Rozvod (Mt 19,1-9)

Kazatel

Hospodin nenávidí rozvod

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 23. září 2018

Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. (Mal 2:16, B21)

Pokoj vám, bratři a sestry, milí hosté, vítám vás slovy Písma:

 • 2K 1:3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!

Máme i dnes mnoho důvodů, zač chválit Pána. Jeden opravdu výjimečný, je dnešní křest Josefa Bočkaye. To je radostná událost, která dnes bude radostí sboru, církve, a která je radostí i v nebesích! Neboť celé nebe se raduje, když jeden hříšník činí pokání!

 • Lk 15:10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“

Možná se ptáte, proč tedy tématem dnešního kázání není právě křest? Je to dobrá otázka a já vás chci povzbudit, abychom společně teď objevovali, že téma křtu v Písmu i otázka rozvodu mají něco společného.

I. Úvod

Dnes máme před sebou předposlední téma ze série kázání na téma manželství a s ním spojené další životní situace. Budeme se zabývat učením Božího slova, které se vztahuje na tu nejhorší možnou situaci, která v tomto kvůli hříchu postiženém světě zasahuje do manželství: rozvod.

Téměř polovina manželství se v naší zemi rozvádí. Rozvod je vyvrcholením problémů mezi manžely. Oni dva však nebývají jedinými dotčenými rozvodem - ten hluboce zasahuje také děti, které spolu manželé mají a jak uvidíme, není to jediný okruh lidí, kteří mohou být důsledky rozvodu zasaženi. To, co započalo jako radostná událost - uzavření manželství, končí dnes v téměř polovině případů rozvodem. Důvodem rozvodu je hřích. Ten plundruje manžele, jejich děti, celé rodiny.

Jako když vzejde jitřní slunko nad krajem, zní slova evangelia Pána Ježíše do rozbitých manželství, do situace dětí, jejichž rodiče bojují jeden proti druhému, do života manželů, kteří jsou nešťastní, protože neví kudy kam ve vztahu ke svému protějšku a neví jak dál. Evangelium Pána Ježíše je lék, který je jediným lékem, přinášejícím trvalé zdraví do všelijakých oblastí našich životů - a hrůza rozvodu není výjimka. To, co hřích boří a ničí, to má prolitá krev Ježíše moc uzdravit, obnovit a oslavit.

Ježíš má dobré slovo pro křesťany, pro své učedníky, ale i pro ty, kteří ho odmítají a dokonce i nenávidí. O rozvodu vyučoval jak své učedníky v kázání na hoře, zaznamenané v Mt 5, tak i své odpůrce - ty, kteří ho chtěli nachytat, kteří ho pokoušeli, aby ho mohli obvinit z rouhání se Bohu a jeho zákonu a aby se jej nakonec mohli zbavit. A to je přesně důvod, proč farizeové v Mt 19:3 přišli za Ježíšem: aby ho pokoušeli. Teď ho dostaneme! Teď se ukáže, že není poslán od Boha, protože všichni uslyší, že jeho učení je jiné, než Mojžíšův zákon. Ale metr, kterým chtěli Kristu měřit, je příliš krátký. Jak to obvykle bývá, Ježíšovou odpovědí jsou jeho nepřátelé zahanbeni a usvědčeni a jeho učedníci překvapeni a vyučeni ve víře.

II. Od počátku: dobré Boží ustanovení manželství

Proto se ho ptají:

 • Matouš 19:3 Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“

Ať dnes Boží slovo z Mt 19 poslouchají ti, kteří si chtějí potvrdit, že křesťanství je nesmysl a nemá co říci do jejich života, anebo ti, kteří milují Pána Ježíše, je to slovo, které Ježíš má pro všechny lidi: rozvod není určen pro život, rozvod svědčí o smrti. A jako všechno na straně Nepřítele, toho dávného hada (Zj 2:20), je zlé, tak i rozvod je součást jeho svodu, jehož cílem je ničit a zabíjet. Protože rozvod není s lidmi od věků, od počátku stvoření. Jak to víme? Pravdomluvný Bůh to nechal zapsat do svého Slova, do Písma. To je Ježíšova odpověď: nečetli jste o tom? (v.4)

A. Nečetli jste?

To je Kristovo svědectví, to je jeho slovo pro nás: jestli chceš něčemu v tomto světě porozumět, začni v Božím slově. Co Bůh k tomu říká v Písmu? Je tu nějaké jasné slovo k mé otázce? A pokud ne, je tu nějaký princip, který mohu použít do své situace, který by mi osvětlil mé otázky? Boží slovo bylo dáno do rukou církvi jako nástroj, jehož používáním církev roste v posvěcení. Samozřejmě, že jediným pro věčnost užitečným způsobem pro církev je, když jí Boží slovo vykládá Duch svatý. Ale On to nedělá do větru. Jako si za způsob zjevení své vůle Bůh zvolil psané slovo - Bibli, tak si zvolil způsob, jak církvi dávat porozumění Bibli. Duch svatý vykládá Písmo v kontextu církve. Chceš porozumět, jak fungují atomové hodiny? Začni svou odpověď hledat v Písmu, protože:

 • Ko 2:2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

To je startovní místo, aby člověk našel správnou odpověď na svou otázku. Boží slovo. Pokud je mi známo, nic o atomových hodinách se v Písmu nepíše, ale je zde zjeveno mnoho o Tom, který stvořil čas, dává světu řád a udržuje jej v souladu se zákony fyziky – a ty, když objevujeme, rosteme v poznání principu fungování atomových hodin.

B. Boží stvořitelský plán

I o rozvodu Písmo mluví. Možná překvapivě však začíná svou odpověď Pán Ježíš ani ne u rozvodu samotného, ani u jeho příčin, ale ještě dříve: u Božího stvořitelského plánu.

 • Mt 19:4-6 Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je´? 5 A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo´; 6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

Ano, známe myslím už dobře toto místo z Písma. Tady v knize Genesis Bůh odkrývá, k jakému slavnému vztahu stvořil člověka: aby jeden muž a jedna žena se stali v manželství jedním tělem. Ustanovil manželství jako vztah, kde budou lidé naplněni ve svých potřebách: vždyť není pro člověka dobré, aby byl sám (Gn 2:18)! Vztah, kde si budou sloužit jeden druhému.

Také myslím známe tento text ještě z jiného místa v Písmu: z Pavlova listu do Efezu. V páté kapitole Duch svatý odkrývá nádhernou pravdu: manželství není samo o sobě cílem Božího jednání s mužem a ženou: má nám zjevit ještě něco daleko slavnějšího: sjednocení muže a ženy v manželství je obraz věčného, dokonalého a požehnaného vztahu Krista a církve.

 • Ef 5:32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

Proto je manželství veliký dar od Pána jeho stvoření: ukazuje na věčnost na Krista a na jeho církev, která jej miluje. Vždyť Kristus je ten, kdo stál u jejího narození a kdo ji také přivedl do slávy Otce na věčnosti.

III. Námitka: Tak proč rozvod?

Farizejové se s takovou odpovědí nespokojí:

 • Mt 19:7 Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“

A. Rozvod – Boží ustanovení?

Hřích vstoupil skrze Adama a Evu do lidského života. Nikdo a nic nebylo ušetřeno jeho důsledků - ani manželství. Kolik manželství dnes den za dnem žije k plné Boží radosti a slávě? Není jich většina. A kolik manželství jedná v každé chvíli tak, aby to těšilo Boha? Není ani jedno. Tak devastující účinky má hřích.

Je tedy rozvod Boží ustanovení, že se člověk má rozvést, když manželství neklape tak jak si to představujeme? To je otázka farizejů, to je otázka, která očekává dopředu odpověď, jež má jediný cíl: potvrdit, že se můžu rozvést, když dojdu k přesvědčení, že to je to nejlepší řešení problémů v manželství.

Ale Pán Ježíš má radikálně jiný názor: A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj (v. 6). Boží stvořitelský záměr je manželství, ne rozvod. Ale přece Mojžíš ustanovil, že se člověk může rozvést.

B. Mojžíšovo ustanovení o rozvodu

 • Mt 19:7 Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“

Farizejové se zde odvolávají na oddíl v Mojžíšově zákoně v Dt 24:1-4, kde se mluví o rozvodu.

 • Dt 24:1-4 Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Anebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu její první manžel, který ji vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví.

Co to znamená, že u muže žena nenalezne přízeň, neboť na ní shledá něco odporného? Co je důvodem rozvodu? Protože se na tom nemohli shodnout ani farizejové, židé, kteří znali Mojžíšův zákon, není ani pro nás lehké tuto otázku zodpovědět. Jedni se domnívali, že je to nevěra ženy, druzí pak za vysvětlení považovali téměř cokoli - od připáleného oběda až po situaci, kdy manželka byla hlučná tak, že ji slyšeli i sousedi.

Ale důsledek je zřejmý: rozvod se stal pro lidi něčím obvyklým, něčím samozřejmým. A navíc nyní mohou zdiskreditovat Ježíše: pokud se přikloní na stranu těch, co vykládali Dt 24 ve smyslu téměř jakéhokoliv důvodu k rozvodu, bude obviněn, že nebere Mojžíšův zákon vážně. Když se přikloní na stranu těch, co za jediný důvod k rozvodu považují nevěru, bude velmi nepopulární mezi lidmi. Ať to bylo v době Malachiáše, 4 století před Kristem, v době posledního proroka Starého zákona, nebo v době Pána Ježíše, nebo dnes, rozvod je přijímaná úniková cesta, když manželství už není takové, jak bych si ho představoval.

Ale řekněte někomu, kdo se chce rozvést, že to není cíl manželství. Nebudete populární. Pán Bůh však váš pro dnešní společnost nepopulární názor může právě použít ke svojí slávě. V tuto chvíli jste to vy a evangelium, které nesete do života člověka stojícího před rozvodem, koho Bůh může použít jako posla světla. Jste vyslanci Kristovi! Máte to, co svět nemá: evangelium Ježíše Krista, které je nadějí pro každého, kdo věří! Má moc zachránit člověka uprostřed hrůzy rozvodu nejen z této lidsky katastrofální situace, ale má moc zachránit člověka pro věčnost!

Otázka, zda je možné se rozvést z jakéhokoliv důvodu, je špatně položená. To, co Mojžíš ustanovil v Dt 24, není Boží souhlas s rozvodem, ale je to opatření pro případ, že se muž chce zbavit ženy. Bez potvrzení o rozvodu by zůstala bez zaopatření. Muž by se o ni přestal starat, ale v očích druhých by byla stále jeho ženou. Zůstala by v tehdejší společnosti bez zajištění živobytí. Proto je potvrzení o rozvodu ochranou pro ženu.

C. Tvrdost srdce

Za rozvodem však stojí jiný důvod: tvrdost srdce.

 • Mt 19:8 Odpoví jim: Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.

Hřích zatvrdil lidské srdce. A to je také příčina každého rozvodu. Tvrdost lidského srdce, které se nepoddá svému Stvořiteli. Rozvod nezasahuje jen oba manžele, ale má dopad do života dalších lidí. Jaká je Ježíšova odpověď farizejům?

IV. Pravím vám

 • Mt 19:9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.

Abychom dobře jeho odpovědi porozuměli, musíme se zastavit na několika místech.

A. Nevěra v manželství

Proč Pán Ježíš dovoluje propustit manželku, tedy rozvod, pokud je nevěrná? Proč je smilstvo, tedy když jeden z manželů je nevěrný druhému a sexuálně se oddá někomu jinému, spí s někým jiným, proč je taková nevěra důvodem pro možnost k rozvodu? Co je na nevěře tak závažné, že kromě smrti jednoho z manželů je to mezi lidmi jediný důvod pro možnost rozvodu?

Protože tělesná nevěra má právě se smrtí něco společného. Manželství je pozemský obraz věčného vztahu Krista a církve - jen církve a nikoho jiného. Jen církev, ta, kterou vykoupil Kristus svou krví, jeho nevěsta, je Kristem očištěna a žije ve vztahu čistoty s Kristem. Ale ostatní lidé, kteří církví nejsou, kteří nikdy neuvěřili Kristu, kteří nejsou očištěni do svých hříchů skrze víru v Ježíšovu dokonanou oběť na kříži, ti všichni, ať se jim tahle pravda líbí nebo ne, žijí v duchovním smilstvu. Jsou duchovní smilníci,, nevěrníci, protože neuctívají Toho, který je stvořil.

Místo toho lidé uctívají v naší zemi nejraději sami sebe, potom majetek a slávu a nakonec i věci udělané rukama - to všechno jsou falešní bohové tohoto věku.

 • Ř 1:23: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za cokoli jiného, co si člověk dovede představit.

A tak žijí v duchovní nevěře, v duchovním smilstvu. A kdo v něm žije, ten v něm také umře, pokud nebude činit pokání a prosit svého Stvořitele o odpuštění. V nebi, v Božím království neexistuje život ve smilstvu. Ne, takový člověk je pro Boha mrtvý. Proto i v manželství, které je zde na zemi obrazem vztahu Krista a církve, pokud jeden z manželů žije ve smilstvu, je to, jakoby pro druhého zemřel. Ten druhý v manželství dostal právo se rozvést, protože část společného těla, která zcizoložila, jakoby zemřela. A platí to jak pro nevěru manželky, tak pro nevěru manžela.

B. Cesta vpřed

Je nějaká cesta dál pro manželství, které prošlo hrůzou smrti jednoho ve skutku smilstva?

Rozvod není jediné řešení pro manželství, které se dostalo do situace, kdy někdo byl nevěrný. Smilník je stejný hříšník jako lakomec, zloděj, podvodník. Takoví nemají místo v Božím království. Apoštol Pavel to připomíná církvi v Korintu:

 • 1K 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, 10 ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Nikdo takový nebude mít místo v Božím království! Ale Pavel pokračuje:

 • 11 A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Ježíš Kristus nepřišel pro zdravé, ale pro nemocné. Jinými slovy kdo jiný může být v nebi, než zloději, lakomci a smilníci? Jenom přesně takoví a nikdo jiný, protože nikdo jiný neexistuje: každý hřešil proti Bohu. Ale pokud se takový člověk nechá obmýt Kristovou krví, je ospravedlněn před Pánem Kristovou spravedlností. Ne svou vlastní! Ta přeci neexistuje. Jen a jen spravedlností Ježíše Krista, která se získává vírou. Vírou a ničím jiným. Jedině vírou. Kristova krev má moc smýt hřích nevěry v manželství. Proto tou vzácnější cestou než dovolený rozvod kvůli nevěře, je cesta pokání a odpuštění. Je to stejná cesta jak pro ty, kteří vyznávají víru v Krista a upadli do hříchu manželské nevěry, tak pro ty, kteří žili bez Krista. On volá každého: dokud je čas, čiň pokání!

 • Žd 3:7-8 Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru

Jestliže dnes slyšíte volání Božího slova, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru a čiňte pokání. Je to jediná cesta, jak zvítězit nad nevěrou, nad rozbitým manželstvím v této době a jak zvítězit nad hříchem a jeho důsledky - smrtí na věčnosti.

C.  Důsledky rozvodu

Nesmíme zapomenout na důsledky rozvodu. Ježíš je připomíná: Každý hřích má své důsledky. Když někdo zalže druhému, možná to nikdo z lidí nepozná. Bůh to však ví a bude nás za to volat k zodpovědnosti. V tuto chvíli však nevidíme bezprostřední důsledek svého lhaní (kromě toho, že tím porosteme v zatvrzelosti víc a víc). Ale když někdo sedne opilý za volant a zaviní nehodu a smrt jiného člověka, nedá se to vrátit. Život tomu člověku nevrátíte, i kdybyste se snažili odčinit svůj hřích sebevíc. Každý rozvod má důsledky a ovlivňuje nejen oba manžele, ale může ovlivnit i další lidi.

 • Mt 19:9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.

Paralelní oddíly v Markově evangeliu uvádí:

 • Mk 10:11-12 I řekl jim: „Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.“

Pokud se člověk, mimo případ smilstva, rozvede a znovu se ožení nebo vdá, říká Ježíš, že cizoloží. Stejný oddíl u Lukáše jde ještě dál:

 • Lk 16:18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.

Nová žena, nebo nový muž, který nemusel mít nic společného se situací v původním manželství, pokud si vezme neoprávněně rozvedeného, tak hřeší - cizoloží. Protože pokud se někdo rozvedl před lidmi, u nás u soudu, z jiného důvodu, než kvůli smilstvu své manželky či manžela, ten před Bohem nepřestal být zavázán v původním manželství! A tak hříšná touha po někom jiném, završená neoprávněným rozvodem, přináší důsledky v podobě hříchu smilstva v případě uzavření nového manželství nejen na toho, kdo se neoprávněně rozvedl, ale i na dalšího člověka, na nového manžela či manželku. Tak se hřích rozhojňuje a zasahuje další lidi. Nesmíme zapomenout na děti, které jsou prvními, kdo zakusí důsledky hříchu svých rodičů směřujících k rozvodu.

Děti: je to kázání o rozvodu – je to jen pro rodiče? Pro dospělé? Ne. Děti mají svou důležitou roli: milujte Pána Ježíše a žijte tak, aby z vás měl radost: pak budete neustále pomáhat svým rodičům vidět Kristovo dílo ve vašem životě. A to dobré svědectví bude vašim rodičům pomocí, aby když přijdou problémy a trápení, hledali také svou pomoc, naději, u Pána a ne v bezbožném světě. Pomůžete vašim rodičům, které milujete, se zaměřit na Krista Ježíše místo na sebe sama a tak jim budete pomáhat i od takových důsledků hříchu jako je rozvod. Děti, jste Božím darem a pomocí vašim rodičům v následování Krista! Jste požehnané! Bůh vás používá k důležitým úkolům. Děkujte mu!

V. Bůh nenávidí rozvod

Bůh však nenávidí rozvod. Bůh nenávidí hřích a Bůh také hřích zničí. Jak jsme viděli, jediným možným důvodem k rozvodu je před Bohem nevěra jednoho z manželů. Bůh nenávidí rozvod. Proto připravil cestu, jak z důsledků hrůzy rozvodu lze uniknout.

 • Ř 5:20-21 A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, 21 aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

V této odpovědi se znovu spojuje téma křtu i téma rozvodu, o kterých jsem mluvil na začátku. Aby se člověk mohl nechat v pravdě pokřtít, musí se znovu narodit. K tomu potřebuje Krista a jeho dílo na kříži. Aby člověk mohl zvítězit nad hrůzou rozvodu, potřebuje stejného Krista a jeho dílo na kříži.

Moc Kristova kříže je silnější než důsledky rozvodu! Písmo nás ujišťuje:

 • Ko 2:12-14 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Stejné evangelium zachraňuje jakéhokoliv hříšníka: ať jsi se neprávem rozvedl a uvedl nejen sebe, ale i svou původní ženu, tak i svou novou ženu do hříchu smilstva. Ať jsi byl nevěrný své manželce nebo svému manželovi, Kristus je jediná cesta k životu i pro tebe. Pojď k Ježíši a vyznej mu své tvrdé srdce. Bůh je zvláštní. Je jiný než člověk. Bůh více než rád vyslýchá prosby o odpuštění a doslova zahrnuje člověka v pokání svou milostí a láskou. Dokonce si v srdci člověka, který věří v Kristovu oběť, udělá příbytek, aby ho již navždy ujišťoval o své lásce.

 • J 14:23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Jemu patří sláva!

Rok

Osnova kázání