Nepromarni svůj život! (Ef 5,15-16)

Aleš Novotný, Ústí nad Labem, 31. května 2020

 

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří,
ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé.
(ČSP Efezským 5,15-16)

 

I. Úvod

Bratři a sestry, otevřete si spolu se mnou své Bible v 5. kapitole v 15.verši  Listu Efezským:

Pavel tady začíná pasáž, která končí až v 6. kapitole v 9. verši, která je zaměřená na život v moudrosti.

A náš dnešní text zní následovně, sledujte spolu se mnou:

 

Ekumenický překlad:

 • [CEP2001] Efezským 5:15-16 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Dávejte si dobrý pozor, jak žijete!

Žijte jako moudří!

Nepromarněte tento čas!

 

Svatí pokud nejednáme moudře, tak marníme čas.

Když promarníme čas, tak promarníme život!

 

Promarníme čas, který nám Bůh vyměřil.

Dávno ve věčné minulosti!

Dávno před stvořením světa, Bůh rozhodl o tom.

Kdy tvůj život začne i kdy skončí!

Kdy se narodíš i kdy zemřeš!

Kolik času ti na této Zemi vyměří.

 

 • [CSP] Jób 14:5 Jestliže jsou určeny jeho dny (tedy člověka), počet jeho měsíců je u tebe (tedy u Boha); jeho hranice jsi ustanovil a nepřekročí je. 

 

Bůh určil počet našich dnů, měsíců i let.

Bůh vymezil hranice tvého života.

Nemůžeš žít déle nebo méně a všechny ty dny musí být použity pro Boží slávu.

 

Počet dnů, měsíců i let je určený, nikdo je nepřekročí:

 • Bůh je stanovil!
 • Bůh je vyměřil!

Jak s nimi nakládáš?

Nikdy nemůžeš vstoupit znovu do stejného okamžiku do stejné příležitosti, kterou ti dává Pán.

 

Stejně jako Edmon Dantes, tedy Hrabě Monte Cristo po letech znovu nabité svobody, ač nesmírně zbohatlý a velmi vlivný muž Francie se nemohl vrátit zpět do vztahu s krásnou Mercedes!

 • ten okamžik,
 • ta příležitost,
 • ten čas byl pryč, už byla provdaná!
 • Už pařila jinému muži.

Nemohl vidět ani svého Otce,

 • ten okamžik
 • ta příležitost
 • ten čas byl pryč,

protože zatím co on byl neprávem vězněn v pevnosti Inn, tak jeho otec zemřel.

Stejně tak my nemůžeme znovu vkročit do promarněných příležitostí a

moudře využít čas nám svěřený.

Čas nám půjčený.

 

Svatí:

 • Bůh nám dal pouze jeden život a ten musíme žít jen a jen jeho slávu.
 • Bůh nám dal pouze jeden život, abychom ho použili pro jeho Království.
 • Bůh nám dal pouze jeden život, v němž Ho máme milovat celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

 

Můžeš ztratit peníze a můžeš a je získat zpět, a můžeš být i bohatší.

Můžeš ztratit moc a můžeš ji získat zpět, a můžeš být i mocnější.

Můžeš ztratit přátelství a můžeš ho získat zpět, dokonce i hlubší.

 

Ale čas ne!

 

Tu příležitost od Pána nemůžeš vrátit zpátky.

Nemůžeš znovu vstoupit do stejného okamžiku v minulosti a jednat moudře, oslavit Hospodina.

Pokud jsi čas promarnil, je pryč:

 

Měl jsi možnost moudře zareagovat v práci nebo ve škole?

Měl jsi možnost někomu posloužit?

Měl jsi možnost říci někomu evangelium v obchodě, v parku, ve vlaku, v autobuse?

Ten člověk vystoupil, odešel, ten čas, ta příležitost je pryč!

 

Byl jsi zaměřen více na tento svět než na věčnost, proto si jednal nemoudře.

 

Svatí, kolikrát jsem jednal takovým způsobem a promarnil ten čas, tu příležitost.

Je to každodenní zápas, každý to zná.

 

Proto, potřebujeme žít s perspektivou věčnosti.

 

Pokud jsi mladý a silný, máš možná dojem, že tvůj čas je téměř neomezený, že máš:

 • celé jezero,
 • celé moře času.

Ale to je jen sebeklam, tvůj život jednou skončí.

Bůh už stanovil tvůj čas, počet tvých dnů, měsíců i let.

 

A dříve nebo později budeš stát před Pánem a jediné co bude mít hodnotu, bude to, jak jsi žil pro něj, pro jeho království.

Svatí je před námi text Písma, který říká, že máme moudře žít před Pánem, využívajíce čas nám svěřený.

 

Jsou před námi 3 části dnešního kázání:

I. Dbejte na to, jak žijete! –v15a

II. Žijte jako moudří! – v15b

III. Vykupujte čas! – v16

 

 

II. Dbejte na to, jak žijete v15

 • [CSP] Efezským15 Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; 

 

Spojka tedy nebo proto v odkazuje zpátky na předchozí text, na 14. verš.

Dávejte tedy pozor, jak žijete, žijte moudře, žijte:

 • jako ti, kteří byli vzkříšeni z mrtvých a žijí v Kristově světle.

A jde ještě dál, zpátky v 5. kapitole:

 • jako ti, kteří jsou Božími milovanými dětmi,
 • jako ti, kteří napodobují svého nebeského Otce,
 • jako ti, kteří jsou zachráněni obětí jeho milovaného Syna

Pouze moudrý každodenní život je se hodí k Božím dětem.
 

Na začátku 15. verše Pavel píše „dbejte“, což znamená, hleďte, dívejte se, dávejte pozor“.

Dávejte si pozor na to, jak žijete. (ekumenický překlad)

A nejenom dbejte, ale dbejte pečlivě. (studijní)

Nebo dávejte si dobrý pozor (ekumen)

 

A pečlivě znamená, opatrně, zkoumat něco s velkou péčí, opatrností a důsledností.

 

Význam slova „pečlivě“ přináší také myšlenku bdělosti.

Proč?

Proč to Pavel říká?

Proč takový silný apel? - Dbejte pečlivě

 

Protože nežijeme v ráji!

Žijeme v padlém světě, který je pod mocí toho zlého, a proto potřebuje dbát pečlivě na to, jak žijeme.

 

Vždyť hřích se na nás tak snadno nalepí, ale my chceme oslavit Pána.

Dbej pečlivě, dávej dobrý pozor na to, jak žiješ!

 

Je to jako když řídíte auto!

Musíte dávat dobrý pozor na to, co děláte a to i když jedete po známých silnicích.

 

Ale pokud jste dokonce v neznámých místech, zpozorníte ještě více, o každém dalším kroku přemýšlíte v kontextu dopravní situace, pravidel a hlavně dopředu.

 

Tento týden jsem viděl auto, které vjelo na železniční přejed, ale nemohlo ho opustit, a ke všemu to byla autoškola, ani žák ani instruktor nedávali pozor, jestli je za přejezdem dost místa.

 

Najednou byli v situaci, ve které být nechtěli, byli v ohrožení života a špatným příkladem pro ostatní.

 

Než sešlápneš plynový pedál, tak se díváš, rozhlédneš se, dáváš dobrý pozor a jsi opatrný.

Předvídáš, nevletíš do křižovatky jako ďábel.

Chceš jednat moudře, chceš dojet až do cíle?

 

Podobné je to i s naším křesťanským životem.

Dávejte dobrý pozor na to, jak žijete!

Přemýšlej, co je před tebou, jak můžeš moudře jednat, využít ten čas, tu příležitost a oslavit Pána.

Dávej si dobrý pozor, jak žiješ – to je naléhavá výzva k aktivitě.

Ježíš dával dobrý pozor na svůj život, když ho satan pokoušel!

 

Tři pokušení, tři odmítnutí, tři naprosto jasné reakce:

 

 1. Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým rslovem, které vychází z Božích úst.‘“
 2. Je také napsáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ 
 3. „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“  (Mt 4)

 

A jeho jednání šlo ruku v ruce s tím, co řekl!

Ruku v ruce s Božím slovem!

Dával dobrý pozor na svůj život a Boží sláva byla výsledkem!

 

Nebo když ho farizeové chtěli nachytat, aby ho mohli obvinit a zabít!

Máme platit daně nebo ne?

 

Dejte mi minci: čí je ten obraz?

Co je císařovo dejte císaři, co je Boží Bohu! (Mk 12)

Farizeové odešli s nepořízenou!

 

Ježíš dával dobrý pozor na to, co řekne a co udělá!

On je příkladem pro nás!

Musíme být aktivní, dávat dobrý pozor na to, jak žijeme.

 

To je příkaz, to je Pavlova výzva, která by nám měla znít v uších.

A tady jde o každodenní život.

Pavel volá Efezské k tomu, aby pečlivě dbali na to, jak žijí a žili moudře.

Tak se dostáváme ke druhé části dnešního kázání:

 

II. Žijte jako moudří v15

 • [CSP] Efezským15 Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří;a 

 

Tady Pavel varuje Efezské, ale i nás, abychom nežili jako nemoudří lidé, ale jako moudří.

Žijte jako moudří křesťané.

 

To souvisí se způsobem života:

 • jak jednáme v různých okolnostech,
 • jak využíváme příležitosti, které nám Pán dává, abychom ho oslavili svými životy.

 

Nemoudrost nebo hloupost nemá nic společného s nízkou inteligencí, s nízkým vzděláním nebo znalostmi nebo chytrostí, ale se způsobem života.

Chytrost a moudrost jsou dvě naprosto odlišné skutečnosti.

 

Kdyby záleželo na znalostech, na poznání, tak svět by musel být den o den ode dne moudřejší a moudřejší.

 

Ale vidíte něco takového kolem sebe?

Na tomto světě by muselo být tolik moudrých lidí.

 • Máme více vysokých škol,
 • téměř neomezený přístup k těm nejlepším poznatkům na světě,
 • online přístup do národních knihoven většiny států světa,
 • přístup k poznatkům těch nejprestižnějších univerzit.

A přesto vidíme, sobectví a pýchu se všemi důsledky nemoudrého jednání.

Veškerý čas použitý pro slávu člověka.

 

A tak život profesora může klidně vypovídat o jeho hlouposti ………. a naopak život uklízečky o její moudrosti.

Svatí, dnešní svět není moudřejší než svět našich předků.

 

……………………..

Boží slovo říká, že hlupák je ten, který žije jako by Bůh neexistoval.

Který žije pro sebe!

CSP] Žalmy 14:1 ……. Blázen si v srdci říká: Bůh není.

 

A naopak:

 • [CSP] Přísloví 9:10 Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost. 

 

Počátek, ale i základ moudrosti je bázeň před Hospodinem.

Když jsou:

 • naše názory,
 • naše vůle,
 • naše pocity,
 • naše činy i cíle nahrazeny těmi Božími.

Moudrost má nadpřirozený původ, pochází od Hospodina, je součástí balíčku spasení.

Protože je to jen a jen Bůh, který nám dává pokání a bázeň před Ním.

 

Poznáním Krista jsme získali moudrost!

 • [CSP] 1 Korintským 1:30 Vy však jste z něho v Kristu Ježíši,a jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností,b posvěcením i vykoupením,c 

 

Svatí v Kristu máme všechny poklady moudrosti a poznání. [CSP] Koloským 2:3

 

Ale v moudrosti máme také růst.

Moudrost je takovým způsobem života, ve kterém doslova září Kristus.

Moudrost z takového života doslova sálá jako radiace!

 

Protože takový člověk žije evangelium, poznává Boha skrze Písmo a žije podle toho.

 

Zkrátka a jistě:

 • žije s Bohem – to znamená, že s ním má blízký vztah
 • žije pro Boha – to znamená, že má stejný cíl, jeho slávu
 • a jeho Bůh je Bohem Písma – je Bůh této knihy

 

 • [CSP] Koloským 3:16 Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 

 

Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá.

Doslova ať u vás bydlí, ať je u vás doma, ať u vás bohatě přebývá a ovlivňuje každou myšlenku, slovo i skutek!

To je naprostá nezbytnost pro růst v moudrosti.

Boží slovo, která u nás bydlí.

 

Ale ten verš pokračuje a ukazuje na důležitost církve:

Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte

Svatí vzájemné vyučování a napomínání, prováděné Biblicky je nesmírně důležité.

Vede k pokoře, k proměně života, schopnosti žít moudře v toto světě.

 

Každý z nás potřebuje církev, zdravou církev, která mu pomáhá růst v moudrosti.

Jak?

 

Skrze osobní vedení, vyučování, modlitby, povzbuzování a napomínání.

A je jedno, jestli jsi právě obrácený nebo starší církve.

Každý potřebuje Kristovo tělo!

 

Zdravá církev dá nejen vyučování Božího slova, ale podílí se i na formování života v moudrosti.

 

Má k tomu autoritu i zodpovědnost, kterou nemá žádná jiná instituce.

Žádná biblická škola, seminář nebo kurz nemůže nahradit tu zodpovědnost církve.

Stejně jako škola nikdy nemůže nahradit výchovu v rodině.

 

Je Boží slovo ve tvém srdci doma?

Přijímáš s pokorou vyučování, povzbuzení i napomenutí církve?

Žiješ evangelium, není tvoje mysl zastíněná hříchem?

 

A i potom se potřebuješ modlit a prosit Pána o moudrost, aby tvůj život vypadal, jak píše Jakub:

 

 • Jakubův 3:17 Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky.

 

To je moudrost shůry!

To je moudrý způsob života, který přináší ovoce a oslavuje Pána v každém okamžiku.

To je moudrost shůry, kterou máme jen a jen díky Boží MILOSTI.

Díky Božímu působení v nás.

To je moudrost života, která má před očima věčnost.

Ví, že čas investovaný tady ne Zemi má nesmírný dopad do věčnosti.

A to nás vede ke třetí a poslední části dnešního kázání:

 

III. Vykupujte čas – v16

 • 16 vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 

Pavel postavil nejdříve do kontrastu dva způsoby života:

 • moudrý a nemoudrý!

Teď nám ukazuje jednání, které potvrzuje, že žijeme v moudrosti, když píše:

 • 16 vykupujte čas, …….

Nebo přesněji - využívajíce příležitosti, jak překládá Pavlík,

A tady jde o úkol průběžný a stálý.

Jde o naléhavou práci, o to nejlepší využití příležitostí, každodenního života pro Boží slávu.

Účelem je jednoduše co nejlépe využít čas.

doslova vykoupit, skoupit všechno co je na skladě, jako dobří obchodníci, využít všechny příležitosti,

 

Proč?

 • 16 ……….protože dny jsou zlé. 

 

Pavel není hloupý ani najivní, vidí, že:

 • Dny jsou zlé, protože Bůh vymezil Satanovi tolik prostoru, že ho lze nazvat „bohem tohoto věku“ (2. Korintským 4: 4).
 • Dny jsou zlé, protože Bůh zatím dovoluje pýchu a zlo v lidském srdci.
 • Ale také proto, že řada přírodních katastrof a nemocí přináší na světě utrpení a bídu spravedlivým i nespravedlivým.

Pavel to znal z osobního života - zažil hlad, bouři, utrpení, vězení, pronásledování i kamenování.

Svatí, ten čas trvá, dokud se Pán nevrátí!

 

To je kontext ve kterém žijeme, a důvod proč Pavel apeluje na to:

 • abychom byli obezřetní,
 • abychom žili moudře a nepromarnili čas, který nám Pán svěřil.

Svatí to je výzva, protože v této současné temnotě, bezbožnosti, nemorálnosti, pýchy a zla můžeme zářit jako hvězdy, které osvěcují svět.

 

A tak svým životem přinášet slávu tomu jedinému, všemohoucímu Bohu a Stvořiteli nebe a Země.

 

Jonathan Edwards – teolog a kazatel, kterého si Bůh významně použil v době velkého probuzení v Americe 18.stol ve svých předsevzetích napsal:

 

Rozhoduji se nikdy neztratit ani trochu času, naopak budu jej využívat tak užitečně, jak jen budu schopen.

 

V té době mu nebylo ani 20 let.

A své předsevzetí věrně plnil celý svůj život.

Svatí musíme žít tak, abychom, až se na konci života ohlédneme, nemuseli litovat!

Náš čas je stanovený, je vyměřený.

Bůh ho vyměřil před stvořením světa.

 

 •  [CEP2001] Žalmy 139:16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

Bůh má knihu, ve které je zapsán každý den našeho života:

 • Každý okamžik,
 • každá hodina,
 • každá minuta i vteřina našeho života.

Je to jen a pouze On, kdo ví, co je tam zapsáno!

 

A v Žalmu 90 čteme:

 •  [CEP2001] Žalmy 90:12 Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

 

Proč se potřebujme naučit počítat naše dny?

Protože Bůh je má spočítané.

Každý den musí být moudře investován!

 

Ale nejde jen o to žít čas pro Pána, ale udělat to nejlepší pro něj.

Náš text říká, že máme využít příležitosti!

 

Doslova vykoupit čas!

Vykoupit všechny příležitosti!

 

Maximalizovat užitek.

Ta příležitost trvá jen chvíli.

Ať je to zvěstování, pomoc, nebo cokoliv jiného!

Musíte to udělat, za chvilku ta příležitost bude pryč!

Jako když jsme s Matoušem čekali v přístavu tam na severu Norska, celý den na cestě, moc jsme nejedli, moc jsme nespali.

Svatí, řeknu vám, že i  když máte velký hlad, nedáte si párek v rohlíku za 120 korun!

Ale když 10 minut před zavřením kiosku, když 10 minut před zavíračkou jdou ceny dolů!!!

To je ten správný okamžik…nemáte čas, musíte jednat, vykoupit to, za pár minut bude po všem.

Svatí, chvilku jsem váhal a málem ta příležitost byla pryč J

Stejně tak nesmíme promarnit příležitosti v běžném životě, oslavit našeho Pána a spasitele Ježíše Krista!

 

Musíš použít čas, který ti Bůh svěřil pro jeho slávu, ať jsi:

 • v práci,
 • doma,
 • ve škole
 • nebo na hřišti.

To je oblast, ve které všichni selháváme.

Potřebujeme povzbuzení a modlitby církve.

 

Máš vydat svědectví?

Tak ho vydej!

Máš pomoci?

Tak pomáhej!

 

Tvé jednání musí svědčit:

 • O Něm
 • O Jeho slávě
 • O naději, kterou máme v Něm.

 

Každá vteřina tvého času je půjčka od Boha!

Svatí, čas, který nám Bůh půjčil je vzácný.

To jak žiješ teď, se počítá pro věčnost.

Jedině, když žiješ s perspektivou věčnosti, jsi schopen moudře žít.

 

A každý den máš méně a méně času před sebou.

 

Čím méně máš času, tím vyšší je pro tebe jeho cena.

Ekonomové tomu říkají teorie mezního užitku.

Pokud máš studnu plnou vody, voda nemá žádnou cenu, budeš ji třeba vylévat do kanálu.

Pokud ale studna vysychá, je pro tebe voda stále cennější a cennější.

 

Svatí před námi jsou takové úkoly, takové příležitosti, že nemáme čas, marnit čas.

Ta práce pro Pána, je tak významná, že nemáš čas na marnosti.

 

Nemůžeš sedět hodiny u internetu, televize nebo jiné zábavy:

 • lidé tam venku jsou na cestě do zatracení,
 • řada svatých v církvi potřebuje tvoji pomoc
 • a tvůj Pán chce být oslaven.

Lidé potřebují slyšet evangelium, potřebují vidět, jak žijeme pro Krista.

Jak žijeme pro Krista doma, v práci, ve škole, v církvi.

 • Potřebují vidět, že to stojí za to, žít pro něj.
 • Potřebují vidět tvoji lásku, tvoji radost, tvoji trpělivost.
 • Potřebují vidět Kristův život v tobě.
 • Život, který září jako měsíc při úplňku.

Takový život povstává a roste z Boží milosti.

Ze zaměření na Krista, na život proměňující evangelium.

V konečné důsledku, je to Bůh, který v tobě působí, že chceš a činíš, co se mu líbí. (Fil 2,13)

 

Pokud by ti někdo řekl, že máš před sebou poslední hodinu svého života, co bys udělal?

Poslední hodinu, posledních 60 minut, svého života.

 

Ne, teď už jen 59.

Co uděláš, každá ta minuta má tak obrovskou hodnotu.

 

Už jen 58.

No tak, co uděláš?

Budeš se modlit, možná dáš do pořádku nějaký vztah, možná to nebo tohle!

 

Cokoliv bychom dělali poslední hodinu, je to co bychom měli dělat už teď.

Poslední hodinu bychom vybrali to nejdůležitější, to nejlepší pro Boží slávu.

V danou chvíli bychom byli tak blízko věčnosti, že by pozemské věci úplně ztratili svoji hodnotu.

 

Svatí o Mojžíšovi je napsáno:

 • [CSP] Židům 11:24-27 Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanua Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného.

 

Mojžíš žil s věčnou perspektivou.

Nabízelo se mu všechno bohatství Egypta, peníze sláva i moc.

Ale on opustil Egypt, obrátil se k němu zády!

Všeho se vzdal!

Proč?

 

Raději chtěl trpět s božím lidem, trpět pro Boha, pro Jeho slávu, protože vyhlížel budoucí odplatu, budoucí odměnu.

Protože vyhlížel věčnost.

Jednal jako by neviditelného viděl!

Jako kdyby Bůh stál přímo před ním!

 

Svatí 40 let na jedné z nejhorších pouští této planety – tak investoval Mojžíš svůj čas!

Protože vyhlížel Boží slávu a nebeskou odměnu.

 

Tak teď je ten čas žít pro Pána, teď ti dává jedinečnou příležitost, jedinečné okolnosti.

Oslavíš Ho svým životem, využiješ čas ti svěřený?

 

Tvůj život, tvůj čas, patří jemu!

On tě vykoupil!

On za tebe zaplatil, proto abys žil pro něj.

Doslova tě znovu stvořil ke skutků, které připravil.

 

Žiješ moudře?

Žiješ pro Pána?

Využíváš čas ti svěřený?

 

Tvůj čas je stanovený, a běží:

 • den za dnem,
 • hodinu za hodinou,
 • minutu za minutou,
 • vteřinu za vteřinou …..

Slyšíš ty hodiny,………….. jak tikají?

 

IV. Aplikace

 

Jediný jistý čas je „nyní“, žádné večer nebo zítra nemusí být.

Jakub říká:

 • [CSP] Jakubův 4:14 nevíte, co bude zítra!a Co je váš život? Vždyť jste pára,b která se na chvilku ukazuje a potom mizí. 

 

Pokud neznáš Krista, musíš činit pokání, ze svého sobecví, z marnosti svého života.

On sám z tebe učiní služebníka věrného a spravedlivého!

Pros ho naléhavě za odpuštění, nečekej, udělej to hned.

Teď je ten čas, spásy, dnes je ten den spasení.

……………….

 

Svatí, žijme tak, aby na konci života, až předstoupíme před Boha.

Až nastane ten den,……. a on nastane…….

 

Abychom slyšely,……… jen pojď dál služebníku dobrý a věrný.

 

Proto se modli, studuj Boží slovo a ptej se, co Písmo říká na tvůj život?

Raduj se, když tě svatí napomínají!

Chval Boha, když ti druzí nastaví zrcadlo!

Chtějí, abys zažíval větší radost, abys měl větší odměnu v nebi!

 

Plánuj práci, službu i odpočinek…..

Modli se v průběhu dne, aby moudře reagoval na příležitosti a oslavil tak Boha!

 

Přemýšlej o tom, co chceš vidět, až přijde ta poslední hodina tvého života?

Jedna z největších radostí života je, když člověk dojde na konec, ohlédne se a vidí věrný, dobře investovaný život!

 

Proto se ohlédni už dnes!

Dnes je ten den, který nám dal Pán!

Odlož všechno, co stejně jednou shoří, žij to, co zůstane na věčnost!

 

Máš velkého a mocného Pána.

Pána Ježíše Krista!

 

Neexistuje nic moudřejšího, než žít pro jeho slávu a denně vyhlížet jeho království!

Vyhlížíš jeho království?

Vyhlížíš věčnost s Pánem?

Žiješ teď a pro věčnost?

 

Naléhavě tě prosím, dávej dobrý pozor na to, jak žiješ!

Žij jako moudrý!

Jako člověk, jehož život neustále ukazuje vzhůru k nebesům!

 

Amen

 

 

 

 

 

Rok

Osnova kázání