DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9

AAAPravá bohoslužba roste z vděčnosti Bohu a její první kroky začínají odvracením se od starého hříšného způsobu života a směřováním k novému svatému způsobu života v Kristu. Ten začíná obnovou mysli poznáním Boha a Jeho svaté vůle při modlitbě a ve studiu Písma. A to Pavel zdůrazňuje právě v Ř 12,1-2.

Osnova kázání

ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7;

aaaPavel v listu Galatským mluví o Kristu v celé jedné třetině veršů, celkem 45x. Jestli můžeme o někom prohlásit, že před našimi zraky skutečně visí na kříži spolu s Kristem, je to Pavel, otrok a apoštol Kristův! Tolik je Pavel přemožen křížem! Tolik visí duchovně na Ježíši Kristu. Závisí na Ježíši Kristu!

Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu! MT 23,23

AAADobře se podívejte na ten oddíl z 2 Tm. Jak už jsem řekl, Písmo hraje klíčovou roli ve spáse člověka, protože jen Písmo dává moudrost ke spasení poznáním biblického Krista a vírou v Něho 2 Tm 3,15. Ale Písmo je naprosto stejně nezbytné, nutné, potřebné, žádoucí, na život a na smrt důležité v otázce práva a spravedlnosti! Podívejte se na verše 16-17.

Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu! MT 23,23

Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu!

Matouš 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit, a to ostatní nezanedbávat.

Motto: Deuteronomium 32:4 On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.

Úvod

Osnova kázání

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

aaaPísmo říká, že celé stvoření je hluboko pádem zasažené. A život na tomto světě je těžký. Pád a hřích postihl vše. Ale Bůh je Pán. Svět třímá pevně ve svých rukou. A všechny pronárody i jednotlivé lidi. Spravedlivé i svévolníky. Dobré i zlé. Má moc se kterou dokáže proměnit a žehnat právě i skrze drsnou, padlou realitu tohoto světa a věku.

Osnova kázání

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7)

 

1 Petrův 5:5-7 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.

Osnova kázání

O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6;

aaaJediným, skutečným a hodnověrným znakem toho, že jsi opravdu křesťan, že Bůh Otec i Bůh Syn mají v tobě svůj příbytek skrze dílo a přítomnost Ducha svatého v tobě. Jediným pravým znakem je tvůj růst a stále větší ovoce posvěcení.