Cesta za nadějí (Mt 2,1-12)

Klaňme se správnému Králi

Máme dnes před sebou starý příběh z Bible, který nám vypráví o hledání Spasitele. Možná, že ten příběh je sice starý, ale hledání někoho, kdo mi pomůže, koho můžu následovat, kdo mě ochrání, kdo je mi vzorem; hledání někoho, kým já nejsem, ale chtěl bych být, to je úplně stejný příběh nás lidí v dnešní České republice, na začátku 21. století.

Text kázání

Osnova kázání

Cesta za nadějí (Mt 2,1-12)

Klaňme se správnému Králi

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 25. prosince 2016

Pokoj vám,

Máme dnes před sebou starý příběh z Bible, který nám vypráví o hledání Spasitele. Možná, že ten příběh je sice starý, ale hledání někoho, kdo mi pomůže, koho můžu následovat, kdo mě ochrání, kdo je mi vzorem; hledání někoho, kým já nejsem, ale chtěl bych být, to je úplně stejný příběh nás lidí v dnešní České republice, na začátku 21. století.

Osnova kázání

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

Vydají však počet...

Nyní však, obráceni od model našich padlých srdcí k živému Bohu jsme ve světě vzpoury cizorodým a pro svět nepřijatelným prvkem. A Petr říká: „Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.“ Již totiž nejsme ve světě a ze světa, ale patříme Bohu a jsme v Bohu. Jsme spolu s Kristem a v Kristu uvedeni na nebeský trůn.

Text kázání

Osnova kázání

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

1 Petrův 4:3  Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 4  Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 5  Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6  Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.

Úvod.

Osnova kázání

Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2)

Priorita modlitby v životě církve

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů.

Text kázání

Osnova kázání

Davidovo pokání a obnova (Ž 51)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 4. prosince 2016

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka.

I. 2S 11 Davidův pád

II. 2S 12 David poznává svůj hřích

III. Ž 51 Davidovo pokání a obnova

 

Přeji vám pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista, vám domácím víry i vám, hostům.

Osnova kázání

Královské kněžstvo

...a učinil z nás královské kněžstvo

Dnes si zopakujeme biblické skutečnosti, které bychom již měli dobře znát. Bude to praktické vyučování Písma. Vnořme se tedy do úvodního textu, který si blíže rozebereme. Bůh podmíněně slíbil svému vyvolenému lidu; jak se na první pohled zdá z hlediska Starého zákona, tělesným potomkům Jákoba, přejmenovaného na Izrael kněžství...

Text kázání