Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17)

Kazatel

 

Důsledky našeho vzkříšení

(Koloským 3,16-17)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 2. června 2023

 

A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem

Efezským 5:18

Pokoj vám, Kristem milovaní svatí, milí hosté i domácí víry. Milost vám všem, kdo jste dnes přišli, abyste poznávali všemohoucího Boha skrze jeho Syna Ježíše Krista. Kéž mu vzdáme čest a slávu v dnešním shromáždění. Četli jsme část třetí kapitoly Pavlova listu do Kolos. A právě tato kapitola nás vede k důsledkům, jaké přináší víra v Krista Ježíše do života člověka. Dnes se podíváme na tři důležité důsledky, na tři části duchovního ovoce, které spása v Kristu přináší do každodenního života křesťana. A tak otázka dnešního rána je: jak můžu být plodný a přinášet Bohu slávu, jak mohu přinášet bohatší úrodu duchovního ovoce ve svém životě? Jak mohu svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, jak čteme v 1. kapitole?

 • 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Základem budoucího ovoce je, jaký je strom. Oddíl, kterým se dnes zabýváme ve v. 16-17, vyrůstá z pasáže ve v. 12, který začíná slovy:

I. Úvod: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní

To je motor, to je hnací síla pro křesťanský život. Kdo jsi?

 1. Jste vyvolení

Jestliže jsi uvěřil, že Bůh dal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby podstoupil trest za tvé hříchy na kříži Golgoty a jestli chodíš v poslušnosti Pánu, pak to je důkaz, kdo jsi – Boží vyvolený.

Bůh na tebe dnes myslí. Myslel na tebe už před tím, než stvořil tento svět! Pán tak dlouho připravuje celou historii, připravil tvé předky, aby ses i ty z nich narodil; připravil také ty, kteří ti zvěstovali evangelium Ježíše Krista. Připravil vše, abys jej poznal, abys činil pokání a obrátil se ke Kristu.

A nyní tě ujišťuje, že se bude o tebe starat i nadále, den za dnem až do dne svatby Beránkovy. Bude tě vychovávat, ochraňovat, napomínat a posvěcovat až do té doby, kdy spolu s církví už budeš navždy s Pánem, jako součást krásné, čisté nevěsty Kristovy. To je Boží ujištění pro tebe! Není to důvod k chvále z celého srdce?

 1. Jste svatí

Avšak Boží slovo zdůrazňuje nejen, že jsi Boží vyvolený, ale také svatý (v.12). Jaká sláva! Jaká dobrota Boží. Když jsi v pokání začal svlékat toho starého hříchem prolezlého člověka, On tě nenechal nahého, ale oblékl tě do čistého šatu, tak zářivě bílého, jak by jej žádný prací prášek na zemi nedovedl vybílit. Oblékl ti Kristovu spravedlnost, a proto jsi svatý před Boží spravedlností, před jeho soudným stolcem. Jak bychom nechválili takovou lásku?

 1. Jste milovaní!

Jako stoupající spirála vede nás však Písmo ještě dál, ještě výš! Jsi Bohem milovaný! Bůh nenávidí hřích, ale miluje svatost. A ty jsi svatý! Bůh miluje svoje děti, obmyté Kristovou krví. Jsi Bohem milovaný! A nic a nikdo tě z Jeho ruky nemůže vytrhnout. Budeme jej chválit na věky! Tak pro koho je to slovo určeno? Vyvolení, svatí a milovaní – zjevně pro církev. A co když tu dnes sedíš a nevěříš Kristu? I pro tebe je to dnešní slovo určeno. Proto, abys právě dnes:

 • byl usvědčen z nevíry
 • rozuměl hořké budoucnosti a konci života bez víry
 • bytostně pochopil, že se potřebuješ nechat smířit s Bohem, protože bez víry v Krista jsi Boží nepřítel
 • uviděl nádheru Pána Ježíše, Spasitele lidí bez naděje, vtělenou lásku, která v evangeliu přichází až k tobě!
 • našel pokoj s Bohem, který upokojí tvou duši
 • miloval Krista evangelia, protože On ten pokoj přináší a On je záruka pokoje nyní i navěky

Tak jak člověk, který Bohu patří může a má rozhojňovat ovoce, které vydává pro Boží slávu? Náš text ve v. 16 začíná slovy:

 

II. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo

 • 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství:

První příkaz Božího slova, abychom nesli hojnější ovoce, zní: Musíš růst ve známosti Bible, Kristova slova. Co je slovo Kristovo? Je to červeně vysázený text v našich Biblích? To, co Ježíš řekl, když chodil po této zemi? Ne, je to celá Bible. V celém svém bohatství.

 • 2Tm 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha

A tento Duch, je Duch Kristův. Proto celé Písmo je Slovo Kristovo. Od něj pochází celá Bible.

 1. Ať ve vás přebývá

Co pro to musím udělat? Abych to zjistil, je dobré se zeptat následující otázky:

Jak to bude v mém životě vypadat, když bude Boží slovo ve mně přebývat?

Jak to bude vypadat v církvi, když bude Boží slovo ve mně přebývat? Když Písmo vytáhneš z poličky jednou za čas, bude u tebe spíš jako návštěvník. Přijde, chvíli spolu pobudete a zase půjde, protože jste si neměli mnoho co říct. Ale když Boží slovo má u tebe přebývat, pak se musí stát součástí tvého dne, možná i noci. Už není náhodný návštěvník, který se jednou objeví ve dveřích a pak ho roky nevidíš. Ne, má-li u tebe přebývat, pak musí u tebe bydlet. Bydlet s tebou. Slovo „přebývá“ znamená doslova „je u vás jako doma“. Budeš se s ním probouzet, když ti vyvstane na mysli sotva otevřeš oči, budeš s ním chodit ve dne, když tě povede v rozhodování, bude ti rádcem, útěchou i povzbuzením.

 • Žalm 119:105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Budeš s ním uléhat, když bude tvou modlitbou díků a chvály před spaním.

 • Žalm 4:9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Je u tebe Boží slovo doma nebo je to jen občasný návštěvník? Duch svatý však říká, že u nás slovo Kristovo nejen musí bydlet, ale také říká jak.

 

 1. V celém svém bohatství

V čem jej bohatství slova? „Bohatě“ zde znamená „extravagantně bohatý“. My známe slovní spojení „extravagantně oblečený“ – tzn. Že každý kolemjdoucí si všimne zvláštního, neobyčejného oblečení toho člověka. Tak „extravagantně bohatý slovem Kristovým“ znamená, že to slovo proniká do všech částí křesťanova života a ovládá každou myšlenku, slovo i skutek, takže si toho každý hned všimne. Ten člověk je jiný – žije Boží slovo. "Kristovo slovo" - má řídit každou myšlenku, slovo a čin, ano, dokonce i skryté pohnutky a motivace každého, a tak má působit mezi všemi, a tak bohatě "přinášet hojné ovoce" (J 15,5). A takové jsou důsledky přebývání slova Kristova v celém jeho bohatství v tobě, jak o tom samo Písmo svědčí:

 • má moc vás proměnit a dá vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni (Sk 20,32)
 • pomůže ti zvítězit nad Zlým (1J 2,14)
 • Boží láska v tobě dosáhne svého cíle, když budeš to slovo zachovávat (1J 2,5) Mimochodem, co je ten cíl? Jan říká, že to je naše jistota spasení!
 • 1J 4:17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu
 • budeš schopen povzbuzovat a usvědčovat (Tt 1,9)
 • Tt 1:9 pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.
 • obohatí vás ve společenství církve, protože budeme schopni se navzájem učit a napomínat.

Dále si všimněte, že je to příkaz: nechť ve vás slovo Kristovo přebývá! To je varování. Kdo tedy nechce a nečte Boží slovo, je jako ratolest bez ovoce:

 • J 15:2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává,

Nemůžeš nést ovoce, když nepoznáváš a neznáš z Božího slova Boží vůli. Pak si dej pozor, protože se blíží den, kdy takový člověk, taková ratolest bez ovoce, bude odříznuta od kmene, od Ježíše Krista. A být odloučen od Krista, to je to nejhorší, co se ti v tomto životě může stát, protože taková bude také tvá věčnost. Kdo je ta ratolest? Pán Ježíš říká ve v. 2 Janova evangelia „každou mou ratolest“. Tzn. je to člověk, který chodil s Kristem, ale nevydal mu cele svůj život. Něco si pořád chtěl nechat pro sebe. Místo, aby důvěřoval ve všech oblastech života Bohu, chtěl si některé ponechat pod svou vlastní kontrolou. Více důvěřoval sobě než Pánu. A to je duchovní pýcha. Ale jaký je konec člověka s takovým postojem srdce, pokud ho nezmění? Pokud se nepokoří před Bohem? Taková ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe (J 15,4) bez Krista. Nakonec ji hodí do ohně (v. 6). Proto se raději

 • 1Pt 5:6-7 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

O: Jak v tobě může Boží slovo prakticky přebývat v celém svém bohatství?

 • Kéž ve vás slovo Kristovo přebývá v celém svém bohatství.

 

 1. Číst celé Písmo

Když v celém, pak ho musíme číst celé. K tomu je nejlepší udělat si svůj plán čtení. Anebo použít ten, který máme ve sboru k dispozici. Plán čtení Bible na 1 rok. Vlastní: když každý den přečteš 4 kapitoly Písma, projdeš ho celé za rok a čtvrt. Ve Starém zákoně je 929 kapitol a v NZ 260 kapitol. Můžeš číst 2 kapitoly ze SZ a 2 z NZ a za rok a čtvrt přečteš celý SZ a NZ dokonce 3x.

Číst Písmo celé je nezbytná, ale ne dostačující podmínka, aby Boží slovo v nás přebývalo v celém svém bohatství. Co ještě schází? Můžeš číst Písmo a znát Písmo jako mnozí židé Ježíšovy doby. Ale někteří přesto od něj slyšeli jen slova odsouzení:

 • J 5:39-40 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. 40 Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

 

 1. Číst Písmo s porozuměním

Žalmista nám pomůže zjistit, jak to udělat.

 

 • Žalm 119:97 Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

Přemýšlí nad Božím slovem. Rozjímá nad ním. Dočetl jsem se, že polovina návštěvníků sociální sítě Tik Tok se začne cítit ve stresu, když video, které sledují má více než 60 vteřin. Pokud strávíš přemýšlením nad Božím slovem 60 vteřin, pak ti zaručuji, že budeš velmi často také ve stresu. Protože nebudeš vědět, jak jednat v situacích, do kterých se dostaneš. Nebudeš e umět spoléhat na Pána, svého Spasitele, protože nebudeš vědět, jaký je a jak On jedná. Nebudeš vědět nic o Jeho moci, o jeho péči. A přitom o tom všem mluví Písmo. Jaký to zdroj křesťanovy pomoci, útěchy v soužení, vedení v nesnázích a povzbuzen v trápeních. Číst Písmo s porozuměním znamená poznávat toho, o kom Písma svědčí. O Spasiteli světa.

 • J 20:30-31 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. 31 Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

A protože to porozumění Písmu dává Duch svatý, nemůže chybět modlitba.

 

 1. Číst Písmo s modlitbou

Prosby o porozumění a vedení, o moudrost a bázeň před Pánem. K tomu je nezbytné udělat si každý den svou „tichou chvilku“ u Písma, při které mě nikdo neruší, ani rádio, ani další členové rodiny.

 • Žalm 77:13 Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích.

Někdo se zeptá. Ale nepotřebujeme spíš než pořád číst s porozuměním a modlitbou celé Boží slovo raději nechat se naplňovat Božím Duchem? Vždyť On je Učitel, Duch svatý! Sám Bůh nám v Písmu dává odpověď. Nechat v sobě bohatě přebývat slovo Kristovo je to samé jako nechat se naplňovat Duchem svatým. Náš oddíl v listu Koloským má totiž svoje dvojče v listu Efezským. Obě pasáže jsou podobné a navzájem se doplňují.

 • (ČSP) Ef 5:15-22 Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; 16 vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. 18 A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem, 19 mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho 20 a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. 21 Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22 Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu,

 

 • (ČSP) Koloským 3:16-18 Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 17 A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. 18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu.

Obě pasáže přinášejí stejné ovoce. To podtrhuje, že být naplněn Duchem svatým není nějaký extatický zážitek nebo emocionální zkušenost, ale jde o život trvale pod vlivem Božího slova. Být veden Duchem svatým znamená být veden Božím slovem. Pán je dobrý. Ví, že jsme slabí, a tak nám pomáhá, abychom rostli ve Slovu. Jste-li manželé, je povinností manžela vést svou manželku ke čtení Písma. Čtěte spolu i každý sám. Je-li manžel v tomto vedení slabý, je povinností manželky se za něj modlit a povzbuzovat ho, aby se ujal Bohem svěřené role pastýře rodiny. Dal-li vám Pán děti, je vaší nejvyšší zodpovědností při výchově učit je Božímu slovu. Co dáte svému dítěti raději? Jídlo, které má nulovou výživovou hodnotu pro věčnost (příběhy, pohádky) anebo Slovo samotného Stvořitele a Soudce, před kterým bez výjimky jednou i ony budou stát? A co mu řeknou? Máma s tátou mi vyprávěli o červené karkulce, ale o živém Bohu nevím nic. Co asi uslyší? Vy, kteří nemáte manžela, manželku nebo děti v domácnosti, i vy jste byli obdarováni – rodinou církve. Zde je pomoc a povzbuzení pro vás, abyste četli Písmo. A vy jste pomocí vašemu bratru, sestře vedle vás. To je Boží rodina. Jsme zodpovědní jeden za druhého. Povím vám o jednom muži, který věděl, jak důležité je Boží slovo.  George Muller založil v Anglii v 19. století 5 velkých sirotčinců pro stovky dětí z ulice. Každý den měl pastýřskou péči o sbor čítající 1200 duší. Připravoval pro ně pravidelně stravu z Božího slova – kázání s výkladem slova. Psal evangelizační traktáty, tiskl knihy a rozšiřoval Bible po celé zemi. Ptáte se, jak to jeden jediný muž mohl dokázat. Toto jsou jeho vlastní slova:

„Stanovil jsem si pravidlo, že nikdy nezačnu den a svou práci, dokud nebudu mít ztišení s Bohem a Jeho slovem. Požehnání, které jsem obdržel, bylo úžasné.“

Přebývá-li slovo v nás v celém svém bohatství, přináší to další ovoce do křesťanova života. Tím dalším je ovoce v životě bratrů a sester v církvi.

 

 1.  Učte se a napomínejte navzájem, chvalte Pána

Jaký je důsledek přebývání Kristova slova v celém svém bohatství v křesťanu? Jednoduchý. Budeme se umět v církvi vyučovat, což je pozitivní část a také napomínat, což je negativní část instrukcí Božího slova. Oboje znamená, že budeme schopni vysvětlovat principy Božího slova a jejich důsledky v našem jednání a smýšlení druhým lidem. Kdo má v církvi učit? Církvi jsou dáni starší, aby vyučovali. Na starší klade Písmo konkrétní požadavky na jejich charakter a schopnosti.

 • 1Tm 3:2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,

Starší jsou tedy zodpovědní za vyučování v církvi. A přece, všimněte si, že tento příkaz apoštola, bychom se navzájem učili a napomínali, je řečený celé církvi, nejen vedoucím. V Novém zákoně je zdůrazněno učení o všeobecném kněžství znovuzrozených věřících.

 • 1Pt 2:9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

To znamená, že kněžími jsou všichni znovuzrození lidé. Tito křesťané mají bezprostřední přístup k Bohu a jsou posláni zvěstovat evangelium Ježíše Krista všem lidem.  Jestliže jsi se znovu narodil vírou v Krista, pak Duch svatý, který je ti dán, povede tě ke službě druhým v církvi. Máš zodpovědnost za druhé v církvi! Proč jsi dnes přišel do shromáždění? Ano, abys uctíval Pána. A také proto, abys pomohl druhým uctívat Pána. A tak naše rozhovory mají být prostředkem ke vzájemnému vyučování a napomínání, abychom chodili stále věrněji s Pánem, vyvarovali se chození cestami světa a rostli jako místní církev i jednotlivé údy církve ve svědectví o Kristu, ať skutkem či slovem.

 • Fp 2:14-15 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

 

K učení potřebujeme mít co učit. Pán nám dal učebnici – svoje Slovo. Tak jak jej poznáváme a pronikáme s porozuměním do hloubky slova, tak roste i naše služba jeden druhému v církvi. Ale musíme dávat pozor. Buď učíme Boží slovo, a to přináší slávu Pánu, anebo své vlastní myšlenky, a to je tragédie církve. V minulém týdnu jsme o takové tragédii mohli číst v novinách. Předseda Českobratrské církve evangelické se vyjadřoval k poslaneckou sněmovnou projednávanému návrhu o redefinici manželství tak, aby jej mohly uzavírat i homosexuálové. Farář Pokorný řekl, že v bibli není jednoznačně řečeno, že homosexualita je hříchem. Hříchem prý je v homosexuálním vztahu ponížení druhého, nebo násilí na druhém člověku. Nyní cituji předsedu ČCE: „A to není situace, kdy dva rovnocenní partneři vstupují svobodně do nějakého vztahu lásky“ (MF Dnes. 29.6.23). To je lež. Ale abychom ji rozeznali, musíme znát pravdu, musíme znát Boží slovo.

 • Ř 1:23-28 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; 25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. 26 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený 27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

Boží soud se zjevuje. Bůh vydává lidi napospas jejich zvrácené mysli, a tak místo života k Boží slávě, místo směřování k věčnému životu s Bohem, směřují ve své zvrácenosti a odmítání Boha k věčnému zatracení, k odsouzení pro věčné utrpení bez jakékoliv Boží lásky. A to je největší katastrofa pro člověka. A co dělá církev, která se nedrží Božího slova, ale překrucuje jej podle svých přestav? Apoštol Pavel to veden Duchem svatým říká takto:

 • Ř 1:32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

Je toto církev, služebnice Krista? Komu slouží? Je jeden, který byl vrah od počátku a jeho cílem je udělat vše proto, aby lidé nebyli spaseni, ale umřeli ve svých vinách a hříších, aby nesli věčný spravedlivý trest. Ďábel se bojí být v pekle sám. Proto svádí mnohé. Pokud v nás slovo Kristovo nebude přebývat v celém svém bohatství, pak má ďábel lehkou práci. Ale, tam, kde se v srdci křesťana slovo Kristovo zabydluje a roste v celé své nádheře, tam přichází vděčnost a chvála. Pán nám dal ústa, abychom jej jimi chválili. K čemu je používáme? Někdy jazyk a ústa používáme ke zlému. Ale i tu nás Písmo napomíná v:

 • Jk 3:9-10 Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. 10 Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.

Je daleko slavnější a lepší používat jazyk ke chvále Pána! K povzbuzování druhých, k pomoci milovat Ježíše. Odkud se bere to, co vychází z našich úst? Ano, ze srdce. Proto jako vyvolený Boží, svatý a milovaný

 • a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Naplňuj své srdce, své myšlenky chválou Pánu, a tak bude rozkvétat nádhera Boží milosti v křesťanu. To je ovoce Ducha svatého. Jak nádherně nás Pán obdarovává. Svět nezná tyto dary ani ovoce, ale jsou připraveny všem, kdo milují Pána, kdo chodí po jeho cestách. Půjdeš po nich i ty?

 

Rok

Osnova kázání