PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům
Ř 1,18-28_osnova_0.docx , Ř 1,18-28otázky_0.pdf 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky
Sk 10,24-48_osnova_0.pdf 2022
ZBOŽNOST ZAČÍNÁ A KONČÍ EVANGELIEM! Ef 6,13-17; Roman Klusák Efezským
Ef 6,13-17_osnova.pdf , Ef 6,13-17_otázky.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův
Jk_3_osnova_0.pdf 2022
Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16; Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Iz 51,9-16_osnova_0.pdf , Izajáš51,9-19otázky.pdf 2022
NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14) Jan Suchý
Matouš 23,37-24,14_osnova_0.pdf 2022
Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11 Milan Bulák 1. Korintským
1K 6,9-11- osnova.pdf , otázky1 K 6,9-11.pdf 2022
Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22; Pavel Borovanský Janovo evangelium
J 21, 17-22_osnova_0.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky
Sk 11,24_osnova_0.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 2,3_osnova_1.pdf 2022
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25) Jan Suchý Matoušovo evangelium
Mt 1,18-25_osnova_0.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17) Jan Suchý 2. Korintským
2K 2,12-17_osnova_0.pdf 2022
BOŽÍ MOC A BOŽÍ SPRAVEDLNOST! (Ř 1:16-17) Milan Bulák Římanům
Ř 1,16-17- osnova.pdf 2022
CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? (SK 8,26-40) Jan Suchý Skutky
Sk 8,26-40_osnova_1.pdf 2022
Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2; Pavel Borovanský Skutky
2022
Pustina Lk 5, 15-16 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 5, 15-16,_osnova_0.pdf 2022
Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37 Pavel Borovanský Skutky
Sk 13, 37_osnova.pdf 2022
O BOŽÍM SLOVĚ! Ž 119, 88-90 Pavel Borovanský Žalmy
Žalmy 119, 88-90OSN_0.docx 2022
Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
Lk 21, 9-18_osnova_0.pdf
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího! Mk 1, 1-11 Pavel Borovanský
Mk 1,1-11_osnova_0.pdf
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista
Sk2,22-36_osnova_0.pdf
O tichosti Krista! Pavel Borovanský Velikonoce
Sk 8,32_osnova.pdf
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-28-osnova_0.pdf
Pravé Abrahamovo potomstvo – Kristus Pavel Steiger Genesis
Pravé Abrahamovo potomstvo_0.pdf
...aby ji připravil (Ef 5,27) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-27-osnova_0.pdf 2019