MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO KRISTUS MILOVAL CÍRKEV! (EFEZSKÝM 5,25-33)

aaaBůh ve svém slově dává veliký důraz na manželství. Dokonce ho připodobňuje a činí podobným vztahem, který panuje mezi Ježíšem Kristem a jeho nevěstou církví Ef 5,32! Když tedy my muži hledíme na Krista a Jeho vztah ke své nevěstě. Vidíme věci veliké, hluboké a vysoko vyvýšené nejenom nad naše standarty, ale i nad naše nejvzletnější myšlenky a ideály. Bůh, Ježíš Kristus dal sám sebe za církev. Aby ji vykoupil, očistil a posvětil do podoby nevěsty v zářivém kmentu. nevěsty, která je díky Kristově krvi svatá a dokonalá. Když tedy my muži vidíme Kristovu oběť a službu církvi, jsou i ti nejlepší z nás zahanbeni nedosažitelností toho, co je boží normou lásky a služby. Kéž nám všem Pán Bůh pomáhá ve víře a pokání růst do podoby Jeho Syna Ježíše Krista!