To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100;

Co znamená slovo hlaholit? Co všechno se z tohoto výrazu můžeme dozvědět? Slovo hlahol v našem textu je použito ve významu oslavného volání. Radostného jásotu a provolání slávy tváří v tvář něčemu, nebo někomu významnému. Jde o vyjádření oddanosti, věrnosti. Hlaholí ten, který je menší, v podřízeném postavení někomu většímu! Je to vzdání pocty, holdu. Radostné fanfáry vítající vítěze, pána, nebo radostnou přelomovou událost. Takto má hlaholit nejenom celý Izrael. Ale celá země a všechno tvorstvo i neživá příroda. Vše má hlaholit Bohu a oslavovat Boha! Protože On je hoden!  srdce, které takto hlaholí je srdce naplněné přesně tím, o čem mluví žalm 84,2-4. Hospodin je takovému srdci milý. Boží přítomnost je takovému srdci milá a nezbytná. Duše takového člověka bez Boha strádá a hyne. Srdce i tělo utíká ze všech sil Bohu v ústrety. Tam, kde je Bůh, tam je doma takové srdce a nikde jinde! Jako vlaštovka a vrabec pod střechu Božího chrámu a do skrytu u oltářů. Tak spěchá srdce, které hlaholem oslavuje koho? Hospodina zástupů, Krále a Boha všech Bohů! To je první věc, kterou máme činit. Každý a celé země i vše na ní.

 

Text kázání: