Tragické výročí

8. listopadu si připomínáme tragické výročí porážky českých stavů na Bílé hoře v roce 1620. Nadějně se rozvíjející reformace byla udušena. Země byla pokořena, politicky zotročena, ekonomicky zneužita, svoboda vyznání byla zašlapána do země - nastalo dlouhé období nadvlády jedné dynastie, jednoho jazyka (nikoliv českého) a jednoho náboženství (římského katolicismu). Křesťané museli opustit zemi nebo se skrývat.

Ferdinand Hrejsa ve své knize Česká reformace, popisuje situaci následovně:

Boží soudy

  • Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe. (Iz 26,8)

Bůh stíhá naši zemi svým hněvem. Volá svůj lid, aby se odvrátil od hříchu a činil pokání. To je vždy cílem Božích soudů. Na jedné straně potrestání bezbožných a na straně druhé výzva k pokání těch, kdo svou naději vkládají v Boha. Od začátku tohoto roku stíhá naši zem jeden soud za druhým. Podívejme se na ně.

Důsledky nerozlišování

Nerozlišování nebo nedostatečné rozlišování má nedozírné důsledky. Upozorňuje na to sám Ježíš, když říká, že:

  • Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. (Mt 7,13)

O pár veršů dále pak říká, že mnozí mu řeknou v onen den… To slovíčko „mnozí“ je strašné. Je to slovo, které by nás nutně mělo vést k tomu, abychom zkoumali svá srdce a úpěnlivě volali k Pánu, abychom od Něj samotného získali ujištění, že cesta, po níž jdeme, je úzkou cestou, a brána, kterou vcházíme, je těsnou branou.

Chvála teologické nevyhraněnosti?

  • Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)

Pavel zdůrazňuje Titovi, že jeho učení má být odlišné od učení falešných učitelů. Ty však – ty – na rozdíl od těch, o nichž píše na konci předchozí kapitoly. Oni muži sice vyznávali víru v Boha, ale popírali ji svým životem (Prohlašují, že znají Boha, ale… – Tt 1,16). Proto měli a mají být umlčeni a přemoženi zdravým učením. To je úkol vedoucích v církvi.

Neusiluj!

  • A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. (Jr 45,5)

Není snadné naučit se tuto lekci, protože všichni chceme postavit naši práci pro Boha na vrchol hory, aby jí bylo vidět po celém světě. Snadno zapomínáme, že někdy tou největší prací, kterou pro Boha můžeme udělat, jsou malé věci, které nám dává, abychom je dělali tiše a se zalíbením.

(J. R. Miller)

Když bůh spí…

Minulý týden se na internetu objevilo „Ohlédnutí za pontifikátem Benedikta XVI. z protestantské perspektivy“, pod nímž je podepsán kazatel Církve bratrské, ThDr. Pavel Černý, Th.D., bývalý dlouholetý předseda a místopředseda Ekumenické rady církví v ČR (článek naleznete na portálu Christnet).

Prý máme občanství v nebesích…

Před druhým kolem voleb prezidenta se mezi křesťany v naší zemi vede zuřivý boj. Někteří křesťané dokonce mluví o duchovním boji, ale nenechte se mýlit – jde o obyčejný politický boj, obyčejné tělesné kousání a trhání. A při takové příležitosti nás Boží slovo varuje: „dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili“ (Ga 5,15).

Webové stránky křesťanských médií, služeb i církví se plní prohlášeními o podpoře toho nebo onoho kandidáta, na internetových fórech to vře a vypjatá atmosféra ukazuje, co se skrývá uvnitř lidského nitra. Mnohé z toho, co se dočteme na webu, ukazuje, kde je doopravdy uložen poklad mnoha křesťanů a k čemu se upíná jejich pozornost. Podle řady příspěvků v diskuzích i některých článků by se totiž snadno mohlo zdát, že spása přijde z Hradu.

Hlad po Božím slově

  • A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jk 1,21)

Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti! Toto je typický rozkaz evangelia: na jedné straně se něčeho vzdát, něco odstranit, a na druhé straně něco přijmout. Staré srdce je nahrazeno novým srdcem, kamenné a sobecké srdce je proměněno v nové, masité, milosrdné a pokorné.

Novoroční výzva

Naše mysl je místem, kde se odehrává intenzivní duchovní boj. Abychom mohli žít vítězně, musíme se proměňovat obnovou své mysli (Ř 12,2). Bůh nás ale nezanechal bezmocné nebo bezbranné. Boží slovo popisuje nejjednodušší a zároveň nejdůležitější způsob (neřku-li vůbec jediný způsob), jakým mohou být naše životy proměňovány a naše mysl obnovena:

  • Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. (Fp 4,8)

Příčinou většiny problémů současné církve je její odklon od Božího Slova.

Tradice Vánoc

  •  Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. (Lk 2,10)

To je skutečně křesťanský vánoční pozdrav. Ovšem Vánoce jako takové nejsou žádným křesťanským svátkem v pravém slova smyslu. Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a nikde v Bibli nenajdeme žádnou výzvu k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista.

Jak zničit svou rodinu a církev

Níže uvádím seznam veršů k rozjímání. Jedná se jenom o malý výběr z Božího slova. Ale je to dostatečný výběr. Všechny verše se zabývají hříchem jazyka, a to především ve vztahu k pomluvám. Boží slovo jasně prohlašuje, že Bůh nenávidí hřích klevetění a pomlouvání. V Jeho očích je to odporné.

Den reformace

  • Koloským 3:16  Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.

31. října 1517 přibil augustiniánský mnich a profesor výkladu Písma na univerzitě Martin Luther na vrata farního kostela ve Vitemberku svých pověstných 95 tezí, které dle tradice zahájily reformaci v Evropě. Luther reagoval především na prodej odpustků, ale ve svých tezích jde mnohem dále. Především se zabývá otázkou skutečného pokání a odpuštění hříchů. Vysvětluje, že odpustit hříchy může jenom Bůh a pokání mohou činit pouze živí a nikoliv mrtví. Vysvětluje v nich, že pokání musí být vnitřním postojem člověka, který se bude projevovat na jedné straně lítostí a na straně druhé proměněným životem, který nese ovoce dobrých skutků.

Budete volit?

Před námi jsou volby do krajských zastupitelstev a mnozí křesťané řeší otázku, koho mají volit. Jiní křesťané v tom mají jasno a říkají, že křesťan nemá mít s politikou nic společného a k volbám nechodí. Co nám k tomu říká Boží slovo?

Podívejme se na to, zda bychom měli jako křesťané chodit k volbám a pokud ano, koho bychom měli preferovat.

Koza nebo králík?

Prof. Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně, řekl v pořadu Hydepark na adresu kvality výuky na vysokých školách tato slova: "Když se koza krmí jako králík, nemůžete čekat, že bude podávat výkony jako kráva."

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Na stránkách ministerstva kultury jsou zveřejněné odpovědi ministryně, paní Hanákové, k otázkám, které lidé kladou ohledně tzv. církevních restitucí. V odpovědi na otázku, která se týká finančního vyrovnání pro církve, které před rokem '89 neexistovaly, se můžeme dočíst velmi zajímavé a cenné informace.