OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15)

Pán Bůh se smiloval. Odpustil ti tvé viny. Spravedlnost, která požaduje trest za vinu, se naplnila na Božím milovaném jednorozeném Synu Ježíši Kristu. Nyní jsi se znovu narodil a jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Kolik radosti a vděčnosti už tahle skutečnost vyvolala v našich životech! Právě pro toto chválíme Pána a naše srdce se raduje. To pro nás učinil náš Pán! Oblékl nás rouchem spásy, zahalil tě pláštěm spravedlnosti. Ten plášť nebyl nalezen ve tvé skříni, ale patří někomu jinému! Bůh tě celého zahalil do pláště spravedlnosti Ježíše Krista! Hledí-li nyní oko Hospodinovo na tebe, už není jediný důvod, aby na tebe byl vylit Jeho spravedlivý hněv. Už nevyčnívá jediný záhyb našeho hříchu, který by volal po odsouzení. Neboť byl odsouzen Boží syn namísto mě. Spravedlnost je naplněna. Hřích potrestán. Jeho ranami jsme my uzdraveni, jeho krví očištěni, jeho obětí ospravedlněni. Protože Bůh se smiloval. Jak bychom ho nyní nechválili z hloubi srdce, nenaplňovali svá ústa vděčností a nechodili po jeho cestách v poslušnosti.

 

Text kázání: