A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

aaJežíš nebloumá jen tak bez cíle po světě, s nadějí, že někde někdy narazí na některé ze svých ovcí! Do Jericha si šel Pán Ježíš mimo jiné i pro Zachea. Na předem dané místo, v předem stanoveném čase! To je naplňování Božího dokonalého záměru. Ne nějaká náhodná improvizace řízená chaosem.

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

Motto: J 16,33 to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Úvod

Pokoj vám a milost Boží! Boží věrnost, dobrota a milost jsou nepřekonatelnými vlastnostmi. Svatým charakterem Boha. A to, že jsme zde, je důkaz. Pán Ježíš říká:

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46;

Lukáš 22:39  Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. 40  Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." 41  Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: 42  "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň." 43  Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. 44  Ježíš v úzkostech zápasil a m

JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3)

Dobrá zpráva! To je to, co Ježíš přináší. Nebyla mu svěřena jen tak nějaká služba. Jen tak nějaké oznámení Boží vůle. Ne, jemu bylo Otcem svěřeno evangelium – to je dobrá zpráva pro všechny lidi ze všech národů. Není to zpráva omezená jen na jeden národ mezi ostatními na zemi. Ne, Kristus přináší dobrou zprávu všem lidem na světě, a také proto je dobrá.

Osnova kázání

JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3)

 

Ježíš je vzkříšený!

(Izajáš 61,1-3)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 9. dubna 2023

Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Lk 24:46-48  

 

Pokoj vám v Kristu!

Osnova kázání

Otázky ke studiu

CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12)

Bůh ukazuje svou paží na muže, který všechno to trestání a mučení snášel pro nás. Sedm set let před jeho narozením Bůh mluví skrze proroka Izajáše: zamiloval jsem si tě. Z lásky ke mně a z lásky k tobě tento muž dojde až na kříž, ačkoliv v něm samotním nebylo nalezeno nic k odsouzení. Jak tě vidí Stvořitel a Udržovatel života? Jak o tobě smýšlí?