Audio by kniha janovo_evangelium

Dívej se na Jeho slávu! - J 1,1-18


53:00 minut (12.13 MB)

Svědectví o Božím Synu - J 1,19-2,25


58:13 minut (13.33 MB)

Vyvyšujte Spasitele! - J 3,1-36

Ježíš vysvětluje židovskému učiteli Nikodémovi nutnost nového narození - duchovního znovuzrození, které pochází z Ducha Svatého. Tohoto znovuzrození se nedá dosáhnout jinak, nežli vyvýšením Ježíše Krista, to znamená vyznáním Ježíše jako Pána a Spasitele.


56:04 minut (12.84 MB)

Rozhovor se samařskou ženou - J 4,1-42


53:36 minut (12.27 MB)

Ježíš prokazuje svoji moc - J 6,1-21

Ježíš je Spasitel, který se dokáže postarat o každou potřebu lidského života.


50:41 minut (11.61 MB)

Co je to věčný život? - J 17,3

Křesťan není někdo, kdy by si musel do své smrti počkat na věčný život, ale je to člověk, který věčný život žije už nyní.


37:10 minut (8.51 MB)

Chléb z nebe - J 6,22-59


51:34 minut (11.8 MB)

Ježíš a jeho bratři - J 7,1-13


50:35 minut (11.58 MB)

Proč opustit Ježíše? - J 6,60-71


39:29 minut (9.04 MB)

Náboženství proti Ježíšovi - J 7,14-36


47:50 minut (10.95 MB)

Proudy živé vody - J 7,37-53


48:05 minut (11 MB)

Ježíš je světlo světa - J 8,12-30


46:49 minut (10.72 MB)

Ježíš je dobrý pastýř - J 10,1-21


52:38 minut (12.05 MB)

Písmo musí platit! - J 10,22-42


40:08 minut (9.19 MB)

Vzkříšení Lazara - J 11,1-57


51:39 minut (11.82 MB)

Pomazání v Betánii - J 12,1-19


50:25 minut (11.54 MB)

Odpověď Řekům - J 12,20-50


47:30 minut (10.87 MB)

Komu umyješ nohy? - J 13,1-21


44:58 minut (10.29 MB)

Křestní shromáždění (open air) - J 12,44-50


26:00 minut (5.95 MB)

Nové přikázání - J 13,31-38


50:33 minut (11.57 MB)

Zrada! - J 13,21-30


51:45 minut (11.85 MB)

Ve jménu mém! - J 14,12-21


49:23 minut (11.3 MB)

Útěcha od Ježíše - J 14,1-11


43:11 minut (9.89 MB)

Vaše srdce ať se nechvěje - J 14,22-31


33:57 minut (7.77 MB)

Život apoštola Jana - J 18,15-16


56:59 minut (13.04 MB)

Toto vám přikazuji! - J 15,12-17


50:25 minut (11.54 MB)

Nenávist světa - J 15,18-25


52:30 minut (12.02 MB)

Já jsem pravý vinný kmen - J 15,1-11


51:24 minut (11.76 MB)

Vy o Mně vydávejte svědectví - J 15,26-16,4


42:54 minut (9.82 MB)

Za okamžik mě zase spatříte - J 16,16-24


48:52 minut (11.18 MB)

Otec vás miluje - J 16,25-33


49:43 minut (11.38 MB)

On Mě oslaví! - J 16,4-15


58:34 minut (13.4 MB)

Velekněžská modlitba - J 17,1-5


52:48 minut (12.09 MB)

Jednota křesťanů není volba - J 17,20-26


49:41 minut (11.37 MB)

Ježíš se modlí za své učedníky - J 17,6-19


49:45 minut (11.39 MB)

Dva zrádci a Pán - J 18,1-27


52:27 minut (12 MB)

Trpěl pod Pontským Pilátem - J 18,28-19,16


54:21 minut (12.44 MB)

Ukřižování Pána - J 19,17-42


45:04 minut (10.31 MB)

Proměněná nevěra - J 20,1-31


50:10 minut (11.48 MB)

Poslední snídaně Páně - J 21,1-25


48:00 minut (10.99 MB)

... i vás budou pronásledovat! - J 15,18-25

korunaNásledování Ježíše Krista je spojené se zaslíbením pronásledování. Nejsou ze světa, proto je svět bude nenávidět. Jak si stojí naše víra ve světle těchto Pánových slov?


26:51 minut (6.14 MB)

Dvojí vzkříšení - J 5,24-29

sopkaKristovo vzkříšení je základem a východiskem našeho vzkříšení. Podívejme se společně na to, co učí Písmo o tom, jak jsme již nyní "vzkříšeni spolu s Kristem".


43:31 minut (9.97 MB)

Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha - J 17,1-5

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.


52:10 minut (11.95 MB)

Církev II. - Boží jednání v církvi - J 17,6-12

Ukážeme si čtyři věci, které se týkají církve – 1. v církvi Kristus zjevuje lidem Boží jméno, Boží moc a Boží Slovo, 2. Skrze Boží Slovo se v církvi zjevuje jediný pravý Bůh, Ježíš Kristus a Boží plán spasení, 3. V církvi se zjevuje Kristova sláva, 4. V církvi se zjevuje Kristova moc.


51:05 minut (11.7 MB)

Církev III. - Boží poslání pro církev - J 17,13-19

Každá činnost církve by se měla točit kolem těchto věcí. Takže uvidíme, že církev by se měla 1. radovat z pravdy, 2. posvěcovat se pravdou a konečně také 3. zvěstovat pravdu. Společným jmenovatelem toho všeho je jediné – PRAVDA.


52:49 minut (12.09 MB)

Církev IV. - Kristova služba církvi - J 13,1-18

Ježíš se sám posvěcuje za svou církev. Toto posvěcování je něco velmi praktického - jedná se o pokornou službu všem údům jeho viditelné církve, včetně těch, kdo do té skutečné Církve Kristovy nepatří. Sám nám dává příklad, abychom věděli, jak máme jednat také my.


55:33 minut (12.72 MB)

Církev V. - Jednota církve - J 17,20-26

Abychom mohli praktikovat jednotu, potřebujeme dobře pochopit, co přesně tím Ježíš myslí. Podíváme se na to, 1. komu je určena jednota, 2. jaký je základ této jednoty, 3. v čem vrcholí jednota Božího lidu, a 4. v jakém prostředí se tato jednota buduje.


48:19 minut (11.06 MB)

Abrahamova radost - J 8,51-56

Dlouho před příchodem Pána Ježíše Krista spatřil Abraham den Kristův a zaradoval se, rozjásal se radostí ze spasení z milosti pouhou vírou.

 


49:07 minut (11.25 MB)

Pravé světlo přišlo na svět - J 1,9-14

Jan popsal příchod Spasitele na svět úplně jinak než Matouš nebo Lukáš. Zmiňuje Kristovo lidství, ale mnohem více se soustředí na Kristovo Božství. Jan brilantně spojuje obojí a ukazuje nám nádheru Spasitele přicházejícího na svět. ...text kázání


51:59 minut (11.9 MB)

Hle, Beránek Boží - J 1,29

Velký pátek 2014

Na tomto Janově vyznání si nejprve všimneme osobní roviny. Jan také vidí Krista od samého začátku jako oběť smíření, Boží beránek ustanovený samotným Bohem. Je tím, kdo na sebe bere naše hříchy a odnímá je – snímá hříchy světa. A je naprosto dostatečný, aby sejmul každý hřích na celém světě. ...text kázání


42:07 minut (14.46 MB)

Abyste věřili, že Ježíš je Kristus (J 20,30-31)

... abyste měli život v Jeho jménu

Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.


53:05 minut (18.23 MB)

Bůh se dává poznat (J 1,1-18)

Kristus je život a světlo lidí

Každý člověk, když zemře, bude postaven před soud. A ruku na srdce, kdo zde v sále může říci: v mém životě jsem nikdy nic špatného neudělal, nikomu neublížil a vždy jsem cele miloval Toho, který bude soudit: Ježíše Krista! Jediný, kdo tě může zachránit od spravedlivého odsouzení za každý hřích, který jsme kdy udělali, je Ježíš Kristus. ...text kázání


50:15 minut (17.26 MB)

Nalezli jsme Ježíše! (J 1,19-51)

Svědectví jedněch je cesta k víře dalších.

Pokoj vám, ve jménu Ježíše Krista, Bohem milovaní a vykoupení, začali jsme procházet Janovo evangelium, abychom viděli, kdo je Ježíš Kristus. A hned úvodní slova nás nenechala na pochybách, kým je: On je věčným Slovem, výrazem Boží podstaty, Stvořitelem, původcem i cílem stvoření. Ať kdokoliv z lidí dýchá, chodí, přemýšlí, to všechno je jen a jen díky Ježíši Kristu. ...text kázání


51:51 minut (17.8 MB)

Ježíš ti dává znamení (J 2,1-25)

Svými skutky vydává Ježíš svědectví o tom, kým je

Ježíš Kristus je světlem. On si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. (Ef 5_25-27). ...text kázání


49:20 minut (16.94 MB)

Musíte se znovu narodit (J 3,1-21)

Věčný život je jedině skrze víru v Ježíše Krista

Pán Bůh zjevuje lidem to nejdůležitější tajemství, které potřebuje každý v životě odhalit: jak můžu poznat Boha a nalézt u něj milost? Jak můžu žít tento život v pokoji, a nebát se toho, co přijde? Je před námi klíčová část Písma: je zde jádro zvěsti, proč Ježíš přišel na svět - aby lidé uvěřili a měli život. ...text kázání


53:22 minut (18.33 MB)

Radost Božího služebníka (J 3,22-36)

Kdo věří v Syna, má život věčný

Každý, kdo slyší evangelium, má také svou zodpovědnost. Janovo evangelium dovádí svědectví o Ježíši, zaznamenané v kapitole 1 až 3, do praktického konce: Když nyní víš, že Ježíš je Spasitel, přišlý od Otce, slož svou naději, svou víru v Něj! ...text kázání


43:15 minut (24.75 MB)

Toto je opravdu spasitel světa (J 4,1-42)

Evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří.

Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to - ten, který k tobě mluví.“ ...text kázání


55:34 minut (50.88 MB)

Lékař, který uzdravuje beznadějné případy (J 4,43-5,18)

Ježíš nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.

Otvíráme Janovo evangelium. Evangelium je o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zpráva, kterou sepsal apoštol Jan Zebedeus je jiná, než ostatní 3 evangelia, která v Bibli máme. Zatímco Matouš a Lukáš popisují Ježíšovo narození a dále spolu s Markem i jeho pozemskou službu, ukřižování a vzkříšení, apoštol Jan se soustřeďuje na něco jiného. Ale Janův cíl je jiný. Jeho cílem je ukázat na Ježíše jako Spasitele a na jeho božství. ...text kázání


44:50 minut (41.05 MB)

Ježíš probouzí k životu (J 5,19-47)

Otec dal Synu moc konat soud

Máme před sebou dnes nemírně důležitou pasáž Písma: nemluví tu někdo, nějaký člověk, o Ježíši, jak se s ním setkal, co si o něm myslí nebo co s ním zažil. Zde mluví přímo Ježíš! To je svědectví z první ruky! Kdy jindy se dovědět, kdo Ježíš je, než právě dnes? Než právě teď, když slyšíme na vlastní uši, co říká? Věříme, že celé Písmo je vydechnuté Bohem. ...text kázání


56:27 minut (41.2 MB)

Kristův odpočinek pro znavené služebníky (J 6,1-21)

Já jsem to, nebojte se!

Ježíš posílá své učedníky, aby tvrdě pracovali. A to tak, že kvůli službě někdy ani nebude čas se najíst. Apoštolové tvrdě pracovali a nyní potřebují odpočinek. Pán Ježíš ví, jak náročná je služba Bohu. Učedníci ani neměli čas se najíst! Pán Ježíš ví, že ten, kdo tvrdě pracuje, potřebuje také odpočinek. Proto říká apoštolům, aby si odpočinuli. Jak odpočívají? ...text kázání


46:24 minut (42.49 MB)

Kristus - chléb z nebe (J 6,22-59)

Syťte se Kristem!

Celé tisíce lidí šli za Ježíšem kvůli úplně špatným motivům. Jejich očekávání bylo tělesné: chtěli ho provolat králem v Izraeli, ale On je Králem celé země, chtějí nyní, aby je zabezpečil pozemskými statky - jídlem, pitím, ale On dává mnohem víc - věčný život. ...text kázání


46:22 minut (42.45 MB)

Slova věčného života (J 6,60-71)

Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. (J 14,6)

Ježíš Kristus je osobou, která stále přitahuje pozornost davů lidí. Lidé se ptají: Je to opravdu ten, kdo má moc uzdravit moje nemocné tělo, vyléčit rakovinu nebo vrátit zrak slepému od narození? Je to opravdu ten, který ovládá počasí svým slovem a je schopný dát najíst tisícům lidí jenom z pěti chlebů a dvou ryb? Pojďme zjistit pravdu o tomto Ježíši. ...text kázání


42:15 minut (38.69 MB)

Kristova cesta na svátky stánků (J 7,1-13)

Strach svazuje, Ježíš Kristus osvobozuje!

Ježíš Kristus je jedinou nadějí pro život každého člověka a proto i dnes budeme pokračovat ve čtení z Božího slova a jeho výkladu. Bůh mluvíval různými způsoby k lidem skrze proroky, v posledním čase k nám promluvil ve svém Synu (Žd 1,1). Ježíš Kristus Otce zjevuje. Kdo zná Syna, zná i Otce (J 14,7). ...text kázání


34:32 minut (31.62 MB)

Falešné představy o Kristu vedou do záhuby (J 7,14-30)

Přesvědč se, kdo je Ježíš Kristus, protože na tom záleží budoucnost tvého života.

Lidé postavili nádherné náboženské stavby, veliké stadiony i poutní místa, kam přicházejí ve jménu náboženství. Uctívají na pustých místech, vrcholcích hor i uprostřed rušného velkoměsta. Ale to důležité není místo, kde uctíváme, ale kdo je objektem našeho uctívání. Jak si můžeme být jisti, že uctíváme pravého, živého Boha a ne modlu, výplod lidské představivosti, jeho přání a tužeb? ...text kázání


38:13 minut (34.99 MB)

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! (J 7,31-53)

Ježíš Kristus je zdrojem věčného života.

Když se dnes někde mluví o Ježíši Kristu, spojují lidé jeho jméno se slovy jako je láska a odpuštění. Zato samotné křesťanství spíše spojováno s lidmi než s Kristem a podle toho také křesťanství nemá vždy dobrý zvuk u lidí - panuje názor, že křesťanství je prostě to, co pochází původně od Krista, ale lidé to později celé pokazili a zneužili. Každý kdo chce poznat pravdu, musí jít zpět ke zdroji, aby mohl porozumět pravdivě. Proto půjdeme i dnes otevřít Bibli, která sama prohlašuje, že pochází od Boha a o které to samé prohlašoval Ježíš Kristus a jeho následovníci. ...text kázání


45:38 minut (41.79 MB)

Ježíš a žena cizoložnice (J 8,1-11)

Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy.

Tam, kde se vydává svědectví o Ježíši, nezůstává žádné srdce chladné. Další a další lidé obraceli svou pozornost k Ježíši, zda by snad on nemohl být tím zaslíbeným Mesiášem, tím prorokem, jehož příchod byl ohlášen. Dvanáct učedníků vyznalo, že mu uvěřili, že je ten svatý Boží. Další lidé uvěřili, že je to Mesiáš, protože činí mezi nimi velké zázraky. ...text kázání


45:24 minut (41.57 MB)

Světlo světa (J 8,12-30)

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Proč přicházím právě s přáním pokoje? Obvykle si dnes lidé přejí "dobrý den", nebo se zdraví "ahoj, čau, nazdar". Výjimečně však dnes někdo přemýšlí, co ta slova znamenají. Užívají se právě proto, že se jich v takové situaci obecně v naší společnosti používá, je to zvykem. Ale přání pokoje ve jménu Pána Ježíše Krista je docela něco jiného. Je to pozdrav církve. Nemá žádného významu mimo církev, protože Kristus přišel dát svůj pokoj církvi, naproti tomu světu přišel dát meč - to je rozdělení a soud. Církvi však přinesl pokoj s Bohem Otcem. ...text kázání


39:38 minut (36.29 MB)

Pravda tě osvobodí (J 8,31-59)

Ježíš má slova života pro otroky hříchu.

Co to je svoboda? Nejprve negativně, co svoboda není: svoboda není dělat si, co chci. Svoboda člověka neznamená, dělat si co chci. Svoboda znamená, že budu dělat to, co je správné. To, co je dobré. ...text kázání


59:50 minut (54.78 MB)

Byl jsem slepý a nyní vidím! (J 9,1-7)

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

Ježíšova slova jsou velmi silná. Jsou tak silná, že zní skrze stránky Písma, jež máme v rukou, až do našich uší. Jsem snad i já otrok hříchu? Jak to poznám? Každý, kdo zůstává, pokračuje v hříchu, je jeho otrokem. Není svobodný, protože nechce milovat Boha. Milovat Boha znamená poslouchat Boha. ...text kázání


39:47 minut (36.43 MB)

Věříš v Syna člověka? (J 9,8-41)

Slepý od narození vidí. A co teprve, když uvěří!

Ten slepý je fyzickým příkladem před očima učedníků. Důsledky hříchu přítomného v tomto světě jsou tak hrozné, že se může stát, že se někdo dokonce narodí slepý. Slepota jeho těla je obrazem duchovní slepoty, do které se lidé rodí. Ale proto přišel Ježíš, Boží Syn, aby otvíral oči slepých. Ne však především fyzické oči, ale duchovní zrak. ...text kázání


48:45 minut (44.64 MB)

Dobrý pastýř Ježíš (J 10,1-21)

Ovce nepůjdou za zlými pastýři, hlas Dobrého Pastýře však slyší a následují ho.

Pán dnes připravil pro nás právě tento oddíl z Janova evangelia, abychom mohli mít radost a pokoj v Něm. Máte ve světě trápení? Vím, že máte. Máme je všichni. Ale chvála buď Bohu za jistou naději, kterou nám dává ve svém Synu, Ježíši Kristu. Jeho pokoj přichází právě do největších trápení. ...text kázání


44:09 minut (40.42 MB)

Ježíš a Otec jsou jedno (J 10,22-42)

Pravda o Ježíši je odhalena: On je Spasitel a Bůh.

Už se to téměř nedalo vydržet! Musíme to vědět! Jsi Mesiáš, Kristus? V našich křesťanských uších to zní dobře, že? To je přeci cílem naší služby, aby se lidé ptali, jestli je Ježíš Mesiáš. Aby to už nemohli déle vydržet a museli znát odpověď na svou otázku. Tak jako to chtěli slyšet židé od Ježíše, když se procházel v chrámu. ...text kázání


47:07 minut (43.14 MB)

Já jsem vzkříšení a život (J 11,1-44)

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Proč potřebuje každý člověk dobře porozumět tomu, kdo je Ježíš Kristus? Každý, ať si to přizná nebo ne, potřebuje život. Lidé umí životy brát: ve válce jedni usilují o životy druhých, vrah bere život člověku, eutanázie má za cíl ukončit život, lékaři místo aby léčili, berou život nenarozeným dětem. Ale kdo z nás dovede život stvořit a udržovat ho? ...text kázání


43:48 minut (40.11 MB)

Král přichází! (J 11,45-12,19)

Svědectví o Ježíši a radost z Jeho slávy se šíří mezi lidmi.

Vzkříšení Lazara mělo za následek dvojí reakci lidí – jedni viděli a uvěřili, další však ještě více zahořkli a jejich srdce se tím více zatvrdilo, čím více slyšeli o Ježíši. Farizeové a velekněží se báli. Ale nebáli se toho správného! Místo, aby měli bázeň před Bohem, báli se lidí. ...text kázání


44:15 minut (40.52 MB)

Jak žít pro věčnost? (J 12,20-50)

Světlo naplňuje věčný život; tma v něm nemá místo.

O velikonočních svátcích přicházelo do Jeruzaléma mnoho poutníků, aby se klaněli v chrámě Bohu. Mezi nimi byli Řekové (v. 20). Očekávali bychom, že v židovském chrámě budou Boha uctívat především židé, ale Boží milost zasáhla také pohany a někteří se odvrátili od svých bohů k uctívání Hospodina, Boha Izraele. ...text kázání


51:19 minut (46.98 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer