Plnost Ducha v životě křesťana (Ef 5,18-21)

Důsledky plynoucí z Duchem naplněného srdce

Plnost Ducha svatého bude vidět na ústech křesťanů, která přetékají Božím slovem a chválou, na jejich srdci, které je zamilované do Pána, na mysli, která vše ve svém životě vztahuje k Bohu a vzdává mu za to díky a na jejich postoji, který je pokorný a cele poddaný Kristu.

Text kázání

Osnova kázání

Pochopte Pánovu vůli! (Ef 5,17-18)

Příkaz k naplnění Duchem svatým

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 7. října 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Znovu se společně vracíme do listu Efezským. Jsme v páté kapitole tohoto mocného a hlubokého listu, v němž Pavel nejprve důkladně vysvětlil biblické učení o spasení z milosti skrze víru a od čtvrté kapitoly toto učení aplikuje do životů křesťanů. Budeme číst text od prvního do dvacátého verše páté kapitoly a potom se budeme zabývat v. 17-18.

Osnova kázání

Nastaly dny zlé … (Ef 5,15-16)

Žijte moudře a nemarněte čas

Náš dnešní text nás volá k moudrosti v oblasti, kde jsme obdarováni všichni úplně stejně – a to je nakládání s časem. Nikdo nemá víc času, nikdo ho nemá méně. A jako Boží děti, kterým září Kristus, máme být moudří v tom, jak s tímto časem naložíme.

Text kázání

Osnova kázání

Nastaly dny zlé (Ef 5,15-16)

Žijte moudře a nemarněte čas

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 26. srpna 2018

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Znovu jsme se sešli, abychom společně otevřeli Boží Slovo, Bibli, abychom jí vykládali, a aplikovali jí do svých životů, tedy abychom podle Bible také žili. Samotný dnešní text nakonec obsahuje tuto výzvu. Budeme pokračovat v našem studiu listu Efezským v páté kapitole. Dnes jsou před námi verše 15-16.

Osnova kázání