VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,8-10_osnova_0.pdf , Kol 2,8-10_otázky_0.pdf 2023
MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13; Roman Klusák Modlitba
2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium
Mk 3,35_osnova.pdf 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon
Kol 2,6-7_osnova_0.pdf , Kol 2,6-7_otázky_0.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Te 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým
1Te 1,2-6_osnova_0.pdf , OTÁZKY 1 Ts 1,2-6_0.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium
J 11,5-15_osnova_0.pdf 2022
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským
Kol 2,1-5_osnova_0.pdf , Kol 2,1-5_otázky_0.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba
1Tm 2,1-8- osnova_0.pdf , otázky 1 Tm 2,1-8_0.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským
Kol 1,24-29_osnova_0.pdf 2022
Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23) Jan Suchý
Kol 1,21-23_osnova_1.pdf 2022
Strašlivý ve svém hněvu, největší ve svém milování! Ř 11,7-10; Pavel Borovanský Evangelium
Ř 11,7-10_osnova_4.pdf 2022
Dokonalý Boží plán pro vyvolené ze židů i pro vyvolené z národů! (Ř 11,11-15) Pavel Borovanský Boží svrchovanost
Ř 11,11-15_osnova.pdf 2022
JAK FUNGUJE KŘESŤANSKÝ ŽIVOT? (FILIPSKÝM 2,12-13) Aleš Novotný
Fp 2,12-13_osnova.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským 1,15-20) Jan Suchý Koloským
Kol 1,15-20_osnova_0.pdf 2022
Svou krví vykoupil své napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,6; Pavel Borovanský
Ř 11,1-6_osnova_0.pdf , Ř 11,1-6; otázky_0.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským
Kol 1,9-14_osnova_0.pdf , Kol 1,9-14_otázky_0.pdf 2022
LEKCE O POKOŘE (MK 10,35-45) Milan Bulák Markovo evangelium
Mk 10,35-45_osnova.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským
Kol 1,1-8_osnova_0.pdf , Kol 1,1-8_otázky_0.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským
Ř 10,16-21_osnova_0.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky
Sk 18,18-28_osnova_0.pdf 2022
POD TÍHOU BOŽÍHO KÁZNĚNÍ (ŽALM 39) Daniel Adamovský
Ž 39 - osnova.pdf 2022
JEN BŮH MŮŽE DÁT TO, CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ (LK 1,5-13) Roman Klusák Lukášovo evangelium
Lk 1,5-13_osnova.pdf 2022
Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21; Pavel Borovanský
Ř 10,16-21_osnova_0.pdf 2022
KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET! Pavel Borovanský
Ř 10,12-15_osnova_1.pdf 2022
MŮJ BŮH JE SKÁLA! (Jon 3,9-10) Jan Suchý
Jon 3,9-10_osnova_0.pdf , Jon 3,9-10_otázky_0.pdf 2022