JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17)

Kazatel

 

JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (Koloským 3,17)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 20. srpna 2023

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1K 10:31

 1. Úvod: V Kristu je vše nové

Pokoj vám, milí domácí víry, i vám milí hosté. Hledíme dnes do Božího slova a naše očekávání se upíná k vyvrcholení celého oddílu z 3. kapitoly listu Koloským. Tím vrcholem Pavlova odhalení toho, co se stalo v životě křesťana, když uvěří Pánu Ježíši, je náš dnešní verš 17.

 • 17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
 1. Důvod nového života

Už jsme viděli důvod, proč je nyní tvůj život tak radikálně jiný, když jsi uvěřil Ježíši Kristu. Není to proto, že ses rozhodl být lepším člověkem, nebo že už nechceš dělat určité věci nebo prostě proto, že je atraktivní věřit „v něco nad námi“. Existuje jeden jediný důvod, proč se život člověka může proměnit a obrátit o 180°.

 • Kol 3:1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem

Když uvěříš Kristu a vyznáš, že zemřel za tvé hříchy a byl vzkříšen pro tvou spravedlnost, budeš spasen, zachráněn pro věčnost. Jak vypadá život ve víře v Krista? Neznamená to, že se člověk druhý den ráno probudí, a všechno bude jinak. Ne, život v Kristu je vytrvalý zápas s tím hříchem, který v nás ještě zbývá. Je to práce, je to úsilí o posvěcení. Je to vytrvalý duchovní zápas o růst do podoby Pána Ježíše, do plného lidství, ke kterému Bůh stvořil člověka a které bylo tak katastrofálně porušeno Adamovým pádem v zahradě Edenu.

 • Kol 3:3,5-7 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. 6 Pro takové věci přichází Boží hněv. 7 I vy jste dříve tak žili.
 1. Boží dar

Ale nyní, máte něco, co svět nemá. Máte to, co vám zaručuje, že váš život nyní oslaví Boha k Jeho radosti a k vašemu věčnému společenství s Bohem! Byl vám darován Duch svatý! On nyní přebývá ve vašich srdcích a už nikdy odsud neodejde. Sám Bůh ve vás nyní koná své dílo, aby se na vás oslavil. Proto nyní toužíte milovat Pána v poslušnosti. Proto se nyní ptáte: co se tobě Bož líbí, jaká je tvá vůle a ne má, pro můj život? Jak tě oslavím? Oslavíš jej svým posvěcováním.

 • 1Tes 4:3 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení,

Posvěcení dá práci. Ale díky Bohu, že to je Pánova vůle, a dokonce i jeho moc, která v nás působí.

 • Fp 2:13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

Už jste si všimli, jak jednání ve verši 5:

 • smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou

nedá žádnou práci? Pro neznovuzrozené srdce z víry v Krista to je něco přirozeného, tak lidé jednají, aby vyhověli svým choutkám a potěšovali sami sebe, bez ohledu na Boha, bez ohledu na jiné lidi. Neznamená to, že bezpodmínečně musí být takový hřích v životě každého nevěřícího člověka. to není vyčerpávající seznam, popis bezbožného jednání. Ne. Pavel předkládá i další, ve v. 8:

 • zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst

A nikdo nemůže říci, že by nebyl vinen některým z těchto příkladů hříšného jednání. Ale nyní máš nové srdce, křesťane. Už nemiluješ svůj hřích, ale miluješ Krista. Protože On tě osvobodil od toho, co ničí, aby ti dal nový život. Už se můžeš radovat z nové přirozenosti kterou ti dal. Už se můžeš radovat z Boží přítomnosti ve svém životě.

 • Ř 8:31   Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Proto máme a dokonce můžeme, tedy máme motivaci od Ducha svatého, máme schopnost svlékat starého člověka, který žil pro sebe, a tak byl ve vzpouře proti Bohu, duchovně mrtvý a odsouzený k věčné smrti v pekle. Ale nyní, když jsme spojeni vírou s Kristem, když jsme byli duchovně vzkříšení s Kristem, máme od Pána nový životní program:

 • Kol 3:12-16 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Probrali jsme podrobně tuto pasáž v nedávných kázáních. Jedna otázka však zůstala možná v mysli některého posluchače nezodpovězená. CO ještě mám dělat, aby se můj život Pánu líbil? Někdy se křesťané ptají – co ještě mohu dělat, kam až mohu jít, abych nehřešil? Ale to je otázka, kterou si pokládá mysl zaměřená směrem do světa, směrem k vzbouřenému světu, kterému vládne satan tak, jak mu Bůh dovolí. A pamatuj, cílem satana je zahubit!

 • J 8:44 On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Pokud je ti 15, možná si kladeš otázku: Co si ještě můžu vzít na sebe (nebo co si spíš nemusím vzít na sebe), aby to nebylo hříšné?

Nebo se ptáš: můžu jít do kina na Harryho Pottera nebo na Megalodon? Můžu se ještě dívat na tento film v TV, nebo už je to za hranou? Můžu jít na párty s kamarády? Jsou lepší otázky, které ti pomohou porozumět, jak jednat, na co se dívat v TV, co nosit na sobě, na co jít do kina, kam chodit za zábavou. K tomu nám pomáhá porozumění verše 17:

 • 17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Boží slovo nás vede ve všech oblastech života. Nejprve říká, jak máme mluvit, tedy jak používat náš jazyk, a potom, jak máme jednat.

 1. Posvěcení ve všech oblastech života
 1. Cokoliv mluvíte

Naše řeč je mocný nástroj. Jakub k tomu říká:

 • Jk 3:8-9 jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. 9 Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě.

Takže svůj jazyk můžeme používat dvěma způsoby: buď s ním hřešíme proti Pánu i lidem anebo jím chválíme Pána a používáme ho k dobrému pro druhé lidi a naše mluvení je tak užitečné. Možná jsi zvyklý dělat si různé slovní srandičky. Jak může taková legrácka ale způsobit hořkost a bolest. Měl jsem doma v Teplicích kamaráda, jehož přítelkyně byla na vysoké škole v Praze. Ptal se mě, jaké to tam je, co se tam dá dělat a tak. Nechtěl jsme mu říct, že se studenti musí učit, tak jsem si dělal legrácku, že se po večerech chodí na koncerty a za zábavou a že to platí i pro jeho přítelkyni. Vůbec jsem si neuvědomil, že jsem zasel semínka obav do jeho mysli, co s ní asi je. A nakonec taková na první pohled legrácka, způsobila hodně trápení a bolesti dvěma lidem. Ale my máme používat svůj jazyk ve jménu Pána Ježíše!  Co to znamená? Co si pod tím máme představit? Podívejme se, jak mluví Pán Ježíš. Jak používá svůj jazyk on. Tady se můžeme učit mluvit v souladu s mluvením Pána Ježíše, tedy ve jménu Ježíše. Jak tedy v Písmu mluví Ježíš? První, čeho si můžeme všimnout, je, že

a. svou řečí Pán Ježíš napomíná

Rozhodně Pán Ježíš „nemaže lidem med kolem úst“. Hříšníkům říká, jak se věci opravdu mají: jsi hříšník, který potřebuje smířit s Bohem.

 • Mt 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

 To je kázání o přicházejícím soudu a o cestě záchrany. Proč Pán Ježíš lidem říká takové nepříjemnosti? Protože kdyby někomu zakryl pravdu, tak by mu nepomohl, aby činil pokání a získal věčný život. Kdyby ho nevaroval, zůstal by ten člověk ve svých hříších a spěl k jisté smrti. Proto Boží láska mluví z lásky o tvrdých pravdách. Protože miluje a

 • 2Pt 3:9 protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Nezakrývej lidem cestu spásy, když bys jim nechtěl říkat i věci, které jsou jim nepříjemné. Ale s modlitbou Pán dává i takové příležitosti, kdy tomu lidé porozumí a obrátí se k Pánu.

b. svou řečí také Pán Ježíš povzbuzuje a potěšuje

Máme v Písmu jeden nádherný příklad Kristovy lásky, která povzbuzuje zemdlené. V Janově evangeliu Pán Ježíš povzbuzuje Martu, sestru Lazara, který umřel.

 • J 11:20-27 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. 21 Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. 22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." 23 Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." 24 Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." 25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" 27 Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět."

Kolikrát lidé nevědí, co říci, když má druhý člověk soužení a smutek. Říkáme: to bude dobrý, uvidíš. To přejde, … Zpěváci mají podobně slabou útěchu, když zpívají: co bolí, to přebolí… Ale náš Pán Ježíš je vpravdě světlo světa! Do tmy zármutku přináší světlo evangelia:

 • J 11:25 -26 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

Pán Ježíš svým jazykem přináší pravdu do života Marty, aby ji povzbudil k víře, která má zaslíbení věčnosti. Smrt jí jejího bratra vzala, ale protože i on důvěřoval Ježíši stejně jako jeho sestra, budou oba na věčnosti s Pánem! Kristus je vzkříšení i život, On je světlo světa! Tak jak ty povzbuzuješ v církvi, když má někdo trápení? Nemusíme používat laciné fráze bez pravdy, to bude dobrý, ale máš na dosah pravdu evangelia! Tvoje řeč může být plná pravdivého povzbuzení. Když zemře blízký člověk, nemůžeš způsobit, aby byl v nebi. Ale můžeš pomoci, jako Pán Ježíš tomu, kdo má zármutek, aby on byl smířen s Bohem, a tak byl v nebi! Jak dále používá Pán Ježíš řeč, svůj jazyk? Podívej, takový je Ježíš, plný smilování, jako když mluvil k ženě, kterou přistihli při cizoložství a ptali se, mají-li jí kamenovat (J 8,11).

 • J 8:10-12 Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Podívejte se jen o verš zpět v Kol 3,16, na Pavlovu výzva: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A to je jeden z důvodů proč: abyste Božím slovem mohli povzbuzovat druhé. Znáš Boží zaslíbení, která utěší a ujistí duši plnou obav o budoucnost?

 • Ř 8:35-39 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?  37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 39 ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Víš o jeho věrnosti, kterou můžeš potěšit pochybující duši, která si není jistá, zda o její situaci Pán ví?

 • Ž 36:6-10 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. 7 Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. 8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. 9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. 10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Umíš ujistit nejistého o Boží moci, která je Písmem zjevená jeho lidu?

 • Ef 1:20-23 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 22 `Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

A mohli bychom pokračovat a mluvit o oddílech Písma, kde vidíme, kolik nám toho Bůh v Kristu odpouští, jak Pán potěšuje a povzbuzuje, vychovává a napomíná. Víte, jak se také pozná, když někdo roste v poznání Pána? Uslyšíte to v jeho modlitbách. Budou čím dál víc plné Božího slova, budou čím dál víc naplněné poznáním Spasitele tak, jak o něm hovoří v Písmu Duch svatý. Tak nutně potřebujeme pro naplňování Boží vůle pro náš život, abychom mluvili ve jménu Pána Ježíše, poznávat jeho charakter v Písmu. Přemýšlej cíleně, jak můžeš povzbuzovat a vést ke Kristu ty, které Pán dal do tvého života – děti, vnoučata, rodiče, přátele, sousedy.

 1. Nebo děláte

Je nějaký princip, který by shrnoval, podle čeho Pán Ježíš jednal, abychom i my podle jeho příkladu jednali? Pomůže nám náš list Koloským. O něco dále v textu 3. kapitoly nám Duch svatý pomáhá.

 • Kol 3:23-24 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, 24 s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

To je postoj služebníka. Měl snad náš Pán Ježíš jiný postoj? Ne, on vzal na sebe způsob služebníka, čteme ve Fp 2,7. Stal se jedním z lidí, ne aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A to nám nesmírně pomáhá v rozhodování, co a jak máme v životě dělat. Všechno, ať už to je učení ve škole, i když vypadá, že to dělám pro sebe, je ve skutečnosti dílo, které děláš pro Pána, jestliže ho miluješ. Protože, když dobře pochopíš obsah oboru, který studuješ, bude si tě moci Pán použít, abys mu tím sloužil! Ať už tedy jednáš doma s dětmi, dělej to upřímně a dobře, protože to je služba Pánu, skrze kterou třeba i oni budou spaseni. Když jednáš s manželkou, dělej to ke slávě Pána. Protože to tak je. Když sousedé budou přemýšlet, jak to, že od vás nejsou slyšet hádky jako u nich doma, jak to, že vidí tvou úctu k manželce, tvou pracovitou službu pro rodinu, nezeptají se snad: co s tím člověkem je, že jedná tak neobvykle v dnešním světě? Je to svědectví o Pánu a pro Pána! A můžeme pokračovat: jaký máš zájem o vnoučata a jak s nimi jednáš? To je příležitost, jak sloužíš Pánu! Nebo jsi -li ještě dítě: jak posloucháš své rodiče? Vím, že spolužáci je moc neposlouchají, ale ty ano, protože to děláš jako by to nebylo pro ně, ale pro Pána.

 1. Všechno

Všechno, ať mluvení nebo dělání, celé tvé přemýšlení, rozhodování, mluvení i jednání – všechno – má být podřízeno Pánu. Vidíte zde tu svobodu, kterou přináší Duch svatý? Boží dítě už nepotřebuje mít nekonečný seznam pravidel pro svůj život k Boží slávě – to musíš a toto zase nesmíš. Ne, všechno, co děláš má být k Boží slávě! Falešní učitelé z Kol 2,16-23 přicházeli s takovými seznamy – to smíš jíst, to nesmíš to můžeš pít ale toto už ne. Takhle musíš světit sobotu atd. atd. Byl nám dán Duch svatý, který nás nikdy nepovede do hříchu. A tak je to na každém křesťanu, aby se ptal, co se Bohu líbí v jeho životě. Ale nečekejte na dojmy, které se pletou s pojmy. Bůh nám dal meč Ducha svatého: Proto, když se ptáš: Pane, co mám dělat, jaká je tvá vůle? Zároveň používej Boží slovo s modlitbou, a On tě povede, abys našel odpovědi. To, co povede tvé rozhodování, je mysl proměňovaná pohledem upřeným k nebesům. Zaměř svou mysl na Krista Písma a potom i cesta, po které půjdeš bude správná, protože vede ke správnému cíli. K Boží slávě ve tvém životě.

 • Mt 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Hledat především Boží království, to znamená zaměstnávat svou mysl tím, kdo v tomto království kraluje. Přemýšlej nad jeho cíli, plány, zaopatřením i nad jeho mocí. Pak uvidíš i lidi a věci a události v tomto světě ve světle věčnosti.

 1. čiňte ve jménu Pána Ježíše

Tak tedy všechno má být v životě křesťana podřízeno Pánu, pod jeho vládu a autoritu, v závislosti na jeho moci a síle. V živém vztahu s ním. Víme, že máme být Kristu stále více podobní. Ale je to možné? Kazatel MacArthur odkazuje na povídku Jerome Klapka Jerome Host z pokoje do dvora ve třetím patře. Ve jednom domě bydlela dívka, služebná, kterou všichni opovrhovali a ani nebyla z nejbystřejších. Jednou se do domu nastěhoval do jednoho z bytů nový nájemník. Brzy se ukázalo, že je to člověk s dobrým srdcem. Vždy měl pro tu dívku dobré slovo, dokázal ji povzbudit, stejně tak i další nájemníky v domě. Téměř ho začala pro jeho dobrotu uctívat. A pak přišel den, kdy se ten muž stěhoval pryč. Služebná ho doprovázela k hlavním dveřím z domu. Tam se zastavili a ona se ho zeptala: Ty jsi ten „Já jsem?“ Tak oblékejte na sebe Krista takovým způsobem, aby když se s vámi někdo setká, měl za to, že se setkal s Kristem. Tak musíme přemýšlet, co to znamená vychovávat děti ve jménu Pána Ježíše Krista, co znamená pracovat ve jménu Pána Ježíše Krista, řídit auto ve jménu Pána Ježíše Krista, jíst ve jménu Pána Ježíše Krista, sloužit druhým ve jménu Pána Ježíše Krista, a tak dále.  Mohou nám pomoci i tyto praktické principy:

 • 1K 10:31 Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Co ale nemůžeme, je hřešit k Boží slávě. Ujisti se tedy v každé situaci, že jednáš k Boží slávě a pak nebudeš hřešit.

 • Ef 5:20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Ujisti se, že za to, co říkáš a děláš můžeš vzdát Bohu díky. Ve spojení s každým naším slovem a skutkem bychom měli být schopni se sami sebe zeptat:

Jsem schopen děkovat Bohu Otci za to, že mi dal takovou příležitost říci nebo udělat, co jsem řekl nebo udělal?

 • Fp 4:6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Můžeš ve svém rozhodování, jak jednat, o tu konkrétní věc prosit? Když přemýšlíme, zda něco máme nebo nemáme říci nebo udělat, můžeme se ptát:

bude to pro Boží slávu?

budu za to Bohu děkovat já nebo další lidé?

můžu se za to modlit?

To nám ve světle Písma pomáhá v rozhodování žít pro Boha. A nakonec, korunou našeho jednání a mluvení bude vděčnost.

 1. A skrze něho děkujte Bohu Otci

Ano, Ježíš Kristus je náš Prostředník. Bohu nemůže nikdo děkovat, aniž by k němu přicházel skrze Krista, Božího Syna. Jaká to urážka Boha, když někdo odmítá Jeho Syna. Jaká to musí být láska, která je ochotná vydat svého jediného věčně milovaného Syna. Jaká to musí být láska, která se dobrovolně podřídí Otcově vůli a pro Jeho slávu a pro dobro Jeho stvoření omezí sama sebe do podoby člověka. Poníží se, jedná jako poslední služebník v domě, myje nohy těm, jejichž hříchy ho dovedou až na kříž a podstoupí smrt pro ně i pro ty, kteří skrze ně uvěří. Kristus je tvůj Král. Bez něj nemáš nic, ale spojen vírou s ním, je tvoje všechno. Ať přítomnost, ať budoucnost.

 • 1K 3:21-23 A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, 22 ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, 23 vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.

Děkujme znovu a znovu našemu Spasiteli:

(1) za schopnost konat všechna naše díla ve jménu Páně;

(2) za naši svobodu v Kristu;

(3) za naše vítězství nad hříchem;

(4) za naše mnohonásobná požehnání v Kristu.

 

 

 

 

Rok

Osnova kázání