Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2)

1 Petrův 2:11  Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, 12  a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´. 13  Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci, 14  ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15  Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. 16  Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. 17  Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. 18  Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. 19  V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 20  Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21  K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22  On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´. 23  Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25  `Jeho rány vás uzdravily. ´Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 3:1  Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, 2  když uvidí váš čistý život v bázni Boží. 3  Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - 4  nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. 5  Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, 6  tak jako Sára poslouchala Abrahama a `nazvala jej pánem´. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit.

Úvod

Milovaní vykoupení v Kristu našem Pánu, v 1. Pt  listu jsme se dostali do třetí kapitoly. Od velikých a slavných věcí Kristova evangelia, které má moc zachránit ztracené hříšníky přes praktické rady o tom, jak růst a zůstávat v Kristu a být tak živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, až ke konkrétním věcem všedního života věřících, ve kterých se má zjevovat sláva Boží pohanům a světu kolem nás.

Druhá kapitola 1. Pt listu se vyznačuje důrazem na nevyslovitelnou, dech beroucí slávu a moc evangelia Božího. Zdůrazňuje viditelné osobní obrácení a nový život v posvěcení, které nám dává milost Boží, skrze dílo Kristova kříže. Dozvídáme se o důsledcích veliké Boží zachraňující moci, kterou je evangelium našeho Pána Ježíše předně pro Žida, ale také pro pohana.

 • Římanům 1:16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

Petr klade důraz také na to, že již nepatříme tomuto světu. Když nám sděluje v 11 verši druhé kapitoly, že jsme zde cizinci, doslova bezdomovci bez práv, které poskytuje tento svět těm, kteří mu patří. My víme, že tato práva jsou pochybná, svádějící a vedoucí v konečném důsledku do záhuby, protože celý svět je pod vládou zlého a smrti 2 Pt 1, 4; a 1 J 5, 19.

 Z 1 J listu se dále dozvídáme, že milovat tento svět znamená nemilovat Boha!

 • 1 Janův 2:15-17 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Svět se svou chtivostí pomine a proto i Petr k nám naléhavě mluví v 1. verši druhé kap. abychom se zbavili všech hříchů a zlého jednání a v 11. verši to znovu opakuje, když mluví o zdržování se všech sobeckých, sebestředných vášní.

O těchto zlých, sobeckých vášních mluví i bratr Pána Ježíše Jakub.

 • Jakubův 4:1-4 Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Jakub říká, že tyto naše padlé a zlé vášně vedou k bojům a svárům. A my jsme si mohli vysvětlit, že tento boj a nepřátelství má svůj původ a kořen v našem nepřátelství s Bohem.

Ale lidé vykoupení Kristovou krví jsou smířeni skrze tuto vzácnou a čistou krev Beránkovu se svým Stvořitelem. A tak i Jakub dochází ke stejným závěrům jako Petr. Bůh žárlivě střeží nový život v nás a dává nám svou milost k tomu, abychom se mohli zříci svého starého přátelství se světem a jeho chtivostí i svého starého nepřátelství se svým Stvořitelem. Jsme nová stvoření, chvála Bohu skrze našeho Spasitele a Pána Ježíše!

Dalším, velikým důrazem Petrova listu, o kterém bychom dnes měli znovu mluvit, je pokora, která se má projevovat v našich vztazích s druhými lidmi.

A tak čteme ve 13 a 14 verši druhé kapitoly podřiďte se každé formě vládnoucí moci a buďte vzornými a poslušnými občany. V 18 a 19 verši čteme, podřiďte se pánům dobrým, ale i tvrdým a zlým. To všechno máme činit ne ze strachu z trestu a důsledků našeho případného špatného jednání, ale z bázně Boží a kvůli našemu Pánu a z vděčnosti za Jeho kříž. Pokorný přístup k řádu světa a lidem v něm, úcta a láska má být naší charakterovou vlastností. A to je něco, co není z nás. Vždyť jsme si řekli, že naším určujícím znakem a postojem před obrácením, byli boje a sváry, pramenící z naší chtivosti. Chtěli jsme mít, vlastnit, vládnout a manipulovat vše kolem nás. Věci, přírodu, lidi i samotného Boha!

Ale tak to být již nemá. Dnes zůstaneme v 1. a 2. verši třetí kap. 1 Pt listu. A uvidíme, že důraz pokorné podřízenosti hraje opravdu velikou roli v životě křesťana.  Náš dnešní text nám praví toto:

3:1-2 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží.

1. Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají evangeliu

Na první pohled by se mohlo zdát, že všichni dnes přítomní bratři, mužové i chlapci se mohou zvednout a odejít ze shromáždění! Petr mluví k ženám. Doma jsem chvíli přemýšlel a byl v pokušení začít dnešní výklad slovy:

„Dnešní kázání věnuji svým drahým sestrám v Kristu a své milované ženě!“

Ale to bych přede všemi prokázal své neporozumění 1 Pt listu a potažmo celému Písmu. A velmi brzy, o pár veršů dále by se vše obrátilo proti mně.

Stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům.

Petr zde na začátku věty používá řecké slovo homoiós, které CEP překládá slovem stejně. Ženy podřizujte se svým mužům stejně jako…

Jde o přímý odkaz zpátky do druhé kapitoly. Jako my všichni se máme podřizovat každému lidskému zřízení a vládám, i když jsou to lidé nevěřící, jako my všichni se máme podřizovat autoritám, tedy pánům nad námi mírným i tvrdým, přestože i oni jsou pohané odmítající evangelium, stejně tak ženy se mají podřizovat svým mužům a to i v případě, že jejich muži jsou nevěřící pohané.

Petr tedy rozšiřuje podřízenost věřících ze sféry občanské a pracovní o sféru rodinnou. A dále uvidíme, že k tomu brzy přidá i sféru místní církve 1 Pt 3, 8-9. Křesťané nejsou méněcenní ve vztahu k pohanským vládám, ani ve vztahu k pohanským nadřízeným v pracovní sféře. Stejně tak nejsou ženy méněcenné ve vztahu ke svým mužům, ale musíme si uvědomit, že manželkám byla Božím řádem ustanovena úloha podřízeného postavení vůči hlavě rodiny, kterou je muž.

 • Efezským 5:21-24 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
 • Koloským 3:18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
 • Titovi 2:3-5 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Proč je důležité, abychom si jako křesťané připomínali neustále Boží řád a byli mu poslušní. Znovu si musíme připomenout, co se stalo v zahradě Edenu.

 • Genesis 3:16 Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Vzpourou proti Bohu přišel do světa hřích rozdmychávající boje a sváry přímo v našich srdcích! A to se samozřejmě projevuje i navenek zjevným způsobem, který máme stále před očima, pokud hledíme na svět, na nevěřící lidi i na své staré životy před obrácením. A pokud jsme k sobě upřímní, potom vidíme tyto tendence i dnes a Duch svatý nás usvědčuje z toho, že v nás pořád jsou tyto vášně, sváry a boje, které by nás rády postavili znovu proti Bohu i proti všem lidem kolem  nás. Jako vzbouřence proti vládě, jako neposlušné podřízené proti našim šéfům, jako bojující a dychtící po nadvládě nad sousedy, kamarády i nad rodinnými příslušníky, včetně našich partnerů v manželství.

Bůh říká Evě: „budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout." Slovo dychtit bychom neměli vykládat jako nějakou touhu se sexuálním zabarvením. V kontextu slov ale on nad tebou bude vládnout, zde jednoznačně Bůh mluví o nepřátelství, které vstoupilo mezi muže a ženu a mezi všechny lidi, jako důsledek jejich vzpoury a z ní zrozeného nepřátelství k Bohu! Žena dychtí po vládě nad mužem! Lidé dychtí po vládě nad druhými lidmi!

Proto Petr naléhavě učí.

 • 1 Petrův 1:22-23 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.
 • 1 Petrův 2:1-2 Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;
 • 1 Petrův 2:11-12 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.

A potom přichází to trojnásobné, podřizujte se. Jako občané, jako podřízení v práci, i ženy svým mužům.

Vidíme tedy, že dnešní text zdaleka nehovoří jen k ženám. Protože princip, který je dnes aplikován na podřízenost ženy svému muži, je principem obecným, platným pro nás všechny, kteří následujeme Pána Ježíše.

Podřízenost Kristu se bude projevovat poslušným občanským životem, přestože svět zůstává ve vzpouře, bude se projevovat poslušností a vysokým pracovním nasazením ve firmách a školách, kde pracujeme, nebo studujeme, přestože naši nadřízení jsou pohané a bude se projevovat i v našich manželstvích, kde se věřící ženy budou podřizovat svým mužům, přestože oni zůstávají neposlušní slovu Božímu.

V tehdejší kultuře byla žena vnímána jako podřadnější než muž. V manželství věřícího a nevěřícího vznikalo veliké pnutí a tím značný prostor právě pro boje a sváry, tedy pro různé konflikty.

Dnes to ale není vůbec jiné. A my víme proč, jen v Kristu může dojít a dojde k usmíření lidí s Bohem, Žida s pohanem, souseda se sousedem, člověka s člověkem a i k usmíření válčících mužů a žen, přičemž bitevním polem je svazek manželský.

Ženy podřizujte se svým mužům, i když jsou nevěřící! Sloveso překládané jako podřizujte se, řecky hypotassó, je v řeckém originále participium prézenta. Což znamená příčestí činné. Petr doslova vyzývá ženy. „Teď v tuto chvíli se podřiďte, nebo buďte právě nyní podřízeni svým mužům." A to je právě o stavu našeho srdce.

Mohli bychom říci, neodkládejte své podřízení se na čas budoucí, pokořte se nyní a zůstávejte ve stavu podřízené poslušnosti a pokory. To ať je vaše trvalé jednání.

 • Žalm 95:6-11 Přistupte ,klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!

Na tento text odkazuje autor listu Židům, ve třetí kapitole. A pokud chceme žít v pokoře před lidmi, musíme nejdříve pokleknout a podřídit se Bohu. Kdo není usmířen s Bohem křížem a krví Ježíše Krista, ten neuzří Boha, protože v něm neustále zuří válka a není schopen působit pokoj.

 • Matouš 5:1-12 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi 

Petr říká, milované sestry podřizujte se svým mužům, vy jste přeci byli vyhlédnuti od Boha Otce a posvěcení Duchem, abyste se v poslušnosti odevzdali Bohu Ježíši Kristu. 1Pt 1, 2; Podřiďte se jim, i když oni zůstávají neposlušní! Znovu zde vidíme dvě skupiny lidí, ty, pro které je Kristus kamenem vzácným, úhelným a ty, pro které je Pán Ježíš kamenem úrazu a skálou pádu.

A nyní si povíme, proč je to tak důležité.

2. Můžete je získat beze slov svým jednáním!

I kdyby vaši manželé vzdorovali slovu Božímu, vy je můžete získat svým jednáním. Nespasený, hříchu podaný manžel, který má neustále před očima zbožný a čistý život své ženy může být získán pro evangelium! Zde tomu musíme dobře porozumět. Bůh je a zůstává za všech okolností svrchovaný. A jen On může dát člověku nové srdce.

Také platí, že víra je ze slyšení slova Božího.

 • Římanům 10:12-17 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´ Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?´ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Ale Písmo musí platit. Jak to skloubíme dohromady? Zde Petr říká, že mohou být získáni bez kázání Božího slova, a to zbožným jednáním!

V řeckém originále je slovní hříčka, aneu logu, znamená to pouze beze slova. CEP používá v 1. verši termín, vzdorují slovu a kontext nám ukazuje, že přesně takovýto smysl je v řeckém textu zamýšlen. Ačkoli řečtina píše pouze, vzdorují slovu, je zde myšleno Slovo Boží. Ve druhém verši přesto, že je opět psáno pouze získáni beze slova, znamená to bez slova Božího, které by jim bylo kázáno! Petr skutečně poukazuje na to, že tito nevěřící manželé mohou skutečně být získáni pro evangelium čistým, zbožným životem svých žen, životem na němž je patrná opravdová bázeň a úcta k Bohu. Slovo jim tedy není zvěstováno ústy, ale vidí ho na životě své ženy! Jaké důležité poslání pro zbožné křesťanské ženy, mající nevěřící muže!

A to je něco, co je nám z 1 Pt listu již důvěrně známé. Vzpomenete si?

 • 1 Petrův 2:12 ... a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.

A ve třetí kapitole Petr tento důraz potvrzuje těmito slovy: 

 • 1 Petrův 3:15-16 ... a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

3. Když uvidí váš čistý život v bázni Boží

Milovaní bratři a sestry, jistě je nám již jasné, že tento nádherný úkol, který první dva verše druhé kapitoly přisuzuje zbožným ženám nevěřících mužů, je ve skutečnosti úkolem nás všech, zde v nevěřícím světě. Vzdorující muži věřících žen mají mít evangelium před očima nepřetržitě a ženy mají žít tak, aby tito jejich muži byli získáni! Sloveso získat je v podmiňovacím způsobu. Svatý život je tedy naprosto nezbytný. Lidé kolem nás, v našich rodinách, v práci, či ve škole mají být zahanbeni. Náš způsob života má být takový, že lidé budou vábeni k nám. A milovaní, to musí být Ježíš Kristus, který žije v nás. Jen On může přitáhnout lidské můry k sobě. On je světlo světa a my lidé jsme noční hmyz žijící v temnotách. Ale v Kristu se i my stáváme světlem. Bez Krista nezmůžeme nic.

Svatý, Bohu poddaný život je neoddělitelnou a nutnou součástí našeho velkého poslání.

 • Marek 16:14-16 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

A i zde v Mk 16 vidíme, že lidé se dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří se posvěceni Duchem v poslušnosti odevzdávají Kristu k očištění Jeho svatou krví. A na ty, kteří zůstávají ve vzdoru proti slovu evangelia a ve vzpouře proti Bohu.

Proto nesmíme zapomenout, že list Petrův je psán pronásledované církvi. A ta druhá skupina lidí, která odmítá evangelium, se stává velmi často pronásledovateli bratří.

Petr nás povzbuzuje, abychom zůstali věrní Pánu a jeho slovu evangelia, vyzbrojeni myšlenkou na Pánovo utrpení 1Pt 4, 1; Platí to ve všech třech rovinách podřízenosti. Občan, zaměstnanec, rodina, žena vzpurného muže.

S myšlenkou na Pánovo utrpení máme zůstat oddáni vůli Boží v každé situaci. Dost bylo hříšných vášní v našich životech. A i když nás ti neposlušní budou tupit, urážet a pronásledovat, my máme zůstat věrní Pánu a Jeho slovu milosti. Ti, kteří zůstávají mrtví ve svých vinách, vydají počet tomu, který soudí živé i mrtvé. 1 Pt 4, 1 – 5;

A vy milovaní, kteří nemáte žádnou jinou naději než utrpení Vašeho Pána, Pastýře a Strážce vašich duší, vy musíte být solí, konzervující hnijící svět, musíte být světlem svítícím v temném místě tohoto padlého vesmíru. A světlo musí být vidět! Aby vyvolení podle milostivého Božího rozhodnutí byli získáni i beze slov, když uvidí váš zbožný způsob života!

 • Matouš 5:1316 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Milovaný Otče našeho milovaného Pána, Spasitele, Pastýře a Strážce Ježíše Krista, chválíme tě a děkujeme ti za to, že jsme byli povoláni podle tvého milostivého rozhodnutí k životu věčnému. Děkujeme ti, že nám byli odpuštěni hříchy pro krev tvého spravedlivého Syna. Jsme vděční, že máme podíl na evangeliu Svatého Beránka Božího. Že můžeme být služebníky Lva z Judy. Těšíme se z podílu na evangeliu, z toho, že máme velké poslání, které přináší spásu tvému lidu. Prosíme, smiluj se nad námi hříšnými, protože my jsme slabí, Otče. Tak snadno se nás přichytí hřích i každá špatnost. Bez tvé milosti a bez kříže i krve tvého Syna jsme zoufalci ztracení na cestě do pekel. Jsme odsouzení k otročení vášním a svárům našich srdcí. Ale ty Otče, jsi Bůh žárlivě milující a střežíš věrně život, poklad vložený do nás, hliněných nádob.  Mocnější než naše hříchy je tvá milost, kterou dáváš skrze službu a krev Tvého Syna Ježíše Krista. Dej ať se od Něho můžeme učit pokoře, abychom nebyli pyšní a zlí, abychom nebyli přátelé světa a tví nepřátelé. Abychom tak měli přístup k trůnu tvé milosti a nebyli zahanbeni v den příchodu Tvého Syna, našeho Pána. Bez tebe nic nedokážeme. Amen!

Rok

Osnova kázání