Audio by rok 2009

Hle, vše tvořím nové - Zj 21,1-22,5

Bůh pro svůj lid připravuje nádherné nové věci - novou zemi a nové nebe, nebeský Jeruzalém, který je Kristovou nevěstou, církví, která je svatá, čistá a nádherná - připravená pro svého ženicha.


47:25 minut (10.85 MB)

Kde je vaše víra? - Lk 8,22-25

Víra je jedinou možností, jak můžeme přistupovat k Bohu. Je to víra v Ježíše Krista, Boha, který opustil svou slávu a stal se člověkem.


44:04 minut (10.09 MB)

Porážka Adonísedeka - Joz 10,1-15

Boj je Hospodinův. Bůh se přiznává k modlitbám svatých a povzbuzuje nás k tomu, abychom jednali pro Jeho slávu. 


49:11 minut (11.26 MB)

Prosili Ho, aby odešel! - Lk 8,26-39

Přestože je Ježíš Kristus vítězem nad duchovní temnotou, mnozí lidé se děsí ceny za toto vítězství a proto ho odmítají. Ti, kdo ho přijímají, se stávají nositeli dobré zprávy o Ježíšově vítězství.


50:30 minut (11.56 MB)

Proč potřebujeme používat Bibli

Přednáška ze Zimní minikonference o Božím Slově. Obsahem této přednášky je vysvětlení zásadní úlohy Božího Slova pro církev. Vysvětluje dostatečnost Božího Slova pro život křesťana i život církve, nutnost kázání Božího Slova jako základního prostředku vyučování, budování církve i evangelizace a potřebu výkladu celého Písma jako „celé rady Boží" (Sk 20,27).


48:21 minut (11.07 MB)

Role kontextu při výkladu Bible

Přednáška ze Zimní minikonference o Božím Slově. Přednáška vysvětluje důležitost zasazení každého textu do jeho bezprostředního kontextu, ukazuje na potřebu uvažování v širším kontextu celé knihy a v celkovém kontextu celé Bible. 


40:00 minut (9.15 MB)

Žánry v Bibli I.

Přednáška ze Zimní minikonference o Božím Slově - část I. Nastínění specifik výkladu jednotlivých žánrů v Bibli. Jedná se především o hlavní žánry - poezie, historické knihy, listy a apokalyptická literatura. Přednáška seznamuje se základními možnostmi výkladu těchto žánrů a ukazuje na zásadní problémy vzniklé používáním špatného způsobu výkladu jednotlivých druhů textů.


53:03 minut (12.14 MB)

Žánry v Bibli II.

Přednáška ze Zimní minikonference o Božím Slově - část II. Nastínění specifik výkladu jednotlivých žánrů v Bibli. Jedná se především o hlavní žánry - poezie, historické knihy, listy a apokalyptická literatura. Přednáška seznamuje se základními možnostmi výkladu těchto žánrů a ukazuje na zásadní problémy vzniklé používáním špatného způsobu výkladu jednotlivých druhů textů.


24:02 minut (5.5 MB)

Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění?

Přednáška ze Zimní minikonference 2009. Přednáška definuje výkladové kázání, vysvětluje odlišnost výkladového kázání od dalších typů kázání, ukazuje výhody a nevýhody tohoto typu kázání a seznamuje s možnostmi, které výkladové kázání nabízí.


52:24 minut (11.99 MB)

Tajemství pokorné víry - Lk 8,40-56

Ježíš přišel, aby hledal a spasil ty, kdo jsou ztraceni, jako byl posedlý muž z Gerasy, ale slitovává se také nad těmi, kdo s pokornou vírou přicházejí k Němu a hledají jeho milost a také je zachraňuje.


52:26 minut (12 MB)

Přiblížilo se království Boží - Lk 9,1-9

Zvěstování příchodu Božího království je prioritou učedníků Ježíše Krista. On je (nás) vysílá, On dává potřebné vybavení ke zvěstování evangelia a On se také zaručuje za výsledek tohoto zvěstování.


48:26 minut (11.09 MB)

Dovedli vítězství do konce - Joz 10,16-43


42:42 minut (9.78 MB)

Zakusit království Boží - Lk 9,10-17

Boží království je nejenom zvěstováno, ale Ježíš Kristus dává svým následovníkům už nyní možnost zakusit něco z reality tohoto nového království, které v plnosti přijde na konci věků.


46:49 minut (10.72 MB)

Za koho mě pokládáte vy? - Lk 9,18-27

Jestliže je Ježíš tím, za koho se vydává (nikoliv za koho ho pokládají lidé), potom z toho vyplývají zcela jednoznačné a jednoduché (i když ne právě lehké) věci, které se týkají Jeho následování - a to za všech okolností a za každou cenu.


48:54 minut (11.2 MB)

Dobytí severu - Joz 11-12

Izraelci skutečně vytrvali, dokud zemi neobsadili. Jejich vytrvalost pod Jozuovým vedením je pro nás příkladem, který bychom měli následovat.
Podíváme se na 6 bodů a všechny budou nějakým způsobem spojeny s vytrvalostí.


52:19 minut (11.98 MB)

Toho poslouchejte! - Lk 9,28-36

Jakákoliv duchovní zkušenost - ať je sebehlubší a sebevýznamnější, nebude mít žádnou skutečnou duchovní hodnotu, pokud nebude provázena jedinou věcí - bázní, která vede k poslušnosti Pánu Ježíši Kristu - poslušnosti, která je založená na Jeho zapsaném Slově - Bibli.

46:00 minut (10.53 MB)

Z hory slávy do údolí démonů - Lk 9,37-50

Ježíš přináší něco z odlesku Boží slávy, kterou učedníci zakusili na hoře proměnění také dolů, do údolí démonů a učí své učedníky čtyřem důležitým věcem: víře, porozumění, pokoře a opravdové toleranci.


48:30 minut (11.1 MB)

Rozdělení země - Joz 13


41:17 minut (9.45 MB)

Budu Tě následovat, ale ... - Lk 9,51-62

Ježíš se cele soustředí na své poslání, znovu vysvětluje svým učedníkům důvod svého příchodu a potom ukazuje na principy následování, které odhalují podmínky, za nichž je možné Pána následovat.


49:26 minut (11.32 MB)

Čtyři velikonoční "V" - Hle, Beránek Boží!

Starý zákon VYHLÍŽEL Božího Beránka, zatímco v Novém zákoně vidíme, že jsme VYKOUPENI tímto Beránkem, který byl VZKŘÍŠEN a přijde znovu, aby se ujal VLÁDY.   Text kázání zde.

 


47:12 minut (10.8 MB)

Doběhni si pro cenu! - Fp 3,7-14

Získání nebeské ceny vyžaduje důsledné soustředění se na cíl, které bude následováno duchovní, duševní i fyzickou ukázněností.


55:37 minut (12.73 MB)

Boj s obry - Joz 14


36:37 minut (8.38 MB)

Odmítnuté evangelium - Lk 10,1-16

Ježíš Kristus vysílá své učedníky do celého světa a svěřuje jim velmi závažné poselství - poselství, které je o životě a smrti. Jak se stavíme k tomuto poselství? Jak se jako učedníci Kristovy zachováme k Pánovu příkazu nést toto poselství dále?


49:23 minut (11.3 MB)

Zdroj křesťanské radosti - Lk 10,17-24

Ježíš Kristus odhaluje svým učedníkům zdroj radosti, který je pevnější a jistější než jakýkoliv pozemský zdroj, protože je zakotven v nebi a jeho zárukou je oběť Božího Syna na kříži.


49:50 minut (11.41 MB)

Kdo je můj bližní? - Lk 10,25-37

Láska k Bohu musí být v našem nitru, ale odtud se rozhodně bude projevovat navenek. Láska k Bohu se vždy prokáže také jako láska k bližnímu.


48:52 minut (11.18 MB)

Jen jedno je potřeba - Lk 10,38-42

Jak si v životě máme zvolit to nejdůležitější? Marie je nám v tom tím nejlepším vzorem. Zvolila si to, o co nepřijde, co má věčnou hodnotu - strávit čas u Ježíšových nohou. Dříve než budeme pracovat PRO Ježíše, musíme strávit čas S Ježíšem.


44:15 minut (10.13 MB)

Víra, která přemáhá svět - Joz 15

Víra Káleba a Otníela, kteří dobyli Chebrón a Debír, je postavena do kontrastu s ostatními Judovci, kteří nedokázali dobýt Jeruzalém, tedy město, později tak zásadní pro Izrael.


47:22 minut (10.84 MB)

Evangelium o vzkříšení Ježíše Krista - 1K 15,1-11

krizJako křesťané si potřebujeme připomínat evangelium, které je o Ježíši Kristu, který tělesně vstal z mrtvých a které jsme přijali z Boží milosti. Jenom takové evangelium přináší spasení.


51:49 minut (11.86 MB)

Nezůstávejte už u počátečního učení o křtech - výběr z Písma

Učení o křtech patří mezi základní otázky víry, které by měl znát každý věřící. Ačkoliv je křest jednorázovou událostí s jednorázovým vnějším vyjádřením, má dalekosáhlý dopad na každodenní život křesťana.


49:06 minut (11.24 MB)

Vy se modlete takto ... - Lk 11,1-13

Vedle zázraku, že můžeme trávit čas s Bohem je tady další - že s ním můžeme mluvit a prosit ho o dary, které nám rád dává. Obojí vede k prohloubení našeho vztahu s Ním a k naplnění Božího záměru s námi.


49:03 minut (11.23 MB)

Pouze víra získává dědičný podíl - Joz 16-17

Kapitoly 16 a 17 popisují dědičný podíl Josefovců, tak jak jim byl přidělený losem. Opakují se zde výtky vůči Izraelcům, protože nevymýtili ze země Kenánce. V 17. kapitole je navíc tato neochota Izraelců dotáhnout věci do konce znásobena nespokojeností Josefovců s jejich podílem. Na druhou stranu v 17. kapitole narážíme na Selofchadovy dcery, které si s důvěrou v Boží rozhodnutí nárokují podíl na zaslíbené zemi.


43:23 minut (9.93 MB)

Vítězná církev - Zj 3,7-13

Vítězná církev to je téma, které dnes slýcháme z mnoha stran, setkáváme se s ním v křesťanských časopisech, na konferencích, v rozhovorech jednotlivých křesťanů. Nalezneme ale také v Písmu něco takového, jako je "vítězná" církev? Na jednom místě rozhodně ano. Podívejme se tedy na to, jaké jsou charakteristiky "vítězné církve".


52:50 minut (12.09 MB)

Poslední podíly - Joz 18-19

Izraelci se zabydleli v zaslíbené zemi, aniž by ji osídlili v Boží síle. Potřebovali napomenutí od Jozua a silnou výzvu k rozdělení zbývajících podílů. Přesto, jak se zdá, nešlo všechno přesně podle plánů.


45:12 minut (10.35 MB)

Prázdnota a plnost života - Lk 11,14-28

Ježíš vysvobozuje z duchovní němoty, z duchovní smrti. Odhaluje prázdnotu našeho života. Prázdnotu těch, kdo potlačují pravdu, kdo chtějí stavět na sobě samotném i těch, kdo se považují za dobré přijatelné pro Boha. A ukazuje nám jedinou cestu k naplněnému životu.


46:17 minut (10.59 MB)

Pokolení zlé a zpronevěřilé - Lk 11,29-36

Ježíš Kristus zaslibuje, že dá lidem pouze jedno jediné znamení k víře - tímto znamením bude jeho zmrtvýchvstání. My se potom musíme bez přestání modlit za porozumění a za to, aby naše srdce byla otevřená a aby v nich vzkříšený Kristus zářil jako světlo.


44:16 minut (10.13 MB)

Bůh je naše útočiště - Joz 20

Útočištná města ve Starém zákoně jsou obrazem našeho útočiště, které máme v Pánu Ježíši Kristu. Jen On je naše záchrana, jen On je naše pomoc v každé naší nouzi.


38:41 minut (8.86 MB)

Znaky povrchní a pokrytecké víry - Lk 11,37-54

Pán odhaluje povrchní a pokryteckou víru farizeů a zákoníků. Ukazuje na charakteristické znaky takové víry, která není skutečnou vírou vedoucí ke spasení, ale která přináší svým věřícím soud a odsouzení.


46:49 minut (10.72 MB)

Vy však jste královské kněžstvo - Joz 21

Podílem lévijců byl samotný Hospodin. Přesto potřebovali někde bydlet a k tomu dostávají města v Izraeli. Ale stejně jako byli oni, tak jsou i křesťané dnes na zemi pouze hosté bez skutečného domova. Naším skutečným podílem je Ježíš Kristus.


42:03 minut (9.63 MB)

Nic nezůstane skryto! - Lk 12,1-12

Pán Ježíš znovu varuje před pokrytectvím, které se šíří jako kvas těstem. Jedinou cestou je otevřený život v bázni před Boží tváří, spolehnutí se na Kristovo dílo a na vedení Duchem Svatým.

...text kázání


46:37 minut (21.34 MB)

Jak jsi bohatý před Bohem? - Lk 12,13-21

Chamtivost - to je kombinace závisti a lakomství a je hříchem, který svádí člověka od následování Krista. Náš život totiž není zajištěn tím, co máme, ale jenom skrze Boží milosrdenství.


49:22 minut (11.3 MB)

Jak přistupovat ke knize Genesis - Gn - úvod

První kniha Bible, kniha Genesis, je základem, od něhož se odvíjí mnoho dalších věcí. Podle toho, jak budeme přistupovat k této knize (a především k prvním jedenácti kapitolám), bude vypadat i náš pohled na další věci v Bibli i ve světě - naše vnímání Pána Boha, pohled na sebe sama, pohled na druhé, na Písmo, závažnost hříchu, ...


33:31 minut (7.67 MB)

Víra nedělá rozdíly mezi lidmi - Jk 2,1-13

Víra v Ježíše Krista musí být vidět na životech těch, kdo Ho vyznávají jako svého Spasitele a Pána Slávy. Kromě jiného to znamená také nedělat mezi lidmi rozdíly na základě vnějších věcí, jednat se všemi s týmž milosrdenstvím a být důsledný v následování Pána.


46:36 minut (10.66 MB)

Návrat zajordánských kmenů - Joz 22

Podstatnou věcí 22. kapitoly je reakce Izraelců na Hospodinovo jednání s jejich národem. Izraelci nutně potřebují zůstat věrní Bohu, který na ně uvedl tolik dobrého. Jejich reakcí na Hospodinovo jednání tedy musí vášnivé úsilí o věrnost Hospodinu.


46:28 minut (10.64 MB)

Kde je tvůj poklad? - Lk 12,22-34

Netrapte se starostmi o svůj život, ale dejte celý svůj život Bohu - jenom On ho může dokonale naplnit a zaopatřit. Proto hledejte Jeho království a On se o vás postará.


47:58 minut (10.98 MB)

Od správců se žádá jen věrnost - Lk 12,35-48

Pouze připravení a bdělí služebníci se mohou těšit z odměny a blahoslavenství, které jim Ježíš zaslibuje. Kdo bude překvapen při Pánově náhlém příchodu? Počítáš s Jeho příchodem v každé chvíli?


49:27 minut (11.32 MB)

Na počátku Bůh ... - Gn 1,1-31

Hlavním tématem první kapitoly Bible není ani tak stvoření samotné, ale Bůh sám. A to je přesně to, nač se máme soustředit - abychom poznali Hospodina.


56:32 minut (12.94 MB)

Pamatujte na dvě cesty! - Joz 23

úzká cestaJozue, zestárlý izraelský velitel se snaží svými slovy k Izraelcům zajistit, aby i po jeho odchodu z tohoto světa Izrael poslouchal Hospodina. Vždyť Hospodin je jejich Bůh, který jim prokázal mnohé dobro. Ale tento dobrotivý a milostivý Bůh je také svatý a bude trestat svůj vyvolený národ, pokud se od něj odvrátí k modlám. Tato hrozba má znít v uších Izraelců, aby kvůli svojí pošetilosti nevymizeli ze zaslíbené země.


54:45 minut (12.53 MB)

Ježíš přináší rozdělení! - Lk 12,49-59

krizPán Ježíš Kristus nás staví před nekompromisní rozhodnutí, které se týká Jeho následování. Ovšem ukazuje nám také cenu, kterou budeme muset zaplatit, když se rozhodneme být Jeho učedníky.

 


46:01 minut (10.53 MB)

Vytni jej! - Lk 13,1-9

fíkovníkJenom pokání je cestou do Božího království. Jedině pokání může vyvést hříšného člověka ze spárů smrti a odvrátit Boží soud. Na podobenství o neplodném fíkovníku nám Ježíš ukazuje, jak má skutečné pokání vypadat.


45:45 minut (10.47 MB)

Bůh, který nás obdarovává - Gn 2,1-15

Druhá kapitola Bible nám ukazuje Stvořitele, který je plný milosti a dobroty a který nám dává řadu věcí. Podívejme se na některé z nich.


50:54 minut (11.65 MB)

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu - Joz 24

jozue24Izrael si musí vybrat, komu bude sloužit. Proto si musí uvědomit, jaké jsou možnosti a co obnášejí. A v žádném případě nesmí být jejich rozhodnutí lehkovážné. Koho si vyberou? A komu budete sloužit vy?


42:28 minut (9.72 MB)

Mrtvá víra živých - Jk 2,14-26

jakub2Víra a skutky - jaký je vztah mezi nimi? Jsme ospravedlněni pouhou vírou bez skutků, přesto však víra bez skutků je mrtvá. Víra, která se neprokazuje skutky, nemá žádné dobré zaslíbení pro věčnost a je stejná jako víra démonů.


50:09 minut (11.48 MB)

Čemu přirovnáme Boží království? - Lk 13,10-21

strom hořčicePřes odpor nábožensky založených lidí vítězí Ježíš nad Satanem, vysvobozuje ženu spoutanou nemocí, umlčuje a zahanbuje své lidské protivníky a ukazuje, jak Boží království přemáhá svět.

 


46:08 minut (10.56 MB)

Snažte se vejít úzkými dveřmi! - Lk 13,22-35

úzké dveřeDo Božího království můžeme vejít pouze úzkými dveřmi. Ale to není nic pro nerozhodné, pro pokrytce, pro ty, kdo nemají osobní vztah s Ježíšem nebo pro ty, kdo spoléhají na vnější věci. Nikdo, kdo se dopouští bezpráví, nemůže vejít do království.

 


47:50 minut (10.95 MB)

Chvalte Hospodina - Ž 34,1-11

cestaŽalmista vyhlašuje svoji životní misi - chválit, dobrořečit a velebit Boha. Také vyzývá ostatní, aby se k němu přidali a svoji výzvu podporuje jedním argumentem za druhým. Jak se dotkne jeho výzva vás?

 


43:20 minut (9.92 MB)

Nebezpečné povolání - Jk 3,1-2

klíčLidský jazyk je klíčem k lidskému srdci, je ukazatelem skutečné zbožnosti, takové, která je čistá a pravá, která úzce souvisí s moudrostí a plností Ducha Svatého.

 


51:27 minut (11.78 MB)

Kdo je ten právě narozený Král? - Iz 9,1-6

dárekJaké je poselství vánočních svátků? Kdo je to narozené dítě? Boží Slovo nám dává odpověď. Jak se k tomu ale postavíme my? Jaký je můj postoj ke zprávě o narození Mesiáše? Text kázání...


42:42 minut (9.78 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer