Důsledky kázání evangelia v moci Ducha svatého!

 

Název Kázání: Důsledky kázání evangelia v moci Ducha svatého! 

CSP] Skutky apoštolské 2:37 Když to uslyšeli, byli (hluboce zasaženi) 32 v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“   38 Petr jim [řekl]: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na 33 odpuštění svých hříchů, a přijmete 34 dar Ducha Svatého.   39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko  a které si povolá Pán, náš Bůh.“  40 A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného 35 pokolení!“  41 Ti, kteří [radostně] přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.

 

Jsme ve skutcích a ve 2. kapitole od 14. verše vidíme Petra kázat evangelium, kázal ze starého zákona a ukazoval, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš. Jaký byl důsledek Petrova kázání Božího slova, Evangelia? Jaký byl důsledek mocného působení Ducha Svatého? Přesně to vidíme v textu, který je před námi: Otevřete si spolu se mnou své Bible: Skutky 2:37-41; Jsou před námi 4 části dnešního kázání:

 1. Probodené srdce
 2. Naléhavá potřeba
 3. Klíčová otázka
 4. Obnovené srdce

I. Probodené srdce

Tento text je důkazem toho, že evangelium je boží mocí ke spasení. Hlásané evangelium v rukou Ducha Svatého proměňuje lidské životy. Dnešní text je důkazem toho, že:

 • [CSP] Židům 4:12 ……Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postojet9 srdce. 

Ale ukazuje také na to, jak Bůh Boží slovo používá. Pavel píše Efezským:

 • [CSP] Efezským 6:17 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží rslovo.t13 

Jak to že Boží slovo může otevřít srdce člověka? Protože to je meč Ducha Svatého, jak vidíme v Efezských. Není to meč člověka, jistě člověk ho vyhlašuje, ale je to Bůh, který jím zasahuje lidská srdce. Je to meč Ducha Svatého.

Duch svatý používá Boží slovo, aby proměnil životy lidí. On je Duch pravdy! A pravdu Božího slova používá, aby operoval, aby tím dvousečným mečem (který není v tomto případě velký), aby rozřízl a tak otevřel srdce člověka.

A přesně to se stalo v Jeruzalémě v průběhu Petrova kázání, kázání evangelia: Svatí, Petr dokončil své kázání, text pokračuje:

 • CSP] Skutky apoštolské 2:37 Když to uslyšeli, byli (hluboce zasaženi) 32 v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ 

Lidé byli hluboce zasaženi v srdci! Doslova, probodení v srdci – to je význam původního textu.

Petr kázal boží slovo!

Petr kázal evangelium!

Petr kázal Krista ze starého zákona!

Petr kázal Krista z Jóele a žalmů!

Petr kázal Krista ukřižovaného i vzkříšeného

A nejen to, to co je důležité, že ve 4. verši 2.kapitoly čteme, že byl naplněn Duchem svatým, stejně jako ostatní učedníci!  To znamená, že Boží slovo v jeho ústech bylo mečem, Bylo ostrým dvousečným mečem, které ve své ruce držel Duch svatý a ťal do srdcí shromážděných lidí.  Tak dlouho dokud se 3000 lidí neobrátilo. Nebyla to Petrova výmluvnost, naléhavost, tlak, vložené emoce, dech beroucí příklady, chrisma nebo rybářské zkušenosti, ale hlásané evangelium, které Duch Svatý používal jako ostrý dvousečný meč v srdcích těch shromážděných lidí. Oni tam stáli, poslouchali a najednou chápali. Duch Svatý pracoval v jejich srdci. Teď jasně viděli, co se vlastně před pár týdny v Jeruzalémě stalo:

Oni zabili,

Oni odsoudili ke smrti Ježíše Krista,

Mesiáše, toho zaslíbeného spasitele.

Jsou ztraceni, čelí Bohu, který stvořil nebesa i Zemi, měsíc a slunce i celý vesmír. Co máme dělat? Co máme dělat Petře? Vidíte to? Nemohou odolat působení Ducha svatého! Když Bůh vstoupí do života člověka, není kdo by mu mohl odolat. Je to tak naléhavé. Svatí chtěli byste být u toho, být tam v Jeruzalémě a vidět a slyšet ten zástup ….., který po vyhlášení evangelia … Který po vyhlášení té dobré zprávy evangelia o vykoupení skrze zástupnou oběť Ježíše Krista, říká. Co máme dělat?

II.         Naléhavá potřeba

Proč kladou takovou otázku? Je to zřejmé, ta otázka vyplývá z naléhavé potřeby srdce! Srdce, které je usvědčené, vinné, které je odhalené a nahé před Bohem! Tak nahé, jako každý z nás když jsme se narodili. Nebo se snad někdo z vás narodil v kalhotách a tričku? Srdce, které je odhalené před jejich vlastním svědomím. Ta potřeba je tak velká, že ti lidé sami žádají Petra a ostatní apoštoly, aby jim řekli, co mají dělat. Co je tou potřebou? Vidíme to v závěru 38 verše, podívejte se do svých biblí:

 • Petr jim [řekl]: „Učiňte pokání a a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.  

Potřebují odpuštění hříchů a dar Ducha svatého. Odpuštění! Jak už jsme řekli, ti lidé byli zasaženi v srdci, protože zabili skrze ruce bezbožníků Spasitele, Mesiáše, Ježíše Krista. Tak se projevila jejich vzpoura vůči Bohu.  Žili naprosto v rozporu s jeho vůlí, mimo jeho záměry, v otevřené vzpouře. Porušili Boží Slovo, zabili Božího syna. Ale, teď vidí, že žijí proti Bohu. To, co zoufale potřebovali, a co byl Bůh v úžasné milosti připraven dát, bylo odpuštění.

A existovala jen jedna jediná naděje, že Bůh sám má způsob, jak zůstat svatým a spravedlivým Bohem a přesto odpustit člověku všechna, všechna jeho přestoupení. Přesně toho dosáhl skrze smrt a vzkříšení svého Syna, Pána Ježíše Krista. Něco co bylo nemyslitelné, co bylo po staletí skryté je teď skutečností. Bůh se stal člověkem.  Svatý a spravedlivý Bůh sestoupil na Zem a stal se člověkem. Vstoupil, mezi pokřivený a hříšný lid 40v a žil svatým životem.

Životem bez hříchu. Proto mohl zemřít, a stát se tak zástupnou obětí za ty kdo v něho věří. A proto také vstal z mrtvých a žije, protože byl bez hříchu, smrt nad ním neměla moc. A písmo říká:

 • [CSP] Efezským 1:7 V němt11 máme vykoupení a skrze jeho krev -- odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti,  

 

Vidíte to? V něm! Skrze jeho krev! Podle bohatství jeho milosti! MÁME ODPUŠTĚNÍ NAŠICH PROVINĚNÍ – NAŠICH HŘÍCHŮ A stejně jako v té době, tak i dnes platí pro každého Petrova výzva, podívejte se 40 verš:

 • 40 A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ 

 

Proč je toto pokolení zvrácené? Co je prvotní příčinou? Chtíč, nemorálnost, touha po penězích? Ne! Zvrácené je protože odmítli Boha….  Ř 1 Ostatní věci jsou důsledkem života bez Boha na vlastní pěst! Lidské srdce je stvořené k uctívání! Vždycky bude uctívat. Buď uctívá živého Boha nebo si Boha stvoří samo a následně i systém záchrany skrze skuty a náboženské rituály …důsledkem je pak spasení bez Boha, bez živého Boha, bez evangelia, a tedy bez odpuštění Ale písmo říká, že Bůh je svatý a člověk je hříšný, je vinen proti svatému Bohu, a proto potřebuje odpuštění: Žalmista píše:

 • [CSP] Žalmy 32:5 Pak jsem ti svůj hřích oznámil; svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem: Vyznáme na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu.

 

 • [CSP] 1 Janův 1:9 Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

Bůh je věrný, on odpouští! Není to úžasné? On odpustí každému, kdo ho v pokoře srdce o to požádá! Protože člověk potřebuje odpuštění. Jeho milost je nezměrná.

 • CSP] Izajáš 1:18 24Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. 

…zbělají jako sníh, budou bílé jako vlna….to je odpuštění. Druhou potřebou, kterou si možná ještě jeruzalémští neuvědomovali, byl Dar Ducha svatého!

Dar Ducha svatého

Pro svůj hřích jsou odděleni od Boha a to teď jasně vidí! Jsou nekonečně vzdáleni živému Bohu. Stejně jako východ od západu. Potřebují odpuštění a patřit k Boží rodině! Ke stvořiteli k otci, být začleněni do Kristova těla, do církve. Potřebují, aby Duch Svatý vstoupil do jejich životů! Aby místo hříchu v jejich životech vládl On sám svojí mocí a silou. Stejně jako vítr, který vládne nad loděmi na širém moři. A vidíme to, že se to opravdu stalo.

Od 42 verše vidíme totální proměnu, boží vládu v životech věřících v Jeruzalémské církvi. Která se projevuje v radostném uctívání, skrze slovo, modlitbu a společenství a ve zvěstování evangelia v47 – Pán přidával další.

Jejich mysl, byla zaměřená jen a pouze na Krista na uctívání vzkříšeného. Svatí, pokud člověk skutečně činní pokání, Duch svatý je mu dán a od základu změní jeho život.

 

 • [CSP] Římanům 8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha,t6 ten není jeho.

 

Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Kdo má Ducha patří Kristu, je znovuzrozený a Duch svatý v něm přebývá, se všemi důsledky obdarování, vedení… Člověk potřebuje, aby Bůh sám vstoupil do jeho života a vládl tam, kde kdysi vládl hřích.  Potřebuje osobní vztah s Bohem. Blízký osobní vztah, který mu přinese to největší uspokojení radost a Bohu tu největší slávu. Přesně tak, jak to Bůh od stvoření zamýšlel! Potřebuje moudrost, vedení, lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. Mimořádnou moc pro úkol nesení evangelia tomuto světu. Jeruzalémští potřebovali dar Ducha svatého.  A Bůh ho zaslíbil, těm, kteří jsou daleko i těm, kteří jsou blízko, židům i pohanům, všem, které si Bůh povolává. Podívejte se do 39 verše:

 • Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“

Viděli jsme jejich potřeby, ale co s tím? Pořád nám ve vzduchu visí naléhavá otázka: Řekl bych klíčová otázka a zároveň naprosto jednoduchá otázka: Co máme dělat?

A tady je odpověděl:

 • 38 Petr jim [řekl]: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na 33 odpuštění svých hříchů, a přijmete 34 dar Ducha Svatého.

První věcí je učinit pokání a druhou dát se pokřtít. Čiňte pokání (v 38); Co znamená učinit pokání? Možná triviální otázka, ale co to znamená učinit pokání? Pokání je změna smýšlení a obrácení se hříšníka od hříchu směrem k Bohu. Potřebujeme si uvědomit, že pokání není jen lítost.  Ti lidé už byly zasaženi v srdci (v. 37).  Už litovali toho, co udělali Pánu Ježíši, že ho zabili, už viděli svůj hříšný život. Stačilo to? Ne! A teprve teď jim Petr říká: "Čiňte pokání!"  A tak Pokání je tedy více než lítost nad vlastním hříchem! Člověk může žít celá léta v lítosti, frustraci nad vlastním hříchem, ale dokud nečinní pokání, neprosí Krista za odpuštění, nepozná Boží milost.

 • [CSP] 1 Tesalonickým 1:9 Oni sami totiž o nás vypravují, jaký (byl náš příchod) 7 k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu 

Oni se obrátili se - Od model k Bohu. Pokání znamená vyznat Bohu svůj hřích, odvrátit se od hříchu směrem k Bohu. Od své sebestřednosti, od zaměření na sebe k Bohu:

Znamená to změnu ve smýšlení o 180 stupňů!

změnu v srdci

a v konečném důsledku změnu v jednání.

Apoštol Pavel je v tom ryzím příkladem! Když nahlédneme do života apoštola Pavla, Tak, nejprve vidíme Pavla, který pronásleduje Ježíšovi následovníky V 9. kapitole skutků, čteme doslova, že dychtil po zabíjení Pánových učedníků…. Pak vstupuje do jeho života Pán! A od toho okamžiku Pavel káže evangelium světu. Chápete? On káže Krista vzkříšeného! Káže nejprve v Damašku, Jeruzalémě, a dál a dál na misijních cestách…  Jeho život se totálně změnil. Jeho život je o zvěstování evangelia! O čem je náš život? Z toho kdo pronásledoval Krista se stal následovník Krista. Z toho kdo šel proti Bohu, je ten kdo jde s Bohem. Ať už je to vyhlašováním evangelia, tak způsobem života. Na jiném místě ve skutcích vidíme, jak Pán Ježíš mluví s Pavlem při jeho obrácení o jeho službě a říká mu - posílám tě:

 • CSP] Skutky apoštolské 26:18 otevřít jejich oči, a aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.

 To je pokání: Aby se obrátili od tmy do světla Aby se obrátili od Satana k Bohu  To je první odpověď, kterou Petr dává na otázku:  "Co máme dělat?"  Čiňte pokání! A stejná výzva platí pro kohokoliv z vás, kdo ještě nevěří v Krista a tak ho odmítá:

Čiňte pokání! Protože bez pokání není odpuštění A bez odpuštění hříchu je věčné zatracení. Proto čiňte pokání!

A Bůh vám dá milost! Čiňte pokání, je dokonce výzva samotného pána Ježíše Krista hned na začátku Markova evangelia:

 • CSP] Marek 1:15 A říkal: Naplnil se čas 18 a přiblížilo se Boží království;19 čiňte pokání  a věřte evangeliu.t20“ 

A druhou věcí, kterou mněli udělat bylo:  Buďte pokřtěni ve jméno Ježíše (v 38)

 • 38 Petr jim [řekl]: „Učiňte pokání a  každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na 33 odpuštění svých hříchů, a přijmete 34 dar  Ducha Svatého.  

Buďte pokřtěni ve jméno Ježíše Mesiáše! Jasnější překlad zní: „kvůli odpuštění hříchů“   Kvůli tomu, že vám byly odpuštěny hříchy, se dejte pokřtít! Tak křest sám o sobě nepřináší odpuštění ani očištění hříchu. Odpuštění totiž předchází křtu! Podívejte se do 41 verše:

 • 41 Ti, kteří [radostně] přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.

Ti, kteří radostně přijali slovo, ti kteří činili pokání a uvěřili v Ježíše Krista, byli pokřtěni. Křest následoval a musela to být slavná událost, 3000 lidí vyznávajících Krista, hlásících se ke Kristu! Petr svou výzvou uposlechl, Kristův příkaz z Matouše 28:19. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého.  V podstatě nabádal, aby ti, kteří litují svých hříchů, kteří dostali milost od Pána, aby se s ním také ztotožnili skrze vodu křtu v jeho smrti a vzkříšení. V podstatě je nabádal: aby nejen činili pokání,  ale aby veřejně vyznali, že věří v Krista. A chápeme, že křest není nějaká mystická událost. Je to veřejné ztotožnění se s Kristem!

Znamená to, že věřím a veřejně vyznávám, že Kristus zemřel za mé hříchy, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých a žije. Když probíhá křest u nás, pro Křesťana je to vyznání jeho víry, to je stejné jako v době po letnicích.

 

Ale je tu přece jen nějaký rozdíl a to v tom, jak to vnímá společnost: Tady a teď v očích společnosti se jedná o nějakou náboženskou událost a pro křtěnce není rizikem.  Snad jen, že se může utopit, když si nezacpe nos. Ale v té době v Jeruzalémě, to znamenalo se veřejně přiznat k nevinnému, který byl ukřižovaný, usvědčit hříšnost farizeů, piláta i ostatního lidu ….  Dovedete si to představit? Ty okolnosti nebyli jako tady a teď. Ta situace v Jeruzalémě byla naprosto odlišná. Člověk, který se hlásil ke Kristu, mohl skončit na kříži, být zabit jako Ježíš.

A i přesto se lidé dávali pokřtít.  Proč? Protože byli znovuzrození! Protože v nich přebýval Duch Svatý, proto to směle činili. To byly viditelné důsledky Ducha Svatého v jejich životech! Vždyť vzpomeňte si na apoštoly, jak se při ukřižování rozutekli… jak se báli! Jak to že teď mohou směle stát a hlásat evangelium? Jak to že se 3000 lidí veřejně hlásí ke Kristu? Ke Kristu a na místě, kde byl jen před pár týdny týrán, bičován a ukřižován. A tak Petrova odpověď na otázku: Co máme dělat, zní: čiňte pokání  a veřejně se křtem, přiznejte se ke své víře v Krista.

Už jsi činil pokání?

Už jsi byl pokřtěn?

Už jsi vyznal svoji víru před tímto světem?

Podívejme se na poslední část dnešního kázání:

Iv. Obnovené srdce

 • 41 Ti, kteří [radostně]  přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.

 

Svatí v 36 verši vidíme lidi, kteří byli vrahy. O kterých Lukáš píše, že zabili Mesiáše a i takovým Bůh odpustil, když přišli s pokáním. Boží milost daleko přesahuje naše chápání. Bůh je připraven odpustit a dát Ducha svatého každému, kdo k němu v pokoře přichází. a dá mu nové srdce, masité srdce:

 • [CSP] Ezechiel 36:26 Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.  

To je něco: 

co si nemůžeme zasloužit,

co si nemůžeme koupi.

Co nemůžeme získat žádným jiným způsobem, než že činíme pokání a věříme v Pána Ježíše Krista.

To dokonce nemůžeme vypůsobit u druhých. Jediný způsob je hlásat evangelium a nechat Ducha svatého pracovat v životech druhých lidí. Jediný způsob je hlásat evangelium a dosvědčovat ho svým proměněným životem. 

To je jediný způsob, jak se obracejí lidé, jak vzniká a roste církev. Církev, která patří Kristu. Církev, Duchem svatým znovuzrozených svatých. Církev, místní společenství, které je součástí toho obecného Kristova těla. Přesně tak vznikla církev v Jeruzalémě, v Efezu, v Tesalonice, v Korintu ….  A kdekoliv jinde, kam boží lid kdy přišel a hlásal evangelium boží milosti. Proto potřebujeme říci evangelium, doma v rodině, sousedům, kolegům v práci nebo třeba i lidem na ulici…. Svými slovy, pokud jsi obrácený, víš, čemu jsi uvěřil! Už můžeš mluvit s druhými.

Nebo snad myslíte, že se Petr učil rétorice? S kým by to nacvičoval s rybami, které tahal z vody? Jistě mluvil s dalšími rybáři a především chodil s Kristem.  Ale ten zásadní vliv měl Duch svatý, který v něm a skrze něj působil.

A používal Petrova slova, evangelium v životech druhých lidí, jako ostrý dvousečný meč…. Jestliže otevřeme ústa ke zvěstování evangelia, tak možná to nebude dokonalé! Ale pokud budeme hlásat evangelium, tak ho Bůh bude používat v životech druhých! Chcete vidět 10-100-1000-3000, obrácených lidí? Může Bůh udělat více? Jistě že!

Jen potřebujeme hlásat evangelium, jak to dělal Petr, Pavel a další, tváří v tvář, člověk – člověku. A jak to přesně dělali, jak vznikali ty místní sbory? Oni přišli do města, nasytili jej evangeliem! Jako když houba nasaje vodu, Duch svatý pracoval a tak vznikl místní sbor. To je jediný způsob, jak může skutečně vzniknout a růst doslova místní společenství svatých. Je to tak, že místní lidé slyší evangelium v Kladně, Hostivicích, Stochově, Praze, Berouně, …. Nebo na dalších místech kdekoliv bydlíte. Nemusíme hlásat někde v chrámě, nebo na aeropágu!

K hlásání nepotřebujeme, facebook, twiter, … S lidmi musíme mluvit osobně a s vírou vyhlížet, že Duch svatý vezme to slovo a bude jím operovat v srdcích nevěřících.  Opravdu toužíme vidět Boží slávu zjevenou v božím lidu? Chceme být u toho, když se z duchovně mrtvých stávají živý a žijí pro Pána?

 

Teď to říkám trochu s nadsázkou: Zdá se vám, že to máte do Kladna do sboru daleko? To je úplně v pořádku!  Tak na co čekáte? Hlásejte evangelium lidem kolem vás, sousedům, lidem ve vašem městě!  A když Pán dá a lidé se obrátí, vznikne místní společenství…. Takové se začne setkávat nad Božím slovem a modlitbou …tak vznikali sbory v době NZ. 3000 se obrátilo v Jeruzalémně ….a to nebyl konec V 47 verši čteme, že:

 

 • [CSP] Skutky apoštolské 2:47  Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. 

A proto hlásejme evangeliu a dívejme se: Jak Duch svatý bude pracovat v srdcích lidí. Jak je obnoví a přivede do společenství s ním. amen. 

 

 

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu