JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,11-15_osnova.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,8-10_osnova.pdf 2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium Mk 3,35osn.docx 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,6-7_osnova.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Tes 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým 1Te 1,2-6_osnova.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium J 11,5-15_osnova.pdf 2022
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským Kol 2,1-5_osnova.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba 1Tm 2,1-8- osnova.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským Kol 1,24-29_osnova.pdf 2022
Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23) Jan Suchý Koloským Kol 1,21-23_osnova_0.pdf 2022
Strašlivý ve svém hněvu, největší ve svém milování! Ř 11,7-10; Pavel Borovanský Církev Ř 11,7-10_osnova_3.pdf 2022
Dokonalý Boží plná pro vyvolené ze Židů i pro vyvolené z národů! Ř 11,11-15 Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ř 11,11-15_osnova_1.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským1,15-20) Jan Suchý Koloským Kol 1,15-20_osnova.pdf 2022
Svou krví vykoupil lidi napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,1-6; Pavel Borovanský Ř 11,1-6_osnova.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským Kol 1,9-14_osnova.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským Kol 1,1-8_osnova.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky Sk 18,18-28_osnova.pdf 2022
Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21; Pavel Borovanský Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET! Pavel Borovanský Ř 10,12-15_osnova.pdf 2022
MŮJ BŮH JE SKÁLA! (Jon 3,9-10) Jan Suchý Jon 3,9-10_osnova.pdf 2022
Jak Bůh budí bázeň! Ž 130 Pavel Borovanský Žalmy 2022
VÍŠ, KDO JE TVŮJ BŮH? (JON 4,1-11) Jan Suchý Jon 4,1-11_osnova.pdf 2022
I UVĚŘILI NINIVŠTÍ MUŽI BOHU, VYHLÁSILI PŮST (JON 3,1-10) Jan Suchý Jon 3,1-10_půst_osnova.pdf 2022
PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům Ř 1,18-28_osnova.docx 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky Sk 10,24-48_osnova.pdf 2022
Jedině v Kristu, jedině vírou v Krista! Ř 10,5-11; Pavel Borovanský Ř 10,5-11_osnova.docx 2022
MÁŠ U BOHA JEŠTĚ DRUHOU ŠANCI? (Jon 3,1-10) Jan Suchý Jon 3,1-10_osnova.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův Jk_3_osnova.pdf 2022
K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ? Jan Suchý Jon 2,1a11_Mt 12,38-41_osnova.pdf 2022
VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27 Pavel Borovanský J 11,20-27_osnova.pdf 2022
U HOSPODINA JE SPÁSA! (Jon 2,1-11) Jan Suchý Jon 2,1-11_osnova.pdf 2022
KRISTUS, ZDROJ ŽIVÉ VODY PRO MRTVÝ SVĚT! Ř 10,1-4; Pavel Borovanský Ř 10,1-4_osnova.pdf 2022
ZDE JE NADĚJE PRO ZTRACENÝ SVĚT! (JON 1,1-16) Jan Suchý Jon 1,1-16_lodníci_osnova.pdf 2022
BŮH, KTERÝ SVRCHOVANĚ JEDNÁ SKRZE JEDINÉHO, SKRZE KRISTA! Ř 9,25-33 Pavel Borovanský Ř 9,25-33_osnova.pdf 2022
Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16; Pavel Borovanský Boží svrchovanost Iz 51,9-16_osnova.pdf 2022
NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14) Jan Suchý Matouš 23,37-24,14_osnova.pdf 2022
Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22; Pavel Borovanský Janovo evangelium J 21, 17-22_osnova.pdf 2022
PRÁCE BOŽÍ MILOSTI V SRDCI JONÁŠE (JON 1,7-16) Jan Suchý Jon 1,7-16_osnova.pdf 2022
HOSPODIN JEDNÁ S JONÁŠEM (Jon 1,4-6) Jan Suchý Jon 1,4-6_osnova.pdf 2022
Kdo jsi člověče? Ř 9, 16-24; Pavel Borovanský Ř 9,19-24_osnova.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky Sk 11,24_osnova.pdf 2022
JONÁŠ UTÍKÁ PRYČ OD HOSPODINA (JON 1,1-3) Jan Suchý Jon 1,1-3_osnova.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským 1K 2,3_osnova_0.pdf 2022
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25) Jan Suchý Matoušovo evangelium Mt 1,18-25_osnova.pdf 2022
Bůh prokazuje svou svrchovanou moc na dětech milosti i na dětech hněvu! Ř 9, 17-18; Pavel Borovanský Ř 9,17-18_osnova.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17) Jan Suchý 2. Korintským 2K 2,12-17_osnova.pdf 2022
Tajemství křesťanovy slávy (Fp 4,19-23) Jan Suchý Církev Fp 4,19-23_osnova.pdf , Fp 4,19-23_publ.pdf 2022
NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ BOŽE, AMEN! Pavel Borovanský Ž 2_osnova.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY ŠTĚDROSTI (FP 4,14-19) Jan Suchý Fp 4,14-19_osnova.pdf 2022