MŮJ BŮH JE SKÁLA! (Jon 3,9-10)

aaaBůh je věrný! Svá zaslíbení plní. Kdyby neplnil, jsme ztraceni. Ale On je Bůh, který se nemění a nemění ani svá dobrá zaslíbení. V Kristu máme naději na věčný život! Tak, kdo tu dnes sedí, a ještě nepoklekl ve svém srdci před Bohem, nevyznal své hříchy, a ještě neuvěřil Kristu, že jej zachraňuje od přicházejícího spravedlivého soudu všemohoucího svatého Boha, pak to udělej ještě dnes! Vidíš, jaký je Bůh, který volá každého člověka k pokání a víře v Krista? Je pravdivý, své sliby plní. Proto si buď jist, že Kristus je Spasitel. Jeho Bůh kdysi zaslíbil, v určený čas poslal, aby se narodil z Marie, panny, žil pod Pontským Pilátem, byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. Bůh své sliby plní. Lidé velmi často své sliby porušují, ale Bohu můžeš cele důvěřovat. Všechny své sliby plní. On je zcela hoden důvěry. Pojď a okus, že Bůh je dobrý! (Ž 34:9)

    Text kázání: