BOŽE, NA VLASTNÍ UŠI JSME SLÝCHÁVALI (ŽALM 44)

aaaŽalmy 44:1  Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, poučující. 2  Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců o činu, který jsi vykonal za jejich dnů, za dnů dávných. 3  Pronárody jsi vyhnal svou rukou, je však jsi zasadil jako révu; rozdrtils národy, je však jsi propustil na svobodu. 4  Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tv

ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7;

aaaPavel v listu Galatským mluví o Kristu v celé jedné třetině veršů, celkem 45x. Jestli můžeme o někom prohlásit, že před našimi zraky skutečně visí na kříži spolu s Kristem, je to Pavel, otrok a apoštol Kristův! Tolik je Pavel přemožen křížem! Tolik visí duchovně na Ježíši Kristu. Závisí na Ježíši Kristu!

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1

Bůh přesilný, Bůh Abrahamův, Izákův, Bůh náš!  Víte On, on nám nedaroval spolu s Kristem všecko. On nám daroval v Kristu, svém Synu všecko! Jsme nová stvoření! Budeme dnes mluvit právě o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha.

To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100;

To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100;

Motto: 1 Tesalonickým 5:18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Úvod

Pokoj vám a milost! Dnes se zaměříme na střet padlého lidství s realitou světa, o kterém Písmo praví, že celý leží ve Zlém 1 J 5,19! V knize Genesis během svodu, který si satan připravil na Evu a Adama čteme:

Osnova kázání

Otázky ke studiu