Smíření s Bohem (Ko 1,21-23)

I vás, kteří jste byli Božími nepřáteli, smířil...

Smíření s Bohem je tím nejdůležitějším urovnáním konfliktu na světě, je klíčové pro každého člověka na celém světě. Každý člověk ho potřebuje. Ať už si toho člověk je vědom nebo není, toto smíření mění od základů lidské životy - z místa Božího hněvu staví toto smíření člověka na místo Boží lásky.

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Probudil nás k životu spolu s ním…

Boží trojice, jediný Bůh ve třech osobách, připravil úžasný plán dlouho před tím, než stvořil tento svět. Otec, Syn a Duch svatý ve vztahu věčné lásky připravili cestu pro člověka, který v té době ještě nebyl stvořen, jak mít podíl na Boží svatosti, Boží lásce, Boží radosti, slávě, nádheře, moudrosti a dokonalosti.

Text kázání

Osnova kázání

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Probudil nás k životu spolu s Ním…

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 3. dubna 2015

Pokoj vám milovaní svatí, bratři a sestry v Kristu, i vám, milí přátelé. Scházíme se dnes při zvláštní příležitosti, protože si chceme připomenout Kristovo ukřižování. Hned na úvod bych chtěl říct, že Boží slovo nás nevede k tomu, abychom v době Nové smlouvy slavili nějaké svátky – ani takové, které se vydávají za křesťanské, ale nejsou jimi, jako jsou třeba Vánoce, nebo takové, které se dnes vydávají za pohanské, ale mají svůj původ ve zvěsti evangelia – jako jsou právě Velikonoce, ani takové, které nacházíme v Písmu a které slavil Boží lid před příchodem Krista – jako jsou Letnice, kdy si můžeme kromě toho připomenout vylití Ducha svatého nebo jiné slavnosti. Bůh nás v Bibli nikde nevede k tomu, abychom nějaké svátky oslavovali.

Osnova kázání

Zakotvení v Kristu (Ko 1-4)

V Něm zapusťte kořeny, na Něm postavte základy…

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 13. ledna 2013

Pokoj vám a milost. Dneska pokračujeme v sérii, která se týká novozákonní církve. Minulý týden jsme tuto sérii začali studií listu Filipským. Seznámili jsme se asi s nejkrásnější církví, kterou v Novém zákoně nacházíme. Dnes se budeme věnovat další krásné církvi – církvi v Kolosis. Příští týden potom tuto sérii uzavřeme tesalonickou církví. To byla církev, která aktivně očekávala příchod Pána Ježíše Krista. 

Dnes máme před sebou Pavlův list křesťanům do Kolosis. Tento list je jim adresován – viz v. 1,2, ale jak se můžeme dočíst v závěru listu, tak nepatřil jenom jim, ale měli ho dát přečíst také církvi ze sousedního města Laodikeje a sami si měli přečíst dopis, který Pavel adresoval laodicejské církvi (Ko 4,16).

Osnova kázání