským, ale celého Písma. Bůh je nadřazený nade všechno! ...text kázání


50:55 minut (17.49 MB)

Ale Bůh... II. (Ef 2,4)

Bůh bohatý v milosrdenství

Dnes se podíváme na to, jaký je Bůh ve svém milosrdenství. Uvidíme, jak to souvisí s naším zoufalým stavem, jak nesrovnatelně veliký je v tomto směru rozdíl mezi námi a Bohem, v čem Boží milosrdenství spočívá a jak nám ho Bůh v hojnosti prokazuje. ...text kázání


52:51 minut (18.15 MB)

Ale Bůh... III. (Ef 2,4)

…z veliké lásky, jíž si nás zamiloval

Dneska si ukážeme, co to je Boží láska. Co to znamená, když Pavel napsal, že si nás Bůh ze své velké lásky zamiloval? Chci, abychom dnes porozuměli tomu, co to znamená, že si nás Bůh v Kristu zamiloval, miluje nás a navěky nás bude milovat. ...text kázání


55:59 minut (19.23 MB)

Oživeni spolu s Kristem (Ef 2,5)

Musíte se znovuzrodit!

Dnes je před námi text, který musí vzbuzovat bázeň. Ukazuje, kdo je Bůh a jak moc je Bůh jiný, než my a než naše představy o Něm. Jedná se o jeden z nejdůležitějších textů v Písmu, protože nám vysvětluje Boží dílo, spasení z milosti. ...text kázání


54:38 minut (18.76 MB)

Sjednoceni s Kristem (Ef 2,5-6)

Kdo je v Kristu...

V tomto textu se hned třikrát opakuje „spolu s Kristem“. Je zde řeč o společenství, o spojení, o sjednocení s Kristem. A toto je nejdůležitější věc, která se týká křesťanů – jsme sjednoceni, spojeni s Kristem, jsme v Něm. ...text kázání


49:30 minut (17 MB)

Vzkříšeni s Kristem (Ef 2,6)

Vstoupili jsme na cestu nového života…

Budeme mluvit o tom, že jsme vzkříšeni spolu s Kristem a ukážeme si, co to znamená – budeme mluvit o minulosti, ukážeme si také, co nás ještě čeká v budoucnosti a nakonec se podíváme, co z toho pro nás vyplývá v současnosti, tedy v našem každodenním životě s Bohem. ...text kázání


51:24 minut (17.65 MB)

Posazeni v nebesích (Ef 2,6)

Cizinci bez domovského práva

Před sebou máme velmi praktickou část oddílu, který celý mluví o spasení v Kristu. Je to spasení, které Bůh udělal od začátku až do konce. Tento text je doopravdy majestátní. A fráze, která je dneska před námi, je ohromující. Je to samotný vrchol toho, co je v pátém a v šestém verši. ...text kázání


54:00 minut (18.54 MB)

Důkaz pro nadcházející věky (Ef 2,7)

Bohatství milosti v Jeho dobrotě

Duch svatý nám tady vysvětluje, co je cílem našeho spasení, ukazuje nám, proč by nám spasení mělo dávat smysl, ukazuje nám, že se nejedná o něco náhodného, chaotického, nejasného, tajemně zahaleného nebo mysticky neproniknutelného, ale že jde o Boží dílo, které má svůj jednoznačný účel. ...text kázání


53:28 minut (18.36 MB)

Sola gratia - Jedině milostí (Ef 2,8-10)

Magna charta spasení I.

Jenom spasení z milosti je takovým evangeliem, které je Boží mocí ke spasení. Proto si dnes vysvětlíme, co milost je. Ukážeme si, jaká milost je, jaké jsou její charakteristiky, a v tomto světle potom uvidíme, jak je i dnes milost zaměňovaná za nezřízenost. ...text kázání


54:06 minut (18.58 MB)

Sola fide - Jedině vírou (Ef 2,8-9)

Magna charta spasení II.

Máme dnes před sebou jeden z nejdůležitějších textů v Písmu vůbec. Je to naprostý základ celého křesťanství, a kdybychom zde udělali nějakou chybu, tak se nám celá stavba zhroutí. Potřebujeme důkladně porozumět tomu, jak jsme spaseni. ...text kázání


55:50 minut (19.17 MB)

Boží umělecké dílo II. (Ef 2,11-22)

...učinil jednoho nového člověka.

Před námi je text, který je stěžejním textem celého Písma ohledně církve. Zde je základ, samotná podstata Kristovy církve. Potřebujeme tento text vidět v jeho celistvosti, protože tak nám vynikne jeho nádhera a budeme se potom moci s o to větší radostí zabývat jednotlivými verši a detaily tohoto oddílu. ...text kázání


52:10 minut (17.91 MB)

Pamatujte! (Ef 2,11)

Nezapomeňte, odkud vás Bůh vytáhl.

V jedenáctém verši je odkaz na to, kým jsme byli a jak se na nás dívali Židé. Ve dvanáctém verši je potom připomenutí toho, jak jsme na tom byli. Na obojí si máme pamatovat a obojí si musíme připomínat ve světle předchozích veršů. ...text kázání


49:05 minut (16.86 MB)

Odloučeni (Ef 2,12)

V Kristu je všechno nebeské požehnání duchovních věcí.

Byli jsme spaseni milostí skrze víru, jsme Božím dílem a to je důvod, proč si máme připomínat, čím jsme byli. Byli jsme pohané a Židy podle těla, kteří jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, jsme byli hanlivě nazýváni neobřízkou. Byli jsme odděleni od mnoha Božích dobrodiní a požehnání. ...text kázání


50:28 minut (17.33 MB)

Učiněni blízkými (Ef 2,13)

Společenství v Kristově krvi

V tomto textu vidíme především veliký kontrast – je zde naprostý protiklad k předchozím dvěma veršům. Za druhé je tady popis našeho stavu – takového, jaký byl a takového, jaký je nyní. A konečně za třetí tu máme prostředek, kterým jsme byli učiněni tím, čím jsme nyní – bylo to v Kristu Ježíši a v Jeho krvi. ...text kázání


53:41 minut (18.44 MB)

On je náš pokoj (Ef 2,14-16)

Usmíření skrze kříž

Máme zde tři verše, které jsou o tom, co to znamená, že Kristus je náš pokoj. Každý z těchto tří veršů opakuje totéž a zdůrazňuje některé další věci, které více rozvádějí, co to znamená, že On je náš pokoj. Jsou zde tři verše, které mluví o Kristově díle smíření. ...text kázání


53:37 minut (18.41 MB)

Přišel a zvěstoval pokoj (Ef 2,17)

Jako mě poslal Otec, já posílám vás...

Kristus přišel k efezským křesťanům a zvěstoval jim pokoj. Co to znamená? Položíme si několik otázek, které nám pomohou celou věc objasnit – budeme se zabývat tím, co dělal Kristus, co bylo zvěstí, kterou nesl a jak tuto zvěst přinesl do Efezu. ...text kázání


56:04 minut (19.25 MB)

Máme přístup k Otci (Ef 2,18)

Jednota Ducha

Kristus zvěstoval pokoj. A stále zvěstuje ústy svých služebníků. Náš dnešní text nám ukazuje, co je cílem Kristova díla smíření, ukazuje nám na samotnou podstatu křesťanství a dává nám porozumět charakteru církve. Osmnáctý verš je jádrem celého křesťanství: Abychom předstoupili před Boží tvář. ...text kázání


56:37 minut (19.44 MB)

Spoluobčané svatých (Ef 2,19)

Nebeský Jeruzalém - naše matka

Dnes je před námi první ze tří obrazů, podobizen Kristovy církve – a to je město Boží, obec, nebo společenství, společnost, království. Mluví se zde o občanech, nebo jak doslovně přeložili kraličtí bratři – spoluměšťanech. Je tu důraz jak na společenství, sounáležitost, tak také na – mohli bychom říci – politickou nebo státoprávní příslušnost. ...text kázání


55:56 minut (19.21 MB)

Boží rodina (Ef 2,19)

Předurčeni k přijetí za syny

Máme před sebou další z  obrazů církve – církev jako rodina Boží, Boží dům, Boží domácnost. Touto jedinou věci se dneska budeme zabývat a podíváme se na to, čím se liší rodina od města/státu/království, jak se můžeme stát součástí Boží rodiny a co z toho pro nás vyplývá. ...text kázání


51:05 minut (17.54 MB)

Pevný základ (Ef 2,20)

Ježíš a Jeho nevěsta

Od členů Boží domácnosti se Pavel přesouvá k popisu církve jako domu, nebo stavby, chrámu, duchovního příbytku Božího. O tom jsou poslední tři verše druhé kapitoly. Ve verši dvacet pokládá základy. A to nejen obrazně, ale přímo mluví o základech, na nichž je tato duchovní stavba, tento chrám, jímž je církev, postavená. ...text kázání


52:35 minut (18.06 MB)

Harmonicky spojeni (Ef 2,21)

Svatý chrám v Kristu

Stavba církve má svá Bohem daná pravidla, i ona je budována synem Davidovým, Ježíšem Kristem, je budována na úhelném kameni, kterým je Kristus a stojí na pevných základech, které byly jednou provždy položeny a jimiž je učení apoštolů a proroků, zapsané Slovo Boží. ...text kázání


48:26 minut (16.63 MB)

Společně budováni (Ef 2,22)

Příbytek Boží v Duchu

Dnes si vysvětlíme, co nám chce Bůh říct přímo ve verši 22. Uvidíme velikou slávu, která je v Boží církvi, a všimneme si toho, jak tento verš oslavuje trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. Tento verš je mohutnou tečkou na konci druhé kapitoly. ...text kázání


53:39 minut (18.42 MB)

Vězeň kvůli Pánu (Ef 3,1)

Tomu, kdo zvítězí…

Nejrůznější soužení a útrapy, ale především pak pronásledování pro Krista patří ke křesťanskému životu. Jak se s těmito věcmi, a především s pronásledováním – a jedno jestli svým nebo cizím – můžeme vyrovnat? Na co máme soustředit svou pozornost bez ohledu na to, zda procházíme soužením, či nikoliv? ...text kázání


52:33 minut (18.04 MB)

Vězeň a apoštol kvůli vám (Ef 3,1-2)

Sounáležitost Kristovy církve

Důležitou věcí, která se týká Božího díla v církvi, je spojení Božího lidu, jeho sounáležitost s apoštolem Pavlem. Je to pevné spojení mezi nimi a Pavlovým vězením (v. 1) a jimi a Pavlovým pověřením, jak to vidíme ve verši druhém. Jsem vězněm pro vás pohany (v. 1), Bůh mi udělil milost kvůli vám (v. 2). ...text kázání


47:17 minut (16.24 MB)

Porozumění skrze zjevení (Ef 3,3-5)

Nadpřirozené náboženství

Pavel mluví o zjevení, kterého se mu dostalo, mluví o tajemství a vysvětluje, co tímto tajemstvím myslí, mluví o tom, že toto zjevení bylo dáno apoštolům a prorokům – oni byli těmi, skrze které Bůh toto tajemství odhalil. Dnes se budeme zabývat pouze jedinou z těchto věcí – a to Božím zjevením. Boží zjevení je klíčovým prvkem křesťanství. ...text kázání


53:16 minut (18.29 MB)

Duch svatý zjevuje (Ef 3,3-5)

Jak se k nám zjevení dostává

Ukážeme si, že Bůh dal zjevení evangelia apoštolům a prorokům, kteří ho zapsali a k nám se dostává skrze toto zapsané Boží slovo, Bibli a Duch svatý je tím, kdo skrze toto Slovo otevírá oči zaslepených hříšníků a probouzí duchovně mrtvé k životu v Kristu. ...text kázání


55:55 minut (19.2 MB)

Odhalené tajemství (Ef 3,3-6)

Co zjevení odhaluje

Jsou zde tři věci a my se podíváme na to, jak každá z nich souvisí s Kristem, s církví a s pohany. Tajemství Kristovo, které bylo Duchem svatým odhaleno, zaslíbení Kristovo, do něhož jsou uváděni všichni, kteří přicházejí ke Kristu, a evangelium Kristovo, které je jak nástrojem Božího zjevení. ...text kázání


51:22 minut (17.64 MB)

Služebník evangelia (Ef 3,7)

Jak ve mně působí svou mocí…

Bylo odhaleno tajemství, kterým je církev, a nyní se mluví o službě církve. Když mluvíme o církvi, mluvíme jak o celku, tak také o jednotlivých živých kamenech. Když mluvíme o službě církve, musíme také mluvit o službě církve jako celku, ale i o službě jednotlivých živých kamenů. ...text kázání


53:00 minut (18.2 MB)

Nevystižitelné Kristovo bohatství (Ef 3,8)

Koho zvěstujeme?

Náš dnešní text nám ukazuje, na co se máme soustředit, abychom zvěstovali Krista a Jeho cestu spasení, a ne sebe a naší vlastní cestu spasení. Na životě apoštola Pavla se můžeme učit o tom, jak moc potřebujeme pokoru a milost, a jak je nezbytné, abychom stále lépe znali a poznávali nevystižitelné Kristovo bohatství. ...text kázání


54:05 minut (18.57 MB)

Tajemství ukryté v Bohu (Ef 3,9)

Vysvětlené tajemství

Dnes se podíváme na první část Pavlova vysvětlení (v. 9). A můžeme dobře rozumět tomu, že celý zbytek našeho listu je vysvětlením tohoto tajemství, které bylo od věků ukryto v Bohu a nyní je zjeveno Božímu lidu. Uvidíme tři věci, které se týkají tohoto tajemství: 1. Tajemství, které bylo skryté, 2. Tajemství, které bylo skryté od věků, 3. Tajemství, které bylo skryté v Bohu. ...text kázání


49:30 minut (17 MB)

Univerzita nebeských mocností I. (Ef 3,10)

Církev – Boží učebnice

Dnes si ukážeme, jaký je širší kontext desátého verše, vysvětlíme si, na jaké verše navazuje a jak to vše souvisí s Kristovou církví, jaký je její smysl, a jak je to možné, aby církev byla nebeskou univerzitou, kde duchovní mocnosti studují rozmanitost Boží moudrosti. Kristova církev je nástrojem, který Bůh používá, je učebnicí, kde se nebeské mocnosti učí o Boží velikosti. ...text kázání


54:35 minut (18.75 MB)

Boží mnohotvará moudrost (Ef 3,10)

Univerzita nebeských mocností II.

Dneska se zaměříme na věci, které souvisejí se studenty nebeské univerzity. Jsou to nebeské vlády a mocnosti a my se pokusíme poodhalit identitu studentů nebeské univerzity, povíme si něco o intelektu těchto studentů a nakonec se blíže seznámíme s informacemi, které tito studenti skrze církev přijímají. ...text kázání


54:45 minut (18.8 MB)

Kristův kříž (Ef 3,11)

Věčný Boží záměr

Náš dnešní text nás vede k tomu, abychom se podívali na věčný Boží plán jak z celkové perspektivy – od věčnosti do věčnosti, z pohledu naplnění Božího plánu v Kristu, tak také z velmi osobní perspektivy – jak se věčný Boží plán realizuje v životech konkrétních jednotlivců, tedy nás, jak jsme tady. ...text kázání


55:13 minut (18.96 MB)

Otevřený přístup k Bohu (Ef 3,12)

V Kristu smíme otevřeně a s důvěrou...

Ukážeme si především, že skrze Krista máme přístup k Bohu. Dále je zde charakteristika tohoto přístupu – náš přístup k Bohu je skrze Krista svobodný a doširoka otevřený, je bez jakýchkoliv překážek, přistupujeme k Bohu s důvěrou. A nakonec – tento svobodný, otevřený a důvěrný přístup k Bohu skrze Krista máme ve víře, jenom skrze víru v Krista. ...text kázání


53:00 minut (18.2 MB)

V soužení neochabujte (Ef 3,13)

Myslete na slávu, která je před vámi

Máme před sebou závěr celé první poloviny třinácté kapitoly. Pavel zde předložil veliké věci, které se týkají evangelia a církve. Nyní to vše uzavírá a vyzývá křesťany ke statečnosti tváří tvář soužení – je to Pavlovo soužení, které by mohlo ochromit jejich víru, ale budou-li stateční, obrátí se to k jejich slávě. ...text kázání


54:45 minut (18.8 MB)

Poklekni před Pánem (Ef 3,14)

Pokořte se před Pánem a On vás povýší

První verš této modlitby nás do ní uvádí a je popisem toho, jak bychom měli k modlitbě přistupovat. Uvidíme příčinu nebo důvod, proč se modlit, uvidíme postoj modlitby a uvidíme Toho, k němuž v modlitbě přistupujeme – nebeského Otce, od něhož pochází veškerý nebeský i pozemský rod. ...text kázání


54:30 minut (18.72 MB)

Otec (Ef 3,14-15)

Otče náš, jenž jsi na nebesích…

Dnes se zaměříme na to, ke komu v modlitbě přistupujeme a ukážeme si, proč je to důležité. Bůh je Otec, což činí z křesťanství naprosto jedinečné náboženství. Bůh je Otec našeho Pána Ježíše Krista – to je něco, co dělá Boha, k Němuž se modlíme někoho nezaměnitelného. Bůh je také Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod – On je Stvořitelem. ...text kázání


54:45 minut (18.8 MB)

Pro bohatství Boží slávy (Ef 3,16)

Dílo Ducha svatého v životě křesťana

Ukážeme si (1.), co apoštola motivovalo k jeho modlitbě – bohatství Boží slávy, ouha oslavit Boha, dále si ukážeme (2.), jakým způsobem se upevňuje vnitřní člověk – je to dílo Ducha svatého. A nakonec se podíváme (3.) na tu prostou prosbu apoštola – upevnění vnitřního člověka. ...text kázání


53:00 minut (18.2 MB)

Kristus v nás (Ef 3,17)

Přebývání Krista v křesťanech

Náš dnešní a následující dva verše nejsou dalšími prosbami, ale jsou důsledkem té jediné první prosby ve verši šestnáctém. Tím důsledkem posílení a upevnění vnitřního člověka, je přebývání Krista ve věřících. Duch svatý přišel, aby oslavil Krista, a tady vidíme, co přesně to znamená – že Kristus bude přebývat v našich srdcích. ...text kázání


54:45 minut (18.8 MB)

Pevně spojeni dohromady (Ef 2,21)

Chrám, který staví sám Bůh

Bůh staví nový chrám, duchovní chrám - místo, kde přebývá On sám. Bůh je vlastníkem této stavby, Bůh je stavitelem této stavby, Bůh je obyvatelem této stavby.


42:57 minut (14.75 MB)

Zakořeněni v lásce (Ef 3,17-18)

Upevnění mocí Ducha znamená život v lásce

Přímým důsledkem upevnění mocí Ducha svatého bude, že Kristus bude skrze víru přebývat v našich srdcích, což povede k tomu, že budeme zakořeněni a zakotveni v lásce a společně se všemi svatými budeme stále více rozumět a chápat všechny rozměry Kristovy lásky, která působí v životech křesťanů. ...text kázání


55:15 minut (18.97 MB)

Poznat Kristovu lásku k nám... (Ef 3,19)

Boží plnost v Kristově lásce

V devatenáctém verši Pavel mluví o tom, že Kristovu lásku máme zakoušet, poznávat. Kristova láska se musí stát naší vlastní zkušeností. To je přímým důsledkem porozumění, pochopení toho, co je to láska. A k čemu to povede v životech křesťanů? Výsledkem bude, že budou naplněni veškerou Boží plností. ...text kázání


53:15 minut (18.29 MB)

Sláva všemohoucího Boha I. (Ef 3,20)

Bůh ve vás působí svou mocí

Boží sláva je ještě větší a vede Pavla k oslavě všemohoucího Boha, který jedná daleko nad to, co jsme schopni vyslovit a dokonce jeho moc sahá dál, než jsme schopni si vůbec představit. ...text kázání


52:20 minut (17.97 MB)

Sláva všemohoucího Boha II. (Ef 3,21)

Jemu buď sláva na věky věků

Máme před sebou jednoduchou osnovu, která přesně kopíruje náš text – nejprve se podíváme na to, co je to sláva, protože náš text říká: „Jemu, Bohu, buď sláva!“ Dále si ukážeme, že tato sláva se zjevuje skrze Krista a v Něm a skrze církev a v ní a nakonec si všimneme, že tato sláva je věčnou slávou. ...text kázání


54:55 minut (18.86 MB)

Žijte důstojně (Ef 4,1-3)

Skromní, tiší, trpěliví

Apoštol Pavel staví na základech, které položil v předchozích třech kapitolách – z těchto základů, které mluví o povolání, kterým jsme povoláni, má růst důstojný život Božího dítěte, který bude charakteristický pokorou, láskou a pokojem. ...text kázání


57:00 minut (19.57 MB)

Kázané tajemství (Ef 3,7-9)

Nevystižitelné Kristovo bohatství

Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil


42:10 minut (14.48 MB)

Trojiční jednota Božího lidu (Ef 4,4-6)

Trojjediný Bůh působí jednotu svého lidu

Máme před sebou slavný a veliký text, který zrcadlí Boží velikost a nádheru. Zdůrazňuje jednotu jako žádný jiný text v Písmu. Ukazuje nám, že tato jednota je dílem Boží trojice v životech křesťanů. Je to jednota, která je způsobena Bohem a je působena jenom v Božím lidu. ...text kázání


58:13 minut (19.99 MB)

Plnost Kristovy milosti (Ef 4,7-10)

Každý křesťan byl obdarován ke službě Kristově církvi

V našem dnešním textu je nejprve prohlášení o tom, jak Kristus obdarovává svou církev, je zde také zdůvodnění, proč to dělá a nakonec je tu vysvětlení, které směřuje k oslavě Krista, k porozumění tomu, kým je a co udělal. ...text kázání


50:35 minut (17.37 MB)

A toto jsou jeho dary... (Ef 4,11)

Příprava svatých k dílu služby

Kristus obdaroval každý úd svého těla zvláštním duchovním darem ke společné službě. A zatímco předchozí oddíl zdůraznil obdarování každého jednotlivého křesťana – bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, rasu nebo cokoliv jiného – dnešní text zdůrazňuje různost obdarování, ale jednotu záměru, jediný cíl. ...text kázání


54:50 minut (18.83 MB)

... k budování Kristova těla (Ef 4,12)

Úsilí o krásnou církev

Máme před sebou oddíl, který popisuje jednotu i krásu Kristovy nevěsty, církve. Je zde popis jednoty, základ i cíl jednoty a také rozmanitost jednoty. Kristova církev se skládá z jednotlivých údů, a každý z nich má své místo v těle Kristově. Je to programové prohlášení Kristovy církve, náplň práce pro Kristovu nevěstu, důvod, proč jsme vůbec tady, a co a jak máme dělat. ...text kázání


52:15 minut (17.94 MB)

Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14)

Podoba křesťanské zralosti

Náš dnešní text nám ukazuje cíl, k němuž tato vzájemná služba směřuje. Dva verše, které jsou před námi, mluví dospělosti v Kristu, a to nejprve v obecné rovině (v. 13) a následně (ve v. 14) ukazují, jak se to bude projevovat na životě jednotlivých křesťanů. ...text kázání


53:10 minut (18.26 MB)

Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16)

Dorůstání do plnosti Ježíše Krista

Náš text mluví o Kristově tělu, mluví o jednotě Kristova těla, o jednotě místní církve. Na jedné straně vidíme individuální růst do podoby Ježíše Krista – nejprve v negativním a potom v pozitivním slova smyslu a nakonec vidíme společný duchovní růst. Vrcholem toho všeho je Ježíš Kristus, který je hlavou, zdrojem, z něhož všechno vyrůstá, cílem, k němuž všechno směřuje. ...text kázání


55:40 minut (19.12 MB)

Nežijte jako pohané! (Ef 4,17-20)

Čemu jste byli vyučeni Kristem?

Protože jsme dostali tak veliké věci a tak nádherná zaslíbení, má se to projevit na našem všedním životě. A o tom je náš dnešní text. Žili jsme jako pohané a ničím jsme se nelišili od lidí kolem nás. Ale byli jsme vykoupeni Kristovou krví, byli jsme spaseni z milosti skrze víru a to je něco, co obrací život člověka naruby. ...text kázání


56:30 minut (19.4 MB)

Vyučeni podle pravdy (Ef 4,20-21)

Nové stvoření v Kristu

Máme před sebou oddíl, který je napomenutím i výzvou k novému životu. Křesťané nemají žít jako pohané, protože u Krista neučili takovým věcem, které jsou vlastní pohanům. Pohanem je zde myšlen každý, kdo není v Kristu. Kdo není v Kristu, je pohan, kdo je v Kristu, je křesťan a nežije už jako pohan. ...text kázání


54:00 minut (18.54 MB)

Božská garderoba (Ef 4,22-24)

Obnovujete se duchovním smýšlením

Dnešní text je vysvětlením veršů 20 a 21. Už je zde nové stvoření, staré pominulo – svlékli jsme starého člověka a oblékli nového, den za dnem se obnovujeme Duchem ve svých myslích. Není to výzva nebo příkaz, ale je vyhlášení toho, co Kristus udělal s tak ubohým hříšníkem jako jsem já. ...text kázání


55:50 minut (19.17 MB)

Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27)

Nezarmucujte Ducha I.

Dnes máme před sebou první část textu, který mluví o některých detailech této obnovy, mluví o tom, jak se obnovujeme podle obrazu svého Stvořitele, mluví o svatosti i spravedlnosti. Všechno je to spojené s pravdou – pravda je základem, na kterém stojíme, pravda je prostředím, v němž se obnovujeme, a pravda je také cílem, k němuž směřuje. ...text kázání


53:00 minut (18.2 MB)

Nové přikázání vám dávám... (Ef 4,28-30)

Nezarmucujte Ducha II.

Před námi se odhaluje novota života. Vysvětlíme si příkazy, které zde jsou, a na nich si ukážeme přikázání nové smlouvy, kterou Kristus zpečetil svou krví. Uvidíme také novou motivaci, která je daná křesťanům, a s ní i nové ujištění, které je dílem Ducha svatého v nás. ...text kázání


53:37 minut (49.09 MB)

Církev, skrze kterou Bůh vyučuje anděly (Ef 3,10)

Jste přece jeho dílo!

Evangelium a jeho důsledky v církvi jsou manifestací přerozmanité Boží moudrosti, která se tak skrze církev dává poznat nejenom okolnímu světu, ale i nebeským mocnostem a vládám.


43:41 minut (31.83 MB)

Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32)

Nezarmucujte Ducha III.

Duch svatý zapečetil všechny, kdo věří v Krista, pro den vykoupení. Ale dílo Ducha není jenom o budoucnosti – on v nás pracuje už nyní a kromě toho, že nás zachová až do konce, nás také posvěcuje a proměňuje Boží láskou. ...text kázání


52:43 minut (48.26 MB)

Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2)

Žijte v lásce!

Ve dvou verších, které dnes máme před sebou, jsou další dva příkazy – buďte napodobiteli a žijte v lásce. Kromě nich je tady také zdůvodnění a příklad těchto příkazů a vysvětlení toho, co tyto příkazy skutečně znamenají. ...text kázání


57:55 minut (53.03 MB)

Kdo nezdědí království Boží? (Ef 5,3-5)

Čistý život Božích dětí

Verše, které jsou dnes před námi, zdůrazňují život ve svatosti. Je tady svatost života, která je vlastní milovaným Božím dětem, je tu svatost řeči, která se projevuje díkůvzdáním a je zde popsaná svatost Kristova království, do kterého nevstoupí nic nečistého. ...text kázání


49:55 minut (45.7 MB)

Nemějte s nimi nic společného! (Ef 5,6-8)

Oddělený život Božích dětí

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. ...text kázání


51:35 minut (47.23 MB)

Žijte jako děti světla! (Ef 5,9-10)

Plodný život Božích dětí

Náš dnešní text vysvětluje, co to znamená být světlem. Vidíme dílo Kristova světla v nás, skrze nás i pro nás. Vidíme příkaz žít způsobem, který odpovídá tomu, že jsme byli učiněni světlem a vidíme vysvětlení tohoto příkazu. ...text kázání


55:00 minut (50.36 MB)

Praktický život manželů (Ef 5,15-21)

Život v plnosti Ducha svatého

Po vztahu s Bohem je manželství tím nejdůležitějším vztahem, který mezi lidmi existuje. Proto není nic důležitějšího, než abychom rozuměli tomuto vztahu, abychom uměli v manželství žít moudře a v plnosti Ducha svatého. ...text kázání


48:41 minut (41.93 MB)

Vy jste světlo světa! (Ef 5,11-13)

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy

Pavel ve verši jedenáct vybízí křesťany k těmto dvěma činnostem, ve verši dvanáct vysvětluje důvody pro tyto činnosti a ve třináctém verši hlouběji vysvětluje smysl těchto příkazů. ...text kázání


51:38 minut (48.95 MB)

Muž je hlavou ženy (Ef 5,15-33)

Moudrý je manžel, který nemarní čas, ale zná a plní vůli svého Pána!

Vztah muže a ženy má ukazovat na Krista, na Jeho slávu, kterou mu Bůh Otec dává. Pozemské manželství má ukazovat a oslavovat manželství nebeské. K tomu bylo Bohem stvořeno, k tomu má směřovat. ...text kázání


39:26 minut (32.95 MB)

Podřízená žena (Ef 5,22-24)

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

Obracíme se dnes opět do Božího slova do listu Efezským, páté kapitoly, abychom pokračovali v našem hledání Boží zjevené vůle pro manželství. Budujeme tak naše porozumění k čemu je manželství Pánem ustanoveno a jaká je v něm role muže a ženy. ...text kázání


50:19 minut (44.69 MB)

... a zazáří ti Kristus (Ef 5,14)

Probuď se!

Pavel znovu ve čtrnáctém verši připomíná evangelium. Mluví o světle evangelia, jehož zdrojem je samotný Kristus, mluví o probuzení z temnoty, z duchovního spánku a z duchovní otupělosti i o probuzení ze smrti. ...text kázání


53:32 minut (46.34 MB)

Děti a rodiče (Ef 6,1- 4)

Jako milované děti následujte Božího příkladu.

Děti nejsou prvními, koho apoštol oslovuje, ke komu se obrací se svými výzvami v širším oddíle listu Efezským. Pravda, byli to také děti, ke kterým mluví vlastně už od počátku 5. kapitoly, ale jsou to všechny děti Boží. A to jsou jistě lidé různého věku, ať staří či mladí, ale všichni mají jedno společné: narodili se znovu z Ducha svatého. ...text kázání


53:30 minut (47.04 MB)

Nastaly dny zlé (Ef 5,15-16)

Žijte moudře a nemarněte čas

Náš dnešní text nás volá k moudrosti v oblasti, kde jsme obdarováni všichni úplně stejně – a to je nakládání s časem. Nikdo nemá víc času, nikdo ho nemá méně. A jako Boží děti, kterým září Kristus, máme být moudří v tom, jak s tímto časem naložíme. ...text kázání


54:51 minut (46.96 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer