MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19)

Kazatel

 

 

MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY 

(Koloským 3,19)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 17. září 2023 

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.Jk 4:6   

 

 1. Úvod: Z tvé podřízenosti vykvétá požehnání v manželství

Pokoj vám, milí domácí víry, i vám milí hosté. Pokračujeme dnes v našem studiu listu Koloským. Nyní je před námi ve 3. kapitole 19. verš:

 • Kol 3,19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Ano, dnes je zde výzva ke všem křesťanským mužům – manželům. Ženy manželky se radovaly z naučení Božího slova, které jsme procházeli ve verši 18. Na začátku jste mohly být v pokušení si říkat: tady je příkaz Pána pro mě. A co můj manžel? Kdy dojde řada na něj? Těším se na příští výklad z verše 19! Je to dnešní slovo pro tebe, i když nejsi křesťanský manžel, ale jsi svobodný, vdova nebo vdovec, manželka nevěřícího muže, ať jsi dítě nebo dospělý? Ano, protože v každé části Božího slova poznáváme, kdo je náš Bůh. A to je největší křesťanovo potěšení, radovat se nádhery našeho Boha! Ale doufám, že všichni ve sboru, ať ženy či muži, dokonce i děti, všichni již rozumíme tomu, co je základem všem těmto přikázáním Písma uvedeným ve verších 3,18 až 4,1. Je to je ten nejdůležitější princip křesťanského života: podřízenost. Příkaz ženám: podřizujte se svým mužům, jak ho čteme ve v. 18 je jen a jen důsledkem největšího příkazu všech dob, daného člověku svatým Bohem:

poddejte se Kristu. Podřiďte se Kristu.

 • 2K 5:19-20 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 20 Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!

Přemýšlíš, jaké asi bude tvé budoucí manželství? Jak budeš vychovávat své děti? Jaké budeš mít vztahy s kamarády, jaké s lidmi v práci, v nové škole? To všechno, každý vztah s druhými lidmi bude záviset na jednom jediném: zda se ty podřídíš Kristu a necháš se skrze víru v Něj, v Jeho oběť na kříži za tvé hříchy, jestli se necháš smířit s Bohem. Na tom všechno u tebe závisí. Protože i když Bůh zahrnuje celý svět dnes a denně, tuto chvíli nevyjímaje, svou velikou milostí, takže celý svět se dnes raduje ale i smutní, užívá dobrých věcí i prochází utrpení, přesto navzdory své vzpouře proti Bohu, navzdory své nevěře a nevděčnosti Bohu, navzdory tomu všemu doba milosti stále ještě trvá. Ještě svět trvá tak jak je. Ale jen do dne příchodu Krista, toho Spravedlivého soudce (2Tm 4,8). Dej se smířit s Bohem, dokud je čas! Jedině v podřízenosti Kristu pak dokážeš to, co je podmínkou Božího požehnání ve tvých vztazích: ať v manželství s tvým mužem nebo s manželkou, nebo ve vztazích s tvými dětmi, s tvými nadřízenými i spolupracovníky. Ano, tvá podřízenost Kristu povede také k požehnání ve vztazích i s nevěřícími lidmi.

 • Ef 5:21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým

Nyní se ptáš: ale co podřízenost obsahuje? Jak prakticky vypadá? K odpovědi nám pomůže

 • Fp 2:3-4 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; 4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Vzájemná podřízenost je po podřízenosti Pánu druhým principem, který vede náš křesťanský život ve vztazích. A to ve všech vztazích. Křesťanský život je životem v podřízenosti. To tajemství spočívá v porozumění, že Boží požehnání přichází skrze tvou poddanost druhým lidem. Ať jsi manželka a slyšíš přikázání z Kol 3,18

 • Ženy, podřizujte se svým mužům

anebo jsi manžel. Jak se v manželství projevuje biblická podřízenost ženy svému muži – to jsme z Kol 3,18 studovali posledně. A jak se projevuje biblický příkaz v poddanosti Kristu se podřizovat jedni druhým v situaci manžela? To je náš dnešní verš v Kol 3,19

 • Kol 3,19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.
 1. Muži, milujte své ženy (v. 19a)

Ano, milujte své ženy. To je jasný a přímý příkaz Písma. Jak ale máme milovat své manželky? Je to jako když jsi se do své manželky prvně zamiloval? Je třeba nějak probudit ty city, které jsi k ní choval, když jsi ji poznal? Ty silné emoce, které už jsou dnes uklidněné? Je třeba je znovu zažehnout? Když jsi se s ní poprvé seznámil; srdce ti bušilo, tlak vyskočil na 180; musel´s na ni myslet dnem i nocí; toužil s ní být v každé chvíli už pořád? Je toto láska, ke které nás vede Písmo? Je to láska, o které se zpívá v písních? O které běží filmy v kině? Je to láska, která je v manželstvích v naší zemi všude kolem nás? Ne, svět bez Boha nemůže být vzorem pro lásku podle Boží vůle. Nezapomeň:

 • 1J 5:19 Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

Ve světě bez Boha nemůžeš najít příklad, vzor, jak milovat manželku podle Boží vůle. Co tedy znamená milovat manželku podle Boží vůle? Máme v Písmu pomoc, která vrhá světlo na povinnost manžela milovat svou manželku v poddanosti Kristu. Je to naše již dobře známé dvojče listu Koloským, je to Pavlův list do Efezu, 5. kapitola. Zde Duch svatý předkládá vzor manželské lásky pro každého manžela.

 • Ef 5:25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

To je ten jediný vzor lásky pro každého křesťanského manžela, a to bez výjimky. Naše manželství má napodobovat hloubku, šířku a důsledky nádherného biblického vzoru manželské lásky na příkladu ženicha Krista Ježíše, který miluje svou nevěstu církev sebeobětující láskou.

 

 1. Kdo je ten, co si zamiloval církev?

Sám věčný Bůh, který vždy byl a je hoden veškeré úcty a chvály. Sám věčný Bůh projevil svou lásku k církvi. Jak? Mladík, když se zamiluje, tak si načeše vlasy, navoní se, obleče si trendy tričko a kraťasy, aby získal pozornost dívky. Kristus, když si zamiloval církev, odložil svou slávu a stal se jedním z lidí. Narodil se do omezeného stvořeného těla jako má člověk!  Když se zamiluje mladík do dívky, snaží se být pro ni přitažlivý a zajímavý, chce jí ukázat všechno co umí, jak je dobrý. Kristus se z lásky k církvi zřekl všeho, co měl u Boha a stal se jedním z lidí. Stal se dokonce služebníkem. Ponížil se – od Boha ve věčné slávě do podoby omezeného člověka. Z Krále, kterému ať vědomě či nevědomě slouží celé stvoření, ponížil se do podoby člověka a v podřízenosti nejvyššímu věčnému dobru církve, podstoupil smrt na kříži určenou pro hříšníky. To je způsob, jak se projevuje láska manžela podle Boží vůle ke své manželce: zbožný manžel miluje svou ženu sebeobětující se s láskou. Neznamená to, že se musíš nechat přibít na kříž, ale znamená to, že obětuješ své vlastní touhy, svá práva, sebe sama pro věčné dobro tvé manželky. Jestliže nezměřitelně větší, svatý Bůh takto projevil svou lásku k církvi, o co víc my manželé musíme dát sami sebe pro své manželky?

 

 1. Kdy si Kristus zamiloval církev?

Podíval se věčný Bůh na člověka a řekl si: ó, to je nádherný člověk, ryzího charakteru, toho budu milovat? Ne. On dobře ví, že jsme byli hříšní lidé, kteří s k Bohu otočili zády a nechtějí se podřizovat Jeho svaté vůli, protože si myslí, že jejich vlastní vůle je nezávislá a ta nejlepší pro ně. Kristus si svou církev zamiloval, když každá jedna její součást, když všichni, kdo tvoří církev, byli ještě před Bohem pro věčnost mrtvi pro své viny a hříchy a hodni odsouzení k věčnému peklu.

 • Ef 2:1-3 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, 2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

Manželi, i ty jsi volán k takové lásce ke své ženě. Nemůžeš čekat až bude ta správná chvíle svou lásku manželce projevit až ona bude bez vady anebo čekat na dobu, až si tvou lásku manželka zaslouží. Ne. Tvá láska ji musí zahrnovat nyní a každý další den až do chvíle vašeho setkání s Kristem. List Efezským pokračuje ve vyučování o Kristově lásce k církvi jako vzoru lásky manžela k manželce.

 

 1. Jak Kristus prokazuje lásku církvi dnes?
 • Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem [tedy koupelí vody ve slovu] (Ef 5:25-26) 

 

Ano, náš Pán za církev umřel, aby ji smířil s Bohem. To my manželé nedokážeme a ani nemáme. Smíření přináší jedině víra v Krista. My nemůžeme zachránit sami sebe, natož své manželky. Ale můžeme a musíme za ně umírat. Umírat sami sobě, abychom je posvěcovali skrze Boží slovo. Když vystavuješ svou manželku účinkům Božího slova, bude ji Duch Boží posvěcovat do stále věrnější podoby v charakteru do Krista! Boží slovo je klíčový nástroj v rukou Ducha Božího, který bude tvou manželku očišťovat od hříchu, který je přítomný v životě každého křesťana, tvou zbožnou manželku nevyjímaje. Bůh tě muži ustanovil duchovním vedoucím v tvé domácnosti, aby skrze tvou službu manželce i dětem při vyučováním Slova jednal s jejich srdcem. Proto zbožný milující manžel udělá vše pro to, aby ve svém denním rozvrhu včetně práce a povinností, mělo čtení a výklad Božího slova s manželkou a dětmi své pevné místo. Toužíš po spasení svých dětí? Je to Boží slovo, které k tomu Bůh používá. Proto je tak důležité, aby mu byli od malička vystavení, abys jim ho vysvětloval, aby rostli v porozumění poselství evangelia, aby chápali, jak životně důležité je pro ně uvěřit Kristu a žít s Kristem na věčnosti, protože tento život a celá věčnost bez Krista je peklo. Musíš vést svou manželku i děti do shromáždění církve, aby byli vystaveni Božímu slovu neděli, co neděli v kruhu lidí, kteří vydávají svědectví o moci Boží lásky v jejich vlastních životech, když poznali odpuštění hříchů a pokoj s Bohem. Sami nyní vyprávějí, jak se setkali s Bohem, jak se stal jejich Spasitelem, jak se stal Králem jejich života. Církvi: vydávej svědectví dosud neobráceným dětem, které jsou dnes ve shromáždění. Pověz tomu mladíkovi, co dnes sedí kousek od tebe, co Bůh udělal ve tvém životě, od čeho tě zachránil a pro co tě zachránil. Můžeš tak vysvobodit tu malou duši od smrti! Koupání v Božím slově – to je koupel, které se žádná vana naplněná šampaňským a jahodami nikdy nemůže vyrovnat. Co se dál učíme z Kristova vzoru pro naši lásku našim manželkám? Je to cíl Kristovy lásky k církvi.

 

 1. K čemu směřuje Kristova láska k církvi?

Sám Bůh si tedy zamiloval církev, když jsme nebyli vůbec hodni jeho lásky. Manžel musí milovat svou ženu pro to, kým ji její Spasitel učinil: vykoupil ji z otroctví zániku, z otroctví hříchu a smrti. Smířil ji se svatým spravedlivým Bohem obětováním svého těla. Bůh ji dokonce učinil svou dcerou, když ji adoptoval do své rodiny, když se jí stal Otcem na celou věčnost.

 • Ef 5,27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Kristův cíl pro jeho církev je jediný: aby byla svatá a bezúhonná! Milý křesťanský manželi, cíl tvé lásky v Kristu ke tvé ženě je stejný! Skrze tvou péči Bůh chce, aby se tvá manželka posvěcovala pro den setkání s Kristem. Aby byla svatá a bezúhonná skrze službu tvé sebeobětující se lásky pro její věčné dobro. Tvé vedení a povzbuzování manželky k lásce k Pánu Ježíši ji bude pomocí v proměně charakteru. Dosud ještě miluje mnoho ze světa. Mnohdy je ještě její naděje upřena na lidi místo na Pána. Ještě stále miluje více sebe než Krista a potřebuje s tím pomoci. Potřebuje povzbudit, aby svou sílu čerpala z vinného kmene Krista, a rozuměla tak, že jedině tak může mít sílu vydávat ovoce k Boží slávě. Ještě se s tvou pomocí potřebuje učit jít na kolena před Boží trůn, když si neví rady nebo když ji okolnosti v životě svírají. Ještě potřebuje následovat tvůj vytrvalý příklad víry a modliteb, tvůj modlitební zápas o spasení vašich dětí. Ale tvá služba lásky ji bude pomáhat, aby viděla a rozuměla, že její poklad je v Kristu a nikde jinde. Tvá láska ji také musí chránit. Nemůžeš ji vést do pokušení hříchu, před ním ji musíš chránit. Vím, jak v tom my manželé selháváme, jsme nedostateční ve svém vedení manželek, v Kristovské lásce. Muži, povzbuzujme se ve společných modlitbách jako muži, abychom ess chopili Bohem dané zodpovědnosti. To nás vede k předposlední charakteristice Kristovy lásky k církvi, jak o ni mluví list Efezským 5. kapitola.

 

 1. Kristus pečuje o církev, údy svého těla

Budeš posvěcovat sám sebe, abys ty nebyl příčinou k hříchu nebo svodem k hříchu své manželky. Tvůj vlastní růst ve zbožnosti povede k posvěcení tvé manželky. A to je ten největší úkol, jaký jsi jako manžel od Pána dostal: oslavit Pána skrze věrnou a vytrvalou službu sebeobětující se lásky své manželce.

 • 28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; 30 vždyť jsme údy jeho těla.

Miluješ své tělo? Odpověď je jednoduchá: dáváš mu každý den najíst? Pečuješ o jeho čistotu? Když má bolest nebo nemoc, vyhledáš pomoc lékaře? Oblékáš své tělo, aby netrpělo chladem? Dbáš na to, jak vypadá? Češeš se, myješ, slušně oblékáš? Mnoho z toho manželé dělají, i když ne všechno a vždy úplně rádi. Bůh ve své prozřetelnosti učinil člověka jako muže a ženu. Jsou rozdílní. A přece skrze manželství muže a ženy z nás Pán Bůh činí jedno tělo. Pán Ježíš to vysvětloval, když se jej ptali na rozvod.

 • Mt 19:4-6 Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je´? 5 A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo´; 6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

Tvá manželka je nyní součástí tvého těla. Je potřeba se o něj starat, aby prospívalo a nechřadlo.

Il.: Mám kamaráda, se kterým jsem se seznámil v práci. Bylo na něj vždy spolehnutí. Je velmi pečlivý. Vždycky, když bylo potřeba něco těžkého v práci vyřešit, byl ochoten zůstat do noci, někdy i do rána a tu práci udělal. Pracoval velmi tvrdě. Pak jsme se dlouhé roky neviděli, až znovu nyní. Už několik měsíců nechodí do práce. Úplně vyhořel. Tráví čas na chalupě, mimo domov, vzdálen od rodiny. Když mluvil o svých plánech do budoucna, podotkl jsem, že ho rodina potřebuje, aby byl s nimi a starala se o ně. Jeho dopověď mě zarazila: vždycky prý byl hodně v práci, takže když teď bude na chalupě, prý se nic vlastně nezmění. Mám rád tohoto přítele a modlím se, aby pochopil, že má zodpovědnost za svou manželku i za své děti. Být dobrý v práci, v čemkoliv, co v životě děláš, nesmí být nikdy důležitější, než podřídit se Bohu a s v Kristu své manželce pro její věčné dobro.

Muži, milujte své ženy.

Slovo „milujte“ je řecké agapé. Není to slovo pro emocionální nebo tělesnou lásku, ale pro lásku, která se rozhodla milovat a pokračuje v tom i nadále. Je to láska, která začíná s manželstvím a pokračuje až do jeho konce. Je to sebeobětující se láska, která rozumí, že tvá manželka je v Kristu tvá sestra pro věčnost, spoludědička milosti (1 Pt 3,7), tvůj nejlepší přítel životní partner v dobrém i zlém. Manželství spojuje muže a ženu ve všech oblastech života: máte společný cíl a touhy. Jste propojeni, abyste přinesli Bohu slávu. Vaše manželství totiž zobrazuje velké tajemství: vztah Krista a církve.

 

 1. Kristus oslaví svou církev

V kontextu duchovní skutečnosti sjednocení Krista a jeho církve v jedno tělo, je prohlášení Písma, že manžel a manželka jsou jedno tělo výrazem toho, co zde v Efezkým 5 Pavel nazývá velkým tajemstvím.  

 • Ef 5,32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

Fyzické manželství muže a ženy jako jednoho těla je obraz duchovní skutečnosti jednoho těla Krista a církve. Jaká bude jednota Krista a jeho oslavené církve v nebi? Něco z toho se učíme na zbožných manželstvích zde na zemi. Zbožné manželství muže a ženy milujících Krista, kteří společně jdou za Kristem, jako fyzický obraz duchovních skutečností něco z tohoto tajemství zobrazují. Muž vede svou ženy sebeobětující se láskou a ona jde za Kristem v podřízenosti svému manželovi, tak Pavel uzavírá 5. kapitolu listu Efezským.

 • 33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Muži milujte své ženy Kristovskou láskou. Tak se na vašem manželství bude zjevovat tajemství uchované pro věčnost. A to je svědectví světu. Vaše manželství je svědectví vaší nevěřící rodině, přátelům i spolupracovníkům. Kéž i naše modlitby nezanedbávají prosby o možnost povědět lidem o tom, který buduje manželství pro věčnost. O Ježíši Kristu, který zachraňuje hříšníky. O Ježíši, bez jehož lásky by naše manželství již dávno s 50% pravděpodobností ztroskotala stejně tak jako 50% světských manželství v naší zemi. Kéž nám Pán dá milost ke svědectví o Ježíši, Stvořiteli nebes i země, který se kvůli nám stal člověkem, aby nás vysvobodil od našeho vlastního hříchu, který vede ke smrti. O Kristu, který dává život!

 

 1. A nechovejte se k nim drsně (v. 19b)

Možná bychom nyní nečekali tuto druhou část verš 19, aby se manželé nechovali k manželkám drsně. Další české překlady Písma uvádějí, abychom se k manželkám nechovali příkře, přísně, hrubě nebo ostře, dokonce Petrů uvádí „mrzoutsky“. A jak by mohlo manželství, které odráží vztah Krista a církve být vedeno v hořkosti nebo hrubosti. Takoví jsme byli, ale stejně jako Kristus vyvobozuje notorické pijany, hýřící záletníky nebo podvodníky a zloděje, stejně tak proměňuje mocí evangelia i muže tvrdých srdcí.  Muž byl stvořen fyzicky silnější, a proto na závodní dráze soutěží zvlášť muži a zvlášť ženy, proto v bazénu závodí zvlášť muži a zvlášť ženy a tak podobně.

 • 1Pt 3:7 Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života.

Kristovská láska hledá, co poslouží druhému. Tvrdé srdce je sobecké. Lékem je vzájemná podřízenost, která usiluje o věčné dobro toho druhého a umrtvuje své vlastní hříšné sklony.

 • Ř 12:1-2 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

 

 • 1Tes 4:3-4 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti 4 a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

Četli jste někde, že by Kristus jednal drsně, příkře, přísně, hrubě, ostře nebo mrzoutsky se svou církví? Nemyslím s církví, která si tak jen říká, ale přitom žije jako svět. Ne, myslím s Kristovou církví, kterou vykoupil svou vlastní krví ze světa ke svatosti. Četli jste někde, že by Kristus někdy přišel z práce, kde ho někdo naštval a on si vylil svůj vztek na svou nevěstu? Ne. Náš Pán jedná vždy pro věčné dobro své nevěsty, církve. To je jeho, Kristovská láska. Pros proto o pomoc Ducha svatého milovat Krista a v podřízenosti lásky se učit milovat manželku, kterou ti Pán svěřil. Tak budeš Bohem požehnaný manžel své ženě, otec svým dětem a služebník církvi.

 

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu