Svobodní v církvi (Mt 19,12)

Kazatel

Každý má od Boha svůj vlastní dar

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 2. září 2018

Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. (1K 7,7)

Pokoj vám, bratři a sestry, milí přátelé v Kristu. Buďte vítáni i vy, hosté. Shromáždili jsme se tu dnes, abychom poznávali Boha. Naším společným cílem je, abychom vzdávali čest Pánu Bohu. Prosme Ho tedy, aby pracoval mezi námi, v našich srdcích, myslích, v oblasti naší vůle, abychom všichni byli proměňováni dále do plnosti lidství, jejímž měřítkem je sám Boží Syn Ježíš Kristus. Protože když se díváme na Krista, na jeho život, popsaný v Bibli, můžeme vidět, jak vypadá život bez obtíženého svědomí, bez viny před lidmi i před Bohem, život naplněný pokojem a láskou k Bohu, život v úzkém společenství s Bohem, život k Boží i naší radosti: Kéž nám k tomu všemu Pán požehná a pomáhá svým Svatým Duchem.

I. Úvod

Po prázdninách pokračujeme ve sboru ve výkladech na biblické téma manželství i dalších stavů, ve kterých se jako křesťané v církvi nacházíme. Doposud jsme se dívali, jak Bible popisuje ustanovení manželství jako pozemského obrazu vztahu Krista a církve, učili se o rozdílných rolích muže a ženy v manželství, o tom jak v něm máme žít ve vzájemné podřízenosti. Zkoumali jsme, jak mají děti ctít své rodiče a naopak rodiče vychovávat své děti v kázni a ve známosti Božího slova. Protože to všechno vede k Bohu, v tom všem zakoušíme něco z požehnání věčného života v nebi, když žijeme ve víře v Pána Ježíše Krista a jsme mu poslušní.

Z toho všeho by někdo mohl usuzovat, že se ve vyučování a kázání Božího slova soustředíme na manželství. Ale když jsem přemýšlel nad naším sborem, uvědomil jsem si překvapivou skutečnost:

Kdo z vás je dítě, svobodný nebo ovdovělý? Ve sboru je asi 21 lidí, kteří nežijí v manželství, ale jsou svobodní nebo jsou to děti nebo ovdovělí. Naproti tomu bratří a sester žijících v manželství jsem napočítal jen k 15! Z tohoto pohledu nejsme sborem úzce zaměřeným především na rodiny, ale jsme sborem lidí svobodných i rodin. A na to je dobře pamatovat.

Že jsme začali celé toto velké téma stavu křesťanů ve sboru právě manželstvím, i když je mezi  námi více těch, kteří nejsou manžely, není náhoda, ale je to záměr. Je to proto, že Písmo tu začíná. Bůh tu s námi lidmi začíná!

II. Božím záměrem pro člověka je manželství

Manželství předchází všechny další mezilidské vztahy! Bylo dáno člověku jako první - aby jeden muž se stal celoživotním manželem jedné ženě, jeho manželce a podobně, aby se jedna žena stala celoživotní manželkou jednoho muže, svého manžela.

 • Gn 2:22-24  A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. 23  Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." 24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Ale jak to, že to dnes takhle nefunguje? Jak to, že se lidé rozvádějí a znovu berou, jak to, že prostě jen tak žijí spolu, aniž by byly manželé, jak to, že někdo vůbec nikdy do žádného vztahu, ani manželského, nevstoupí?

A. Důsledky Pádu

Pád, Adamův a Evin hřích přinesl své důsledky: všechno je od té chvíle až doposud Pádem poničeno, všechno je pod prokletím Božím, to znamená, že vše, co Bůh při stvoření prohlásil za dobré, nyní po Pádu, po tom co Adam a Eva odmítli podřídit se Bohu, vše trpí nedokonalostí, poničením a nese stopy rozpadu a smrti a je určeno k zániku. Ani manželství, ani naše mezilidské vztahy nezůstaly bez dotčení. I zde hřích hluboce zasáhl a způsobil zdrcující škody. Ani to, co bylo vzorem pro vztah muže a ženy není ušetřeno. Manželství zůstává Stvořitelovým cílem pro vztah ženy a muže, ale vždy je nyní poznamenáno hříchem. A jedním z důsledků Pádu je, že ne všichni muži a všechny ženy budou žít v manželství.

Jak je to možné? Vždyť jsme si ukázali, že manželství je to, co Bůh pro nás zamýšlel jako to nejlepší mezi mužem a ženou!? Je to proto, že každý člověk, který se kdy narodí, spěje k záhubě. To je tvrdá pravda, to je realita. Každý hřbitov o tom svědčí. Nechybí na něm nikdo z těch, co žili před sto lety a pokud nepřijde Ježíš Kristus do té doby, budou tam i všichni z naší generace! Rodíme se a přirozeně žijeme jako Boží nepřátelé: hřích ovládá naše smýšlení i jednání a to je Bohu nepřátelské. On je svatý: oddělený od hříchu.

 • V Něm není nejmenší tmy - On je světlo (1J 1:5).

Ale Bůh ve své lásce poslal svého jediného Syna, Ježíše Krista, aby na kříži porazil smrt tím, že se obětoval jako nevinná oběť za všechny viníky, kteří mu kdy uvěří.

 • 1 K 1:18  Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

Bůh připravil cestu, jak s Ním můžeme být smířeni! Někdo jiný zaplatil náš dluh! Uvěř Ježíši a zjistíš, že i tvůj dluh vůči požadavku spravedlivého Boha je zaplacen. Už nemusíš ty sám platit - nehledě na to, že nemáš čím zaplatit - stálo by tě to tvůj život! Stálo by tě to věčné peklo! Věčné trápení tvého svědomí, které se hroutí pod tíhou viny a nenalézá odpočinutí - jen skřípe zuby a naříká. Kéž slovo o Kristově kříži je pro tebe cestou k vyznání hříchů Bohu, k prosbě o odpuštění od Boha a ke spasení! Za to se modlím.

B. Boží vůle –zjevená a skrytá

Zpět k manželství. Není to způsob života, kterým by dnes každý člověk žil. Možná by to bylo pochopitelné v padlém světě, který se nechce podřídit Bohu, ale chce si žít podle svého - mezi nevěřícími lidmi, ale co mezi vykoupenými lidmi Ježíšovou krví? Nemiluje je snad Bůh zvláštní láskou? Nechce snad pro ně to nejlepší? Ano, jistě ano. Problém je, že my jsme stvoření, On je Stvořitel. My omezení, On vševědoucí a všemohoucí. My v hříšném těle, On dokonale svatý. Ale protože je také svrchovaný Bůh.

 • Ž 115:3  Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.

Jeho zjevenou vůlí je pro lidi manželství, ale skrytou vůlí pak pro někoho manželství, pro dalšího svobodný stav. Je to podobné, jako je Boží zjevenou vůlí, aby všichni činili pokání a věřili evangeliu. Skrytou vůlí všemohoucího a svrchovaného Pána pak je, že dává milost k pokání, komu chce a koho chce, činí zatvrzelým.

 • Ř 9:18  Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

Jeho zjevenou vůlí je, aby lidé žili v dobrém manželství, které ho bude oslavovat ve všem, skrytou vůlí však je, že někteří v důsledku Pádu v manželství žít nebudou.

 • Dt 29:28  Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.

Pád přinesl do vztahu muže a ženy něco, co Adam s Evou před Pádem neznali: rozvod, svobodný stav i vdovství. O tom prvním a posledním budeme, dá-li Pán, mluvit v průběhu září v dalších 2 kázáních. Svobodný stav je něco, na co se díváme dnes.

III. Svobodní lidé

Proč nebudou žít všichni lidé v manželství? Pán Ježíš dal odpověď svým učedníkům, když se ho ptali na otázku rozvodu a byli vyděšeni z toho, co slyšeli. Dokonce řekli: tak to je lepší se neženit! Ježíš jim tedy vysvětluje, kdo se nežení.

 • Mt 19:12  Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.

Pán Ježíš dává učedníkům 3 důvody, proč člověk zůstává svobodný:

A. Nezpůsobilí od narození

 Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí. Doslovně zde Pán Ježíš říká, že někteří jsou eunuchy, protože se už tak narodili. Eunuch doslovně znamená muž, který není schopen rozmnožování.

Ve všech třech případech je zde doslovně řečeno, že někteří lidé jsou eunuchy - ekumenický překlad toto slovo opisuje a vykládá. Uvádí: někteří nežijí v manželství. Myslím, že to je správný přístup, protože třetí důvod, který Pán dává je, že se někteří rozhodli dát přednost službě Božímu království před manželstvím - nestali se doslovně eunuchy tím, že by se vykastrovali, ale vzdali se manželství pro službu Bohu.

Proto i první dva významy ukazují na širší obsah, než jen neschopnost rozmnožování. Proto můžeme uvažovat, že někteří lidé jsou nezpůsobilí pro manželství od narození - buď pro svou mentální neschopnost žít v manželství, nebo jsou natolik postiženi na těle, fyzicky, že to není možné, anebo se možná narodili tak, že je nepřitahují osoby opačného pohlaví. Ať je to možné či ne, o čemž se vedou a budou vést dlouhé debaty, jedno je jisté: neschopnost žít v manželství protože jsem se tak narodil, nikoho neospravedlňuje žít v hříšných vztazích jako je homosexualita. 

Jediným řešením v takové situaci je jednat stejně, jako každý, kdo se narodil na této zemi. Protože každý se narodil jako hříšník a jeho jedinou nadějí jak ve svém hříchu nezahynout je nechat se očistit Kristovou obětí, uvěřit Bohu a chodit Duchem v posvěcení: zřeknutí se hříšného jednání a místo toho žít v čistotě. Zůstat svobodný je cesta posvěcení pro takového člověka.

B. Nezpůsobilí od lidí

Druhý důvod, který Pán dává, že jiní nežijí v manželství je ten, protože je nezpůsobilými učinili lidé. Takoví lidé v dětství prošli hrůzou vztahu vlastního otce a matky, který byl plný násilí a proto se nechtějí vdát či oženit. Možná prošli zlou výchovou, že nejsou schopni žít v manželství. A někomu dalšímu ublížili jiní lidé fyzicky natolik, že není schopen svým tělem být manželem či manželkou. V každém případě je to přímý důsledek hříchu jiných lidí, kterého se dopustili vůči Bohu i konkrétnímu člověku a ponesou za to před Bohem zodpovědnost. Další páchali násilí sami na sobě: tak i Origenes, jeden z církevních otců, který se nechal dobrovolně vykleštit. Vzal jako mladý muž doslova tento text, později pochopil, že to byla chyba. Přesto byl pro tento názor i čin vyloučen z Alexandrijského sboru.

C. Ti, kteří se manželství zřekli pro království Boží

 Třetí důvod, proč někteří nevstoupí do manželství, je, protože se ho zřekli pro království nebeské. Tím jediným důvodem v případě těchto lidí je, že se chtějí cele soustředit  a věnovat se službě druhým pro Boží slávu a pro Jeho království. To je ten nejlepší důvod, proč nějaký člověk nevstoupí do manželství!

Ale možná  jsi stále svobodný a toužíš po manželství. Udělej to, co po tobě Písmo žádá. Postav na první místo svého života Krista! Nenech nic, ani svou touhu po manželství, aby zastínilo tvůj vztah s Kristem. Využij ho ke službě Kristu! Jedna z křesťanských písní nás volá: Oddej se cele Pánu!

Ano, vydej se cele Pánu! Možná řekneš: ale já chci mít Krista i manželství! Máš-li Krista, máš víc než je pozemské manželství. To zanikne, je určeno jen pro tento čas. V nebi se lidé nežení ani nevdávají (Mk 12:25), protože to, čím je pozemské manželství obrazem, to je naplněno v nebi. Kristus je manželem své církvi!

Kazatel John Piper vyzdvihl důležité místo Písma, které je určeno těm, kteří nejsou v manželství, protože se rozhodli jít prvně za Kristem a jemu sloužit. Je to místo v Izajášovi 56. Bůh tu mluví o cizinci, pohanu, který se obával, že Bůh pro něj nemá milost a také mluví o svobodném člověku, který žije pro Boha.

 • Iz 56:3-5  Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu." Ať neříká kleštěnec: "Hle, jsem strom suchý." 4  Neboť toto praví Hospodin: "Kleštěncům, kteří, dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, 5  dám ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem lepším než synů a dcer: Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno."

Jestli ses rozhodl zůstat svobodný kvůli službě pro Boží království, pak Bůh ti dá ve svém domě lepší jméno než rodinám s dětmi kolem tebe. To, co je náplní nebes a jejich věčnosti - služba Bohu, a tomu se naplno můžeš věnovat už nyní!

Zástupy křesťanů, kteří se rozhodli vzdát se manželství pro službu Bohu, mohou dosvědčit pravdivost Ježíšových slov:

 • Mk 10:29-30  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 30  aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.

Amy Carmichael misionářka v Indii, která se nevdala a přesto byla duchovní matkou stovek dětí, převážně zachráněných od chrámové prostituce.

Nebo David Brainerd, misionář mezi severoamerickými indiány. Brainerd se rozhodl pro život plně v Božích službách. Vědomě svou naději upínal k Bohu a rozhodl se zůstat svobodný. Cituji z jeho deníku, který si psal, když pracoval zvěstováním evangelia mezi indiány:

Úterý 24. července. Cestoval jsem ke skupině indiánů asi sedmnáct mil na západ přes obávanou horu. Sešlo se jich téměř třicet, večer jsem jim kázal a přespal jsem u nich. Byl jsem slabý a do určité míry rozladěný, ale neměl jsem svobodu myslet na nějaké jiné podmínky k životu nebo na jinou prací. To jediné, po čem jsem toužil, bylo obrácení pohanů a veškerá má naděje se upínala k Bohu. Bůh mi nedovoluje těšit se nebo uspokojovat se v naději na to, že spatřím své přátele, vrátím se ke svým blízkým a budu si užívat světských radovánek.

Pátek 28. září. Dnešek jsem strávil na modlitbách, četbou a psaním. Během modliteb jsem cítil trochu vřelosti a touhy po šíření Kristova království prostřednictvím obracení pohanů a po tom, aby mě Bůh učinil „vyvolenou nádobou, abych přinesl Jeho jméno před národy“ (Sk 9:15). Také jsem toužil po milosti, která by mi umožnila, abych byl věrný.

Cele se oddal Pánu. Na misijním poli také zemřel. David Brainerd – jeho deníky jsou přeloženy také do češtiny.

Každý stav - ať už manželský nebo svobodný, je darem od Hospodina (1K 7:7). Možná má Pán pro tebe manželku nebo manžela, se kterým jednoho dne vstoupíš do manželství. Ale pokud jsi nyní svobodný, využij tento čas k růstu do Krista. Ke službě Kristu. A pokud toužíš po manželství, využij tento čas k přípravě na to, jak být dobrý v budoucnu zbožný manžel nebo manželka.

IV. Příprava na manželství

Myslíš, že jsem doposud mluvil jen ke svobodným a tebe, který jsi ženatý, či vdaná, vdova nebo vdovec v pokročilém věku, že se tě to slovo netýká? Možná tě překvapí tato odpověď:

Každý křesťan, ať svobodný, nebo v manželství, se připravuje na věčné dokonalé svaté manželství církve a Krista. Každý křesťan, i ty, se musí celý život připravovat na manželství!

Jak má vypadat naše příprava na toto manželství s Kristem? Znovu je to růst v posvěcení do podoby Krista, do jeho svatosti. Apoštol Pavel ve svých listech dává instrukce dívkám a ženám, jak se na manželství připravit. Stejně tak odkrývá principy přípravy pro stejný stav i hochům a mužům. Sledujte tyto principy, abyste zjistili, že se týkají právě vás!

A. Pro budoucí manželky

Apoštol Pavel ve svém 1. listě Timoteovi, který mu píše do sboru v Efezu, dává instrukce kazateli evangelia Timoteovi, jak má církev pečovat o vdovy, které jsou uprostřed ní. Na toto téma, dá-li Bůh, uslyšíme samostatné kázání, ale nyní se chci zastavit na místě, kde Pavel nabádá mladší vdovy, aby se znovu vdaly, měly děti a staraly se o domácnost.

 • 1 Tm 5:14  Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost

Toto Pavlovo vedení můžeme jistě aplikovat na život každé ženy, která má touhu se vdát: připravuj se již nyní, ať víš, jak vést domácnost. Tady se otvírá ohromné pole vzájemné služby ve sboru: starší sestry mohou být užitečné, když budou učit mladší, jak vést domácnost - od vaření až po zašívání oblečení. Píle a pracovitost, ke které se mohou vzájemně povzbuzovat, je známkou znamenité ženy - jak čteme v knize Přísloví 31.

Pavel pokračuje na toto téma v listu dalšímu kazateli sboru, tentokrát na Krétě - Titovi. Vyzývá jej, aby vedl starší ženy ve sboru, aby pomáhaly těm mladším.  V čem? Poslouchejte:

 • Tt 2:3-5  Ať vyučují mladší ženy v dobrém 4  a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, 5  byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Ohromná příležitost! Chceš se připravit na manželství? Začni už nyní, když jsi svobodná - ať je ti 15 nebo 50 let. Svobodná dívka nebo žena se musí učit jednat rozumně v tomto světě, její životní styl se vyznačuje cudností, protože své tělo nechce vystavovat na odiv každému muži, ale uchovat jej v čistotě pro svého budoucího manžela. Zdobí se místo okázalostí před očima lidí dobrými skutky, (1Tm 2:9-15). Učí se být laskavá k druhým lidem, i v situacích, kdy je to sotva očekávaná reakce, učí se podřizovat autoritě, kterou ji právě v této chvíli Bůh do života dává, aby se jednou podřizovala i autoritě svého muže a nechtěla být hlavou v manželství. Rodiče učí své dcery takovému jednání, sestry ve sboru v tom pomáhají. Celá rodina místního sboru si tak potřebuje sloužit!

Ještě pořád někdo nevidí, čím může sloužit druhým?

B. Stejně tak budoucí manželé

nechť se připravují na svou roli v manželství už nyní, dokud jsou svobodní. Znovu Titovi, svému spolupracovníku na Boží vinici, Pavel píše, aby učil mladší muže:

 • Tt 2:6-8  Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, 7  a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, 8  ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.

Být rozvážným, to je důsledek práce Ducha svatého a je to vlastnost, která má charakterizovat každého zbožného muže. Lze v této cnosti růst - a to je také cíl Pavlovy výzvy Timoteovi: pomáhej druhým mužům v církvi růst a buď jim sám příkladem. Mladíci, mladší mužové - máte příležitost k růstu do Krista, abyste tak mohli být dobrou hlavou své manželce, jestli vás Bůh obdaruje manželstvím. Začněte už dnes růst v rozvážnosti! Jak? Učte se Božímu slovu a žijte ho! Naplňte svůj život četbou Písma a jeho studiem, a jeho žitím každý den! Starší bratři vám v tom budou pomáhat.

Starší bratři, pomáhejte mladším! Ať vaše vlastní učení je jako to Timoteovo: nezkažené, důvěryhodné, zdravé a nepochybné, aby protivník byl zahanben a umlčen. Takový život povede k naplnění Pavlova příkazu v Tt 2:2 - abyste jednou byli také takoví: v oblasti sebekázně a sebekontroly: střídmí, vážní, rozumní a v oblasti vztahů: zdraví ve víře Bohu, lásce k lidem a trpělivosti se všemi. Tak se budete učit být zbožným manželem už nyní!

Dívky, hoši, ženy, mužové: nepromarněte tento čas, který nám Bůh dává!

 • Ef 5:15-16  Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Jak vykládal minulý týden toto slovo Písma bratr Jarda Kernal.

A co když ti Bůh manželku nebo manžela nedá, ale obdaruje tě darem být svobodný? Jednej stejně! Protože posvěcení je ta nejlepší a také jediná cesta za Kristem Ježíšem. Ať se vdáš či ne, oženíš, či ne, tohle je ta správná cesta - růst v posvěcení, abys byl připraven nebo připravena na tu nejlepší svatbu, jaká kdy bude vystrojena: na svatbu Beránka a církve: na tvou svatbu s Kristem.

V. Závěr

Jak vypadá smýšlení člověka, který se oddal na 1. místě službě Bohu? Jak vypadá život takového člověka, který nadřadil službu pro věčnost nad vlastní touhu po manželském vztahu? Obracím se nyní především k vám, kteří jste svobodní a mladší věkem:

Jak jako svobodný člověk povedeš svůj život? Čím ho naplníš? Teenageři, náctiletí mají obvykle své vzory: chceš se oblékat jako některý zpěvák? Chceš jíst neobvyklá jídla, která jedí celebrity společnosti? Chceš říkat věci, které budou zajímat a přitahovat stovky a tisíce lidí, jako některý youtuber? Mám pro tebe takový vzor, přesně takového zbožného člověka!

Jeho oblečení bylo opravdu jedinečné! Ušité z velbloudí srsti! Mnoho lidí takové oblečení asi nenosilo. Jeho jídelníček byl dost zajímavý! Kobylky a med divokých včel! To upoutá, to je dost neobvyklé a navíc je dneska trendy jíst hmyz. Jeho zpráva byla šokující! Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Lidi z celého hlavního města i z celé země ho chtěli slyšet!

Jan Křtitel. Tvůj vzor. A byl svobodný, protože vydal cele svůj život do služby Bohu. Doslova. Protože kvůli tomu, co říkal, ho zabili. Ale on byl Bohu věrný až do konce. I Bůh byl a je Janovi věrný - navždy, protože mu daroval odpuštění a věčný život s Bohem. Jan věřil Kristu. Pokud víme, neoženil se, ale sloužil cele Bohu.

A pokud by ti takový vzor nestačil, mám pro tebe ještě jeden. Nenajdeš v celém vesmíru, v celém stvoření lepší. Ježíš Kristus. Boží Syn. Neoženil se, neměl tělesný vztah s žádnou ženou. Cele se oddal službě Bohu.

Tak čím naplníš svůj život ty?

Rok

Osnova kázání