Boží volání, přísná výchova a soudy ve světle Písma a pandemie koronaviru.

20. 03. 2020

 

Boží volání, přísná výchova a soudy ve světle Písma a pandemie koronaviru.

Pokoj a milost vám všem!

Stará Jednota bratrská posuzovala vždy dění ve společnosti, národě i ve světě na základě poznání evangelia Ježíše Krista. Jejich myšlení, posuzování věcí i dění ve světě i následně jejich konání vycházelo z poznání, že tento svět je stvořen Bohem, který je Všemohoucí a Svrchovaný. Tento Bůh Bible je svatý. Kdežto člověk je padlý a hříšný a tím oddělený od svatého Boha.

  • Genesis 3:17-24 Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě, nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš." Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky." Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

 V Písmu čteme, že Bůh dal o sobě celému světu vědět, a to nejenom tak, že každý, kdo hledí na svět a celé stvoření s přemýšlivým srdcem, pozná v něm Boží existenci, záměr i slávu. Bible, tedy Boží slovo k tomu říká:

  • Římanům 1:20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

 Ale Bůh především zjevil všem lidem plně sám sebe tím, že poslal na svět svého Syna, narozeného jako člověka. Tento Jednorozený Boží Syn, Ježíš Kristus byl předpovězen proroky mnoho set let před svým narozením. Jeho příchod je vyhlášen Bohem již Adamovi a Evě v Gn, ve třetí kapitole, v patnáctém verši, kde se píše o Kristově vítězství nad hadem, ďáblem. Syn Ježíš je plným zjevením, vyjádřením Boha, a to v lidském těle. Je naplno Bohem i člověkem.  Kdo hledí na Něj, vidí i Otce.

  • Koloským 1:15-20 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Tento Boží syn Ježíš Kristus je tím, kdo bude jednoho dne soudit celý svět. A jediná možnost, jak obstát na tomto soudu, je pokání, vyznání hříchu a přiznání, že Ježíš Kristus je Pán a Bůh.

  • Skutky apoštolské 17:30-31 Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."

Dnes stojíme v situaci, kdy Bůh znovu volá svět a všechny národy k pokání a navrácení se k Němu, skrze Ježíše Krista. Používá si k tomu svrchovaně to, co používal v dějinách vždy. Své soudy.

  • Ezechiel 14:21-23 Toto praví Panovník Hospodin: "I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek, hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl. Oni vás potěší, až uvidíte jejich cestu a jejich skutky, a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho, co jsem v něm vykonal, je výrok Panovníka Hospodina."

Všimněte si, že sám Bůh nazývá své soudy, jako přísné. Ale nemusíme zoufat. Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává Žd 12, 6.  Meč, hlad, dravá zvěř a mor, to jsou věci, které ve své dobrotě Bůh používá, aby obrátil zpět k sobě srdce lidských synů. Víme, že dějiny lidí jsou plné těchto Božích soudů. Za posledních 110 let proděl svět dvě světové války. V kubánské krizi šedesátých let stál na prahu třetí, nukleární. Bylo spoustu dalších lokálních konfliktů. Ale lidé dál zatvrzují svá srdce a hledají pomoc sami v sobě a ve své vzpouře proti Bohu. Podobně je tomu tak i s hladem. Svět ho zná. Mnohokrát ho zažil a velká část lidstva nemá přístup k základním potravinám, lékům, a dokonce ani k vodě.

Návrat velké dravé zvěře do kulturní krajiny nejen v ČR, který sám Bůh označuje za jeden ze svých přísných trestů, naráží na tvrdost a vzpouru lidských srdcí. Lidé se z toho ve své nevědomosti dokonce radují. Kromě farmářů, myslivců a chovatelů dobytka, kterým rostoucí vlčí smečky, případně medvědi, likvidují živobytí.

A tak Bůh sáhl k moru. K pandemii nového viru. Odborníci sice mluví o nízké mortalitě. Ale také o jeho vysoké nakažlivosti a strachu z toho, že koronavirus zmutuje do nějaké zhoubnější formy. Lidé panikaří. Vykupují krámy. A strach v lidských srdcích narůstá. Jak se v této situaci máme zachovat my, křesťané? Jako naši předci ve víře. Ze Staré Jednoty bratrské. Oni nahlíželi na tyto Boží soudy s nadějí. Vždy je vedly na kolena, k pokání, k půstu a modlitbám. Soud vždy začíná od domu Božího. Tedy od nás od církve. Dokonce ještě osobněji, intimněji. Boží soud začíná od srdce každého jednotlivého křesťana. Začíná tedy od mého vlastního srdce! Já jsem ten první, kdo je shledán před Bohem lehkým a musí na kolena v pokání a modlitbě.

  • 1 Petrův 4:17 Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

Stojíme nejen před zkouškou naší víry. Ale také před velkou příležitostí k pokání, půstu a modlitbám. A velikou příležitostí ke zvěstování evangelia našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista! Proto se prosím sjednoťme v srdcích k pokání, modlitbě, i k půstu. Především ke zvěstování evangelia Ježíše Krista. On jediný je Pán a jen v Něm je záchrana. Nejen nyní, ale na věky. Znovu čtěme Ezechiela 14, 21-23.

  • Toto praví Panovník Hospodin: "I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek, hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl. Oni vás potěší, až uvidíte jejich cestu a jejich skutky, a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho, co jsem v něm vykonal, je výrok Panovníka Hospodina."

Ten pozůstatek, co vychází pronárodům vstříc to je církev. To je Boží lid věrný svému Pánu. A on potěší svými skutky, které budou a jsou vidět, potěší svou věrností mnohé z pronárodů. A tak mnozí poznají, že Hospodin, Bůh veliký ve svém svatém hněvu, je největší ve svém milování, odpuštění a milosrdenství. Že neposílá své přísné soudy, meč, hlad, dravé šelmy a mor zbytečně. Protože by snad měl zálibu ve zhoubě lidí. Ale posílá je jako přísnou výchovu, protože miluje ty, které takto vychovává.

Kéž je tento článek podnětem k zamyšlení a výzvou k jednání po způsobu našich předků ve víře. Není důležité, zda se budeme všichni postit. Nebo zda se budeme modlit ve stejný čas. To, co je důležité, je náš postoj k Bohu a k Jeho jednání. Náš postoj k evangeliu. Nejde o postoj vnější formy, ani toho správného, přesně stanoveného času večer v 19.00, nebo ve 21:00. Naše jednota musí být jednota víry našich srdcí. Forma i čas jsou jen vnější projevy zbožnosti, a kde pravá zbožnost chybí, tam ani ta nejdokonalejší forma a ten nejsprávnější, nejpřesnější čas nic nezmůžou.

Pojďme na kolena především ve svých srdcích. Kdo bude veden se postit, ať se postí, kdo se bude modlit v 19:00 každý večer, ať se modlí v 19:00 každý večer. Kdo ráno, ráno. Kdo celý den, modli se celý den. Přijďme k trůnu milosti v pokání a modlitbě. Modleme se v těchto dnech za rozpoznání Božího jednání a záměru. Modleme se, aby Bůh pohromu zastavil a smiloval se. Modleme se za český národ, Evropu i celý svět. Modleme se za lidi s oslabenou imunitou, za seniory, za vládu a za samosprávu.

Modleme se za odvahu a smělost ke zvěstování evangelia. Celá vážnost situace je k tomu velkou příležitostí. Vždyť vidíme, že dobrý a věrný Bůh svou práci koná, volá svým soudem národy k pokání. Jeho soud je přísný, ale má za cíl obrátit národy zpět k Bohu skrze Ježíše Krista.  Boží přísná výchova i tresty jsou nástrojem nesmírné Boží lásky k člověku. V dobách Ezechielových, když Bůh soudil Izrael za jeho hřích, prohlásil ústy Ezechielovými.

  • Ezechiel 33:11 Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?"

Žalmy svědčí o Hospodinově veliké dobrotě a soucitu. Boha jímá soucit nad každým utrpením!

  • Žalmy 145:8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.

Dnes volá Bůh ke všem národům, nejen k Izraelcům. Volá národy a všechen lid země ústy svého Syna Ježíše Krista.

  • Matouš 11:27-30 Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

A celá církev Ježíše Krista po celém světě musí volat společně s Kristem v pokání, v modlitbě a sjednocena ve svém srdci.

Proto nezůstávejme pozadu v práci na Božím díle, na vinici evangelia. K tomu jsme byli povoláni a jsme odpovědní my. Všimněme si, jak nás k tomu Bůh vybízí v Ez 14, 21-23. My musíme vyjít, naše skutky a cesta musí být vidět, aby potěšili mnohé, které Bůh povolává ke spáse, aby celý svět i všechny národy poznali, že Panovník Hospodin nedělá zbytečně nic, z toho, co koná!

V Kristu Pavel Borovanský