Postoj k nařízení vlády ČR

19. 10. 2020

Pokoj vám a milost bratři a sestry!

Po uvolnění v letních měsících se opět setkáváme s nařízeními vlády, která limitují společenské akce a setkávání lidí venku i ve vnitřních prostorech. Tato nařízení jsou epidemiologického charakteru a mají za úkol snížit rychlost a celkové šíření viru Covid 19 tak, aby nedošlo ke kolapsu zdravotního systému, k nárůstu vážně nemocných a počtu úmrtí.

Tato nařízení nejsou ve své podstatě namířena proti kázání Božího slova, šíření evangelia, ani si neberou za cíl bránit společnému setkávání a uctívání Boha. Protože z Písma víme, jak důrazně nás Bůh vede k poslušnosti vládám a autoritám Ř 13, 1-6, protože všechny autority a vlády jsou od Boha. Nechceme se protivit Boží vůli a přivolávat tak na sebe soud.

Také apoštol Petr nás vede k tomu, abychom poslouchali vlády a pány ustanovené Bohem, a to dokonce i ty, které nazývá tvrdými v protikladu k těm dobrým. Petr nás povzbuzuje, abychom tak byli příkladem nevěřícímu světu. Máme umlčovat nevědomost nerozumných lidí. 1 Pt 2, 13-16;

Vidíme sice v Písmu okamžiky, kdy se Boží lid vzepřel světské moci a vládě, například porodní báby neposlechly faraona Ex 1, 17. Nebo kniha Daniel 3 a 6 kapitola. Apoštolové ve Sk 4, 19. Ale ve všech těchto případech se jednalo o přímé svádění ke hříchu, ať už vraždění dětí, nebo k modloslužbě v knize Daniel. Ve Sk 4, 19 se potom jednalo o přímý zákaz namířený proti zvěstování evangelia Ježíše Krista.

Jako starší našeho sboru jsme zajedno v tom, že zatím nenastala v naší zemi takováto situace. Vláda jen hledá způsob, jak ochránit zdraví lidí před hrozbou, která je ve podstatě něčím novým pro vládu i pro nás. Také jsme po modlitbách oslovili další starší spřátelených sborů a všichni nastalou situaci vnímají stejně.

Proto jsme se rozhodli zvěstovat, kázat a vyučovat podobným způsobem, jako na jaře. Každou neděli bude na stránkách nahrávka kázání a jeho text. Místo biblických bychom chtěli s bratrem Suchým spustit vyučování na 10-15 minut, které by bylo na YouTube.cz. Snad se nám to podaří. Využijte prosím tento čas pozastavených bohoslužeb k modlitbám, půstům, budování rodinných vztahů i dalších způsobů, jak projevovat druhým a celé církvi svůj zájem a lásku.

V Kristu vaši starší sboru, Jan Suchý a Pavel Borovanský.