Kdo je kazatel pravdy?

Velmi dobrou pomůcku pro rozpoznání přítomnosti Ducha svatého v srdcích kazatelů nabízel současník a oblíbenec Karla IV., německý kazatel, augustiniánský mnich (ze stejného řádu pocházel také Martin Luther) Konrád Waldhauser.

Ve svém kázání "Maličko, a neuzříte mne ..." říká, že znamením Ducha svatého v srdci kazatelů je, když svobodně z kazatelny napomínají hříchy věřících, zatímco znamením nepřítomnosti Ducha je, když se napomínat bojí.

Devět charakteristik zdravé církve

Již před řadou let začal kazatel washingtonského baptistického sboru Mark Dever sloužit v organizaci, která se cele věnuje reformě církve – jedná o službu, která se soustředí na budování biblicky zdravé církve a ukazuje na devět charakteristik takové církve (www.9marks.org). Dever v popisu zdravé církve nevychází z nějakých marketinkových průzkumů, které by ukazovaly na to, co se lidem líbí, nebo co by chtěli ve své církvi, ale jde do Božího slova a vytahuje z něj základní rysy zdravé církve.

Bratrská výzva - otevřený dopis

Dobrý den, bratře Michalko.

Shlédl jsem Vaši prezentaci v pořadu České televize "Den D" z 18. května a upřímně jsem se zhrozil. Již nyní většina populace naší země vyjadřuje svoji nedůvěru církvím. Mnoho lidí si myslí, že křesťané nejsou příliš chytří a jde jim hlavně o ty peníze ze státního rozpočtu. Také díky Vám si nyní mohou - a právem - myslet, že křesťané jsou nejen hloupí, ale že jsou přímo neschopní hlupáci.

... protože jsi uposlechl mého hlasu...

Abraham prokazoval svoji víru svou poslušností (Gn 22,18). Boží slovo nám ukazuje, že jen těžko můžeme mluvit o pravé víře, pokud této víře chybí poslušnost. Stačí, když otevřeme galerii svědků víry v jedenácté kapitole listu Židům a podíváme se na to, co je řečeno o jednotlivých postavách. Opakuje se zde stále stejné schéma: věřila proto ...

Není lepší kázání!

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (J 16,13)

J. C. Ryle v komentáři k tomuto verši napsal:

Netouží každý z nás pomoci Kristově církvi? Ať se tedy každý modlí za velké vylití Ducha. Jenom Duch Svatý může:

Trocha kvasu

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

Naše země se otřásá jedním veřejným skandálem za druhým, a to nehledě na ty, které jsou potichu zameteny pod koberec. Vládní strana, která slibovala zatočit s bezprávím se vysmívá právu i spravedlnosti. Korupce se začíná stávat společensky přijatelným hříchem podobně jako manželská nevěra, rozvod nebo zabíjení nenarozených dětí.

Kázat, skutečně kázat ...

Kázání je nejvíce zjevnou veřejnou službou, proto selhání v této službě přináší nejtragičtější důsledky, a vede k největšímu pokušení v oblasti pokrytectví. Je naprosto nezbytné, aby ti, kdo se ho ujímají, byli přiměřeně obdarováni Duchem svatým. Toto obdarování zahrnuje proroctví, evangelizaci, vědomí nevyhnutelného povolání, patřičné nadání a vnější potvrzení, které je dosvědčováno tím, že Duch svatý z kázání činí nový Betlém.

Izákovo pole

  • K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. (Gen 24,63)

Izák vyšel rozjímat. V tradičním křesťanském chápání nepatří Izák mezi 'top' postavy Starého zákona, a to i přes to, že sám Pán mluví o Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. Pán řadil Izáka k těm 'velkým' postavám. Podobně autor listu Židům řadí Izáka do své slavné galerie svědků víry.

Sobota - diskuze

V přiloženém souboru najdete mailovou korespondenci, která se týká sedmého dne - soboty. Tuto konverzaci jsem vedl s bývalým členem CASD. Kéž vám pomůže více se zamyslet nad otázkou, která je pro mnohé kamenem úrazu i kamenem úhelným (a to i přesto, že tuto výsadu - být kamenem úhelným i kamenem úrazu - má jenom Ježíš Kristus - viz 1Pt 2:6-8).

 

viz také:  Musí křesťané světit sobotu?

Proč neděláme kurzy Alfa

V kázání BSK z 21. října 2007 byly kurzy Alfa označeny za falešné evangelium. Mnozí z nás projevili zájem dozvědět se více o kurzech Alfa a o důvodech, proč byly podrobeny v kázání kritice. V tomto stručném textu se zájemci mohou v krátkosti dozvědět, co to jsou Kurzy Alfa, v čem je starší BSK považují za problematické a proč tedy BSK kurzy Alfa nedělá.