Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14)

Můj lid zajde, protože odmítá poznání

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.

Text kázání

Soustředíme se na Ježíše Krista (1K 2,2)

Nebudu mezi vámi znát nic než Ježíše Krista ukřižovaného

Boží Syn přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Jemu patří všechna čest a sláva. Celé Písmo svědčí o Něm a ukazuje na Něj. Proto se i náš život a život našeho společenství soustředí na Ježíše Krista – na vykupující dílo Jeho kříže, na obnovující moc Jeho vzkříšení a na nesmírnou slávu Jeho druhého příchodu.

Text kázání

Máme velkého Boha (Mal 1,6-11)

Bůh je vyvýšený a svrchovaný, plný slávy a milosti

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán. Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného Pána.

Text kázání

Máme velkého Boha (Mal 1,6-11)

Bůh je vyvýšený a svrchovaný, plný slávy a milosti

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 7. června 2011

Dobrý den a pokoj vám a milost. V následujících několika kázáních se budeme společně zabývat tím, co jsme nazvali „Důrazy a odlišnosti Biblického společenství křesťanů“. Jedná se o několik věcí, které jsou nám drahé, vážíme si jich, a chceme je zdůraznit. Především proto, že je zdůrazňuje samotné Boží slovo. Scházíme se a studujeme Písmo, protože chceme slyšet, co říká samotné Písmo. Chceme slyšet to, co zdůrazňuje Bůh ve svém Slově.

Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14)

Dostatečnost Bible pro život křesťana a církve

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 12. června 2011 (mp3)

Dobrý den a pokoj vám. Po týdenní odmlce se dnes znovu vracíme ke studiu věcí, které jako sbor považujeme za klíčové. Jsou to takové věci, o kterých můžeme říci, že je chceme jako křesťané zdůraznit. Chceme slyšet, co nám Boží slovo říká o věcech, které jsme zformulovali do jednoduchých a krátkých prohlášení.