Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14)

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla - ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě - zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus“. (ČSP Efezským 5,8-14)

Neexistuje nic takového jako neplodný křesťan.
Úplná absence jakéhokoli ovoce - dobra, spravedlnosti a pravdy však dokazuje úplnou absenci spasení. Tam, kde je život, existuje důkaz života! Stejně jako tam, kde je smrt, bude existovat důkaz smrti. Dítě světla produkuje ovoce světla..

Text kázání