Utišení bouře! Mk 4, 35-41

bouřeV Markově evangeliu, ve třetí kapitole vidíme Pána Ježíše, jak potvrzuje svými skutky a mocnými činy, že on je ten vyvolený a zaslíbený Mesiáš. Každá nemoc je vyléčena, Pán uzdravuje muže s odumřelou rukou. Podřizují se mu démoni. Přichází první protivenství a odpor, když je Pán Ježíš nařknutý z toho, že vyhání démony mocí démonů. Lidé se na něho tlačí, aby byli uzdraveni a aby slyšeli jeho učení. Neboť učil jako ten, který má moc. Ve čtvrté kapitole potom učí zástupy v podobenství, aby v soukromí vyučoval ty, kterým bylo dáno z milosti Boží pochopit tato podobenství. Na konci čtvrté kapitoly potom Pán potvrzuje svou autoritu i nad živly a přírodou. Učedníci žasnou a jejich bázeň dosahuje vrcholu. Ptají se: "kdo to jen je, že ho poslouchá vichřice i vlnobití?" Pán dává učedníkům lekci víry, aby si byli jisti, že v Kristu jsou v bezpečí i uprostřed nejhorších životních bouří!