Válečný ryk a zvěsti o válkách! Mt 24,3-13;

24. 02. 2022

 

Válečný ryk a zvěsti o válkách!

Matouš 24:3 Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!" 4 Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš´ a svedou mnohé. 6 Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. 7 Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8 Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou 12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Ve světě máme soužení, ale náš Král zvítězil!

Pokoj tobě milovaný lide Boží! Pán Ježíš říká v evangeliu podle Jana tato slova:

Jan 16:32 Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Slova jsou určena jeho nejbližším učedníkům. Oni jsou přesvědčeni, že již všemu dobře rozumí, vše, co jim Pán sdělil dobře chápou a jejich víra je pevná! Ale Pán Ježíš zná vše, a nikdo Mu nemusí říkat, co je v člověku. Ví, že ti, které miluje a které povolal za okamžik nedokážou ani bdít s Ním hodinu na modlitbách. Mk 14,33-38;

Proto je Pán Ježíš připravuje na to, že ve světě mají a budou mít soužení. Svá slova Pán končí nejenom povzbuzením k odvážné víře, ale doslova rozkazem k odvážné víře. A tu odvahu máme čerpat v Něm a u Něho. Neboť je to On, kdo přemohl svět!

O znameních skonání věku a druhého příchodu Krista!

V oddíle Mt 24,3-14 vidíme Pána Ježíše, jak při odpočinku odpovídá na otázku svých učedníků. Konkrétně na otázku, kdy se vrátí a jakým způsobem se bude projevovat před Jeho příchodem konec a skonání tohoto věku. Víme, že Pán Ježíš, když byl na zemi mluvil jasně o tom, že přesnou lhůtu si ponechal Otec ve své moci. Bůh ve své moudrosti a prozíravosti věděl, že není dobré toto člověku poznat. Daleko větším požehnáním pro nás, než znát datum a hodinu Kristova příchodu, je poznání a moudrost velící nám žít každý okamžik na tomto světě, jako by byl tím posledním před Pánovým návratem!

Marek 13:35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; 36 aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. 37 Co vám říkám, říkám všem: Bděte!"

Přesto ale svým milovaným říká, jaká budou znamení skonání věků a Jeho druhého příchodu.

  • Prvním znamením bude množství falešných mesiášů, můžeme také říct lžiproroků, falešných učitelů v církvi. Apoštol Jan k tomu dodává.

1 Janův 2:18 Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. 19 Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. 20 Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všechno.

Slovo antikrist se dá přeložit nejenom jako nepřítel Krista, ale také jako ten, kdo stojí na místě Krista. Kdo se vydává za Krista. Falešný Kristus. A všimněte si, že to začalo již v době apoštola Jana. On píše před téměř dvěma tisíci lety o tom, že poslední hodina již nastala.

  • Druhým znamením posledních časů je podle textu z Mt 24 válečný ryk na všech stranách.

 Ze všech koutů a ze všech úhlů světa bude přicházet válečný ryk a troubení polnic. I tento znak poslední doby je zde již dávno přítomný. Skutečně je v historii lidí, a to nejen po Kristově ukřižování, vzkříšení a na nebe vstoupení slyšet znovu a znovu ze všech koutů země zvuk válečného běsnění! Proč to tak je?

Protože válka zuří po celý čas lidských dějin. Jen na malou chvíli byl ve světě lidí opravdový mír. A to před tím než ďábel, ten lhář a vrah od počátku svedl Evu a Adama ke vzpouře proti Bohu. Od té chvíle zuří válka přímo v lidských srdcích. List Jakubův.

Jakubův 4:1 Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? 2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. 3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. 4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

To píše církvi Jakub proto, aby jí napomenul, aby se rozpomněla, co Bůh učinil se svým lidem a pro svůj lid. Píše to proto, že v církvi nabývaly na síle tendence tělesného, hříšného jednání, které charakterizují padlý svět a vzbouřené lidstvo. Ten popis stavu, je popisem válečného stavu všech lidí, potomků Adamových!

  • Třetím znamením budou, všeobecný rozklad, kdy povstane národ proti národu, morové nákazy, hladomory a zemětřesení.

A skutečně všeobecný rozklad, toto hříšné bouření vidíme znovu a znovu propukat ve všech končinách, národech a časech. A dnes bychom mohli říci, že křivka opět kulminuje napříč celou společností, celým světem. Vidíme rozdělení nejen národa proti národu. Ale v samotných jednotlivých národech vidíme rozdělení na nesmiřitelné skupiny, které již nemají vůli, moudrost, schopnost a dostatek empatie k tomu, aby hledali vzájemné porozumění a společnou cestu! Apoštol Pavel napsal.

Římanům 1:28 Protože si (lidé) nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 29 Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, 30 pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31 nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

Pouze začátek porodních bolestí.

Tři první znaky, které jsme si popsali jsou ale podle Pána Ježíše pouhým začátkem porodních bolestí. Po nich je tu další znak, kterým je pronásledování Božího lidu. Nenávist celého světa všech národů proti Kristu, evangeliu Kristovu, a proti křesťanům. Všichni je budou nenávidět pro slavné jméno Jejich Pána a Spasitele. A i u těchto věcí vidíme, že si je antikrist, ďábel již mnohokrát v historii vyzkoušel. Písmo ale jasně učí, že tyto věci se budou stupňovat. Budou nabírat na intenzitě. Až bude církev obklíčeným městem uprostřed nepřátel Božích na světě! Ale radujme se. Protože to vše má Bůh pevně ve svých rukou. Církev bude pročištěna, neboť vychladne láska mnohých a dojde k velkému odpadnutí těch, kteří tvrdili, že jsou křesťané, ale nebyli. Falešní proroci a učitelé budou mít sice na čas žně. Ale Pán ježíš končí slovy, kdo vytrvá do konce, bude spasen!

Víme také, že vše napomáhá těm, kdo Boha milují, protože byli Bohem milováni jako první!

Římanům 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30 které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. 31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

To je vytrvalost svatých, která není z nich samotných, ale je garantována Boží vůlí, Boží věrností, milosrdenstvím a dobrotou! Bůh dobré dílo, které v nás započal, dovede do konce. On se zapřísáhl, že nás přivede čisté před trůn své slávy a dal nám k tomu toho nejlepšího pastýře, vůdce, Pána Ježíše Krista. Božího Syna! Toho Božího Beránka bez vady a poskvrny. Oběť Bohu nanejvýše milou, dokonalou a jednou provždy zachraňující, vykupující a očišťující!

Židům 9:11 Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. 12 A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. 13 Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, 14 čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

Válka na Ukrajině

Ačkoli již mnoho dní bylo jasné kam události na východě Ukrajiny směřují, byla pro mnohé z nás dnes překvapením zpráva o vypuknutí válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Do poslední chvíle srdce křesťana doufá, že ti, kteří mají v rukou moc, budou se bát Boha. Písmo varuje před proléváním krve člověka. Boží Syn varuje před proléváním krve ve válečných konfliktech.

Genesis 9:5 A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.

Matouš 26:48 Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho zatkněte." 49 A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: "Buď zdráv, Mistře", a políbil ho. 50 Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. 51 Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. 52 Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

Na konfliktu, který vypukl na východě Ukrajiny je strašlivé to, co je strašlivé na každé válce. Utrpení lidí, především civilistů, žen, dětí, starých lidí, slabých a nemohoucích. Mužové, kteří byli v boji tvrdí shodně jedno. „Je strašné vidět padnout přítele, vojáka po vašem boku. Ale nejhorší je vidět umírat civilisty, zvláště ženy a děti. Na to si nezvyknete!“

Druhá strašlivá věc na tomto konfliktu je jeho potenciál. Hrozí totiž přerůst do obrovských rozměrů. Plameny války mohou zachvátit i celý svět.

Jaké je místo Božího lidu v této situaci?  Připomeňme si slova Pána Ježíše z úvodu. „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj! Ve světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět!“

Víra v Pána Ježíše Krista přemáhá svět i s jeho zuřivou touhou válčit a hubit. Upokojme proto svá srdce a upněme se ve svých srdcích a myslích k živému Bohu Ježíši Kristu. Vyprošujme ochranu a milost Božímu lidu, církvi na Ukrajině. Zvláště pro děti a ženy. Vyprošujme milost celému ukrajinskému národu. Aby Bůh mírnil krveprolití a ztráty na životech zvláště civilistů, a opět zvláště žen, dětí. Prosme Boha, aby nedovolil konfliktu přerůst do větších rozměrů. Vyprošujme milost i pro ruský národ, mnoho Rusů odsuzuje politiku své vlády a válečnou agresi proti národu tak blízkému Rusům, jako jsou Ukrajinci. Ať tento hlas rozumu v Rusku sílí a stane se silou, která bude slyšet stále více. Ať znovuzrození křesťané v Rusku mají odvahu a milost nazvat věci pravými jmény a stanou se hlasem svědomí!

My pak buďme věrni slovu Božímu, které ústy apoštola Pavla vybízí s velkou naléhavostí.

Efezským 6:18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

A Juda to pečetí slovy, která nade vší pochybnost ukazují, co je tou nejmocnější zbraní církve proti hříchu světa, tedy i proti válečnému běsnění. 

Judův 1:20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,

Je to život ve svatosti živé víry v Krista a vroucí, vytrvalá modlitba. K tomu ať vám dopomáhá Bůh a Pán Ježíš Kristus. Amen!

V Kristu P.B.