Audio by kniha yalmy

Kdo smí být v Boží blízkosti - Ž 15,1-5


30:35 minut (7 MB)

Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? - Žalm 1,1-6

Žalm 1 nás seznamuje s cestou člověka blahoslaveného a s cestou hříšníka. Bible nás učí, abychom rozpoznávali, kdo v pravdě žije s Bohem a kdo tak jenom vypadá nebo to o sobě říká. Znovuzrozený křesťan je spravedlivý, protože byl ospravedlněn skrze víru.


46:02 minut (10.54 MB)

Bůh promlouvá - Ž 19,1-15


28:39 minut (6.56 MB)

Modlitby blahoslaveného - Ž 32,1-11


47:08 minut (10.79 MB)

Chvalte Hospodina - Ž 34,1-11

cestaŽalmista vyhlašuje svoji životní misi - chválit, dobrořečit a velebit Boha. Také vyzývá ostatní, aby se k němu přidali a svoji výzvu podporuje jedním argumentem za druhým. Jak se dotkne jeho výzva vás?

 


43:20 minut (9.92 MB)

Modlářství nebo Kristus - co je tvým zdrojem? - Ž 63

Pán nás ve svém slově vede k tomu, abychom hledali veškeré uspokojení jenom v Něm a jenom u Něj. Hledání na jakémkoliv místě je modlářství a snaha pít místo vody života písek z vlastních popraskaných cisteren.


47:33 minut (10.88 MB)

Zkoušky zbožných - Ž 73,1-28

Boží dobrota uprostřed pokušení

Podíváme se dnes na tři věci z tohoto Žalmu: 1. Jak a jaká pokušení na nás přicházejí. 2. Jakým způsobem jsme z pokušení vyvedeni a vítězíme nad ním. 3. Co nás před pokušním ochrání. Tyto body, tato osnova Žalmu 73 je zarámována do výroku prvního verše: Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. ...text kázání


37:45 minut (12.97 MB)

Jenom dvě cesty - Ž 1,1-6

Blaze muži, který se neřídí radou svévolníků

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody...


55:54 minut (19.2 MB)

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

Po cestě věčnosti mě veď

David veden Duchem svatým předkládá před naše oči hluboké učení Písma: Bůh, kterého Bible zjevuje, je Bohem, který o nás ví vše – jak o našem jednání, tak i dokonce o našem "vnitřním člověku" - tzn. co si myslíme, jaké jsou naše touhy, ví i vše o našich motivech v rozhodování. A takový člověk, který byl vyhlédnut od Boha a jehož srdce sám Bůh změnil, nás nyní vede skrze hlubokou modlitbu, skrze Davidovo vyznání k poznávání toho, kdo je náš Bůh. ...text kázání


59:04 minut (20.28 MB)

Davidovo pokání a obnova (Ž 51)

Smiluj se nade mnou, Bože...

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka... ...text kázání


51:40 minut (17.74 MB)

Víra vítězí nad společenským rozkladem (Ž 11)

Od pokušení k víře

Hospodin chrání své milované proti svévolníkům a dává jim skrze víru v Ježíše Krista vítězit nad každým pokušením, které přichází


48:23 minut (44.3 MB)

Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Nové stvoření

Dnes budeme mluvit o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření. ...text kázání


47:19 minut (43.32 MB)

Utíkej ke Kristu! (Ž 2)

On je Hospodinův Pomazaný Syn

Hospodin zástupů. Mocný Bohatýr v boji. Ten, který povolává do bytí vše, co jest a to pouhým slovem. Taková je Jeho síla, moc a autorita. To je Bůh jednající a konající silou své vůle s celým vesmírem, s miliardami hvězd, sluncí a planet. To je Panovník vládnoucí nad masami pronárodů, Panovník, kterému ale není lhostejný osud jednotlivce. ...text kázání


46:05 minut (42.19 MB)

V obležení (Ž 3)

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí

David během svého života procházel mnoha těžkostmi, ale vždycky upíral svůj pohled k Bohu. U něj hledal (a nacházel) vysvobození i pokoj. Bůh byl vždy jeho útočištěm. A právě tak je to i v životě křesťana. ...text kázání


46:17 minut (39.21 MB)

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Autor žalmu král David se modlí, volá k Bohu. A je v tom veliká naléhavost a odkrytá Davidova zoufalá potřeba. David je zbožným mužem a zbožným králem. Bible nazývá Davida mužem podle Hospodinova srdce. David jako zbožný muž a král čelil ve svém životě mnoha soužením i protivníkům a nejinak tomu bylo, když psal čtvrtý žalm. ...text kázání


52:11 minut (44.92 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer