Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16;

 

Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši!

  IZAJÁŠ 51,9-16;

Motto: Izajáš 25:8 Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.

Úvod

Pokoj vám a milost od Boha Otce a Pána Ježíše! Zdá se, že největším problémem lidí je v poslední době hledání pravdy. Tváří v tvář tomu, co se děje na Ukrajině dochází o pět k rozdělení české společnosti na dva nesmiřitelné tábory. Tentokrát není tím primárním problémem pravda kolem covidu, ale poznání pravdy o válce na Ukrajině. Kdo je v právu, kdo je agresor? Na čí straně je Bůh?

Milovaní, když jsme se snažili pochopit co se to děje kolem covidu a snažili se vypátrat kde je pravda. Tak i když jsme některým věcem z Boží milosti porozuměli. Tak zároveň jsme viděli, jak nesnadné je se orientovat v tom, co říkají lidé. Bez ohledu na to, zda mluvili odborníci, nebo obyčejní lidé. Jeden říkal to, druhý to. A to jako křesťané máme oproti světu velikou výhodu. V Písmu totiž stojí psáno:

 • 1 Korintským 2:15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

Jak se to může stát? Je to tak, že když jsem se stal křesťanem, stal jsem se vševědoucím? Naprosto ne, to bych se stal Bohem. Ale Duch, v němž jsem se narodil znovu, dává mi schopnost poznat Boha a Jeho vůli skrze modlitbu nad Písmem, čtením Písma a porozuměním tomu, co Bůh ve svém slovu říká. Čím více rostu v těchto věcech, tím více rozumím Boží vůli, Jeho záměru se světem a lidmi. Rozumím lépe Boží svatosti a hříchu světa a lidí! Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Svobodnými od hříchu, od lži a od zmatené temnoty světa. Neznamená to absolutní porozumění všemu, nejsme Bůh! Ale přivádí nás to právě k Bohu. Protože víme, že u Něho je pravda a spása!

A tak otázka, na čí straně je Bůh a pravda má jednoduchou odpověď. Bůh je na své straně a Jeho je pravda! Naproti tomu celý svět lidí a každý člověk je pod vládou zlého, hříchu. A v přirozeném stavu stojí v opozici, v zuřivém nepřátelství proti Bohu.

Co tedy řekneme o dnešní situaci na Ukrajině? Kde je naše místo? Naše místo je na straně Boží. Na straně evangelia. Z tohoto základního postavení církve a všech křesťanů musíme přistupovat k celé záležitosti. Na obou stranách konfliktu stojí hříšníci. Západ není světlem, Rusko temnotou a naopak. Na Ukrajině i v Rusku je církev, lid Boží. A v obou zemích jsou lidé dosud vzdorující Bohu. Naše modlitba a pomoc tedy směřuje na prvním místě k církvi. A na druhém k lidem, kteří v obou zemích potřebují slyšet evangelium!

K čemu připodobníme dnešní situaci? Třeba k tomu, co čteme v proroku Abakukovi. Bůh posílá metlu Chaldejců, národa krutého a nelítostného na Izrael. Abakuk se toho děsí a připomíná Bohu, co jsou Chaldejci zač. Bůh prorokovi vysvětluje, že má celý záměr pevně v rukou. Přestože používá ten pronárod jako metlu a meč, kterým chce přivolat Izrael k pokání, bude zároveň soudit Chaldejce pro jejich krutou bezbožnost. Říká Chaldejcům ústy Abakuka:

 • Abakuk 2:7 Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou, nevzchopí se ti, kteří se třesou strachem? Budeš jim vydán v plen. 8 Za to, že jsi plenil mnohé pronárody, budou plenit všechny ostatní národy tebe za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. 9 Běda tomu, kdo chamtivě shání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spárů zla. 10 Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. 11 I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu mu odpovídat. 12 Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím.

A tak naše místo je u Boha, v Bohu a na straně evangelia o soudu a o záchraně v Kristu! První naše myšlenka je Bože čiň své dílo podle své svaté vůle! Druhá je Bože chraň svůj lid a posvěť ho skrze tvé konání a tvůj soud! Na Ukrajině, v Rusku, u nás i po celém světě!

A třetí myšlenka je Bože suď a trestej každé bezpráví, každé násilí. Suď Putina i každého, kdo staví svůj dům na bezpráví a prolité krvi! Nelze omluvit napadení sousední země řečmi o preventivním úderu. Máme milovat bližní jako sami sebe a nic, co nechceme, aby druzí činili nám, nemůžeme činit my jim!

Milovaní Bůh jedná! Naděje je pouze u Něho! O tom budeme dnes mluvit.

Odkazy: 1 K 2,15; Ab 2,7-12;

Izajáš 51:9 Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila obludu, neproklála draka? 10 Což právě ty jsi nevysušila moře, vody obrovské propastné tůně, a nezřídila v mořských hlubinách cestu, aby vykoupení mohli přejít? 11 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. 12 „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? 13 Zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Proč máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým vztekem?" 14 Brzy se spoutanému otevře žalář; nezemře v jámě, ani chléb mu nebude scházet. 15 „Já Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hlučí. - Hospodin zástupů je jeho jméno. -16 Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky, jako stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země, a řekl jsem Sijónu: »Ty jsi můj lid«."

Prorok svědčí o Všemohoucím Bohu! Verše 9-11,

 1. Připomínáním mocných činů, které Bůh již učinil!

Prorok Izajáš volá k Hospodinu slova, která Boha prosí o to, aby jednal. Probuď se, probuď se, oděj se mocí, Hospodinova paže! A tento hlas je vyjádřením očekávání, které má kořeny ve víře. Ta víra se opírá o poznání Boha na základě Božího jednání v minulosti. Jde o poznání a zkušenost víry. Izajáš připomíná Boží bohatýrské činy. Co učinila mocná paže Hospodinova a kdy? Izajáš volá.

Izajáš 51:9 Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila obludu, neproklála draka? 10 Což právě ty jsi nevysušila moře, vody obrovské propastné tůně, a nezřídila v mořských hlubinách cestu, aby vykoupení mohli přejít?

Je zde jasný odkaz na pokolení Izraele, které bylo vyvedeno z otroctví Egypta. To je ta obluda, drak poražený, skolený mocnou paží našeho Boha. Zde je navíc Egypt symbolem zla, symbolem vládce tohoto věku, ďábla. Proto Izajáš mluví o draku. Tento drak je Božím odvěkým protivníkem. Kdysi byl nádherným a moudrým ochráncem, cherubem. Ale zpychl, zatoužil být uctíván jako samotný Bůh, jeho Stvořitel. V Ezechielovi je psáno.

 •  „Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. 13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. 14 Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, 15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Ez 28,12-15

Na prvním místě je toto Ezechielovo proroctví adresováno králi Týru. Ale svůj duchovní přesah má až k samotnému Satanu. Satan byl skutečnou mocí za oponou království Týru i Egypta. Týr jako obraz zla a vzpoury proti Bohu je vnějším, viditelným obrazem duchovní moci zla a vzpoury proti Bohu. A stejné je to i u Egypta.

Zajímavé na tom je, že starozákonní Boží lid vznikl jako veliký národ právě až v Egyptě, do kterého přitáhlo včetně Jákoba sedmdesát duší Gn 40,27. A když Bůh vyvádí svůj lid z Egypta je jenom mužů asi šest set tisíc Ex 12,37. Bůh velmi požehnal a rozplodil svůj lid uprostřed království zlého draka navzdory snaze draka Boží lid potřít! Nepřipomíná vám to něco? Je to předobraz mnohem většího požehnání, které náleží církvi. Božímu lidu nové smlouvy! I ta roste uprostřed světa, který celý ve zlém leží 1 J 5, 19; A bude růst! Tak dlouho, jak Bůh chce! Potom vyjde z tohoto světa a věku zla do zaslíbeného Věčného království Krista! Do místa věčné slávy věčného Boha a místa věčné radosti Božího lidu.

Ale nejdříve musí Boží lid osvědčit svou víru, věrnost, poslušnost. Abychom ji osvědčili, je potřebné mít v srdci stejné poznání Boha a stejné přesvědčení víry, jaké je u Izajáše v našem textu. I my si musíme připomínat mocné činy Hospodinovy, a především ten nejmocnější. Kříž Golgoty, smrt Krista a Jeho vzkříšení! Co píše apoštol Pavel korintskému sboru? Jaký je Pavlův základní argument?

 • 1 Korintským 15:1 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 2 a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,

A tak my můžeme spolu s Izajášem i starozákonním Izraelem volat v jakékoli době, v jakémkoli soužení: „Probuď se paže Hospodinova! Jako když jsi porazil Egypt, jako když jsi provedl Izrael hlubokým mořem! Jako když jsi porazil bouřící se pronárody, krále i vládce země v čele s jejich pánem Satanem! Byli ti všichni k smíchu v čase, kdy mysleli, že vítězí! Kdy ve své bláhovosti použili svůj zdánlivě největší trumf a ukřižovali tvého Syna, Pána slávy!“ Žalm 2.

Potřebujeme znát Boha. Mít poznání a zkušenost víry! Když je ti nejhůř bratře, sestro! Jdi do Písma! Modli se za plnou moudrost a poznání, aby Duch svatý ti dal proniknout až ke kořenům moudrosti. Do hloubky Božího slova! Čti zaslíbení a texty o mocných činech paže Hospodinovy! Čti o kříži a vzkříšení. Ponoř se do zápasu Pána Ježíše Krista například v Mk 14. kapitole! A hleď na vítězství lásky a poslušnosti Božího Syna!

Když je ti nejhůř milovaný křesťane, připomínej si vše, co Bůh již v tvém životě udělal. Jak tě vysvobodil z otroctví hříchu! Jak při tobě stál vždy a za všech okolností! I ve chvílích, kdy jsi ničemu nerozuměl a bál ses, že Bůh se skryl a mlčí! Připomeň si, jak Bůh Syn za tebe trpěl, nesl hněv Otcův pro tvůj hřích! Jak pro tebe vstal z mrtvých! A věř i věz, že nadevšechno pravdivá jsou slova žalmu…

 • Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou! Ž 138,8;
 1. Pevnou vírou v úplné vysvobození a potření zla a hříchu!

Autor listu Židům veden Božím Duchem napsal.

 • Židům 12:1 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 3 Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 4 Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.

Dnes bychom mohli na základě Iz 51,9-16 říct, že zakotveni v jistotě víry. V poznání Boha v Kristu Ježíši. S vědomím toho všeho, co Bůh a Jeho mocná paže již učinil, učinila. Zakotveni pevně v moci Kristova vzkříšení, které se již stalo. Hledíme s neotřesitelnou a nepohnutelnou nadějí před sebe! A nemá na to pražádný vliv nic z toho, co se děje kolem nás ve světě, nebo v našich životech!

Platí, že obmyti Kristovou krví. Povolaní k životu Kristovým vzkříšením. Hledíme k těm zaslíbením, jejichž naplnění je teprve před námi! A co je před námi? Víme, že ti, kteří odmítnou Krista a setrvají ve své vzpouře proti Bohu, budou odsouzeni a uvrženi do ohnivého jezera. Ale co lid, který vírou vypral svůj život i šat v krvi Beránkově?

Zjevení Janovo 21:1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo."

V jednadvacáté kapitole ZJ vidíme Boží lid vstupovat do věčné slávy Božího království. A nadmíru důležitá jsou čtyři slova na konci čtvrtého verše 21. kapitoly. Znějí: „neboť co bylo, pominulo!“ Bratři a sestry, to jsou pro věřícího člověka ta nejkrásnější slova. Slova, která mohou být vyslovena jen díky Pánu Ježíši a jeho kříži! Ta slova jsou vyvrcholením vybraného oddílu ZJ 21, 1-4;

V prvním verši nastává nové nebe a nová země. apoštol Petr ve svém druhém listě také mluví o novém nebi a nové zemi. Říká, že toto nové nebe, nová země je něco, co sám Bůh v Kristu zaslíbil. Charakterizuje tento nový svět nádhernými slovy, když říká, že v něm bude vládnout spravedlnost! 2 Pt 3,13;

Třesou se a chvějí vaše srdce bázní i radostí zároveň? Když slyšíte, co bude základem těchto nových věcí? Když zatím ještě sténáte uprostřed věku a hříšného pokolení? Když poklad vaší víry, nové stvoření dlí zatím ještě ve slabých, hříšných nádobách?  Na základě Jeho slibu čekáme nové nebe, novou zemi plné spravedlnosti! Kdo zaslíbil? Kdo tvoří vše nové? Co čteme ihned po slovech o tom, že staré pominulo? Čteme, že  Ježíš Kristus, Bůh slíbil!

 • Zjevení Janovo 21:5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."

Když je ti nejhůř bratře, sestro, milý křesťane volej k Bohu jako Izajáš! Připomínej si všecky mocné Boží činy týkající se církve i tebe. Vzpomínej na vše, co Bůh již učinil v tvém životě! A hleď do budoucnosti s nadějí, vždyť Ten, který vládne a kraluje řekl: „Tvořím vše nové a ty můj drahý synu, má drahá dcero již máš na tom podíl, a ještě budeš mít. Ten věčný podíl!“

Modli se a setkávej se na stránkách Božího slova se svým Pánem! Nechoď nikam jinam a k nikomu jinému. Protože Izajáš píše ve verši jedenáct.

 • Izajáš 51:11 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Boží starozákonní lid se vrátil z babylonského zajetí! A vy? Vy jste církev! Boží lid. Královské kněžstvo, národ svatý! To vás Bůh skrze Krista uvedl na Sijón s plesáním a radostí, která nikdy již neskončí. Na horu Sijón, kde vládne Král Sijónu Ježíš Kristus Ž 2,6. Slova Izajáše 51, 11 se na vás již naplnila! Váš radostný úděl již nemůže žádná moc zvrátit!

Odkazy: Ez 28,12-15; Gn 40,27;Ex 12,37; 1 J 5, 19; 1 K 15,1-4; Ž 2; 138,8; Mk 14; Žd 12,1-4; ZJ 21,1-5; 2 Pt 3, 13;

Já, já jsem jediný Bůh, já jsem Zachránce!  Verše 12-14;

Ve dvanáctém verši Bůh ústy Izajáše napomíná starozákonní Boží lid i nás dnes. Jeho slova jsou aktuální i dnes. Zvláště tváří v tvář tomu, co se dnes děje na východě Evropy.

 • Izajáš 51:12 „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? 13 Zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Proč máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým vztekem?"

Minulou neděli jsme slyšeli v kázání na text Mt 23,37-24,14 o lži mesiáších, kteří svádějí. Slyšeli jsme o těch, kteří vedou člověka sami k sobě, aby z něj těžili. Tento svod se neděje jen na úrovni národů a společenství světa, ale i v církvi. Apoštol Jan mluví o antikristech, jichž je mnoho a svádějí přímo Boží lid i v církvi.

 • 1 Janův 2:18 Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. 19 Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.

Zde v Izajášovi máme podobný problém. Ne stejný, ale podobný. Izajáš nemluví o pokušení utíkat se k člověku k lži mesiášům. Nemluví o pokušení vkládat svou naději do toho, který je jen tělo. I když zajisté i kvůli tomu byl Izrael mnohokrát kárán. Zde máme jakoby opačný gard.

Bůh říká, proč máte strach z lidí, z člověka? Vždyť já, já jsem váš Bůh! Váš Zachránce, doslova ten, kdo vás utěšuje věčnou útěchou uprostřed všeho soužení a špíny světa!

Je to slovo aktuální i pro nás dnes? Jsme snad na tom lépe, než Izrael? Jsme na tom na jednu stranu  lépe, jsme děti Boha. Znovuzrození z Ducha Božího. Ale v této oblasti přichází pokušení na nás stejně, jako na tehdejší Izrael! Mnohdy se bojíme lidí! Bojíme se někdy s lidmi i sdílet naději, kterou v Kristu máme. Aby se nám nevysmívali, aby nás nešikanovali, nebo dokonce nepronásledovali. O co více přichází pokušení se bát lidí nyní, když na východě útočí národ, který je mocný. Má mocnou armádu a arsenál zbraní schopných zničit celý svět!

Izajáš Boží slova vztahoval ke všem okolním pohanským národům, které utlačovali Izrael. Stejně tak nás dnes mohou lidé utlačovat, pronásledovat, trýznit i zabíjet! Mohu to být jednotlivci, skupiny i celé národy.  A ve světě se to děje neustále a bude dít až do druhého příchodu Krista, církev bude pronásledována vždy. Podívejte se ale na to, co říká Bůh. Ptá se nás chcete snad Mě srovnávat s člověkem, který je jen pouhý závan vánku, pouhé stéblo trávy?

Chcete toto vanutí větříčku a stébélko trávy opravdu stavět na roveň Mě, živému Bohu! Potom se dopouštíte modlářství, protože člověk je ve vašich očích více než Já sám! Mě se máte bát, ale více se bojíte masa!

Vidíte tu podobnost s uctíváním člověka na místě božím? Pouze Bohu náleží úcta i sláva. Ale když se bojíte člověka víc než Boha, v podstatě ho uctíváte místo Boha. Ve vašich očích je Bůh malý a člověk velký! To je hřích! Bůh také mluví o příčině toho všeho. Je to zapomnětlivá mysl člověka. Mysl, která zapomněla na svého Stvořitele. Na Stvořitele nebes i země. Na Stvořitele celého viditelného i neviditelného světa! Vidíme to ve verši třináct. To naše hříšné sklony nutí nás na Boha zapomínat! Proto nás Bůh kárá.

Vidíme zde ale i velikou Boží dobrotu a milosrdenství. Víme dobře z Písma, že vždy, když Bůh odhaluje diagnózu nemoci hříchu, dělá to proto, aby uzdravil. Podívejte se tedy bratři a sestry na Toho, kdo je náš věčný Otec a Utěšitel. Otevřete oči a postavte vedle Boha jakéhokoli člověka! Jakýkoli národ, sebevíce silný a vyzbrojený. Co uvidíte? Jenom ubohost každého člověka, i kdyby byl sám faraonem celého Egypta. Nejmocnější říše tehdejšího světa. I kdyby byl vládcem silné, jaderné mocnosti!

Stejně jako v čase, kdy celému známému světu vládl Egypt a Bůh uprostřed něj nebývale požehnal svému lidu. Navzdory snaze Egypta potřít a vyhubit Boží lid. Stejně tak je Bůh schopen a mocen žehnat svému lidu i dnes. Kdy znovu probíhá zápas o vládu nad světem. Vedený hříšnými lidmi.

Bůh je mocen dát nám růst, aby Boží lid síli byl posvěcován do podoby Ježíše Krista. To je ta nejnádhernější věc a nejskvělejší cíl! A Bůh je mocen nás z Egypta, dnešního světa vyvést a přivést do svého království! A to navždy. Jak tedy naložíme s otázkou v druhé polovině verše 13?

 • Proč máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým vztekem?"

Vždyť to Bůh stvořil nebe i zemi a učinil na ní člověka! A co říká ve verši čtrnáctém? On naplní svůj záměr. A nikdo Mu nezabrání. Ve verši čtrnáct stojí.

 • Izajáš 51:14 Brzy se spoutanému otevře žalář; nezemře v jámě, ani chléb mu nebude scházet.

Ten verš se již naplnil v kříži Krista, když Boží lid byl vysvobozen z otroctví hříchu a uveden do svobody Božích dětí. Jsme Boží vlastnictví. Pojďme prozkoumat, co to pro nás znamená.

1 J 2,18-19;

 Mocné Boží slovo a nedotknutelné vlastnictví Boží! Verše 15-16;

 1. Jistota těch, co patří Bohu!

Když apoštol Pavel kárá korintský sbor pro jeho hřích, říká. „Což nevíte, že vaše těla jsou chrámem Ducha svatého? Byli jste vykoupeni, nepatříte sami sobě!“ Izajáš v našem textu dosvědčuje tuto pravdu, jen jinými slovy.

 • Izajáš 51:15 „Já Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hlučí. - Hospodin zástupů je jeho jméno. - 16 Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky, jako stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země, a řekl jsem Sijónu: »Ty jsi můj lid«."

My jsme Boží lid, Boží vlastnictví. Ale všechno začíná u Boha. Proto i Bůh zde nejprve důrazně vyhlásí, že On je náš Bůh. Náš Pán! Ten, kdo nás vlastní. Aby nás tím povzbudil a zároveň probudil v našich srdcích svatou bázeň. Uvádí na světlo nejprve svou majestátní slávu a moc. Bůh je! A Bůh, který je, vládne! Nad vším, co je! Nad každou bytostí! Nad každým atomem stvoření!

V kontrastu předchozího pokárání, že Boží lid na svého Boha zapomíná a místo před ním se třese před dílem Jeho rukou, před člověkem. Ukazuje Bůh na moře. Na to samé moře, na které když hledí člověk, pocítí svou malost a ubohost. Co říká Bůh o moři, jehož velikost lidským okem z břehu dohlédnout nelze? Mluví o tom, že má moře pevně ve své moci. A Písmo to potvrzuje. Jobovi Bůh v rozmluvě položil nejenom otázku kde byl, když Bůh zakládal zemi, ale také se ho zeptal.

 • Jób 38:8 Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, 9 když jsem mu určil za oděv mračno a za plenku temný mrak, 10 když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata 11 a řekl: »Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!«

A kdo by neznal svědectví o Boží moci nad mořem z evangelia podle Mt?

 • Matouš 8:23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. 25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" 26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"

Otázka v bázni vyslovená, odpověď nad míru prostá a jasná. Je to Bůh, který prostě vládne nade vším, bratři a sestry! Jen On má moc přikázat moři a jeho pro nás nespoutanému vlnobití. A On je náš Bůh.

V našem textu Bůh říká, že vzdouvá vlnobití na moři podle své vůle a to tak, že jeho vlny chválí Boha a Jeho majestát! Doslova až mořské vlny hlučí: „Hospodin zástupů je Jeho jméno!“ Dále prohlašuje, že stejnou mocí, kterou učinil nebesa i zemi. Tou stejnou mocí zaopatřil nás, přikryl nás a chrání nás! Podívejte se na verš šestnáct, první část. Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky, jako stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země,

Ano milovaní! Z ničeho pouhým svým slovem tvořil Bůh svět a všechno v něm. Tím samým slovem všemu vládne! To samé slovo vložil nejenom do našich úst, ale i do našich srdcí ho vepsal mocí Ducha Božího. Stalo se, co Bůh prorokoval ústy Ezechielovými.

 • Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Shromáždím vás z pronárodů, posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou. 18 Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzdné a ohavné modly. 19 A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, 20 aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Ez 11,17-20;

Celému Sijónu, té svaté hoře, na které kraluje Syn Boží, Beránek čistý, Lev z Judy a Bohatýr z nebes je sděleno, že Bůh má svůj lid a tento lid je Jeho nedotknutelným vlastnictvím! To stojí v Iz 51,16; Bratři a sestry vy jste Jeho a On je váš!

 1. Aplikace

Pojďme k aplikacím.

Ve světě budeme tápat v temnotě, pokud nebudeme znát Boha v pravdě. Pokud nebudeme v tomto pravdivém poznání růst. Ale ještě před tím je potřeba mít bázeň. Ta je počátkem veškeré moudrosti. Milovaní netřeba nám znát datum a hodinu druhého příchodu našeho drahého Pastýře. To nám nebude k ničemu a pro naše hříšné sklony by byla tato věc ještě větším pokušením, než když tu hodinu neznáme! To, co potřebujeme je bát se Boha. Jenom a pouze Boha. On má moc zahubit nejen tělo, ale i duši. Lk 12,5;

Služebník, který nezná vůli svého pána, a proto ji nečiní bude bit. Služebník, který ji zná, a přesto ji nečiní, bude bit více! My známe vůli Hospodinovu. Zní buďte svatí, jako i Já jsem svatý!

Proto mnohem více, než znát datum potřebujeme znát Boha a mít pravou bázeň. Proste o ní vytrvale na modlitbách. Ale nikdy ne bez Písma. Protože kde jinde byste k ní chtěli přijít? Bázeň z poznání Boha dá vzrůst moudrosti a ta vás povede k tomu, abyste každou minutu v tomto světě žili, jako by měla být ta poslední. Jako byste měli vzápětí umřít, nebo jako by měl vzápětí Pán přijít v čele svých svatých. Buďte připraveni, ať vaše lampy hoří.

Drazí v Kristu, tento čas, kdy se celý svět bojí, vy se radujte. Není příhodnějšího, lepšího, požehnanějšího času pro církev a křesťana! Nechci nikoho strašit. Ale uvědomme si, že Pánův příchod je velmi, velmi blízko a to už od Jeho na nebe vstoupení. Zítra může válka stát na prahu našich domovů. A Pán nás může odvolat. Jsme připraveni? Proto buďme vděčni za to, z čeho se svět třese strachy. Nepřidávejme se ke světu. Bojme se pouze Boha. Vždyť veliké a bázeň budící jsou Jeho skutky. Kdo se Mu vyrovná? Služme z plných sil ke spáse v našich rodinách svým manželkám, manželům, dětem. Služme jeden druhému ke spáse a posvěcení.

Radujme se a buďme vděční i proto, že ten čas je časem příhodným pro evangelium. Volejme ho z plna hrdla, křičme ho z plných plic. Modleme za Boží lid na východě i u nás. Modleme se za ty, kteří Bohu patří, tam i u nás. Pomáhejme všude, kde je třeba a ve všech potřebách, které můžeme naplnit!

Když Bůh je nejenom s námi, ale je náš Pán a my jsme Jeho vlastnictví, kdo anebo co nás odloučí od Boha? Nic a nikdo, ani nemoc, ani smrt, ani meč, ani hlad, ani člověk, ani ďábel, ani smrt!

Proto pozvedněme svůj hlas k chvále Boha podobně jako hučí vlny mořské: Vždyť Hospodin je Jeho jméno, Hospodin je Jeho jméno! Amen!

Jb 38,8-11; Mt 8,23-27; Ez 11,17-20; Lk 12,5; 1 Pt 1,16;

 

Rok

Osnova kázání

Otázky ke studiu