Audio by kniha genesis

Slovo Boží nebo slovo lidské? - Gn 1

Čemu budeme věřit? Slovům lidské "moudrosti" nebo slovům živého Boha, která pro nás zaznamenal ve svém Slově, v Bibli?


51:03 minut (11.69 MB)

Jak přistupovat ke knize Genesis - Gn - úvod

První kniha Bible, kniha Genesis, je základem, od něhož se odvíjí mnoho dalších věcí. Podle toho, jak budeme přistupovat k této knize (a především k prvním jedenácti kapitolám), bude vypadat i náš pohled na další věci v Bibli i ve světě - naše vnímání Pána Boha, pohled na sebe sama, pohled na druhé, na Písmo, závažnost hříchu, ...


33:31 minut (7.67 MB)

Na počátku Bůh ... - Gn 1,1-31

Hlavním tématem první kapitoly Bible není ani tak stvoření samotné, ale Bůh sám. A to je přesně to, nač se máme soustředit - abychom poznali Hospodina.


56:32 minut (12.94 MB)

Bůh, který nás obdarovává - Gn 2,1-15

Druhá kapitola Bible nám ukazuje Stvořitele, který je plný milosti a dobroty a který nám dává řadu věcí. Podívejme se na některé z nich.


50:54 minut (11.65 MB)

Expanze hříchu a projevy milosti - Gn 4,1-26

Modrá planetaNa příběhu prvních lidí a jejich potomků můžeme jasně vidět katastrofální důsledky hříchu a jeho pronikaní do všech oblastí lidského života. Současně můžeme v každém pokolení také sledovat neutuchající Boží milosrdenství.


52:23 minut (11.99 MB)

O původu hříchu - Gn 3,1-24

Pokušitel hadOdkud se bere všechno zlo, které kolem sebe vidíme? Jak můžeme své životní zkušenosti srovnat s prohlášením Písma, které tvrdí, že Bůh je dobrý a vše, co stvořil, bylo dobré? Je nějaký lék na zlo? Odpověď na tyto i další otázky nalezneme hned v prvních kapitolách zapsaného Božího Slova.


54:30 minut (12.48 MB)

Naplňte zemi! - Gn 5,1-32

strom-zivotaBoží milost a požehnání stále trvají a můžeme to vidět také v tom, jak se lidstvo - i přes prokletí hříchu - rozmnožuje a naplňuje zemi.


41:41 minut (9.54 MB)

Příprava na záchranu - Gn 6,1-22

archaZkažené lidstvo se blíží k zániku. Noe byl vybrán samotným Bohem, aby připravil záchranu pro další pokolení.


48:29 minut (11.1 MB)

A přišla potopa a zahubila všechny - Gn 7,1-24

Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.


53:22 minut (12.22 MB)

Nová smlouva s člověkem - Gn 8,1-22

Bůh obnovuje svou smlouvu s člověkem po potopě.


42:02 minut (9.62 MB)

Nové začátky - Gn 9,1-29

Bůh smetl starý svět a přicházejí nové začátky - nejenom pro lidi, ale pro všechno stvoření. Ale kromě člověka byl v arše také hřích!


52:34 minut (12.04 MB)

Z nich pochází všechny národy země - Gn 10,1-32

Desátá kapitola Genesis je jediným spolehlivým zdrojem, který nám může říci pravdu o tom, co se dělo po potopě. Nalezneme zde 70 různých jmen - lidí, národů i měst. Je také záznamem o obnovení vzpoury proti Hospodinu, která naplno propuká v 11. kapitole.


54:26 minut (12.46 MB)

Věž do nebe - Gn 11,1-9

Lidská pýcha se stále pozvedá proti Bohu a chce dosáhnout do nebe jiným způsobem než Božím. Důsledky takového jednání našich předků, tedy Boží soud zmatení jazyků, neseme a zakoušíme všichni dodnes.


53:35 minut (12.27 MB)

Pamatuj na svého Stvořitele! - Gn 1-11

Dnes si připomeneme nejdůležitější události prvních jedenácti kapitol Genesis a podíváme se na to, o jakém Bohu mluví tyto úvodní kapitoly Bible. Kdo je Bůh knihy Genesis a kdo je tedy Bůh celé Bible? Bůh Stvořitel, Udržovatel, Soudce a Zachránce!


49:50 minut (11.41 MB)

Jdi vírou! - Gn 11,10-12,9

Abram byl mužem víry. Tím je příkladem pro každého z nás. Nový zákon ho dokonce nazývá otcem všech věřících (Ga 3,7) a všechny věřící nazývá pravými potomky Abrahama (Ga 3,29). Co to bylo za muže, kterého Bůh nazval svým přítelem (Jk 2,23)?


50:46 minut (11.62 MB)

Co kdo zaseje, to také sklidí! - Gn 12,10-13,4

Zkoušky se nevyhýbají nikomu a nevyhnuly se ani Abramovi. Byl přítelem Božím, byl požehnaný nad jiné, dostal zaslíbení jako nikdo jiný a přesto v jeho životě vidíme celou řadu bojů, těžkostí a zkoušek.


52:35 minut (12.04 MB)

Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil pokání, vrátil se zpátky k Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda se něco naučil.


49:47 minut (11.4 MB)

Dva králové - dva světy - Gn 14,1-24

Abram prokazuje silnou a odvážnou víru, která je ochotná podstoupit zápas za svého bratra. Ale uvidíme také velmi pokornou víru Abrama, když uctívá Hospodina a odmítá pokušení od svévolníků. Abram je praotec víry a my jsme jeho potomci.


51:14 minut (11.73 MB)

Smlouva krve - Gn 15,1-21

Bůh sám opět Abrama ujišťuje o své přízni, ospravedlňuje ho z milosti na základě víry a uzavírá s ním smlouvu stvrzenou krví.

 


51:01 minut (11.68 MB)

Pozor na zkratky! - Gn 16,1-16

V patnácté kapitole Abram odháněl dravé nečisté ptáky, kteří chtěli znesvětit svatou oběť, která byla obětována, poskvrnit smlouvu, která byla s Abramem uzavřena. Ale ten největší nepřítel číhal uvnitř!


50:06 minut (11.47 MB)

Všemohoucí Bůh - Gn 17,1

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti.


53:25 minut (12.23 MB)

Znamení smlouvy - Gn 17,1-27

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají v zaslíbené zemi a čím dál tím více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci.


51:50 minut (11.87 MB)

Zaslíbení syna - Gn 18,1-15

Cílem života učedníka je zralost. Právě to se můžeme učit od Abrahama. Abraham má za sebou 24 let Boží školy, ale ještě není hotovým učedníkem – stále se má co učit. Přesto už také dosáhl velkého stupně duchovní zralosti – je skutečně přítelem Božím!


47:10 minut (10.8 MB)

Když se Boží přítel modlí ... - Gn 18,16-33

Abraham je přímluvce. Jeho víra ho vede před Boží tvář a Abraham se přimlouvá za spravedlivé. Jeho modlitba je vzorem pro každou přímluvu, kterou se modlíme za lidi kolem nás. Jeho příklad je burcující a Boží milost, která se zde zjevuje, je naprosto přemáhající.


50:42 minut (11.61 MB)

Vyjděte z místa zkázy! - Gn 19,1-26

Dodnes je Sodoma výstrahou, dodnes k nám promlouvá příběh Lota, který byl vychvácen z tohoto bezbožného města. I my se z něj dnes chceme učit a přijmout varování Božího slova, a nechat se povzbudit velikostí Boží milosti, která se obrací k nám hříšníkům.


52:44 minut (12.08 MB)

Dlouhá chapadla hříchu - Gn 19,23-38

Dostali jsme úžasný poklad, který Bůh vložil do hliněných nádob. Jako znovuzrozené děti Boží už nemusíme otročit staré přirozenosti, ale mocí Ducha ji překonáváme a přemáháme touhy této hříšné podstaty člověka.


51:03 minut (11.69 MB)

Prorok - recidivista - Gn 20,1-18

Bůh pamatoval na Abrahama a přesto, že Abraham jedná jako recidivista, tak se Bůh na jeho jednání oslavuje a dává všem jasně najevo, že to je právě Abraham, koho si Bůh vybral.


47:10 minut (10.8 MB)

O Boží věrnosti - Gn 21,1-34

Přes všechny Abrahamovy pády se Bůh oslavil a po pětadvaceti letech naplnil svůj slib – otevřel lůno Sáry, Sára otěhotněla a porodila syna zaslíbení, Izáka.

 


51:03 minut (11.69 MB)

Obětování Izáka - Gn 22,1-24

Dnes je před námi velmi silný příběh o víře, která je neoddělitelně spojená s poslušností a odvahou. Je to příběh o odvaze i lásce, o ochotě obětovat pro Pána Boha to nejvzácnější co máme, abychom mohli získat to nejlepší, co nám Bůh může dát.


55:56 minut (12.8 MB)

Smrt Sáry - Gn 23,1-20

Abraham byl muž víry, a proto obstál ve zkouškách, které mu Bůh připravil, a jeho víra stále rostla a posilovala se. Zkouška, která ho dále čekala, je zkouškou, která se nevyhne žádnému člověku – a to je zkouška smrti.


51:21 minut (11.76 MB)

Žena pro Izáka - Gn 24,1-67

Abraham začal dělat přípravy na svůj odchod, což znamenalo zajistit pokračování svého rodu – najít manželku pro svého syna Izáka. Najít dobrou a zbožnou ženu, která by mu pomohla naplňovat Boží záměr v jeho životě.


59:02 minut (13.52 MB)

Abrahamova závěť - Gn 25,1-18

Když bylo Abrahamovi sto třicet sedm let, tak zemřela jeho žena Sára. Tři roky na to se oženil jeho syn Izák. Tím ale Abrahamův život ani zdaleka neskončil! Abraham se znovu oženil a měl další syny, nicméně požehnání, které od Boha dostal, přešlo na syna zaslíbení Izáka.


47:39 minut (10.91 MB)

Jákoba jsem si zamiloval - Gn 25,19-34

Bůh vyvolil Jákoba a Ezaua zavrhl. Učení o vyvolení nám ukazuje Boha v Jeho velikosti a slávě a dává nám porozumět Jeho milosti, moudrosti a lásce k nám, kteří věříme.

 


56:34 minut (12.95 MB)

Poučení od Izáka - Gn 26,1-35

Izák rozhodně nebyl žádnou kopií svého otce. Přesto musel čelit podobným věcem, jakým čelil jeho otec. I my se musíme vyrovnat s podobnými pokušení a proto se můžeme učit od těch, kdo nás předešli ve víře.


54:10 minut (12.4 MB)

Izákovo požehnání - Gn 27,1-46

Tato kapitola je kapitolou požehnání, i kapitolou rozkladu. Celá rodina se rozložila a tím, co ji rozložilo, byl hřích. Nebyl to hřích jednotlivce, ale byl to hřích všech jednotlivců v této rodině.


56:44 minut (12.99 MB)

Jákobův útěk - Gn 28,1-22

Jákob opouští dům svého otce a setkává se s Bohem. Toto setkání navždy mění jeho život – mění se jeho uctívání, mění se jeho jednání, mění se úplně všechno.

 


51:40 minut (11.83 MB)

Abrahamův Bůh - Gn 28,13

Bůh, s nímž se Jákob setkává, je Bůh, který je vyvýšený nade všechno, dále je to Bůh, který promlouvá, tento Bůh je Bohem živých a nakonec uvidíme, že Bůh je Bohem žehnajícím. Bůh žehná, dává své požehnání, ukazuje svoji dobrotu a svou milost.


47:14 minut (10.81 MB)

Jákob je podveden - Gn 29,1-29

Jákob řešil věci svým vlastním způsobem, hledal jednoduchá a snadná řešení, šlo mu jenom o sebe. Nyní nastupuje na cestu Boží kázně. Vstupuje na cestu Božího dítěte, které je vychovávané svým nebeským Otcem.


57:51 minut (13.25 MB)

Bůh prokazuje svou věrnost - Gn 29,30-30,24

Zralý křesťan poslouchá Boha a jedná podle Jeho slova. Boží slovo je mu normou a základem pravdy. Pravda je to, co říká Boží slovo a nikoliv to, co cítí jeho srdce, co vidí jeho oči, co slyší jeho uši, na co ukazují okolnosti jeho života.


58:07 minut (13.31 MB)

Jákobova mzda - Gn 30,25-43

Jákob se učí rozlišovat. Za čtrnáct let už získal nějaké zkušenosti a nyní je uvádí do praxe. Rozlišuje mezi cizím stádem a vlastním a v tom je nám ohromným příkladem. I my se musíme naučit rozlišovat i přes to, že to je těžká práce a bude nás to stát mnohé úsilí.


64:18 minut (14.72 MB)

Jákob znovu utíká - Gn 31,1-54

Vztahy mezi Jákobem a Lábanem byly stále napjatější. Když už to bylo k neunesení, tak do celé situace zasáhl Bůh. Bůh zde znovu zasahuje a jedná ve prospěch Jákoba.


66:07 minut (15.14 MB)

Zlomen Bohem - Gn 32,1-33

Jákob chtěl vždy získat požehnání svou vlastní cestou, svým vlastním způsobem, svými vlastními prostředky, ale Bůh ho chtěl naučit to, že Jeho požehnání přichází jenom a jedině skrze hluboký osobní vztah s Ježíšem Kristem. Z tvrdého a vychytralého dezertéra se stává hluboce zlomený a pokorný Boží muž.


61:49 minut (14.15 MB)

Proměněn Bohem – Gn 33,1-17 I.

Podívejme se teď na tři věci z Božího slova, které se týkají proměny lidského života – Jákob je zde vynikajícím vzorem. Podíváme se na to, 1. Odkud tato proměna přichází, 2. Jak se tato proměna projevuje, 3. K čemu tato proměna je.


49:02 minut (11.23 MB)

Boží dílo smíření - Gn 33,1-17 II.

V této kapitole se po dvaceti letech setkávají dva rodní bratři, dvojčata. Přestože se jedná o dvojčata, a je zde tolik podobností, tak zde nalezneme i diametrální rozdíly. Střetnutí končí pokojným rozchodem obou bratří – a každý z nich se nakonec ubírá svou cestou.


53:46 minut (12.31 MB)

Hořká sklizeň duchovní slabosti - Gn 33,18-34,31

Třicátá čtvrtá kapitola Genesis patří k nejtemnějším kapitolám z celé knihy. Lidé zde berou spravedlnost do svých rukou a chtějí ukojit své vášně a žádosti, svou pomstu. A všechno souvisí s Jákobem, který nezůstal věrný, ale nebezpečně se přiblížil světu.


54:01 minut (12.37 MB)

Tvoje jméno bude Izrael - Gn 35,1-15

Jákob v předchozí kapitole selhal v mnoha ohledech. Jeho život se skoro zhroutil. Čelil vážnému nebezpečí – celé jeho rodině hrozilo vyhlazení, vendeta, krevní msta za to, co provedli jeho synové, když vyvraždili všechny muže z Šekemu. Bůh skutečně dlouho mlčel a nechal dojít věci v Jákobově životě až do krajnosti. Ale neopustil Jákoba.


60:28 minut (13.85 MB)

Cesta bolesti a zármutku – Gn 35,8.16-29

Druhá polovina 35. kapitoly je svědectvím o bolesti v životě Božího muže. Je to další zkouška Jákobova charakteru. Není první a rozhodně není ani poslední. Klade před nás otázku po opravdovosti našeho života s Bohem.


58:17 minut (13.34 MB)

Muž světa - Gn 36,1-43

Náš pohled se dnes zaměří na Ezaua – muže, který byl prosáknut světem. Vrátíme se zpátky k událostem z Ezauova života a podíváme se na charakter tohoto muže. Ezau je pro nás příkladem toho, co to znamená nevěrnost a bezbožnost. ... Text kázání...


55:14 minut (12.64 MB)

Milovaný syn otrokem - Gn 37,1-36

Jákobova rodina je ve víru rozdělení a sváru, který zůstává skrytý Jákobovým očím. Přes všechen lidský hřích, který se zjevuje v této kapitole, můžeme vidět, jak Bůh pracuje na tom, aby naplnil své záměry. ...text kázání


56:50 minut (13.01 MB)

Boží soud a milost – Gn 38,1-30


…byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.

Tato kapitola je jak o strašlivém Božím soudu nad jednotlivci, tak také o Božím milosrdenství, které vítězí nad soudem a konečně je i o zaslíbení, které ukazuje k něčemu mnohem lepšímu, než co vidíme ve 38. kap....text kázání


59:59 minut (13.73 MB)

Věrnost Bohu a věrnost Boží - Gn 39,1-23

S Josefem však byl Hospodin...

Před námi je příběh plný zvratů a předivných rozuzlení. To podstatné, čím příběh začíná i končí, je Boží přítomnost. Na začátku i na konci kapitoly čteme, že Bůh byl s Josefem. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám (Ř 8,31)?...text kázání


56:37 minut (12.96 MB)

Hle, mistr snů přichází! - Gn 40,1-41,57


Z řetězů v jámě na trůn slávy.

Náš text nás přitahuje hned několika věcmi a my se dnes na čtyři z nich postupně podíváme v pořadí podle jejich důležitosti – od té nejméně důležité věci, která však přitahuje nejvíc naší pozornosti, přes věci mnohem důležitější, až po praktické věci, týkající se našich vlastních životů....text kázání


65:51 minut (15.07 MB)

Bůh zjevuje skryté věci – Gn 42,1-38

Před vlastním hříchem nelze utéct!

V předchozích dvou kapitolách se naplňovaly sny, které Josef z Boží moudrosti vyložil druhým lidem, nyní uvidíme, jak se začínají naplňovat jeho vlastní sny, které měl ještě jako mladík v domě svého otce, a jejichž výklad až do této chvíle postrádal....text kázání


56:41 minut (12.98 MB)

Boží výchova – Gn 43,1-44,34

Bůh skrze Josefa přivádí jeho bratry k pokání

Podívejme se na to, jak těžké situace prověřují charaktery lidí. Krize a těžkosti z lidí nedělají lepší lidi, jak se někdy domníváme – pouze ukazují na to, co v člověku skutečně je a vynášejí to na povrch. Safenat Paneach se stává zachráncem své vlastní rodiny....text kázání


60:53 minut (13.94 MB)

Usmíření bratrů - Gn 45,1-28

Josef se dává poznat svým bratrům

Josef se konečně dává poznat svým bratrům, odpouští jim a usmiřuje se s nimi. Aby usmíření mělo smysl, muselo mu předcházet prověření charakteru bratrů. Nyní Josef zve celou rodinu do Egypta, kde se o ni postará....text kázání


50:29 minut (11.56 MB)

Neboj se sestoupit do Egypta! - Gn 46,1-30

Jákobovo setkání s Josefem

Náš dnešní text nám ukazuje Jákobovo setkání s Josefem. Přestože Jákob Josefa velmi miloval a toužil spatřit jeho tvář, tak hledá Boží vůli v tom, zda má, či nemá sestoupit s celou rodinou do Egypta....text kázání


48:26 minut (11.09 MB)

Oddaný syn a věrný správce - Gn 46,31-47,31

Josef zachovává věrnost své rodině, faraonovi i otci

V dnešním textu máme před sebou jeden z nejkrásnějších příkladů věrnosti v celém Písmu – Josef je věrný vůči své rodině, kterou zachraňuje před hladem, je věrný vůči faraonovi, jehož je správcem a je věrný vůči svému umírajícímu otci....text kázání


58:54 minut (13.49 MB)

Na sklonku života - Gn 48,1-22

Jákob žehná svým vnukům

Jákob žehná svým vnukům (a v následující kapitole také svým synům), předává jim proroctví o Mesiáši, povzbuzuje jejich víru i naději a kromě toho slyšíme z jeho úst znovu zhodnocení jeho života....text kázání


55:15 minut (12.65 MB)

Jákobovo proroctví - Gn 49,1-33

Cíl a smysl proroctví

Máme před sebou předposlední kapitolu knihy Genesis. Jedná o Jákobovo proroctví, které se týká potomků Jákobových synů. Mají se oddělit od světa a být spolu, být pohromadě, blízko sebe. Jsou shromážděni kolem otcova smrtelného lože a čekají na jeho poslední slova....text kázání


55:17 minut (12.66 MB)

Konec jedné éry - Gn 50,1-26

Dva pohřby, dva konce a dvojí pláč Josefa

Dnes máme před sebou samotný závěr knihy – dva pohřby, dva konce, dvojí pláč Josefa. Od pohřbu Jákoba do pohřbu Josefa uběhlo padesát čtyři let – to je období, které zahrnuje tato kapitola.


51:02 minut (11.69 MB)

Milosrdný Bůh - Gn 1-50

...tam se rozhojnila i milost.

První kniha Bible nám přestavuje Pána Boha v Jeho velikosti a slávě. Dnes si zopakujeme, co jsme se o Bohu naučili z knihy Genesis a potom si ukážeme největší charakteristiku Boha ve vztahu k člověku, kterou můžeme najít v Písmu a to je Boží milosrdenství....text kázání


57:00 minut (13.05 MB)

O původu manželství (Gn 1,26-2,25)

Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. (Ef 5,32)

Odkud pochází manželství, co je jeho obsahem a jaký je jeho cíl? Abychom nalezli odpovědi, musíme jít v Písmu zpět až na jeho začátek. Až tam, kde Ježíš Kristus klade základy stvoření a Jeho Duch je vysvětluje, tam kde jsou popsány nejdůležitější principy všeho stvoření, tam také nalezneme manželství, jako součást Božího dokonalého stvoření. ...text kázání


49:21 minut (45.18 MB)

Pád a jeho důsledky pro manželství a vztahy (Gn 3,1-24)

Oddělení od Boha - rozdělení v manželství

Pád člověka do hříchu znamenal oddělení od Boha. Ale s tím přichází také mnoho dalších oddělení - prvním z nich je oddělení muže a ženy. Pád poznamenal harmonický vztah, který Bůh stvořil ke své oslavě a udělal z něj boj (v lepším případě skoro příměří) dvou sobeckých a vzpurných jedinců. Jen v Kristu a skrze něj přichází obnovení vztahu s Bohem i vztahu mezi mužem a ženou. ...text kázání


52:52 minut (44.39 MB)

Rodičovství je přirozeným cílem manželství (Gn 1,26-28)

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi!

I dnes chceme usilovat o moudrost a naším dnešním cílem bude poznání Boží vůle pro rodičovství v manželství. Poznáme, že manželství a rodičovství jsou základním stavebním kamenem celého lidského pokolení a konání. Poznáme, že rodičovství je přirozeným důsledkem i cílem manželství. ...text kázání


55:15 minut (46.82 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer