Izákovo pole

Kdo vytáhl řepu?

krmna-repa-rostlina.jpg

Evangelium o Boží milosti nás učí, že jsme spaseni jedině milostí skrze víru. Apoštol říká: „Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Ef 2,9). To je základ, na kterém staví všichni křesťané – ke spasení nepotřebujeme skutky, jak to učí římská církev, ale jsme spaseni milostí skrze víru. Skutky jsou tím, co tuto víru přirozeně následuje: „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2,10).

Jak se modlit za církve a jejich pastýře

2013-08-18_16.05.00.jpg

Devět věcí k modlitbám za církve a jejich pastýře, které byly zveřejněny službou 9Marks ve zprávě za rok 2013:

1. Výkladové kázání: Modlit se za to, aby se více pastýřů oddalo kázání celé rady Boží a z hlavní myšlenky textu Písma činili hlavní myšlenku svých kázání.

Dávejte pozor na to, co slyšíte

2013-08-23_09.22.26.jpg

Jedním z největších problémů současné křesťanské církve je nedostatek a často přímo neschopnost biblického rozlišování. Nemůžeme se tomu ale příliš divit. V posledních letech jsme svědky toho, jak je samotnými křesťany v masivním měřítku odmítáno zdravé biblické učení, doktríny, s tím, že nepotřebujeme učení, ale zkušenosti. Důležitá je prý touha, nikoliv informace. Přímým důsledkem je, že mnozí křesťané dnes nejsou schopni jasně a srozumitelně vysvětlit, čemu doopravdy věří, a udělat to tak, aby to mělo hlavu a patu.

Nehemjáš o společném uctívání

nehemjas.jpg
  • Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. (Neh 8,1)

Osmá kapitola Nehemjáše začíná jedním z největších probuzení v historii Izraele. Stalo se to během svátku troubení. Svátek troubení byl zvláštní připomínkou, která měla být úvodem ke dni smíření.

Tragické výročí

Bílá hora

8. listopadu si připomínáme tragické výročí porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620. Nadějně se rozvíjející reformace byla udušena. Země byla pokořena, politicky zotročena, ekonomicky zneužita, svoboda vyznání byla zašlapána do země - nastalo dlouhé období nadvlády jedné dynastie, jednoho jazyka (nikoliv českého) a jednoho náboženství (římského katolicismu). Křesťané museli opustit zemi nebo se skrývat.

Ferdinand Hrejsa ve své knize Česká reformace, popisuje situaci následovně:

Boží soudy

vahy.gif
  • Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe. (Iz 26,8)

Bůh stíhá naši zemi svým hněvem. Volá svůj lid, aby se odvrátil od hříchu a činil pokání. To je vždy cílem Božích soudů. Na jedné straně potrestání bezbožných a na straně druhé výzva k pokání těch, kdo svou naději vkládají v Boha. Od začátku tohoto roku stíhá naši zem jeden soud za druhým.

Důsledky nerozlišování

nordkapp240.jpg

Nerozlišování nebo nedostatečné rozlišování má nedozírné důsledky. Upozorňuje na to sám Ježíš, když říká, že:

Není jedno, co čteme

Knihy

Před jedenácti sty padesáti lety přišli na území naší země – tehdy na území státního útvaru, který nazýváme Velká Morava, dva bratři z Tesaloniky, Konstantin a Metoděj. Jejich cílem bylo seznámit zdejší pohanské obyvatelstvo s jednoduchou zvěstí evangelia – tedy slovy Písma:

  • …že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1 K 15,3-4)

Tesalonika, Soluň, byla osídlena slovanským obyvatelstvem a jazyk, jímž se tam mluvilo, nebyl úplně vzdálený jazyku místních Slovanů. Proto bratři udělali totéž, co dělají misionáři mezi primitivními kmeny dodnes – převedli jazyk do psané podoby a přeložili Boží slovo.

Chvála teologické nevyhraněnosti?

radhost11.jpg
  • Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)

Pavel zdůrazňuje Titovi, že jeho učení má být odlišné od učení falešných učitelů. Ty však – ty – na rozdíl od těch, o nichž píše na konci předchozí kapitoly. Oni muži sice vyznávali víru v Boha, ale popírali ji svým životem (Prohlašují, že znají Boha, ale… – Tt 1,16). Proto měli a mají být umlčeni a přemoženi zdravým učením. To je úkol vedoucích v církvi.

Neusiluj!

Vrchol hory
  • A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. (Jr 45,5)

Není snadné naučit se tuto lekci, protože všichni chceme postavit naši práci pro Boha na vrchol hory, aby jí bylo vidět po celém světě. Snadno zapomínáme, že někdy tou největší prací, kterou pro Boha můžeme udělat, jsou malé věci, které nám dává, abychom je dělali tiše a se zalíbením.

(J. R. Miller)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer