Dopis Biblickému sboru křesťanů Kladno k ustanovení starších

Milovaní svatí, bratři a sestry, milá církvi Biblický sbore křesťanů v Kladně.

Náš Bůh s vámi učinil veliké věci a my se radujeme spolu s vámi. I když nejsme fyzicky přítomni, v Duchu svatém a na svých modlitbách jsme s vámi.

Dnes prožíváte veliké věci, protože Bůh mezi vámi vyvolil, povolal, posvětil a ustanovil bratry, kteří se jako věrní pastýři starají o Boží stádo. Je jen málo věcí v životě místního sboru, které by svým významem a dopadem mohly zastínit ustanovení starších – takových starších, kteří jsou povoláni Duchem svatým, kteří mají Bohem předepsaný charakter, kteří touží po tomto krásném úkolu a kteří už mezi vámi usilovně pracují.

Spasení člověka a následný křest, který je vyznáním víry před celou církví, je událostí, ze které se raduje celé nebe. Ale i taková věc je možná jenom díky tomu, že zde byl někdo věrný, kdo chránil poklad evangelia, které je Boží mocí ke spasení. K takovému úkolu jsou povolaní starší církve. Díky věrným mužům jako jsou Aleš a Daniel se bude Boží slovo šířit dál – k dalším lidem i k dalším generacím a z Boží milosti zde bude mnoho těch, kteří skrze jejich i vaší službu ve křtu vyznají svou víru před celou církví. I my dosvědčujeme, že jsme přijali a přijímáme velký užitek ze služby Aleše i Daniela, a to větší je dnešního dne naše radost.

Boží slovo nás varuje skrze příklady špatných vedoucích církve, jako byl třeba Diotrefés, tvrdý a pyšný muž, který chtěl vlastnit církev a vládnout v ní tak, jako kdyby mu patřila. Ale Bůh vykoupil církev svou krví a bude přísně stíhat všechny, kteří by si z Jeho církve chtěli udělat svůj byznys. Proto je Diotrefés pro nás varováním a modlíme se za to, aby byl varováním i pro vás, Aleši a Danieli.

Ke skvělým příkladům z Písma patří třeba Epafroditus, vyslanec sboru ve Filipis, který byl poslán za apoštolem Pavlem do vězení, byl nemocen až na smrt, ale Bůh se nad ním, nad Pavlem i nad filipskou církví smiloval. Pavel ho poslal zpátky do Filipis se slovy: „Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte; neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.“ (Fp 2,29-30)

Aleši a Danieli, Duch svatý vás „ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna“ (Sk 20,28). Proto vás spolu s apoštolem „svěřujeme Bohu a slovu jeho milosti“ (Sk 20,32).

Milí křesťané v Biblickém sboru křesťanů v Kladně. „Žádáme vás, abyste uznávali Aleše a Daniela, protože mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo“ (1Te 5,12-13). Poslouchejte je a podřizujte se jim, protože „oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.“ (Žd 13,17)

S modlitbou, v Kristu,

Vaše sestra, Kristova církev Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a její pastýři Honza a Jarda.