Časté otázky

Bible (1)

Bible sbírka 66 knih, které vznikaly v průběhu přinejmenším patnácti století. Tyto knihy napsalo přibližně 40 různých autorů, ve třech jazycích, na třech kontinentech světa.

Písmo nám ukazuje, že novozákonní církve (sbory) byly nezávislými místními církvemi. Co to znamená konkrétně? Kniha Skutků nám nabízí celou řadu dobrých příkladů. Jestli chceme dobře porozumět, co je to místní nezávislý sbor, studujme sbory v Tesalonice (Sk 17,1-15), v Korintě (Sk 18,1-18), v Efezu (Sk 18,19-20,1.18-38). Podívejme se na několik věcí:

Jak se výkladové kázání odlišuje od jiných druhů kázání? Co tím vlastně myslíme, když mluvíme o výkladovém kázání?

Výkladové kázán je takové kázání, které vystihuje hlavní myšlenku určité pasáže Písma, z této myšlenky dělá hlavní bod celého kázání a aplikuje ji do života posluchačů i celé církve.

Jinými slovy, výkladové kázání vysvětluje význam určité pasáže Písma, a ukazuje, jak je možné tuto pasáž použít v životě každého jednotlivého posluchače. To je vše.

Výkladové kázání neznamená:

V jakém slova smyslu je BSK nezávislou církví? Co myslíme nezávislostí?

Nezávislostí rozumíme velmi obecně několik věcí – v podstatě se jedná o tři zásadní oblasti života církve. Jednak je to vztah církve a státní moci, dále je to otázka financování církve a konečně je to otázka učení a rozhodování církve.

Církev (2)

Písmo nám ukazuje, že novozákonní církve (sbory) byly nezávislými místními církvemi. Co to znamená konkrétně? Kniha Skutků nám nabízí celou řadu dobrých příkladů. Jestli chceme dobře porozumět, co je to místní nezávislý sbor, studujme sbory v Tesalonice (Sk 17,1-15), v Korintě (Sk 18,1-18), v Efezu (Sk 18,19-20,1.18-38). Podívejme se na několik věcí:

Křesťané v každé době se zabývali otázkou, co to je místní církev. Jak má vypadat, kdo ji má tvořit, čím se má zabývat. Znovuzrození lidé, obrácení k Bohu, vždy hledali místo, kde by mohli duchovně žít a růst k Boží slávě. Hledali místní církev, která bude plná Boží slávy.

Problém nalezení místní církve byl problémem lidí ve všech dobách. Modlím se, aby tento krátký článek pomohl těm, kdo hledají místní společenství křesťanů, aby se do něj mohli zapojit.

Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Může být křesťanem ten, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh v těle?

Odpovědět můžeme velmi jednoduše – nemůže. Popírání Božství Ježíše Krista znamená popírání Boží trojice a to ukazuje na zásadní neporozumění tomu, kdo je to Bůh. Pokud člověk alespoň v základních obrysech nerozumí otázce Boží trojice, nepřichází k Bohu, kterého zjevuje Písmo. Pokud někdo popírá Božství Ježíše Krista, nepřichází ke Kristu, jehož zjevuje Boží slovo, ale k „jinému“ Ježíši (viz 2K 11,4). A to znamená naprosté nepochopení evangelia. Bez pochopení a přijetí pravdy evangelia ale nemůže být nikdo zachráněn.

Ježíš Kristus není pouhým dokonalým člověkem, ačkoliv dokonalým člověkem bezpochyby byl, není ani Bohem, který by se ukázal v lidském těle, ale je najednou a v jednu chvíli už navěky cele Bohem a cele člověkem. On je Bůh, který přišel v těle.

Jan 1,1-14 1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 4V něm byl život a život byl světlo lidí. 5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. 7Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 8Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

Křesťané v každé době se zabývali otázkou, co to je místní církev. Jak má vypadat, kdo ji má tvořit, čím se má zabývat. Znovuzrození lidé, obrácení k Bohu, vždy hledali místo, kde by mohli duchovně žít a růst k Boží slávě. Hledali místní církev, která bude plná Boží slávy.

Problém nalezení místní církve byl problémem lidí ve všech dobách. Modlím se, aby tento krátký článek pomohl těm, kdo hledají místní společenství křesťanů, aby se do něj mohli zapojit.

Křest je nařízení Nového zákona ustanovené Ježíšem Kristem. Je vnějším znamením toho, že pokřtěný člověk je ve společenství s Kristem, s Jeho smrtí, je ztotožněn s Jeho pohřbem a vzkříšením, je oblečen do Krista, jsou mu odpuštěny hříchy, vzdal se sám sebe a vydal se Bohu skrze Ježíše Krista, aby žil a chodil v novotě života. Křest znázorňuje očišťující a odpouštějící moc krve Kristovy a obživující moc Krista vzkříšeného.

  • Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (J 3,3)

Ježíš vysvětluje učiteli náboženství Nikodémovi, že pokud chce poznat Boha, musí se nejprve znovu narodit. A my jsme na tom stejně jako Nikodém – proto také potřebujeme dobře porozumět, co tím Ježíš myslí, když mluví o znovuzrození. Znovuzrození je Božím dílem v člověku. Místo hříšného srdce dá Bůh člověku srdce nové, které miluje Boha, a které se prokazuje novým způsobem života.

Písmo ukazuje, že zákon Mojžíšův (nikoliv nařízení daná Adamovi, Noemu nebo Abrahamovi) byl přidán pouze do příchodu Krista (Ga 3,24) a pro svou zastaralost (Žd 8,13) byl skrze kříž zcela a kompletně vyprázdněn (Žd 9,10; Kol 2,14; Ef 2,14-15). Ne jeho část, ale celý kompletní zákon, ten, jenž byl dán Mojžíšovi a jehož součástí je desatero včetně svěcení soboty - sabatu. Nikdo před Mojžíšem, ani Adam ani Abraham ani Noe sabat nesvětili (resp. nemáme žádný doklad, že by to dělali či nedělali) a podstatné jméno „sabat" není v knize Genesis zmíněno ani jedenkrát.

Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Může být křesťanem ten, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh v těle?

Odpovědět můžeme velmi jednoduše – nemůže. Popírání Božství Ježíše Krista znamená popírání Boží trojice a to ukazuje na zásadní neporozumění tomu, kdo je to Bůh. Pokud člověk alespoň v základních obrysech nerozumí otázce Boží trojice, nepřichází k Bohu, kterého zjevuje Písmo. Pokud někdo popírá Božství Ježíše Krista, nepřichází ke Kristu, jehož zjevuje Boží slovo, ale k „jinému“ Ježíši (viz 2K 11,4). A to znamená naprosté nepochopení evangelia. Bez pochopení a přijetí pravdy evangelia ale nemůže být nikdo zachráněn.

Křest je nařízení Nového zákona ustanovené Ježíšem Kristem. Je vnějším znamením toho, že pokřtěný člověk je ve společenství s Kristem, s Jeho smrtí, je ztotožněn s Jeho pohřbem a vzkříšením, je oblečen do Krista, jsou mu odpuštěny hříchy, vzdal se sám sebe a vydal se Bohu skrze Ježíše Krista, aby žil a chodil v novotě života. Křest znázorňuje očišťující a odpouštějící moc krve Kristovy a obživující moc Krista vzkříšeného.

  • Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. (J 3,3)

Ježíš vysvětluje učiteli náboženství Nikodémovi, že pokud chce poznat Boha, musí se nejprve znovu narodit. A my jsme na tom stejně jako Nikodém – proto také potřebujeme dobře porozumět, co tím Ježíš myslí, když mluví o znovuzrození. Znovuzrození je Božím dílem v člověku. Místo hříšného srdce dá Bůh člověku srdce nové, které miluje Boha, a které se prokazuje novým způsobem života.

Co je křesťanství?

1. list Korintským 15,1-4 říká: „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem."

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer