Kristovo vzkříšení - jistota věčného života (1K 15,1-22)

Kazatel

Evangelium je denním chlebem křesťana.

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 1. dubna 2018

Pokoj vám, milí hosté i vám, domácí víry, ve jménu Ježíše Krista! Dnes je velikonoční neděle, den, kdy si připomínáme vzkříšení Ježíše Krista. Každá neděle je dnem, kdy si církve připomínají vzkříšení. Dokonce pro křesťana je každý den v týdnu dnem, kdy si potřebuje připomínat Kristovo vzkříšení, protože díky vzkříšení má život věčný a Kristovo vzkříšení je životodárnou skutečností, kterou Duch svatý používá, aby křesťana posiloval a budoval do podoby charakteru Krista Ježíše.

Proč si Kristovo vzkříšení připomínáme? Protože ono je centrem křesťanské zvěsti: je středem dobré zprávy, evangelia. Chcete dnes v záplavě špatných zpráv, kterých jsou plné noviny i televize, slyšet dobrou zprávu? Pak jste ve správnou chvíli na správném místě!

Boží slovo skrze apoštola Pavla činí dnes to samé: připomíná evangelium.

Úvod: Cílem dnešního kázání je připomenout evangelium

 • 1K 15:1-2 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, (2) a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

Vy, kteří jste zde dnes noví, uslyšíte evangelium, dobrou zprávu pro váš život. Ale co ostatní, kteří jsou křesťany už nějakou dobu? I pro vás mám dobrou zprávu, evangelium!

A. Evangelium je základem

Podívejte se, ke komu se tu apoštol Pavel obrací: Čtrnáct kapitol se věnoval povzbuzování, rozsuzování i vybízení církve v Řecku, ve městě Korintě. Učil je o prioritách křesťanského života, o rozpoznávání pravdy od lži, o křesťanské pokoře, vysvětloval, jak má vypadat křesťanské manželství, život ovdovělých lidí. Obsáhle se věnoval vysvětlení principů křesťanské svobody i pořádku v církvi ve shromáždění. A přece je vrcholem jeho dopisu vlastní závěr listu: chci vám připomenout, bratři, evangelium (15:1).

B. Skrze evangelium docházíte spásy

Dobrá zpráva o spasení není jen startovním blokem, ve kterém se ze sportovce stává závodník, ale je vším, co k závodění potřebuje. Aby mohl dobře závodit, potřebuje správně jíst, mít vhodné boty, pravidelný trénink. Jeho každodenní život je naplněn činnostmi, které mu pomáhají se zlepšovat. Celý jeho život má nyní jeden cíl: zvítězit a získat vavřín vítězství – spasení.

Anebo si představte evangelium jako jídlo - bez každodenního přísunu potravy by naše tělo začalo chátrat a nakonec by zemřelo.

Křesťan potřebuje žít evangelium každý den. A proto vrcholem 1. Pavlova listu do Korintu je právě evangelium o vzkříšení Krista Ježíše. A my potřebujeme, aby nám ho Pavel připomenul, protože bez správného porozumění evangeliu budeme stát na špatném základě a dokonce je jisté, že jiné, nepravdivé, falešné, v uvozovkách ´evangelium´, které se za něj jen vydává, ale ve skutečnosti jím není, nás nedovede ke spáse. A mimo spásu je už jen jedna kategorie stavu člověka na věčnosti: odsouzení. Stát na jiném evangeliu znamená věřit nadarmo a nakonec to znamená nedojít spásy, ale být vystaven odsouzení.

Evangelium je dokonce tak důležité, že je samotným základem křesťanského života. Skrze to stejné evangelium také člověk dochází spásy!

Co může být důležitějšího ve světle věčnosti pro náš život, než vědět, jak být na věčnosti živ v Boží darované radosti a ne pod Božím spravedlivým hněvem?

Jaký je tedy ten základ, jaká je cesta, skrze kterou docházíme spásy?

I. Co to je ´biblické evangelium´?

Pavel pokračuje: spásy docházíte skrze víru v evangelium, které jsem vám zvěstoval (v. 2). Můžeme se dnes potkat s apoštolem Pavlem, aby i nám řekl svoje spásné evangelium? Nemůžeme, už 2000 let není na této zemi, ale je u Pána. Ale to, co zvěstoval Pavel Korinťanům, Bůh ze své milosti dal zapsat Duchem svatým skrze pisatele Nového zákona do Písma. A je to Boží ruka, která zachovává Slovo po generace a generace pro další lidi, kteří skrze zprávu evangelia dochází spasení. Není to úžasné? Už tolik nepřátel evangelia se jej snažilo zničit - zakázat tu knihu nebo ji spálit, jak to popisuje Komenský, že se dělo v Žatci v roce 1630 nebo později jak činil katolický Koniáš, když vyhledával a ničil Bibli kralickou.

Ale Bůh nejen Bibli zachoval, ale dokonce ji od dob reformace máme v našem jazyce a je přístupná každému, aby měl vlastní výtisk. Není úžasné Boží požehnání, důvod k vděčnosti?

Dobrá zpráva, která zachraňuje - to je evangelium. Proč ho Bůh stále zachovává? Protože není jiné zprávy, kterou by člověk mohl kdy být spasen. Pavel, apoštol, jej předkládá před naše oči. To slavné a věčné, nezničitelné evangelium:

 • 1K 15:3-4 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem (4) a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,

Kristus zemřel, byl pohřben a byl vzkříšen. To je jednoduchá, stručná a přitom tak bohatá věta. Dvakrát Pavel zdůrazňuje, že všechny tři události, které tu předkládá, se staly "podle Písem" (v. 3-4).

Písmo jednak ve Starém zákoně prorocky mluví, že se toto stane: Kristova smrt, pohřbení i vzkříšení. Nyní se podle Pavla to, co bylo předpovězeno během staletí, naplnilo. Starozákonní věřící

 • Žd 11:13 Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.

A zadruhé "podle Písem" znamená, že Písmo tuto zvěst evangelia vysvětluje.

A. Kdo je tedy Kristus?

e důležité dobře tomu rozumět: kdo je Kristus? Mesiáš, ten očekávaný Spasitel. Písmo říká, že Bůh pošle Spasitele. Jeho jméno je Ježíš, hebrejsky Ješua, Jozue: což v překladu znamená: "Hospodin zachraňuje".

Je to Hospodin, kdo člověka zachraňuje. Nemůžeš se zachránit sám. To může udělat jen ten, kdo je schopen zachránit - a to je Bůh. První, co nás tu Pavel učí je, že Ježíš je Bůh. Nikdo jiný nemůže odpouštět hříchy, nikdo jiný nemá moc zachránit člověka. Jen trojjediný Bůh.

Ani pohled, který vidí Ježíše jako Boha, ale ne věčného stejně s Otcem nedrží se Krista Písma. Bůh je láska. Koho by potom Otec mohl milovat, kdyby neměl Ježíše, svého Syna? Byl by jen bohem podobným bohu islámu. Ježíš je však "Bůh zachraňující", Bůh trojjediný.

To druhé, na čem evangelium trvá, je, že Kristus Ježíš je člověk. Kdyby jím nebyl, ale byl jen Bohem, nevisel by na golgotském kříži, protože tam ho dovedl lidský hřích. Bůh nehřeší. Ale Kristus se ztotožnil s lidmi a stal se pro nás hříchem. Pro nás byl Pán Ježíš ukřižován.

Je-li pro někoho Kristus někým jiným, než plně Bohem a plně člověkem v jednom těle, pak ten člověk potřebuje slyšet a vysvětlit evangelium, protože je stále vyloučen ze spásy podle evangelia Kristova. A takových lidí bylo a je mnoho: buď věří, že Ježíš byl jen člověk nebo jen jiná stvořená bytost. Nebo se jen zdál být člověkem, ale nebyl. Ale každá taková představa chce mít za spasitele někoho, kdo spasit nedokáže. To dokáže jen Bůh v lidském těle, Kristus Písem!

To je tedy Kristus Písma, který podle Písem také zemřel.

B. Proč Kristus zemřel?

Ta otázka je namístě. Obyčejně se jí neptáme: každý člověk umírá - to moc dobře známe všichni. Každý, kdo tu sedí, postrádá někoho, kdo byl součástí jeho života a už není. Zemřel. I o nás to bude jednou platit, pokud Kristus dříve nepřijde.

Písmo tu vrhá na celou záležitost světlo - ono je totiž světlem, které osvěcuje.

Žalm 119:105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Písmo je vysvětlením, odpovědí na naše otázky.

 • Kristus zemřel za naše hříchy (v. 3).

O Kristu se ale dozvídáme, že nezemřel za své hříchy, ale za naše. Byly to moje a tvoje hříchy, které přivedli Božího Syna na kříž Golgoty!

Už jste slyšeli názor, že Ježíš byl ukřižován, protože neměl šanci uniknout římské okupační správě země? Nebo proto, že sám sebe nebyl schopen zachránit a sestoupit z kříže? Že byl jen vláčen okolnostmi a skončil tragicky a dopadnout jinak to nemohlo?

Lidé vždy vymýšleli a budou vymýšlet důvody, jak se vyhnout přiznání: ten Ukřižovaný Ježíš zemřel kvůli mně! Ale to je jen část vysvětlení pravdy: neumřel jen kvůli tvým vinám, ale také proto, aby za ně zaplatil to, co Boží spravedlnost požaduje za každý hřích:

 • Mzdou hříchu je smrt (Ř 6:23)!

Nejsi si jistý, že hřešíš? Myslíš, že to možná není s tebou tak zlé? Kristus byl pohřben! To je důkaz, že jsme hříšníci. Kristus byl dán do hrobu. Musel umřít a skutečně umřel.

C. Třetího dne byl vzkříšen

Ale třetího dne byl vzkříšen podle Písem (v. 4).

 • Sk 2:24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

Kristus nemohl zůstat v hrobě! Člověk Ježíš se stal hříchem místo nás. Proto zemřel (2K 5:21). Ale Ježíš Bůh sám bezhříšný, nemohl být smrtí držen v jejím zajetí. Proto byl vzkříšen! Smrt už nad ním nepanuje!

 • 2 K 5:21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
 • 1K 15:54 -55 ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘

Nyní je Kristus vzkříšený. Nebyl vzkříšen jako někteří lidé, o kterých v Písmu čteme: Vzpomeňte na Lazara (J 11): protože ti byli sice vzkříšeni ze smrti do života, ale znovu procházeli utrpením, bolestí a nakonec znovu zemřeli. Naproti tomu Kristus byl učiněn Bohem Otcem prvotinou vzkříšení: prvním z těch, jejichž těla byla proměněna k dokonalosti a nejsou již více podrobeni slabosti, stárnutí nebo smrti, ale žijí věčně.

Byl snad někdo vzkříšen jako Kristus, že nemusel projít smrtí? V koho byste mohli složit svou naději na věčnost? Nikdo jiný takový nebyl a nebude! Ježíš Kristus je Spasitel světa.

 • On je ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze Něj! (J 14:6).

Věříš tomu? To všechno se stalo "podle Písem". Kristovo ukřižování a vzkříšení se nestalo náhodou, ale to, co Bůh zaslíbil a co najdeme ve Starém zákoně, to se vyplnilo. Trpící služebník u Izajáše 53 se stal vítězným Spasitelem!

 • Iz 53:10-12 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 12 Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

Nejenom Starý zákon svědčí a prorokuje do budoucna to, co se nyní Kristovým vzkříšením naplnilo. Je to pro tebe stále malý důkaz jedinečnosti Kristova vzkříšení?

Bůh ti ve své milosti přidává důkazů. Počítá s naší nevěrnou, pochybovačnou duší. Je tu tedy také zástup očitých svědků těchto událostí.

 • 1K 15:5-11 ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. (6) Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. (7) Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.

První ve výčtu je Petr: vzkříšený Pán se s ním setkává u Tiberiadského jezera. Vyzbrojuje ho ke službě. Petra, který jej třikrát zapřel, Ježíš povzbuzuje (J21).

Následuje Dvanáct - to je v evangeliích i ve Knize skutků označení pro skupinu 12 apoštolů, nejbližších učedníků Krista. Ježíš se zjevil uprostřed nich, když byli v neděli večer, v den vzkříšení, shromážděni v Jeruzalémě. Báli se židů a tak byli za zavřenými dveřmi (J 20:19).

Pak se ukázal 500 bratří najednou, Jakubovi a všem apoštolům. Kolik z nich mělo dříve odvahu se ke Kristu přiznat před jinými lidmi? Kolik jich zbylo v Getsemanské zahradě kolem Pána, když jej přišli vojáci zatknout?

Ale nyní tu je více než 500 lidí, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem Kristem! Nyní je tu více než 500 proměněných srdcí, která od nynějška budou úplně jiní: po 40 dní po svém umučení a vzkříšení se zjevoval lidem, aby započal slavný věk církve. Církev povolal v bytí, když vystoupil na nebesa před jejich zraky zpět ke svému Otci, aby svatým připravil příbytky v nebesích. Seslal Ducha svatého, aby nyní On přebýval v Kristově církvi v srdcích Božích dětí.

Mezi Korintskými adresáty Pavlova dopisu byli zřejmě skeptici - pochybovači. Pavel je ujišťuje: je tu ještě většina z těch 500 lidí, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem. Jsou doposud naživu: tak se jich běžte zeptat, jestli je to pravda!

Dnes je tu alespoň 20 lidí, kteří se setkali se vzkříšeným Ježíšem. Běž se jich zeptat po shromáždění, jestli je to pravda! Zjisti něco o jejich životě před tím, než se s Kristem setkali a o tom, jak vypadá dnes. A budeš ohromen!

To je moc vzkříšeného Krista! To je moc Ducha svatého v těch, kteří uvěřili vzkříšenému Ježíši. Máš snad ještě pochybnosti, zda je Kristovo vzkříšení dostatečnou zárukou pro Boží odpuštění? Podívej, koho Kristus spasil! Dokonce toho, kdo pronásledoval Boží církev! Božího nepřítele! A apoštol Pavel si je dobře vědom, kým byl:

 • (8) Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. (9) Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. (10) Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. (11) Ať už tedy já, nebo oni tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

Moc Kristova vzkříšení je silou, které nemůže odolat ani to nejhlouběji padlé srdce, ani ten nejhrubší pronásledovatel a vrah lidí. Tam, kde pracuje Boží milost, tam je přichází odpuštění.

Myslíš, že ty nemáš u Boha naději. Říkáš si ve svém nitru: já se už ale nezměním...

Máš pravdu: ty se už opravdu nemáš sílu se změnit! Ale Bůh tu moc má! Udělal to v srdcích 120 lidí, kteří se shromažďovali v Jeruzalémě před Letnicemi, udělal to v srdcích 3000 lidí po prvním Petrově veřejném kázání v Jeruzalémě, udělal to v srdci ´inkvizitora´ Pavla a dělá to i dnes a stále stejným způsobem: kdo slyší evangelium a uvěří mu, pokoří se před Bohem, padne na kolena a prosí o odpuštění své nevěry Bohu, tomu Bůh připočte spravedlnost vzkříšeného Krista. Popros Krista, aby vzal i tvoje hříchy na sebe! Čiň pokání a věř evangeliu!

Věř, že Kristus zemřel za tvoje hříchy podle Písem (4) a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem!

Postav se na základ, jímž je evangelium, a Bůh udělá ten největší zázrak, jaký dnes můžeš vidět: dá ti odpuštění a věčný život! To, co udělal Bůh s Kristem, když ho vzkřísil z mrtvých, to udělá Bůh i s tebou!

II. Vzkříšený Kristus je centrem evangelia

 • 1K 15:12-19 Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? (13) Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. (14) A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, (15) a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. (16) Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. (17) Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, (18) a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. (19) Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!

Položím nyní otázku: Ty nevěříš, že po smrti něco je? To je jeden z nejrozšířenějších názorů dneška. Všechno co je, to je tady a teď. Vše na čem záleží, je tady a teď.

Ale to nedává smysl. Nikdo z nás podle toho ve skutečnosti nežije. Bereme ohledy na druhé, přemýšlíme o budoucnosti a jednáme tak, abychom mohli žít i zítra, pozítří, za rok. Nikdy se nakonec nerozhodujeme tak, aby naše rozhodnutí bylo jen a jen to nejlepší pro mě samotného, tady a teď. Ale bereme v potaz druhé lidi, přemýšlíme nad minulostí, abychom z ní vyvodili něco pro budoucnost.

Říkat, že po smrti nic není, že není zmrtvýchvstání, znamená říkat, že Ježíš Kristus nebyl vzkříšen! Ale strávili jsme už 30 minut dokazováním, že Ježíš žije! A můžeme tím strávit mnoho dalších hodin, jestli chcete!

Pokud není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak všechno, co tu říkám, je lež. A potom také životy těch, kteří Kristu uvěřili, jsou lživým svědectvím. Pak je to všechno podvod!

Je to jako falešný kominík. Po vesnici, kde jsme měli chalupu, chodil člověk a nabízel vyčištění a revizi komína. Souhlasili jsme. Nějakou dobu se ochomýtal kolem, vybral peníze a dal falešný doklad o revizi komína. Ukázalo se později, že svou práci neudělal, protože ani kominíkem nebyl. Byl to podvod. A náš komín zůstal bez revize.

Ale Kristus byl vzkříšen. Písma starého i nového zákona o tom svědčí a podává v příbězích obrazy duchovních skutečností, které se v Kristu a jeho vzkříšení naplnily.

- Izrael veden Mojžíšem procházel rozpolceným Rudým mořem. Před nimi kráčel sám Bůh, ve dne ve sloupu oblakovém a v noci ve sloupu ohnivém. Tak je vyvedl z otroctví z Egypta, aby nakonec došli do země, kterou jim a jejich otcům Bůh dal. To je fyzický předobraz Kristova vzkříšení a vejití věřících do věčného odpočinutí.

- také Abraham byl ochoten obětovat svého syna Izáka, protože důvěřoval Bohu, že má moc vzkřísit mrtvého.

 • Žd 11:19 Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení.

- a David v Žalmu 16:10

 • viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. (Sk 2:31-32)

Proměněné životy lidí v Písmu svědčí Kristově vzkříšení.

- ten, který se bál židů a zapřel 3x Ježíše, po Letnicích neohroženě káže v Jeruzalémě. Petr je uvězněn, bičován, ale nyní to vše snáší dokonce s radostí, protože má tu čest trpět pro Krista a spolu s Kristem.

- ti, kteří se v zahradě rozprchli, nyní jdou mezi lidi a zvěstují lidem vzkříšeného Krista.

Kolik lidí nakonec vydává svědectví o vzkříšeném Ježíši? Podívejme se do Knihy zjevení. Apoštolu Janovi Pán odhalil věci budoucí, aby povzbuzoval pronásledovanou církev na zemi. Jan hleděl ve vidění ke konci časů, k vítězství Beránka:

 • Zj 7:9-10 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. (10) A volali velikým hlasem: Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.

Kdyby to vše nebyla pravda, pak jsou křesťané nejubožejší z lidí, protože by jejich víra byla marná.

III. Avšak Kristus byl vzkříšen!

 • 1K 15:20-22 Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. (21) A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: (22) jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

Kristus je vzkříšen! To zcela mění všechno v mém životě! Všichni lidé umírají. A to je nezpochybnitelné, jasné svědectví pro každého člověka. Stačí zajít na místní hřbitov. Je plný lidí, kteří kdysi žili. Měli práci, známé, radosti i starosti. Někdo možná chtěl umřít, jiný bojoval o svůj život i v těžké nemoci. Ale nakonec každý zemřel.

Ale protože je Kristus vzkříšený, nyní máš na dosah mocnou zbraň, která dokáže smrt porazit! Bůh ti dává důkaz: vzkřísil Krista z mrtvých a On nyní na věky žije!

 • Písmo praví: `Kdo v něho, v Krista, věří, nebude zahanben.´
 • Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. (Ř 10:9-11)

Smrt nemá poslední slovo. To Kristus dnes zde zvěstuje odpuštění hříchů. V něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Všichni, kdo věří v Ježíše, ve svého Spasitele, budou žít. Protože Kristus je vzkříšený!

Rok

Osnova kázání