TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17)

aaaList byl napsán v době, kdy je Pavel a jeho spolupracovníci pod těžkými zkouškami. Pronásledování kvůli evangeliu nabírá na síle. Je vnější – od nevěřících lidí, těch, kteří mají v rukou moc – v Asii, snad v Efezu, dolehlo na ně takovou měrou, bylo nad jejich síly (1:8). Dokonce byl vynesen rozsudek smrti nad Pavlem. Po lidsku mu už nezbývala žádná naděje na život.

Osnova kázání

Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18)

Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efezským 2:9

Boží láska musí mít v moci každou oblast našich životů. Mysl, jednání, a nakonec i obecenství. Odmítáte v mysli to staré hříšné a chráníte svou mysl před tím? Sytíte svou mysl Bohem a Jeho slovem, tím psaným i tím, které se stalo tělem? Sytíte se Kristem? Pokud ano, potom ani nemůžete stát na cestě hříchu a nemůžete být nikde jinde, než v plném a těsném obecenství s Bohem Kristem a se svatými, s církví. Jestli to tak není, je něco v našich životech špatně!

Text kázání

Osnova kázání

Nové stvoření (2K 5,17)

Kristovo vzkříšení je naprosto zásadní pro nové stvoření

Kristův kříž je klíčem. Je základem křesťanského života, je mocí ke spasení i mocí k novému životu. Jenom v Kristu pomíjí to staré a objevuje se nové. Bez Krista jsme ztraceni. Proto je před námi naprosto zásadní otázka – jsem v Kristu?

Text kázání

Osnova kázání

Vůně evangelia (2K 2,14-17)


Křesťan je vůní kadidla, které Kristus obětuje Bohu. Ale nevoní každému stejně. Jedněm jsme životodárnou vůní ke spasení, zatímco pro druhé jsme smrtonosnou vůní, která vede k záhubě.