Kristovo narození z panny (Iz 7,14)

Bůh věrně naplňuje své Slovo

Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. Uvidíme, jak spolu souvisí víra v Kristovo narození z panny s naší důvěrou v Boží slovo, s osobou Ježíše Krista a také s naším spasením.

Text kázání

Nejsme bezprizorní na cestě do slávy (2Pt 1,2-4)

Bůh nám daroval vše

Jen z pravdivého poznání Boha Otce i našeho Pána Ježíše může růst milost i pokoj v našich životech. Poznáme – li Boha v plnosti, budeme mít plnou jistotu v něm. Stane se naším útočištěm a hradem přepevným. Nic námi neotřese a nikdo nás nevytrhne z Boží náruče. V samotném Bohu jsme plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.

Text kázání

Znamení smlouvy (Gn 17,1-27)

Bůh znovu promlouvá

Dvacet čtyři let jsou Abram se Sárají v zaslíbené zemi a čím dál tím více je stále jasnější, že se žádným přirozeným způsobem nedočkají vlastního potomka. Pokud se jim nějaké dítě narodí, tak to nebude dílo lidské, věc těla, ale cele dílo Boží, dílo Boží milosti a moci.

Osnova kázání

Všemohoucí Bůh (Gn 17,1)

Bůh je naprosto svrchovaný a vedle toho nám Boží slovo jasně ukazuje, že člověk je plně zodpovědný Bohu. Zodpovědností člověka je poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Správné porozumění Boží svrchovanosti je základem opravdové poslušnosti.

Osnova kázání

Prolínání dvou světů (2Tm 3,1-17)

Apoštol Pavel staví do kontrastu dva světy, které se prolínají na jednom místě - v církvi. Jedná se o svět bezbožných, kteří spějí k záhubě, i když možná prohlašují, že znají Boha, a svět zbožných, kteří jsou plni Božího slova a tak jsou připraveni ke každému dobrému činu.

(Omlouváme se, ale kázání je nahrané pouze ze dvou třetin.)