K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ?

Kazatel

 

K ČEMU JE UŽITEČNÉ JONÁŠOVO ZNAMENÍ TŘÍ DNŮ A NOCÍ?

(Jon 2,1 A 11; Mt 12,38-41)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 24. dubna 2022

1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. 11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. Jonáš 2:1 a 11

 1. Úvod: Jonášovo pokání a záchrana

Milé sestry, milý bratři v Kristu Ježíši, milí přátelé, naposledy jsme procházeli knihu proroka Jonáše ve druhé kapitole, v oddíle, kde se zjevuje Boží milost nad hříšným člověkem, kde je vykreslen Boží charakter v jeho absolutní spravedlnosti i hluboké milosti. Boží prorok Jonáš prošel cestou pravého pokání, které vede ke spáse. Poznal svůj hřích před Bohem, vyznal jej a přijal spravedlivý trest. Bůh se nad Jonášem smiloval a nastrojil velikou rybu (Jon 2,1), aby Jonáš v moři neutonul. V soužení v útrobách ryby volal k Hospodinu a on mu odpověděl! Tři dny a tři noci strávil Jonáš v břiše velké ryby. Vložil se cele do Božích rukou a prosil Pána Boha o záchranu. A Bůh mu hříchy odpustil. Už při tom, kdy se modlil, Duch svatý Jonáše ujistil o odpuštění a věčném životě, který Pán Jonášovi dal.

 • U Hospodina je spása! (v. 10)

je Jonášovo vrcholné vyznání v útrobách velké ryby.

 • Jon 2:11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

Tři dny a tři noci byl Jonáš v útrobách veliké ryby. Ale to, co se stalo Jonášovi, není v Písmu zapsáno, jen proto, abychom viděli, jak vypadá biblické pokání a spásná víra. Není to jen starozákonní příběh, plný dobrodružství a neočekávaných zvratů. Pamatujme, že Starý zákon je fyzickým obrazem duchovních skutečností, zjevených v Novém zákoně. Pán Bůh použil Jonášův příběh v historii, jako znamení.

 1. Jaké znamení a čeho znamení?

Známe tuto větu z úst Pána Ježíše. V Mt 12,39-40 odpovídá zákoníkům a farizeům na jejich požadavek: dokaž, že jsi Mesiáš a učiň nějaké znamení. A právě v té chvíli se Pán Ježíš obrací k Písmu a dává jim odpověď:

 • Mt 12,39-40 On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. 40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

To, že Jonáš strávil tři dny a tři noci v břiše velké ryby, to se stalo také kvůli vám! Je to pro vás znamení. Pro Ninivské bylo Boží jednání s Jonášem znamením, aby věřili Jonášově zvěsti: výzvě k pokání. Bůh tak skrze tu třídenní událost v životě Jonáše potvrzuje ninivskému králi i jeho lidu: tento prorok Jonáš je poslán ode mne, poslouchejte, co vám říká, neboť vám přišel vyřídit slovo ode Mne!

 1. Znamení v Písmu

Co je to znamení? Znamení je událost, která má potvrdit pravost zvěstovatele a jeho zvěsti. Znamení je vlastně takový ukazatel. Známe z Písma taková znamení, že? Tak ve Starém zákoně Pán Bůh dává znamení duhy, které potvrzuje, že Boží smlouva s jeho stvořením je platná. Znamení duhy, kdykoliv jej člověk vidí, potvrzuje, že již nikdy Bůh nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva (Gn 9,12). Další znamení, se kterým se na stránkách Starého zákona setkáváme, je znamení obřízky. To znamení učiněné na těle každého Abrahamova potomka mužského pohlaví je znamením smlouvy Boha s Abrahamem a jeho potomstvem. Znamení zde potvrzuje zvěst: staneš se praotcem hlučícího davu (Gn 17,4). Také den odpočinku byl znamením Staré smlouvy Boha s izraelským národem. (Ex 31,13). V Novém zákoně doprovázela znamení službu církve. Tak Filip zvěstoval Krista v Samaří.

 • Sk 8:6 Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil.

Bůh skrze znamení uzdravování dosvědčoval, že poslal Filipa a dal mu zvěst evangelia, aby ji rozhlásil v Samaří. Dále Pavel a Barnabáš v Ikoniu na své první misijní cestě mluvili o Pánu a Bůh dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky (Sk 14,3). Službu apoštola Pavla Pán dosvědčoval znameními a divy (2K 12:12). To je záznam o znameních až do doby Pána Ježíše a první církve. Další generace křesťanů však odkazuje ve věci znamení a divů zpátky k apoštolům a jejich spolupracovníkům. Když se mluví o budoucích znameních, pak Písmo varuje:

 • 2Te 2:9-11 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

Před druhým příchodem Krista se budou rozmáhat znamení, která však mají za cíl svod.

 • Mk 13:22 Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.

Znamení činí i ďábelští duchové (Zj 16,14) a falešný prorok (Zj 19,20). Máme tedy hledat znamení o Ježíši? A jaká? Jaká je odpověď pro církev? Stejná jako Ježíšova odpověď farizeům a zákoníkům! Nebude vám dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.

 • 1K 1:22-23 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 23 ale my kážeme Krista ukřižovaného.

Kristovo ukřižování a zmrtvýchvstání je vyvrcholení znamení od Boha! Vše vede k evangeliu Pána Ježíše Krista. On je středem, vrcholem zjevení, ke kterému ukazuje celý Starý zákon. O Něm je celý Nový zákon. Není jiného jména pod nebem daného lidem, ve kterém by bylo spasení (Sk 4,12).

 • Sk 2:22-24 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. 23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. 24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

Podívejme se na toto znamení, které lidem dává Kristus. Proč je tak důležité a v čem je výjimečné?

 1.  Kristus v srdci země

 

 • Mt 12:38 Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."
 1. Chceme vidět znamení (v. 38)

Pán Ježíš poté, co kázal zástupům na hoře, chodil po galilejských městečkách. Vyučoval, kázal a uzdravoval nemocné, aby prokázal, že je poslán od Otce. On je ten zaslíbený Mesiáš, Zachránce světa. Uzdravil malomocného, uzdravil setníkova sluhu (Mt 8), dva posedlé v Gadaře, ochrnutého v Kafarnaum, Jairovu dceru vzkřísil, dva slepce uzdravil, i němého člověka (Mt 9). Nakonec v Mt 12 čteme, jak uzdravil posedlého člověka, který byl němý a slepý (Mt 12,22). Tolik zázraků, taková znamení, která pokaždé ukazují: to je Mesiáš. A přece od náboženských vedoucích svého národa slyší:

 • Mt 12:24 "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."

Přes tisíc let čeká Izrael na Spasitele. Znovu a znovu Bůh posílá proroky, aby pověděl, kdo to bude a jak bude jeho služba vypadat. Pak jej pošle. Už narození Ježíše je zázračné, jeho služba každý den dosvědčuje, že není nikdo jiný, kdo by naplňoval proroctví v Zákoně. Znovu a znovu uzdravuje, káže evangelium. Před očima zástupů uzdraví člověka posedlého, slepého a němého. Kdo to dokáže? Na koho jiného ukazují proroci? S kým jiným je Boží moc? A odpověď duchovních vůdců národa? Dělá to v moci satana! Může být něco hroznějšího než taková reakce? Obrátili pravdu v lež! Vydávají světlo za tmu! To nejsvatější pohanili. Rouhají se Duchu svatému! Všechno, všechno je Bůh připraven odpustit těm, kdo ho prosí. I urážky Božího Syna. I ukřižování Božího Syna je připraven odpustit setníkovi, který pod křížem uvěřil, že Ježíš je Boží Syn, zaslíbený Mesiáš. Ale slovo proti Duchu svatému odpuštěno nebude. Nikdy. Překroutit to, co je svaté v hřích, čisté ve špínu, život ve smrt, to je stav srdce, který nemůže dojít odpuštění. Je to vrchol pýchy člověka, který se nechce pokořit před svým Stvořitelem a Dárcem života. S takovým postojem nečekej na Boží přízeň, ale jen a jen hrozný soud. A s takovým postojem srdce přichází někteří ze zákoníků a farizeů za Ježíšem:

 • Mt 12:38 "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."

Jsou to upřímní lidé, hledající pravdu? Těžko! Tolik znamení již Ježíš učinil, tolik lidí uzdravil, mrtvé křísí, a přece jim to nestačí!  Chceme víc! A víc! Tohle už nestačí! Proč? Proč jejich srdce má takový postoj? Pán Ježíš to všem veřejně říká:

 • Mt 12:39 On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení;

 V překladu CSP je uvedeno to, co v CEP v poznámce: pokolení zlé a cizoložné. Ano cizoložné. Zní to nepatřičně? Ano, ale pravdivě. Cizoložné srdce není spokojené s tím, co má. Cizoložník má svou manželku, kterou mu dal Bůh, ale on chce víc! Nestačí mu, co dostal. Nemůže nasytiti touhy svého zvráceného srdce, a tak baží po další ženě. V duchovním smyslu je to člověk, který není spokojený s tím, co Bůh dává. Ne, všechna ta znamení, která dosud Ježíš činil jsou málo pro takové srdce. Proč? protože

 • Př 27:20 Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka.
 • Oz 4:10 Budou jíst, a nenasytí se, budou smilnit, a nerozmohou se, protože opustili Hospodina

Protože opustili Hospodina. Hospodin není král takového srdce. Na trůnu cizoložného srdce sedí jeho vlastník sám! Říká si: Já, já budu rozhodovat, co je dobré a co zlé. Ne Bůh.  Vidíte, to je ozvěna pádu Adama. To je důsledek vlády hříchu. Ještě hledáš znamení, která by ti ukázala, že je to Ježíš, koho Bůh dal, aby byl Spasitelem světa, aby se stal tvým Spasitelem? Otevři a čti! Pros Boha a dá ti světlo! On je více než ochotný slyšet prosby a odpustit viny!

 • Mt 7:7-11 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? 10 Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? 11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

 

 1. Znamení, které potřebujeme

To znamení, které každý potřebujeme je nám již dáno! Poslouchejte řeč Pána Ježíše k farizeům a zákoníkům:

 

 • Mt12:39 "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.
 1. Znamení proroka Jonáše

Ano! Proroka Jonáše, toho, o jehož útěku od Boha již několik týdnů slyšíme ze Starého zákona. Pán Ježíš říká: zde je jisté znamení proroka Jonáše. O co jde? Co je to za znamení? A k čemu bylo Bohem skrze Jonáše dáno? Tomu zjevně potřebujeme porozumět, abychom pochopili, co Ježíš tím říká farizeům a zákoníkům své doby. Ale i když to nakonec díky pomoci Božího ducha pochopíme, pořád ještě nebudeme na konci, kam nás chce dovést Boží slovo! Protože pamatujete? Starý zákon jsou fyzické obrazy duchovních skutečností, zjevených Novým zákonem. A ten je napsán pro nás! Abychom mi, dnes, měli život a měli ho v hojnosti. Nejen nyní, po dobu 50 nebo 100 let, které se, dáli Bůh, dožijeme zde na zemi, ale život věčný! Tak co je to znamení proroka Jonáše? Pán Ježíš to vysvětluje:

 • Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci,

Jonáš strávil tři dny a tři noci v rybě! To není normální! To je něco nadpřirozeného. I když se dnes ve zprávách dočteme o lidech, kteří se dostali do útrob velké ryby a někdo z nich to dokonce přežil, nikdo nestrávil uvnitř takového tvora tři dny a tři noci, živý. Zjevně je to Boží dílo, které neumí udělat člověk, ale jen Bůh. Proč to Bůh udělal? Určitě učil samotného Jonáše o své svatosti, moci i spáse. A Jonáš byl skrze pokání a víru spasen. Dále to udělal Bůh proto, aby tato nadpřirozená událost byla znamením v Ninive: když tam Jonáš po svém vysvobození z ryby přišel, ninivští poslouchali, co jim Jonáš říká. Bůh totiž dosvědčil, že je to jeho prorok, že On ho posílá – vždyť ho právě uchoval při životě po tři dny a tři noci v těle ryby! Tak se Boží jednání s Jonášem stalo znamením pro ninivské: poslouchejte toho muže, protože přichází jako posel od Boha. Bůh jej potvrdil jako svého proroka podivuhodným jednáním. Co nám tedy přišel říci?

 1. Znamení Syna člověka

A nyní Pán Ježíš odpovídá těm, kteří by se jej nejraději už zbavili:

 • Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

Jako byl Jonáš znamením pro ninivské, tak pro generaci Pána Ježíše bude znamením Ježíš v hrobě. Bude zabit, uložen do hrobu a třetího dne vzkříšen. To znamení bude svědčit, že Ježíš je poslán od Boha. Bude také dosvědčovat, že Ježíšova zvěst je od Boha! To je to znamení, které potřebují židé slyšet. Bratři a sestry, to je znamení, o kterém potřebují slyšet naši sousedé a spolužáci. Naše nevěřící rodiny potřebují slyšet zvěst kříže Pána Ježíše a vidět prázdný hrob očima důvěry Bohu! Vždyť Bůh

 • Sk 17:31 ... ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."

Slyšeli jste dnes lidi v některých církvích říkat: potřebujeme vidět a dělat více zázraků, více uzdravení. To bude znamení o pravdivosti Krista. Potom lidé uvěří Kristu. Nedávno zde byl muž uzdravený z rakoviny. Lékaři mu už nedávali naději na život. Ale on byl uzdraven a dnes žije. Chvála Pánu za to, že ten muž žije. Díky Bohu, že byl uzdraven navzdory prognóze lékařů, že již brzy zemře. Chvála Pánu, jestli ten muž vyznal Bohu své hříchy a uvěřil, že mu je Bůh odpouští, protože za ně potrestal Ježíše. Chvála Pánu, jestli ten muž roste v posvěcení. Ale otázka je: způsobí to, že tento muž byl uzdraven, že se lidé, kteří o tom uslyší budou obracet ke Kristu? Pán Ježíš činil znamení během své pozemské služby. První z nich udělal v Káně Galilejské, když proměnil vodu ve víno (J 2,11). Potom uzdravil královského služebníka (J 4,54). Uzdravoval další, a tak za ním šli zástupy lidí, protože viděli, že má moc uzdravovat (J 6,2). Uvěřili v něho všichni, kdo to viděli?  Ne.

 • J 12:37 Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho;

To, že někdo, i sám Pán Ježíš, činí znamení, které dosvědčuje Krista, Spasitele, není zárukou, že se lidé obrátí v pokání a víře. Proč? Protože cílem znamení nejsou ta znamení sama o sobě, ale ony ukazují. Jsou to ukazatelé. Nejenom ti, kteří jsou svědky znamení, neobrátí se všichni, ale dokonce ani samotní uzdravení lidé, kteří na vlastním těle zažili zázračné uzdravení, nejsou automaticky lidé, kteří činí pokání a věří Kristu. Deset malomocných Pán Ježíš uzdravil z jejich malomocenství (Lk 17,12). Kolik z nich se pokořilo před Bohem a bylo zachráněno? Jeden. Jen jeden byl spasen. Ap.: Cílem znamení, která Ježíš dělal, nikdy nebylo samotné uzdravení těla, ale spasení pro věčný život, pro věčný vztah lásky Otce a Božího dítěte. Ano, jsme-li nemocní, chceme být znovu zdraví. I když v nemoci mnohdy poznává křesťan větší hloubku o Bohu, přesto chce být zdravý. Nemoc může Pán použít, aby tě přitáhl k sobě, aby tě posvětil, aby tě spasil. Mnozí znáte jméno Joni Eareckson Tada. Tato křesťanka je již mnoho let, od svého mládí, nepohyblivá kvůli poranění, které si způsobila skokem do vody. Nikdy nebyla zázračně uzdravena na těle. Bůh ji však posvěcuje a ona roste do podoby charakteru Ježíše. Za svůj život se stala povzbuzením tisícům lidí na celém světě. Mluví na konferencích a píše knihy svědectví o Kristu, jeho lásce a péči, kterou sama prožívá. Tak oslavuje Krista i ve své nemoci.

Milý posluchači, i kdybys byl svědkem, nebo účastníkem znamení, zázraku a byl uzdraven z nemoci, kde již nebylo od lékařů na uzdravení naděje, bez víry v Krista zahyneš. Ať v poměrně zdravém těle, nebo jako invalida či nemocný rakovinou. Pamatuj, každé znamení je jen a jen ukazatel. Nic víc. Není cílem, je jen ukazatel. A znamení Ježíše Krista ukazuje na pravdu evangelia:

 • J11:25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

To nejdůležitější znamení pro každou generaci, pro tu v době Pána Ježíše i pro tu, která je na zemi o dva tisíce let později, je jen jedno:

 • Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

Ježíš Kristus, Spasitel světa, a zvláště hříšníků byl ukřižován za naše hříchy, dán do hrobu a třetího dne vzkříšen. Nyní kraluje svým evangeliem. Každý, kdo mu uvěří, je připojen k Božímu lidu na věky věků. I kdyby umřel, než Ježíš přijde v posledním dni jako Soudce všech, bude žít na věky. Svědectví apoštolů bylo doprovázeno znameními, aby Bůh potvrdil platnost svých poslů i pravost jejich zvěsti. Uvědomme si, že v té době nebylo Písmo ještě kompletní. V něm nám Pán zachoval zprávu evangelia. Činit pokání bude jen ten, kdo evangelium slyší a věří. Musí mu jej někdo vyřídit, nebo si jej musí přečíst. Ale nespoléhejme na jiná znamení. Pán Ježíš to řekl svým učedníkům. Vyprávěl jim (Lk 16,19) o boháči a chudákovi jménem Lazar. Umřeli oba, Lazar byl přenesen k Bohu, boháč pak do pekla. V mukách, která tam prožíval, volal a prosil Abrahama, který byl spolu s Lazarem u Boha: Pošli prosím Lazara k mým 5 bratrům na zem, kteří ještě žijí, aby je varoval, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.

 • Lk 16:30 ... přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´

Co mu Abraham odpověděl?

 • Lk 16:31 Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´"

Ať poslouchají Písmo! Poslouchejte zvěst Písma: čiňte pokání a věřte evangeliu! Dostali jste to největší svědectví, jaké je možné dát. Uzdravení těla je žádoucí. Nemocný chce být uzdraven. Ale ještě víc je být živý! U Boha mrtvý člověk potřebuje nový život! Podívejte se, co udělali obyvatelé Ninive, když slyšeli proroka Jonáše, jak prochází městem a volá:

 • Jon 3:4 "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno."

Uvěřili ninivští a činili pokání! A zde je víc než Jonáš: Ježíš Kristus, Syn Boží, ukřižovaný a vzkříšený! Král králů a Pán pánů, Soudce živých i mrtvých! Nebudeš snad před ním vyznávat své hříchy a věřit mu? Pak

 • Mt 12:41 Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš.

Ano, zde je víc než Jonáš. Zde je sám Pán, o kterém on svědčil. Jak bychom mohli dělat, že se nás to netýká? Jak bychom mohli mlčet? Vyznávejme své hříchy a věřme evangeliu!

 

 

Rok