Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Jsme přesně u toho, že Židé, Izrael nikdy nebyl poslušný Božímu slovu, Písmu. Přirozený člověk nerozumí věcem Božího Ducha 1 K 2,14. Náboženská horlivost Židů bez pravého poznání vedla k zabití Božího Syna! Pochopení a poslušnosti došli jenom vyvolení z Izraele Ř 11,1-5. Kánon Starého zákona je plný Krista, je plně o Kristu, směřující vždy ke Kristu, odhalující postupně jedině Krista.

Osnova kázání

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Motto: Galatským 3:22 Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří. 23 Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. 24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.

Úvod

To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100;

To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100;

Motto: 1 Tesalonickým 5:18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Úvod

Pokoj vám a milost! Dnes se zaměříme na střet padlého lidství s realitou světa, o kterém Písmo praví, že celý leží ve Zlém 1 J 5,19! V knize Genesis během svodu, který si satan připravil na Evu a Adama čteme:

Osnova kázání

Otázky ke studiu

I ty stojíš „pouhou“ vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24;

I ty stojíš „pouhou“ vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24;

MOTTO: Galatským 3:6 Pohleďte na Abrahama: `uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost. ´ 7 Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. 8 Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: `V tobě dojdou požehnání všechny národy. ´ 9 A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem.

Osnova kázání